OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2019

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2019 R.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłocławek
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-27
 • Numer ogłoszenia653507-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 653507-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2019 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, krajowy numer identyfikacyjny 28205600000, ul. ul. Słowackiego  , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 323 243, e-mail mona@muzeum.wloclawek.pl, faks 542 323 625.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.wloclawek.pl (bip zakładka zamówienia publiczne).
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.muzeum.wloclawek.pl (bip zakładka zamówienia publiczne).

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, pocztą, kurierem, bądź osobiście w sekretariacie MZKiD ul. Słowackiego1a 87-800 Włocławek
Adres:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Słowackiego ia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2019 R.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych: - Gmach Główny Muzeum, ul. Słowackiego 1a, Włocławek - Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, Włocławek - Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek - Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek. - Dwór w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski w szczególności: 1) Bezpośrednia, stała, ochrona fizyczna budynków muzeum w liczbie godzin określonych w załączniku 1 (formularz ofertowy) do SIWZ, będzie prowadzona przez pracowników ochrony Wykonawcy (po jednym pracowniku ochrony w każdym z ww. budynków muzeum). 2) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do stałego nadzoru nad pracownikami ochrony i kontaktów roboczych z przedstawicielem Zamawiającego – specjalistą ds. administracji i kadr Muzeum. 3) Przez cały okres realizacji zamówienia pracownicy ochrony będą wspomagani przez specjalistyczne formacje ochronne Wykonawcy, jako grupy interwencyjne kierowane z centrum monitorowania Wykonawcy zamówienia. 4) Grupa interwencyjna powinna się składać co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, które są zobowiązane do świadczenia usługi na każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru Wykonawcy. Wezwanie musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9 - Regulamin ochrony obiektów muzeum. 6) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi nastąpić na terenie miasta Włocławka w czasie do 10 min od momentu zgłoszenia, a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia. 7) Pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w stosowne umundurowanie i identyfikator Wykonawcy, umożliwiający ich identyfikację oraz środki łączności bezprzewodowej i posiadać ciągły kontakt z grupami interwencyjnymi oraz nadzorującym pracownikiem ochrony 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie przez osoby wykonujące przedmiot umowy wszelkich regulaminów, instrukcji, poleceń które obowiązują na terenie budynków Muzeum. 2. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej budynków MZKID. 3. Zamawiający dopuszcza powierzanie czynności działań grup interwencyjnych podwykonawcom. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.). 1) Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy. b) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2) Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie dotyczy osób należących do grupy interwencyjnej. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób – zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie o dalszym zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych osób, - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. - W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa wyżej w wymaganych terminach oraz za powierzenie wykonania usług ochrony innym osobom, które nie spełniają warunku określonego w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie – zał. nr 8 do SIWZ, - W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, każdorazowo w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do odstąpienia. 5. Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Do czynności pracowników wykonujących usługę ochrony należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa mieniu znajdującym się na terenie ochranianym. Wszystkie usługi wykonywane są w określonym miejscu, a szczegółowy zakres wykonywanych czynności został określony w załączniku nr 9 – (Regulamin ochrony obiektów muzeum) do SIWZ. 6. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 7. Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie w ciągu trwania umowy. 8. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony określa Regulamin ochrony obiektów muzeum — załącznik nr 9 do SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania zamówienia przez pracowników Wykonawcy w zakresie ochrony mienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, którzy wykonywać będą przedmiot zamówienia w obiektach Zamawiającego, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wykonywania zadania. b) bieżącego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie personalnej w składzie pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot zamówienia na terenie obiektów Zamawiającego. O powyższym Zamawiający winien być poinformowany przed przystąpieniem do pracy nowego pracownika. Osoba/y ta/e muszą spełniać warunki określone w SIWZ. 12. W przypadku nie wypełnienia któregokolwiek z zapisów w.w. Regulaminu Ochrony Obiektów Muzeum Wykonawca, zobowiązany będzie bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego do dokonania niezwłocznej wymiany składu personalnego pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot zamówienia. 13. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji zabezpieczającej stanowisko ochrony (w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny) w przypadku: braku obsady stanowiska ochrony, rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, stwierdzenia przez Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony. 14. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy. 15. Zamawiający zastrzega, że wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przeniesiona na osobę trzecią ani też stanowić przedmiotu zabezpieczenia.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79710000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem ważnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432);.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ i że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane jest przedstawienie ważnej, opłaconej na dzień składania ofert i aktualnej przez cały czas trwania zamówienia, polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego to jest nie mniejszą niż 2 000 000,- zł (słownie: dwa miliony złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże: a) wiedzę i doświadczenie, w szczególności: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje, co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące warunki: - usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy; - wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 300 000 zł brutto. Uwaga! Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. b) dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn.: pracownikami ochrony każdego z obiektów muzeum, co najmniej 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony, nadzorujących pracowników ochrony oraz co najmniej 4 osobami, wchodzącymi w skład grup interwencyjnych (dotyczy także podwykonawców) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany będzie do przedstawienia: 1) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg. zał. nr 10); 7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wg. zał. nr 10); 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy (wg. zał. nr 10); 9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy (wg. zał. nr 10); 10) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg. zał. nr 10).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego to jest nie mniejszą niż 2 000 000,- zł (słownie: dwa miliony złotych). 2.Wykazu usług (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej (na warunkach określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt 3a niniejszej SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dowodami należytego wykonania usług, mogą być jedynie dokumenty wymienione w § 2. ust. 4. pkt 2 i § 10. ust. 1 i 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). 3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie postanowienia przyszłej umowy zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem nr 8. do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy. 3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w niżej opisanych przypadkach: 1) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zamiany podatku VAT – w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. 2) zmiana miejsca oraz liczby godzin obejmujących przedmiot zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć w SIWZ m.in.: zmiany w przepisach prawa wprowadzone w trakcie trwania wykonywania zamówienia, zmiana godzin funkcjonowania (udostępniania) muzeum, konieczność zapewnienia ochrony dodatkowych obszarów, obiektów będących we władaniu muzeum, zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego — w celu dostosowania umowy do faktycznych potrzeb, 3) wystąpienia zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (m.in. pożar, powódź, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury) uniemożliwiających lub powodujących niezasadność realizacji całości przedmiotu umowy, zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu, lub grożące powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 5) działań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie prac, za które to działania nie ponosi winy żadna ze stron, 6) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 4. W razie zaistnienia powyższych okoliczności możliwa jest realizacja dodatkowych usług, które stały się niezbędne oraz możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (zwiększenie bądź zmniejszenie). Zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej. 5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy w stosunku większym niż wynikającym z art. 144 ust. 1. pkt 6) PZP i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 6. W żadnym przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania usługi, odmowy jej wykonania bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. 7. Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę wymaga złożenia wniosku z opisem proponowanej zmiany w terminie minimum 3 dni przed ich planowanym wprowadzeniem, w formie pisemnej. Tryb 3 dniowy nie musi być zachowany w przypadku zgodnego działania obu stron, wynikającego z obiektywnej konieczności niezwłocznego działania. Zmiany mogą dotyczyć tylko zakresu i skutków określonych niniejszą specyfikacją i nie wykluczają praw Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie kar umownych, odszkodowań i odstąpienia od umowy przez strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu pierwszej pomocy - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania27-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu pierwszej pomocy dla 2 osób z Irlandii. Interesuje nas kurs BLS. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI