Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-06
 • Numer ogłoszenia656643-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 656643-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 32425700000, ul. Pl. Śreniawitów  3 , 35959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail oinw2@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.
Adres strony internetowej (URL): https://rzeszow.so.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd powszechny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych.
Numer referencyjny: G-2512-8/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych”. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych. Przedmiot zamówienia został opisany przez dwa zakresy, które odnoszą się do następujących usług: a/ Ochrona fizyczna osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu Sądu Rejonowego w Łańcucie, przy ul. Grunwaldzkiej 10, 37-100 Łańcut, która stanowi zakres I zamówienia, b/ Ochrona budynku i mienia Sądu Rejonowego w Łańcucie, przy ul. Grunwaldzkiej 10, 37-100 Łańcut w systemie w monitorowania z transmisją danych, która stanowi zakres II zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4 – Usługi ochroniarskie, 79711000-1 – Usługi nadzoru przy użyciu alarmu. 2.2. Zamawiający zaleca i umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Zamawiającego tj. Artur Opaliński tel. 17 8756276 lub 725754466 w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. 2.3. Zamawiający wymaga przy realizacji przedmiotowego zmówienia stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników według poniższych zasad: 2.3.1. zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zarówno związane z ochroną fizyczną osób, mienia i budynków jak również czynności związane z ochroną budynków i mienia w systemie monitorowania z transmisją danych, stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie I i II zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm. - stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zmianami – zwanej dalej w skrócie ustawą Pzp). 2.3.2. Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji przedmiotowego zamówienia. Nie może stanowić spełnienie warunku określonego w ppkt. 2.3.1 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia - samo tylko zatrudnienie osób z ppkt 2.3.1 którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonaniu przedmiotowego zamówienia. W związku z tym Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. 2.3.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3.5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i wskazanym zakresie odnoszącym się do odpowiedniego zakresu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje w zanonimizowanych kopiach umów takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu czy okres zatrudnienie powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie danego pracownika wykonującego w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 2.3.6 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.3.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.3.1 czynności. 2.3.7 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2.4. Dodatkowo Zamawiający wymaga przy realizacji przedmiotowego zamówienia stosownie do art. 29 ust.4 pkt 1 ustawy Pzp w ramach tzw „klauzuli społecznej” zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby/osób bezrobotnej/nych (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) według poniższych zasad: 2.4.1. Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudnić co najmniej 1 osobę bezrobotną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017.1065, ze zm.), w pełnym wymiarze czasu pracy na okres min. 6 miesięcy - zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 2.4.2. Nie może stanowić spełnienie warunku określonego w ppkt 2.4.1. samo tylko zatrudnienie bezrobotnego, który następnie nie będzie uczestniczył w wykonaniu przedmiotowego zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnianie bezrobotnych osób, o których mowa w ppkt 2.4.1 W związku z tym Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest ewidencjonować czas pracy tych osób ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. 2.4.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób bezrobotnych wskazanych w ppkt. 2.4.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. oraz pomocniczo do żądania: d) poświadczonego za zgodność z oryginałem i zanonimizowanego przez Wykonawcę dokumentu - odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez właściwy terenowo urząd pracy do pracodawcy (Wykonawcy). e) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. dokument-odpis (wskazany w ppkt 2.4.3 lit. d) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia odpowiedniej umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. - o ochronie danych osobowych. Informacja w zanonimizowanej kopii umowy taka jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, a przede wszystkim okres zatrudnienia (nie krótszy niż 12 miesięcy) powinna być możliwa do zidentyfikowania; f) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby bezrobotnej za ostatni okres rozliczeniowy; g) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie danego pracownika (osoby bezrobotnej) wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności odnoszące się do zakresu I i/lub II zamówienia, przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. - o ochronie danych osobowych 2.4.4 W sytuacji, gdy bezrobotny w okresie realizacji zamówienia rozwiąże stosunek pracy lub gdy uczyni to Wykonawca lub podwykonawca, Wykonawca czy podwykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w ppkt 2.4.1 poprzez zatrudnienie w miejsce tej osoby innej osoby bezrobotnej. 2.4.5 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej wskazanych w ppkt 2.4.1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej wykonującej wskazane w ppkt 2.4.1 czynności. 2.4.6 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 516232,39
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1b pkt1) ustawy Pzp w następujący sposób: a) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust.1 ustawy Pzp) w zakresie niniejszego warunku oświadczenia/eń (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ) aktualnego/nych na dzień składania ofert. Informacje zawarte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b) poprzez złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualnej/nych na dzień złożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia. UWAGA: Aktualna na dzień złożenia w/w koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia musi potwierdzać okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu j.w. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – (art.22 ust.1b pkt 1) ustawy Pzp ) w dniu złożenia jej przez Wykonawcę, zachowując niezmienność i aktualność tych okoliczności w zakresie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia począwszy od dnia składania ofert. Informacje dodatkowe: - Wykonawca zgodnie z zapisami VIII.5.1) SIWZ musi również posiadać w okresie wykonywania całego zamówienia aktualną/ne koncesję/e, i przedłożyć ją/je Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. - W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszy warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać wspólnie w taki sposób, że działalność wymagająca w/w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia może być wykazana poprzez złożenie w/w koncesji przez tego/tych Wykonawcę/ców, który/rzy będzie /dą wykonywał/li czynność/ci w procesie realizacji zamówienia, co do których wymagane jest posiadanie w/w koncesji. - Wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego/nych przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/nych oświadczenia/eń (zał. Nr 3 do SIWZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. Następnie ocena potwierdzająca, że Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp) spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania oświadczenia/eń, dokumenu/ntów zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nie spełnia. - Wykonawca nie może w celu wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu skorzystać z zasobów innych podmiotów (w związku z art.22a ust.1ustawy Pzp)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1b pkt2) ustawy Pzp w następujący sposób: a/ poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust.1 ustawy Pzp) w zakresie niniejszego warunku oświadczenia/eń (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ) aktualnego/nych na dzień składania ofert. Informacje zawarte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b/ poprzez złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualnego/nych na dzień złożenia dokumentu/ów potwierdzającego/cych, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000-zł. UWAGA: Aktualny na dzień złożenia w/w dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia musi potwierdzać okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu j.w. w zakresie Sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust.1b pkt 2) ustawy Pzp) w dniu złożenia go przez Wykonawcę ,zachowując niezmienność i aktualność tych okoliczności w zakresie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia począwszy od dnia składania ofert. Do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN( zł), Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Informacje dodatkowe: - W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w zakresie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000-zł może potwierdzać spełnienie tego warunku w zakresie jednego z Wykonawców. - Wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego/nych przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/nych oświadczenia/eń (zał. Nr 3 do SIWZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. - Następnie ocena potwierdzająca , że Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp )spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania oświadczenia/eń, dokumenu/ntów zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1b pkt 3) ustawy Pzp w następujący sposób: a) poprzez złożenie wraz z ofertą (art. 25a ust. 1 ustwy Pzp) w zakresie niniejszego warunku oświadczenia/eń (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ) aktualnego/nych na dzień składania ofert. Informacje zawarte w powyższym/ch oświadczeniu/niach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu i b) poprzez złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego - zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp) aktualnego na dzień złożenia Wykazu usług (zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do SIWZ), w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie nie mniej niż dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 50 000-zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Aktualny na dzień złożenia Wykazu usług (zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do SIWZ )musi potwierdzać okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu j.w. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust.1b pkt 3) ustawy Pzp) w dniu złożenia go przez Wykonawcę ,zachowując niezmienność i aktualność tych okoliczności w zakresie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu przez cały okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia począwszy od dnia składania ofert. Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie zrealizowaną usługę stałej ochrony fizycznej osób i mienia lub monitoringu włamaniowego w budynkach użyteczności publicznej, (z tym, że jeśli Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną to wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie może być łącznie mniejsza niż 50 000-zł. brutto do dnia otwarcia ofert). Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z definicją, zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1422). Do przeliczenia na PLN (zł) wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN( zł), Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. Informacje dodatkowe: - W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w zakresie spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (zgodnie z załącznikiem Nr. 7 do SIWZ), może spełnić i wykazać jeden Wykonawca lub wspólnie. - Wstępnie potwierdzająca ocena, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego/nych przez Wykonawcę wraz z ofertą wymaganego/nych oświadczenia/eń (zał. Nr 3 do SIWZ)- na zasadzie : spełnia- nie spełnia. - Następnie ocena potwierdzająca , że Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego/nych wezwaniem Zamawiającego w trakcie postępowania oświadczenia/eń, dokumenu/ntów wraz z dowodami zostanie dokonana - na zasadzie : spełnia- nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy Pzp) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – niniejszy dokument Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższy dokument tj. „odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualną na dzień złożenia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia – niniejszy dokument Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w koncesję/je składa ten wykonawca który będzie wykonywał czynności w procesie realizacji zamówienia, co do których wymagane jest posiadanie w/w koncesji – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust.1b pkt 1) ustawy Pzp. 2. Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualny/ne na dzień złożenia dokument/nty potwierdzający/ce, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50 000-zł. – niniejszy dokument Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w dokument dot. Odpowiedzialności cywilnej składa jeden Wykonawca, ten, który dokumentem tym potwierdza wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust.1b pkt 2) ustawy Pzp . 3. Wykonawca składa Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania w wezwaniu Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) aktualny na dzień złożenia wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z Wykazem usług (załącznikiem Nr 7 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert– niniejszy dokument Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w wykaz usług składa Wykonawca wspólnie–zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie spełnienia warunku udziału z art. 22 ust.1b pkt 3) ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. WYKONAWCA składa Zamawiającemu (na podstawie art.24 ust.11 ustawy Pzp) w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji (po otwarciu ofert), o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp - aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ)- niniejsze oświadczenie/nia Wykonawca składa w oryginale . W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z powyższym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu - niniejszy dokument/ty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. II. PODMIOT TRZECI a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoich składanych wraz z ofertą (aktualnych na dzień składania ofert) oświadczeniach z art. 25a ust.1pkt1 ustawy Pzp tj.: - w swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ, podpisanym przez wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na mocy art.25a ust.6 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. i - w swoim oświadczeniu dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 3 do SIWZ , podpisanym przez wykonawcę . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na mocy art.25a ust.6 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. oraz b) wraz ze złożeniem oferty Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W powyższym celu Wykonawca składa wraz z ofertą (aktualne na dzień składania ofert) powyższe zobowiązanie z art. 22a ust.2 ustawy Pzp podmiotu trzeciego, z którego musi wynikać: zakres udostępnianych zdolności przez podmiot trzeci oraz to w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot ten będzie wykonywał zamówienie, jak również musi wynikać, że zdolności te będą dostępne przez cały czas realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie , zapewniającym należyte wykonanie zamówienia. Zobowiązanie z art. 22a ust.2 ustawy Pzp podpisane przez Podmiot trzeci Wykonawca składa w oryginale . c) Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda również od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty tj.: - zgodnie z wymaganiami Sekcji III aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp-niniejszy dokument Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. III. PODWYKONAWCY niebędący PODMIOTEM, na którego zasoby powołuje się wykonawca Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w swoim składanym wraz z ofertą (aktualnym na dzień składania ofert) oświadczeniu z art. 25a ust.1pkt1 ustawy Pzp tj. - w swoim oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ, podpisanym przez wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na mocy art. 25a ust.6 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. IV. Wykonawcy zagraniczni. a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Dokumenty, o których mowa w pkt. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. b) stosuje się. d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. e) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. f) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. V. Pozostałe Wymagania dotyczące składanych OŚWIADCZEŃ i DOKUMENTÓW 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów (zgodnie z par.10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r.). VI. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp. 4. PODMIOT TRZECI Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust.1 ustawy Pzp (na którego zasoby powołuje się wykonawca), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia (w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego postępowania), zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust.1ustawy Pzp w zakresie zgodnym z wymaganiami niniejszego postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA (C) 60,00
CZAS DOJAZDU (D) 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU (P) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się możliwość zmiany (na mocy art.144 ust.1 pkt1 ustawy Pzp) postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zgodnym z zapisami Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: 1. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w umowie: 1.1. może nastąpić w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; - na zasadach i w sposób określony w ust.1 pkt 1.2 – pkt 1.12, jeżeli zmiany te z ust. 1 pkt 1.1 ppkt. 1-3 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. 1.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1. pkt 1.1. ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 1.3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 1.1. ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 1.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.1 pkt 1.1. ppkt 2) lub ppkt 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 1.5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy - do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 1.6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 1.7. W celu zawarcia aneksu, w zakresie zmian z ust. 1 pkt 1.1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 1.8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 2) lub ppkt 3), jeżeli z wnioskiem z ust. 1 pkt 1.7. występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących pracę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 2), lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 ppkt 3). 1.9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1.1. ppkt 3), jeżeli z wnioskiem z ust. 1 pkt 1.7. występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.8. ppkt 2). 1.10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.7., Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 1.11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku z ust. 1 pkt 1.7. lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 7. W takim przypadku przepisy ust. 1 pkt 1. 8 – pkt 1.10. oraz pkt 1.12. stosuje się odpowiednio. 1.12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Niniejsza zmiana może spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie ale nie może spowodować wzrostu tego wynagrodzenia. 3. Zmiany części zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom lub którą Wykonawca wykona samodzielnie – w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili składania oferty. 4. Ograniczenia ilości godzin świadczenia usług w zakresie stałej ochrony fizycznej i odpowiednio wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian organizacyjnych lub potrzeb ograniczenia zakresu ochrony oraz okoliczności, których nie dało się przewidzieć. 5. Zmiany osoby (osób) wchodzących w skład zespołu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, na których doświadczenie (doświadczenie personelu) powoływał się Wykonawca w Formularzu oferty pod warunkiem, że w miejsce zmienianej osoby (zmienianych osób) skieruje inną osobę (inne osoby) z doświadczeniem nie krótszym niż to na które się powoływał w Formularzu oferty. Zmiany wymienione w ust. 2 – 5 mogą spowodować zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie, ale nie mogą spowodować wzrostu tego wynagrodzenia. Zmiany z ust. 2-5 inicjowane są na pisemny wniosek jednej ze stron. Wniosek w sprawie proponowanej zmiany musi zawierać co najmniej: - opis zmiany - uzasadnienie zmiany wraz z załączeniem odpowiednich oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających celowość, konieczność lub/i prawidłowość takiej zmiany, - czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji zamówienia czy zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w Umowie. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron i muszą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (dotyczy zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, adres: Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów; 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie: iod@rzeszow.so.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania G-2512-8/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję trybuny - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję trybuny - 30 metrów, 4 rzędy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI