CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-02-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyEXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-14
 • Numer ogłoszenia512606-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512606-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14126090000000, ul. al. Politechniki  4 , 93-590  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 636 29 83, e-mail malocha.andrzej@wp.pl, faks 42 637 29 35.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.expo-lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Prawa Handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.expo-lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej i w zamkniętym opakowaniu złożona pod niżej wymienionym adresem
Adres:
EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 1/AM-EXPO/2020/U
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamawiający zleci do wykonania usługę polegającą na ochronie mienia Zamawiającego, w zakresie realizacji zadań przewidywanych dla Służb Ochrony, obiektów i urządzeń oraz osób przebywających legalnie w obrębie tego obiektu. Usługodawca zobowiązuje się dozorować obiekty w następujący sposób : • w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i święta – całodobowo 2. Usługodawca zobowiąże się do świadczenia usług, o których mowa w pkt. 1 poprzez organizację i działalność Służb Ochrony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1432) oraz zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów wydanych na podstawie tej Ustawy. 3. Ochrona osób i mienia przez Usługodawcę jako Służby Ochrony ma polegać w szczególności na : • ochronie mienia Zamawiającego przed rabunkiem, kradzieżą lub zniszczeniem, • stałym kontrolowaniu uprawnień do wchodzenia i wychodzenia osób oraz wjazdu i wyjazdu osób i pojazdów, a także wnoszenia i wynoszenia lub wwożenia lub wywożenia mienia Zamawiającego, • ochronie Zamawiającego przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek, będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających czy halucynogennych z obowiązkiem usunięcia tych osób poza obręb obiektów Zamawiającego, • postępowanie zgodnie z instrukcjami w przypadku włączenia się sygnalizacji alarmowej przeciwpożarowej: - System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) z centralą FPA-5000 współpracującą z Dźwiękowym Systemem Ostrzegania (DSO) z centralą PRAESIDEO 2, • utrzymanie w czystości pomieszczeń portierni, • prowadzenia zeszytów raportów, • wykonywanie innych zadań związanych z ochroną Zamawiającego, zleconych przez kierownictwo Zamawiającego, 4. Ustalony zakres przedmiotowy ochrony Usługodawcy, realizowany będzie między innymi poprzez : • bezpośrednią ochronę fizyczną pojazdów i obiektów Zamawiającego, • cykliczne obchody pomieszczeń i terenu należącego do Zamawiającego, na zmianie dziennej co najmniej co dwie godziny a na zmianie nocnej co jedną godzinę, • prowadzenie książki wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń w obiekcie, • przechowywanie kluczy w zainstalowanych do tego celu szafkach, • prowadzenie książki ewidencji dyżurów, • działania interwencyjne wynikające z potrzeb ochrony i mienia osób. • niezwłoczne powiadamianie wyznaczonego pracownika Zamawiającego oraz Komendy Policji o stwierdzonych nieprawidłowościach, w następstwie działań osób trzecich, w chronionym obiekcie. 5. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dla potrzeb Usługodawcy możliwość korzystania z : • wymaganych pomieszczeń socjalnych, • środków łączności telefonicznej, 6. Usługodawca zobowiązany będzie do : • zatrudnienia odpowiedniej, stałej liczby pracowników (w tym również pracowników zatrudnionych na umowę o pracę), na potrzeby świadczenia usługi ochrony w ramach zawartej umowy, zapewniającej profesjonalne wykonanie usługi z zachowaniem należytej staranności, • przekazania w dniu podpisania umowy na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w hali wielofunkcyjnej EXPO ŁÓDŹ, imiennego wykazu osób przewidywanych do zatrudnienia w naszym obiekcie, • w przypadkach zaistnienia konieczności dokonania zmiany osobowej w grupie pracowników przypisanych do naszego obiektu, Usługodawca powiadamia każdorazowo Zamawiającego uzasadniając taką konieczność, w celu uzyskania jego akceptacji, • wyposażenia swoich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.11.1998r. z późniejszymi zmianami, • posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, której kopia stanowić będzie załącznik do zawieranej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymania niniejszej polisy przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia • zachowania tajemnicy służbowej, • przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dla wykonywania usług określonych przedmiotem zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta na okres 48 m-cy (wg ustaleń w SIWZ)

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79710000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-01   lub zakończenia: 2024-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-01 2024-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ, że : Zrealizował w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch tego typu usług w kwocie minimum 100 000 brutto (każda) oraz przedstawi stosowne dokumenty (na wezwanie Zamawiającego), potwierdzające należyte wykonanie takich usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o spełnienie warunków w trybie art. 22 ust. 1 uzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie w trybue art. 24 ust. 1 uzp
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, żądanych od wszystkich wykonawców 1. Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć - aktualne na dzień składania ofert - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : a) spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) nie podlega wykluczeniu; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczeń Wykonawca posłużył się formularzami zgodnym z treścią załącznika nr 2 oraz nr 3 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ. UWAGA: Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Na wezwanie Zamawiającego. 2.1 Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : • W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług tego typu w kwocie minimum 100 000 brutto (każda) wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. Dostawy te winny być wykonane w sposób należyty. • oraz przedstawi stosowne dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie takich dostaw. 2.2 Na wezwanie Zamawiającego W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty : Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeśli nie jest ogólnie dostępna), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 2.3 Dokumenty Wykonawcy z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2.3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Treść pkt 2.5. stosuje się. 2.3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępność oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych bez danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. 3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Części V pkt. 1.2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2 w Części V. 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Części VI A pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Części VI A pkt. 4 składa każdy z Wykonawców. 3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części VI B pkt. 2, przy czym : a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części VI B pkt. 2.1 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Części V pkt 2. b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Części VI B pkt. 2.2 składa każdy z nich. 3.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana, zobowiązani będą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze ich oferty a przed podpisaniem umowy, do określenia w formie pisemnej sposobu ich reprezentacji wobec Zamawiającego, w tym w szczególności w zakresie składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego, a także do wskazania Wykonawców uprawnionych do wystawiania faktur i otrzymywania należnych płatności. Dokonanie płatności należnych na podstawie umowy do rąk uprawnionego wykonawcy na rachunek przez niego wskazany zwalnia Zamawiającego z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do pozostałych Wykonawców. 3.7 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cenia 60,00
Liczba pracowników zatrudnionych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć: • zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na dzień wykonania usługi w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, w takiej sytuacji wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokości • zmiany w zakresie ochrony osób i mienia, które mogą nastąpić w przypadku: zmiany organizacyjnej w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, • Zmiany wynagrodzenie przyjętego zgodnie ze złożoną ofertą, przedstawionego w § 5 pkt. 1 niniejszej Umowy, na wniosek Wykonawcy wynikającego z ewentualnych zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów. 2. Warunki zmian: • inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, • forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę uszycie firan, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania29-03-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję zmienić firany w salonie (szer pokoju 540cm ) przy czym chce firany bez zasłon, a więc dosyć bogate. Firana taka aby nie rasować. Taśma taka aby sporo było pomarszczone. Wysokośc 252. Mam karnisz typu rurka z żabkami, a więc u góry tak wszyta taśma żeby po zaczepieniu firan na żabkach nie było widać żabek. Firana ma składać się z dwóch części albowiem jest wyjście na taras. Punkt styczny obu firan to 180cm od prawej strony firany patrząc na okno.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI