Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno-...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno- kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie przylegającego terenu - dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRyki
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • Termin składania wniosków20/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/92032
TREŚĆ PRZETARGU
Ryki: Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno- kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie przylegającego terenu - dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie.
Numer ogłoszenia: 92032 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ryki, w imieniu której działa Burmistrz Ryk , ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 081 865 71 10, faks 081 865 71 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno- kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie przylegającego terenu - dotyczy świetlic wiejskich w miejscowościach Nowa Dąbia, Karczmiska i Podwierzbie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część A. Utwardzenie chodnika, placu i parkingu przy świetlicach: - w Nowej Dąbii - kostka brukowa betonowa kolor grub. 8cm - pow. 465,8 m2 - w Karczmiskach - kostka brukowa betonowa kolor grub. 6cm - pow. 76,8 m2 kostka brukowa betonowa kolor grub. 8cm - pow. 416,65 m2 - w Podwierzbiu - kostka brukowa betonowa kolor grub. 8cm - pow. 565,00 m2 zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr. 1 do SIWZ Część B. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Podwierzbiu o zakresie: - rurociągi c.o. stalowe o średnicy 15 mm - 85 mb 20 mm - 6 mb 25 mm - 14 mb - grzejniki stalowe płytowe - 9 szt. - zawory termostatyczne - 9 szt. - kocioł węglowy o mocy 21 kW z zasypem górnym - 1 szt. - naczynie wzbiorcze systemu otwartego o poj. 20 l - 1 szt. Zakres robót określa projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przedmiaru robót załącznik Nr. 2 do SIWZ Część C. Dostawa wyposażenia świetlic wiejskich w Nowej Dąbii, Karczmiska i Podwierzbiu wg poniższego zestawienia. 1. Stolik - podstawa metalowa spawana, blat z drewna laminowanego 80 x 80 cm szt. 80 2. Krzesła z oparciem i siedziskiem tapicerowanym szt. 210 3. Meble kuchenne (komplet min 5 mb, 380 cm góra, 380 cm dół) kpl.3 4. Regał 190 wys. x 90 szer. x 53 gł. z półkami, u dołu szafka szt.3 5. Zestaw nagłaśniający amplimikser z końcówką mocy. Moc wyjściowa RMS 4 ohm 2x do 400W, kolumny estradowe uniwersalne 500W, głośnik niskotonowy, głośnik wysokotonowy. Kompatybilny z amplimikserem. Odtwarzacz płyt kompaktowych co najmniej na 3 płyty, odtwarzanie wszystkich formatów włącznie z MP3, wbudowany magnetofon, kompatybilny z amplimikserem, okablowanie kpl.3 6. Mikrofon przewodowy dynamiczny, kierunkowy, obudowa metalowa czarna, wersja z wyłącznikiem MagnaLock, przewód w komplecie, zastosowania do wokalu. (pasmo: 50 do 15000 Hz) szt.6 7. Statyw mikrofonowy z regulacją wysokości szt. 6 8. Stół pingpongowy stabilny, standardowy rozmiar, nogi stalowe, część środkowa na kółkach ze stoperami, siatka w zestawie kpl.3 9. Stół bilardowy wykonany z płyty MDF jednoczęściowej, rozmiar pola gry ok. 80cm na 160 cm lub większy. Wyposażony w komplet bil, 4 kije bilardowe, trójkąt, kolor sukna zielony. kpl. 3 10. Gry - szachy (drewniane) szt.9 11. Gry - warcaby (tekturowe) szt.9 12. Gry - chińczyk (tekturowe) szt.9 13. Gry - eurobiznes (tekturowe) szt.9 14. Inne gry edukacyjne (tekturowe) szt.30 15. Piłkarzyki stołowe, profesjonalne prowadnice, metalowe 16 mm, rozmiar ok. dł. 137 cm, szerokość 73 cm wysokość 90 cm. Komplet wyposażenia. kpl.3 16.TV 42 LCD, Full HD, Kontrast: 1000:1, jasność (cd/m2) 500 szt.3 17. Ekran do rzutnika 200x200 cm, obustronny, biało srebrny, projekcja przednia zwijany, na statywie szt. 2 18. Projektor multimedialny, technologia LCD, jasność 2000 ANSI, rozdzielczość SVGA 1024x768, kontrast 500:1, żywotność lampy do 4000h szt.2 19. Chłodziarko - zamrażalka o pojemności całkowitej min. 270 l, kolor biały, klasa A+, oddzielne drzwi do zamrażalnika szt.3 20. Kuchenka gazowa, 4 palnikowa, szer. 50 cm z pokrywą, emalia łatwo czyszcz. szt. 3 21. Kuchenka mikrofalowa, sterowanie elektroniczne, poj. 20 l, moc 800W szt.3 22. Biurko pod komputer z wysuwaną półką na klawiaturę szt.6 23. Krzesła - obrotowe z regulacją wysokości do pracy przy komputerze szt. 6 24. Zestaw komputerowy: jednostka centralna (procesor min. Dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 2,0 GHz, pamięć DDR3 min. 4GB, karta graficzna z akceleracją 3D [nie dopuszcza się komputerów wyposażonych tylko i wyłącznie w kartę graficzną zintegrowaną na płycie głównej], dysk twardy min. 160GB SATA, napęd DVD RW, monitor LCD min. 19, mysz, klawiatura, zainstalowane oprogramowanie (system operacyjny Windows Vista - Basic, oprogramowanie biurowe: OpenOffice) kpl.6 25. Klimatyzator kanałowy o wydajności od 15 kW mocy grzewczej i chłodniczej, o przepływie powietrza od 2500 m3h kpl.1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.50-0, 45.33.00.00-0, 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8, 32.00.00.00-3, 37.53.00.00-2, 39.00.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w następujących kwotach: część A - 8 000 zł, część B - 1 000 zł, część C - 2 500 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnień, doświadczenie, potencjał techniczny,sytuacja ekonomiczna.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacja na temat doświadczenia oraz zakresu wykonywanych robót.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz narzędzi i wyposażenia dostępnych wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega, iż stronom przysługuje prawo do zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach: 1) zmian w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, 2) zaistnienia zdarzeń niezależnych od woli stron mających obiektywny wpływ na realizację zadania, 3) zajścia zdarzeń, na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły działań lub zaniechań: -osób trzecich, -organów instytucji opiniujących i uwzględniających w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń stron umowy w sposób określony w pierwotnej umowie, oraz dotrzymaniu terminu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ryki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 pok. nr 225.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2010 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 pok. nr 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wylewki - Motycz
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania18-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wylewki w garażu 35 m2. Zainteresowanych proszę o podanie terminów wykonania i cen.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI