Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2017-10-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Narodowy im. Ossolińskich
 • Data publikacji ogłoszenia2017-09-25
 • Numer ogłoszenia591384-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 591384-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, krajowy numer identyfikacyjny 930691990, ul. ul. Szewska  37 , 50-139  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713444471, e-mail zamowienia@znio.pl, faks +48713448561.
Adres strony internetowej (URL): www.ossolineum.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.ossolineum.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ossolineum.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Adres:
ul. Szewska 37 , 50-139 Wroclaw

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród
Numer referencyjny: OZP-2621-17/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego konkursu na koncepcję architektoniczną budynku Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu wraz z wypłatą nagród. Skrócony opis: Wykonawca przygotuje i przeprowadzi Konkurs zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi, w dwóch etapach: I Etap – obejmuje wszystkie działania Wykonawcy związane z organizacją Konkursu do momentu publikacji ogłoszenia o Konkursie przez Zamawiającego przy współpracy Wykonawcy; II Etap – obejmuje wszystkie działania Wykonawcy mające na celu wyłonienie zwycięskich prac konkursowych i wypłatę nagród. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia II Etapu w dwóch turach. W przypadku gdy na ogłoszony Konkurs nie wpłynie wymagana przez Regulamin liczba prac, lub zostanie on z przyczyn regulaminowych unieważniony, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zorganizuje, przeprowadzi i rozstrzygnie kolejny Konkurs. Zakres prac w ramach organizacji konkursu obejmuje: I Etap - Przygotowanie Konkursu oraz ogłoszenie Konkursu do 15.12.2017 r., zakończony protokolarnym przekazaniem Zamawiającemu treści ogłoszeń o konkursie przekazywanych do publikacji zgodnie z wymogami prawa. W ramach tego etapu do zadań Wykonawcy będzie należało: • opracowanie materiałów do Konkursu oraz konsultacja i współudział w opracowaniu wytycznych Użytkownika na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego; • zapewnienie konsultacji z dziedziny architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu w trakcie sporządzania części merytorycznej Regulaminu dotyczącej programu, funkcji i formy przyszłych obiektów architektonicznych oraz zagospodarowania; • przedstawienie nazwisk przynajmniej dwóch Sędziów Konkursowych ze wskazaniem Przewodniczącego i uzgodnienie w porozumieniu z Zamawiającym składu Sądu Konkursowego; • uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego i Sędziów Konkursowych Regulaminu Konkursu (konieczne zapisy o przeniesieniu praw autorskich do prac konkursowych na Zamawiającego) i załączników do Regulaminu, w tym system i podział nagradzania finalistów Konkursu; • opracowanie istotnych postanowień umowy na dokumentację projektową obejmującą m. in. projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz nadzór autorski z wybranym w wyniku Konkursu Projektantem, oraz uzgodnienie projektu tej umowy z Zamawiającym i uzyskanie zatwierdzenia go przez Zamawiającego; • opracowanie projektu Regulaminu działania Sądu Konkursowego określającego organizację i tryb pracy Sądu Konkursowego; • udostępnienie materiałów konkursowych na stronie internetowej Wykonawcy w formie umożliwiającej pobranie ich przez zainteresowanych; • przygotowanie/zredagowanie informacji na temat Konkursu w celu zamieszczenia ich przez Zamawiającego na portalu www.ossolineum.pl; • działania informacyjne, promocja konkursu w porozumieniu z Zamawiającym, w środowisku muzealniczym, bibliotekarskim, architektonicznym i kulturalnym, w tym: a) przynajmniej: 1 ogłoszenie (reklama) o konkursie w czasopiśmie branży architektonicznej, 1 ogłoszenie (reklama) w branży sztuka, kultura, 1 ogłoszenie (reklama) w prasie regionalnej - każde na min. ½ strony, zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; b) przynajmniej 1 reklama w mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter) - zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; c) przynajmniej 1 ogłoszenie w portalu internetowym poświęconym kulturze (culture.pl, o.pl, dwutygodnik.com, Magazyn Szum, Kultura Liberalna) - zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne. • przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi treści ogłoszeń związanych z konkursem i ich publikacja we współpracy z Zamawiającym • przejęcie od Zamawiającego nagród dla finalistów Konkursu; • stosowanie w opracowywanych dokumentach i materiałach promocyjnych zapisu „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; II Etap - Rozstrzygniecie Konkursu oraz ogłoszenie wyników Konkursu do 30.04.2018 r., zakończony podpisaniem z Zamawiającym protokołu potwierdzającego wykonanie całości usługi. W ramach tego etapu do zadań Wykonawcy będzie należało: • zorganizowanie i przeprowadzenie wizji lokalnej dla uczestników Konkursu; • zapewnienie Sekretarza Konkursu oraz obsługi administracyjnej i organizacyjnej Konkursu, w tym: a) udostępnienie we Wrocławiu pomieszczeń na pracę Sądu Konkursowego; b) organizację prac Sądu Konkursowego, protokołowanie posiedzeń Sądu Konkursowego oraz innych zdarzeń związanych z przebiegiem Konkursu; c) udostępnienie pomieszczenia Sekretariatu Konkursu; d) prowadzenie sekretariatu Konkursu. • prowadzenie korespondencji z uczestnikami Konkursu poprzez sekretariat Konkursu, przyjmowanie od uczestników Konkursu pytań dotyczących treści Regulaminu oraz udzielenie odpowiedzi na pytania; współudział w udzielaniu odpowiedzi na anonimowe pytania uczestników konkursu; • pokrycie kosztów związanych z pracą (w tym delegacje) przynajmniej 2 Sędziów Konkursowych wskazanych przez Wykonawcę, pełniących funkcje: a) Przewodniczącego Sądu Konkursowego; b) Sędziego/ów referenta/ów; koszty pracy sędziów Zamawiającego pokrywa Zamawiający; • analizę składanych przez uczestników wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz ewentualnych uzupełnień do wniosków i przedstawienie Zamawiającemu rekomendacji co do postępowania z wnioskami i uzupełnieniami do wniosków; • przyjęcie prac konkursowych oraz organizacja prac Sądu Konkursowego (we Wrocławiu) - zapewnienie możliwości oceny przez Sąd Konkursowy z zachowaniem anonimowości uczestników Konkursu; • w razie konieczności, na wniosek Sądu Konkursowego, rekomendowanie ewentualnych rzeczoznawców, biegłych, doradców lub ekspertów w trakcie oceny prac konkursowych; • sporządzenie dokumentacji pokonkursowej; • ogłoszenie wyników Konkursu: a) przygotowanie treści ogłoszenia o wynikach Konkursu zgodnie z wymaganiami prawnymi i ich publikacja w porozumieniu z Zamawiającym, b) publikacja informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej Wykonawcy; c) przygotowanie/zredagowanie informacji o wynikach Konkursu dla Zamawiającego na potrzeby zamieszczenia ich na portalu www.ossolineum.pl; • promocja w porozumieniu z Zamawiającym wyników konkursu w środowisku muzealniczym, bibliotekarskim, architektonicznym i kulturalnym, w tym: a) przynajmniej: 1 ogłoszenie (reklama) o wynikach konkursu w czasopiśmie branży architektonicznej, 1 ogłoszenie (reklama) w branży sztuka, kultura, 1 ogłoszenie (reklama) w prasie regionalnej - każde na min. ½ strony, zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; b) przynajmniej 1 reklama w mediach społecznościowych (Facebook, Tweeter) - zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne; c) przynajmniej 1 ogłoszenie w portalu internetowym poświęconym kulturze (culture.pl, o.pl, dwutygodnik.com, Magazyn Szum, Kultura Liberalna) - zredagowanie informacji oraz opracowanie graficzne. • organizacja wystawy pokonkursowej a) zapewnienie na czas trwania wystawy sprzętu do nagłośnienia oraz ewentualnej prezentacji multimedialnej (rzutnik, ekran, laptop) i systemu wystawienniczego do prezentacji dla prac konkursowych (salę zapewnia Zamawiający); b) organizację w porozumieniu z Zamawiającym panelu dyskusyjnego w trakcie trwania wystawy, w tym zapewnienie udziału w nim zgłoszonych przez Wykonawcę członków Sądu Konkursowego. • wypłata nagród finalistom Konkursu i przekazanie potwierdzenia zapłaty Zamawiającemu; • przygotowanie raportu końcowego z organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu obejmującego syntetyczny opis podjętych i zrealizowanych zadań, dokumentację fotograficzną zgłoszonych i nagrodzonych prac konkursowych, przebiegu obrad Sądu Konkursowego oraz wystawy pokonkursowej; • przekazanie wszystkich egzemplarzy (na wszystkich nośnikach) nagrodzonych prac wszelkich innych utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy - po 1 (jednym) egzemplarzu każdego wytworzonego dokumentu: w postaci elektronicznej oraz w formacie PDF lub DOCX; • stosowanie w opracowywanych dokumentach i materiałach promocyjnych zapisu „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 3 do niniejszej SIWZ 3.1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: Zamawiający wymaga od Wykonawcy/podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby, która podczas realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję pracownika obsługi administracyjnej biura konkursu. Wykonawca w tym celu przedstawi Zamawiającemu, na każdorazowe jego wezwanie, dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione powyżej, w szczególności umowę o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydanie pracownikowi potwierdzenia warunków zatrudnienia. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych wyżej, Wykonawca/podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o prace, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia

II.5) Główny kod CPV: 71230000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie odpowiadającym całości zamówienia podstawowego i na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia: dla Etapu I. – 15.12.2017 r. (kryterium oceny oferty) dla Etapu II. – 30.04.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zdolności techniczne: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 2) zdolności zawodowe: Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie co najmniej trzech konkursów na koncepcje architektoniczne wielobranżowe dla budynków użyteczności publicznej o zasięgu ogólnopolskim w których wartość nagród dla każdego z nich nie była mniejsza niż 50 000 zł brutto; dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć wykonaniu zamówienia) posiadającymi wiedzę i doświadczenie w następującym zakresie: Dysponuje minimum 3 osobowym zespołem architektów, którzy posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i należą do Izby Architektów RP lub osobami posiadającymi równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia i jednocześnie przynajmniej dwóch z tych architektów było sędziami co najmniej dwóch konkursów architektonicznych ogólnopolskich;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy zło żyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór o świadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 1c do formularza ofertowego. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 . Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeni e do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si ę dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczy ć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o u dzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dowodami określającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty b udowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda od wykonawcy: nie dotyczy. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równie ż wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, s ą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – o świadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu b) wykazu osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno ści odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak że zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami: 1) Załącznik nr 1a do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 2) Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - oświadczenie wstępnie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 3) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art . 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; 4) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (je śli dotyczy). 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji Etapu I (skrócenie) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac. 3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek rektyfikowanych w łazience ok. 30m2 - Jelenia Góra
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-03-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek rektyfikowanych w łazience ok. 30m2. na położone już płytki. Prócz tego do zamontowania pod prysznicem brodzik lub odpływ liniowy (do uzgodnienia). Mieszkanie w Jeleniej Górze, centrum.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI