Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa II etapu ul.Ogińskiego w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa II etapu ul.Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoadministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków22/05/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2017-05-02
 • Numer ogłoszenia2017/2017/77793
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Ogłoszenie nr 77793 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.
Bydgoszcz: Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa II etapu ul.Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie planowane do współfinansowania z funduszu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie Pełnomocnictwa Nr WOAI.0052.11.2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.01.2017 r. w związku z zarządzeniem Nr 550/2016 – Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Miasta Bydgoszczy.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 9047697100000, ul. ul. Toruńska  174 A, 85-844   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail handel@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (URL): www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa II etapu ul.Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II
Numer referencyjny: 019/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją zadania pn.: Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia zawiera SIWZ z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część, w tym: 1)Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), 2)dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) oraz przedmiary robót (PR) opracowane przez: DAP-MED.-PROJEKT Dominika Pulikowska, ul.Dąbrowskiego 316,60-406 Poznań, 3)wzór formularza i wyceny ofertowej (wyceny usługi), 4)wzór umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. OGÓLNY ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO (opis w OPZ), w szczególności: 1)Roboty rozbiórkowe, 2)Roboty związane z budową układu drogowego, 3)Roboty branży oświetleniowej, elektroenergetycznej, 4)Roboty branży sygnalizacji świetlnej, 5)Roboty branży kanalizacji deszczowej, 6)Roboty branży sieci wodociągowej, 7)Roboty branży teletechnicznej, 8)Roboty branży ciepłowniczej, 9)Roboty branży gazowej, 10)Roboty branży zieleń, 11)Roboty związane z rozbudową ITS, 12)Budowa odcinka ul. Karpackiej.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 14

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: planowany 14 miesięcy od podpisania umowy. Na okres planowanych 14 miesięcy składa się: 12 m-cy-Realizacja zadania, 2 m-ce-Końcowe rozliczenie zadania.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)doświadczenie wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem (zakończeniem) w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a)co najmniej dwóch usług, z których każdej przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. Z (zbiorcza) o nawierzchni bitumicznej (mieszanka SMA), o powierzchni min. 20 000 m2 wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz kanalizacji teletechnicznej o wartości, co najmniej 15.000.000,00 PLN brutto; b)co najmniej dwóch usług, z których każdej przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy obiektu mostowego (tzn.: estakady lub mostu lub wiaduktu drogowego) o długości nie mniejszej niż 30m. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonywał usługę polegającą na zarządzaniu i pełnieniu kontroli nad realizacją ww. robót wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 2)osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość usług, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia, nie mniejszym niż określone poniżej, tj.: 1/Inspektor Koordynator - wymagana liczba osób: min. 1; kwalifikacje min.: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; doświadczenie zawodowe min.: co najmniej 60 miesięcy doświadczenia przy realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę dróg lub ulic w klasie funkcjonalnej min. Z (zbiorcza) o wartości robót co najmniej 15 mln PLN brutto każde, od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku: Inżyniera Kontraktu lub Dyrektora Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub równoważnego stanowiska; 2/Inspektora Nadzoru robót mostowych - wymagana liczba osób: min. 1; doświadczenie zawodowe min.: co najmniej 60 miesięcy doświadczenia przy realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę obiektu mostowego (most lub estakada lub wiadukt) o długości nie mniejszej niż 30 m każdy, na stanowisku: Kierownika budowy lub Kierownika robót mostowych lub Inspektora Nadzoru robót mostowych. Ww. osoby winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Nie dopuszcza się łączenia funkcji Inspektora Koordynatora z funkcją Inspektora Nadzoru robót mostowych przez jedną osobę. Jako wykonanie (zakończenie) zadania, w każdym wyżej opisanym warunku udziału, Zamawiający rozumie doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg. Klauzuli 10.1. WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru końcowego/ostatecznego robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku inwestycji, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcja, spółki cywilne), oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a UPZP. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych (osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia) lub doświadczenia (wykonawcy), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 UPZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 UPZP; 5.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz. 716). II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 11.10. SIWZ [pkt. III.4)ppkt. I ogłoszenia]: 1)pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 UPZP, 2)pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.13. SIWZ [pkt. III.4)ppkt. II.1. ogłoszenia], zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy ich wystawienia określone w pkt. 11.13. SIWZ [pkt. III.4)ppkt. II.1. ogłoszenia] stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 11.13 i 11.14 SIWZ, złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 11.10.1) SIWZ[pkt. III.4)ppkt. I.1.1)ogłoszenia] , składa dokument, o którym mowa w pkt. 11.13.1) SIWZ [pkt. III.4)ppkt. II.1.1) ogłoszenia], w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 UPZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 11.16 SIWZ [pkt. III.4)ppkt. II.4 ogłoszenia] , złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego według wzoru Zamawiającego), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dopuścił aby ww. wykaz dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem składania ofert, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1126). Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym niż 6 lat przed upływem terminu składania ofert; 2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru Zamawiającego); Uwaga: Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego winny zawierać nazwę zadania oraz okres pełnienia nadzoru nad robotami z podani branży robót lub okresu rozliczania zadania w przypadku Specjalisty ds. rozliczeń oraz innych danych potwierdzających spełnianie warunku. Okres doświadczenia zawodowego musi być określony początkową i końcową datą dzienną. Doświadczenie zawodowe nie wymaga zachowania ciągłości wykonanych zadań, jednak suma poszczególnych okresów musi potwierdzać pełne wymagane doświadczenie zawodowe. Pełnienie Nadzoru nad robotami lub prowadzenie rozliczeń w tym samym czasie na kilku zadaniach nie wydłuża okresu doświadczenia zawodowego. Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do Nadzoru nad robotami powinny zawierać posiadane uprawnienia budowlane w danej specjalności, nr uprawnień i datę ich uzyskania. W przypadku, gdy wartości zadań przedstawione w obu ww. wykazach podane zostaną w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dot. punktu III.4) ogłoszenia: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdmikp.bydgoszcz.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP, tj. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (sporządzone wg wzoru Zamawiającego). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, na podstawie art. 23 UPZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa oddzielne każdy z tych wykonawców. Dot.punktu III.5.1)ogłoszenia: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 UPZP. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu ich pisemne zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub jego części wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz w szczególności musi wskazywać: 1.nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby, 2.nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby, 3.określenie zamówienia publicznego, tj.: „Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”, 4.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione), 5.sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego), 6.charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował), 7.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (zgodnie z pkt 10.6 SIWZ). Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM – Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania pn.: Budowa II etapu ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: 1.potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2.potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP – wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
dodatkowy okres świadczenia usługi30
doświadczenie Inspektora Koordynatora 5
doświadczenie Inspektora Nadzoru robót mostowych5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w zakresie wskazanym w § 17 wzoru Umowy (zał. Nr 1 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Miejsce składania ofert: pokój nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I.1) ogłoszenia. Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert godz. 10:30. Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I.1) ogłoszenia. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: +48 52-582-27-97, 2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Janusz Nowacki- tel.: +48 52-582-27-59.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dokończenie kompleksowego remontu mieszkania - Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dokończenie kompleksowego remontu mieszkania o pow. ok. 73 m2 w Bydgoszczy (ul. Jackowskiego) Poszukujemy odpowiedzialnej firmy z doświadczeniem.Do wykonania: - dokończenie instalacji elektrycznej w mieszkaniu + montaż opraw- montaż urządzeń sanitarnych ( 1 x wc ,1 x umywalka, 1 x zlew) - położenie płytek na ściany 15 m2 - położenie płytek na podłodze 8 m2- dokończenie gładzi (na raz) ok. 200 m2 - malowanie: ściany ok. 220 m2 i sufity 93 m2 - położenie tapet w pokoju o pow. 23 m2 - położenie paneli podłogowych 84 m2 - montaż listew przypodłogowych i karniszy - montaż drzwi wewnętrznych 5 szt. - montaż mebli kuchennych Wymagania;odpowiedzialność, doświadczenie, oc firmy, szybki czas realizacji. Dodatkowe wymagania;odpowiedzialność, sumienność, doświadczenie.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Zakup środków pianotwórczych, środków gaśniczych i proszków gaśniczych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI