Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLiszki
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • Termin składania wniosków29/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Liszki
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/74539
TREŚĆ PRZETARGU
Liszki: Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary
Numer ogłoszenia: 74539 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Liszki , 230, 32-060 Liszki, woj. małopolskie, tel. 012 280-62-34, faks 012 280-62-52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary. Zamówienie będzie wykonywane w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy (FIDIC, wydanie 1999, trzecie wydanie angielsko-polskie). Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piekarach wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technologicznych dla ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika, a także produktów procesu oczyszczania wywożonych z terenu oczyszczalni, zgodnych z przepisami prawa oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. zaprojektowanie oczyszczalni ścieków przy zapewnieniu przepustowości wynoszącej: dla pogody suchej na poziomie 1 240 m3/d i 1560 m3/d przy uwzględnieniu dopływu wód infiltracyjnych i ścieków dowożonych oraz zwiększeniu obciążenia oczyszczalni ścieków powyżej 15 000 RLM i wykonanie rozbudowy części mechanicznej oraz części biologicznej wraz z przeróbką osadów ściekowych oraz z wymaganymi obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą. 1) Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: Zamówienie robót obejmuje: -projektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, w tym wystąpienie do Zakładu Energetycznego o zwiększenie przydziału mocy dla nowych urządzeń, -przeprowadzenie prac budowlano - montażowych, -przeprowadzenie badań i pomiarów geodezyjnych, -dostawę materiałów i urządzeń, -przeprowadzenie Prób Końcowych i eksploatacyjnych Klauzula 9.1. pkt. a,b,c, -przeprowadzenie 21 dniowych prób efektów jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, które zostały zagwarantowane w Kontrakcie, -przeszkolenie obsługi oczyszczalni ścieków, -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i oddanie do eksploatacji W tym w szczególności: Faza projektowania: - Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków m.in. w aspektach: -wykorzystania istniejących obiektów i urządzeń, - kosztów i korzyści eksploatacyjnych wybranych technologii, -możliwości technicznej wprowadzenia zmian w warunkach funkcjonującego zakładu, - optymalizacja energetyczna (elektryczna i cieplna) istniejących odbiorników, - opis sposobu realizacji robót przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni z zachowaniem wymaganego w Pozwoleniu Wodno-Prawnym efektu oczyszczania ścieków, - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, - opracowanie projektów wykonawczych, - opracowanie projektu rozruchu technologicznego, - opracowanie projektu prac optymalizacyjnych/remontowych/modernizacyjnych, - opracowanie szczegółowego harmonogramu robót, - opracowanie projektu organizacji robót, - opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, - opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Faza realizacji: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje: - analizę procesu technologicznego, pod kątem możliwości przyjęcia zwiększonych ładunków zanieczyszczeń, - modernizację procesu technologicznego pod kątem podwyższonego usuwania zanieczyszczeń, - rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez budowę części mechanicznej i biologicznej w technologii przepływowej (reaktory zaprojektować wraz ze wspólną ścianą łączącą oba reaktory) wraz z przeróbką osadów ściekowych oraz urządzeniami towarzyszącymi, - zaprojektowanie oraz dostawę bębnowego mikrosita/mikrosit do tercjalnego doczyszczania ścieków oczyszczonych na odpływie przejmującego całość ścieków z projektowanej i istniejącej oczyszczalni ścieków - należy również przewidzieć lokalizację, posadowienie oraz zabezpieczenie sita przed przemarzaniem, - modernizację istniejącego ciągu oczyszczania ścieków w komorach osadu czynnego poprzez dobudowę komory defosfatacji oraz przewidzenie doprowadzenia instalacji PIX do istniejącego ciągu oczyszczania ścieków, a także usuwanie i odwadnianie tłuszczów w ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, - modernizacja i automatyzacja systemu podawania osadów na poletka osadowe (poprzez przebudowę istniejących wiat pod kątem ustawienia w nich kontenerów o pojemności 30m3 oraz automatycznego podawania osadów naprzemiennie na oba kontenery znajdujące się na poletkach osadowych) oraz zautomatyzowanie procesu higienizacji osadów, - zaprojektowanie oraz dostawę nowej prasy do odwadniania osadów dla projektowanej oraz istniejącej oczyszczalni ścieków, - rozbudowę systemu automatyki i sterowania z uwzględnieniem wyposażenia istniejącego i nowego, ujętego we wspólnym systemie, który pozwoli na wizualizację procesów i archiwizację, zdalne sterowanie pracą oczyszczalni z zastosowaniem aktualnie nowoczesnego systemu, z zapewnieniem ręcznego sterowania pracą urządzeń i procesami, - modernizację układu zasilania w energię elektryczną oczyszczalni pod kątem zabezpieczeń awaryjnych, - modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku socjalno-technicznego, - usprawnienie systemu zarządzania i obsługi oczyszczalni, - wszelkie inne roboty wymagane do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia odpowiedniej pracy oczyszczalni, a nie określone powyżej. Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach oczyszczalni. W przypadku zaistnienia zmian projektowych w trakcie wykonawstwa, z przyczyn nieprzewidzianych przez Inwestora i Projektanta, zmiany będą nanoszone na koszt Wykonawcy. Projektowana przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Piekary wynosi Qśr.dob = 1000 m3/d. Ilość ścieków kierowana do procesu wynosi: ścieki dopływające systemem kanalizacji sanitarnej: 980 m3/dobę, ścieki dowożone transportem asenizacyjnym 20 m3/dobę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.25.21.00-9, 45.25.22.00-0, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego); b) oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a). nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b). określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c). kwotę gwarancji, d). termin ważności gwarancji, e). bezwarunkowe, zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone w terminie związania ofertą, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Postanowienia punktu XII.3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których mowa w art. 45 ust 6 pkt 2) i 5) ustawy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego KBS O.Liszki 71 8591 0007 0210 0000 0068 0014: z adnotacją Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary, a kopię dokumentu przelewu należy dołączyć do oferty. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy w terminie otwarcia oryginał dokumentu znajdował się będzie w ofercie. 8. Wadium winno być wniesione na okres związania ofertą określony w pkt. XVIII niniejszej specyfikacji. Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazanego rachunku bankowego (tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na konto Zamawiającego). 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 5 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania wiedzy i doświadczenia: a) wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna taką robotę, której: wartość brutto była równa lub większa 4.000 000 zł i wykonaniu wraz z projektem co najmniej 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 1000 m3/d .Wskazana w ofercie oczyszczalnia musi być na dzień złożenia oferty oddana do użytku oraz eksploatowana min. pół roku od dokonania rozruchu. Projekt rozumiany jako kompleksowa wielobranżowa dokumentacja techniczna, taka jaka będzie potrzebna do rozbudowy objętej przedmiotem zamówienia oczyszczalni ścieków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami do wykonania niniejszego zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie osób posiadających uprawnienia w specjalności: - osoby posiadające uprawnienia do projektowania w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 06 Nr 83 poz. 578) w branżach: sanitarnej, budowlanej, elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia do projektowania, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynierskiej, bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych zgodnie z art. 12, art. 12 a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, -Kierownik robót posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, 12 a ust.1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Należy wskazać osobę która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W przypadku gdy kierownikiem budowy nie będzie wyznaczony jeden z wymienionych w ofercie kierowników robót, należy złożyć odrębne oświadczenie ze wskazaniem, kto będzie pełnił obowiązki kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 1.000.000 zł, b) przedstawić opłaconą polisę na kwotę 1.000 000 zł ,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, c) przedstawić oświadczenie, ze po udzieleniu zamówienia zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot w następującym zakresie: a]. ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości wartości kontraktu, b]. ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 1 000 000 zł, c]. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do: - osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy, - osób trzecich, które nie posiadają uprawnień do przebywania na terenie budowy, w wysokości 1 000 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu z art. 22 ust. 1 ustawu Pzp, 2. Dowód wniesienia wadium, 3.Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile taka sytuacja występuje), 4. Harmonogram rzeczowo - finansowy,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 1. Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do: 1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu, 2) poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej, 3) podniesienia wydajności urządzeń, 4) podniesienia bezpieczeństwa, 5) usprawnień w trakcie użytkowania obiektu. 2 Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) nieterminowego przekazania terenu budowy, 2) braków lub wad w dokumentach budowy, za wyjątkiem dokumentacji projektowej, którą sporządził Wykonawca 3) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, 4) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, 5) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, 6) epidemii, działań rządowych, 7) zmiany przepisów, 8) nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw, 9) siły wyższej, 10) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego lub dającej się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 3. Zamawiający może odmówić zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie mogło mieć wpływu na termin realizacji zamówienia. 4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, ze przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca może także przedłożyć Zamawiającemu dodatkową ofertę, która będzie w jakikolwiek sposób korzystna dla Zamawiającego w szczególności poprzez poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę producenta urządzeń lub wyposażenia, zmianę wymiarów, położenia lub wysokości części robót. Zamawiający każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem oferty Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej. 6. Strony dopuszczają także możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu wykonawcy, zamawiającego lub podwykonawcy. Zmiana może być dokonana za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę lub podwykonawcę. W przypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków unijnych, Gmina Liszki zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót do projektu lub I etapu rozbudowy (620 m3/d) o czym Wykonawca zostanie poinformowany z 14 dniowym wyprzedzeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.liszki.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Liszki, Liszki 230, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Liszki, pok. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gmina Liszki jest wnioskodawcą - na współfinansowanie kontraktu z Funduszu Spójnosci Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gospodarka Wodno -Ściekowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pocięcie 300 cegieł - Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pocięcie 300 cegieł czerwonych pełnych na połówki. Proszę o wyceny i termin realizacji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI