Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjnych w obiekcie przy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia535229-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535229-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, krajowy numer identyfikacyjny 00000222300000, ul. Świętokrzyska  11/21 , 00-919  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48221852820, e-mail dkrzprzetargi@nbp.pl, faks +48221851211.
Adres strony internetowej (URL): https://e-zamowienia.nbp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://e-zamowienia.nbp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://e-zamowienia.nbp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://oneplace.marketplanet.pl - Platforma Zakupowa NBP na Portalu ONEPLACE.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://e-zamowienia.nbp.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych oraz adaptacyjnych w obiekcie przy ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie
Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-EWS-241-0053/DA/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w następujących etapach: 1) Etap I obejmuje: a) opracowanie i dostarczenie Projektu koncepcyjnego wraz z przeniesieniem na Zamawiającego: autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Projektu koncepcyjnego oraz prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których projekt ten utrwalono; b) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji i jego dostarczenie do Zamawiającego - w przypadku wystąpienia konieczności opracowania takiego wniosku; 2) Etap II obejmuje: a) opracowanie i dostarczenie Projektu budowlanego wymaganego do złożenia Wniosku wraz z przeniesieniem na Zamawiającego: autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Projektu budowlanego oraz prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których projekt ten utrwalono; b) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę do właściwego urzędu oraz jego dostarczenie Zamawiającemu; 3) Etap III obejmuje: opracowanie i dostarczenie Dokumentacji wykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego: autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do tej Dokumentacji oraz prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których Dokumentację utrwalono; 4) Etap IV obejmuje: a) wykonanie Robót na podstawie zaakceptowanej i odebranej Dokumentacji wykonawczej, b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi Robotami, c) wykonanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego: autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji powykonawczej oraz prawa własności egzemplarzy i nośników CD/DVD, na których Dokumentację tą utrwalono,; d) przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego wskazanych pracowników Zamawiającego, z obsługi Urządzeń zainstalowanych w ramach Robót, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie – nie później jednak niż do dnia dokonania odbioru końcowego i podpisania Protokołu odbioru końcowego. Czas trwania przeszkolenia, liczba pracowników skierowana do przeszkolenia oraz zakres zostały określone w załączniku nr 2 do wzoru umowy; 5) Etap V obejmuje: udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz wykonanie 6 Przeglądów w okresie obowiązywania udzielonej gwarancji i rękojmi. 2. Realizacja zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie informacji niejawnych”. W związku z tym, Wykonawca do realizacji zamówienia w zakresie wykonania systemu sygnalizacji włamania i napadu, musi dysponować: 1) osobami, które posiadają: - ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych przez kierownika Wykonawcy, - zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeprowadzone zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie informacji niejawnych; 2) akredytowanym systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, spełniającym wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych, 3) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz pion ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45223000-6
45231000-5
45232000-2
45300000-0
45311000-0
45312000-7
45314000-1
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45320000-6
45340000-2
45330000-9
45340000-2
45400000-1
71000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy usług i robót objętych niniejszym zamówieniem, w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia, zamówienia polegającego na powtórzeniu usług lub robót budowlanych podobnych do usług lub robót objętych zamówieniem podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, do kwoty netto 3 859 756,00 zł, w zakresie i na warunkach określonych w § 25 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Siwz.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 673
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
673

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: a) co najmniej 1 zamówienie (umowę), polegające na wykonaniu robót budowlanych w budynku w branżach: ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (niskoprądowej), o wartości brutto umowy minimum 2 000 000,00 zł , lub b) co najmniej 1 zamówienie (umowę), polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: projekt budowlany i projekty wykonawcze w branżach: ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (niskoprądowej) wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami i wykonaniu robót budowlanych w budynku w branżach: ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej (niskoprądowej), o wartości brutto umowy minimum 2 000 000,00 zł; 2. dysponuje co najmniej 4 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej „Prawem budowalnym” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) w zakresie poniższych specjalności: a) architektonicznej - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności, b) konstrukcyjno – budowlanej - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu w tej specjalności, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane do projektowania w tych specjalnościach, oraz są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie” (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.),; 3. dysponuje co najmniej 3 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie poniższych specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba, posiadająca min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tych specjalnościach, oraz są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 4. dysponuje co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za opracowanie Dokumentacji projektowej i Dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji włamania i napadu, która posiada: a) zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1–4 (świadectwo MEN), b) wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia c) ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, przez kierownika Wykonawcy, d) zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie informacji niejawnych; 5. dysponuje co najmniej 3 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia i wykonają system sygnalizacji włamania i napadu oraz pozostałe systemy zabezpieczeniowe, które posiadają: a) wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia, b) zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeprowadzonego zgodnie z art. 19 i nast. ustawy o ochronie informacji niejawnych; z których co najmniej jedna osoba posiada ważne poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych, przez kierownika Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 4.1. do SIWZ; 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4.2. do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości brutto - 50 000,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian opisane zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik do Siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni oznaczoną klauzulą „zastrzeżone” dokumentację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu – SSWiN (stosowny wniosek należy przesłać mailowo do Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa na adres: sekretariatDB@nbp.pl). Udostępnienie dokumentacji nastąpi w Centrali NBP, upoważnionym przedstawicielom wykonawcy posiadającym: poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” lub pisemne upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, wydane zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych przez kierownika wykonawcy oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego zgodnie z art. 19 i nast. ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że dnia 17/04/2019 r. i 24/04/2019 r. odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie zapoznanie się Wykonawców z obiektem przy ul. Siedmiogrodzka 5a. Zbiórka w holu głównym obiektu o godz. 12:00 (maksymalnie dwie osoby reprezentujące Wykonawcę wraz z dowodami osobistymi).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę i montaż mebli i urządzeń kuchennych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę i montaż mebli kuchennych i urządzeń kuchennych w trzech pomieszczeniach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI