Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewództwo Pomorskie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516968-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516968-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Województwo Pomorskie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Pomorskie, krajowy numer identyfikacyjny 191674836, ul. ul. Okopowa  21/27 , 80-810   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 261 555, e-mail zampub@pomorskie.eu, faks 583 261 556.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pomorskie.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pomorskie.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pomorskie.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności.
Adres:
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pok. 4a (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45), ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna.
Numer referencyjny: DAZ-ZP.272.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego”, objętych pakietem nr 2– Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, 83-406 Wdzydze - dworek z Radunia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 10. Energia, Działania – 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania – 10.2.1. Efektywność energetyczna. 2. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla następującego obiektu: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, 83-406 Wdzydze -dworek z Radunia; Wykaz podstawowych robót (wg. Programu Funkcjonalno-Użytkowego ):  Wprowadzenie OZE – biomasa,  Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych poddasza,  Docieplenie stropu poddasza nieużytkowego,  Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,  Docieplenie ścian wewnętrznych i stropu kotłowni,  Wymiana stolarki okiennej,  Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) opracowanie Harmonogramu realizacji zamówienia i płatności ; 2) wykonanie Dokumentacji, Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) uzyskanie opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń Dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Użytkownikiem (jednostką zarządzająca danym Obiektem) oraz innymi niezbędnymi podmiotami w tym w szczególności z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych, bhp, ochrony środowiska, i innych wymaganych przepisami szczególnymi, 4) uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń niezbędnych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót, spełniającej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) zwanej dalej ustawą Prawo budowlane; 5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane; 6) wykonanie projektu organizacji robót; 7) wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych według Dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym; 8) wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie .doc dla opisów technicznych i .dwg dla rysunków; 9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów; 10) sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie pozwolenia na budowę oraz uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonującego zakończenie robót spełniającego art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane; 11) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz innych dokumentów, w tym zezwoleń, pozwoleń, dopuszczeń itp. wymaganych przepisami prawa niezbędnych do zakończenia robót budowlanych na obiekcie; 12) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych w obiektach urządzeń, wraz ze szkoleniem personelu Użytkownika; 13) zapewnienie przez cały okres gwarancji oraz po upływie okresu gwarancji przez okres wskazany w Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urządzeń nieodpłatnego serwisu obejmującego konserwację oraz wszelkie czynności niezbędne dla utrzymania urządzeń w sprawności technicznej. 4. Zakres i forma dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 5. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, w przypadku zaś zaniechania powyższego skutki z tym związane obciążać będą wyłącznie Wykonawcę. Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Zamawiającym. 6. W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca może dokonać zmian w projekcie (za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, lub zostaną osiągnięte lepsze parametry, lub Wykonawca zaoferuje urządzenia o wyższych parametrach niż wskazane w projekcie, a wszystko pod warunkiem, że cena ryczałtowa umowy nie ulegnie zmianie. 7. Powyższe zamówienie przeznaczone będzie do użytku osób fizycznych, wobec powyższego podczas projektowania i wykonania robót budowlanych należy uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Przedstawione w PFU dane są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład kontraktu. 9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą okazać się konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaniechanie powyższego obciążać będzie wyłącznie Wykonawcę, który nie będzie uprawniony do powoływania się na tę okoliczność i brak jakichkolwiek informacji, jakie mógł uzyskać podczas wizji lokalnej przy realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający wyznacza wizje lokalne w terminie: 19.02.2018 r. w godzinach 8:00 - 14:30. 10. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależne od faktycznego rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. Za zgodą Stron, w przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych, których wykonanie stało się nie celowe, wynagrodzenie może ulec obniżeniu o zakres robót niewykonywanych. 11. Za ustalenie zakresu robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca 12. Wykonawca nie będzie rościł jakichkolwiek praw do dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i wycenie zapasów dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić przy pracach termomodernizacyjnych starych budynków. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 14. Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych będzie odbywała się w czynnym obiekcie. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzgadniania z dyrektorem jednostki zarządzającym obiektem lub z wyznaczoną przez niego osobą terminów i zakresów wykonywania poszczególnych prac. 15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres polisy określa § 17 wzoru umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane takie jak: roboty dekarskie, malarskie, instalacyjne (np. elektryczne, ), roboty dociepleniowe, roboty polegające na montażu stolarki okiennej i drzwiowej z różnych dziedzin wynikających z PFU wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót przy czym: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót branżowych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót rozumie się wszelkie roboty ogólnobudowlane z różnych dziedzin wynikających z PFU wykonywane bezpośrednio przez pracowników pozostających pod nadzorem kierownika budowy lub kierowników robót. 2) Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób, którym zostanie powierzona realizacja Przedmiotu umowy oraz w przypadku podejrzenia naruszania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 30 ust. 2 umowy do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o takiej okoliczności. 3) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, przed protokolarnym przekazaniem placu budowy, oświadczenia, iż osoby, o których mowa w § 30 ust. 1 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę (bez ujawniania danych osobowych). Brak oświadczenia skutkować może odmową przekazania przez Zamawiającego placu budowy, przy czym okoliczność taka traktowana jako przyczyna zawiniona przez Wykonawcę i tym samym nie będzie ona podstawą do wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy. Jednocześnie Zamawiający uprawniony będzie w takiej sytuacji do naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000,00 złotych za każde takie uchybienie. 4) W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób o których mowa w § 30 ust. 1 umowy Zamawiający uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie. 5) Niezależnie od innych uprawnień określonych w niniejszym paragrafie, w przypadku potwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy, iż Wykonawca nie zatrudnia na umowę o pracę osób wskazanych w § 30 ust. 1, bądź w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w § 30 ust. 3 umowy – Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w terminie 30 dni od zaistnienia takiej okoliczności. 6) Ponadto uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 16 zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. 17. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia. Działanie 10.2. Efektywność Energetyczna, Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a okoliczność taka zaistniałaby w trakcie prowadzonego postępowania. 18. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej. 19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty; 20. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45320000-6
45331000-6
45331100-7
45400000-1
71000000-8
71321200-6
45311000-0
44221200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył (wykonał) co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące termomodernizację (tzn. roboty budowlane polegające między innymi na wykonaniu izolacji termicznej ścian lub, stropów lub, wymianie stolarki drzwiowej, lub wymianie stolarki okiennej, lub robót instalacyjnych urządzeń grzewczych, lub robót instalacyjnych centralnego ogrzewania) budynku o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda robota budowlana. UWAGA: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlanej rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ na stronie Zamawiającego. 2) Osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia, tj. dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) jedną osobą, która obejmie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia) oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz. 2187) tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych w specjalności architektonicznej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), d) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży instalacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia), Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia wymagania stawiane osobom przewidzianym do pełnienia tych funkcji (dotyczy to również kierownika budowy). UWAGA! Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych powyżej dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych powyżej dokumentów, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) Nie podlega wykluczeniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); b) Spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); Oświadczenie wskazane w pkt. a) i b) należy złożyć w formie pisemnej (oryginału) wraz z ofertą. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału, załącznik nr 3 do SIWZ; 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych w ust. 1 niniejszego rozdziału; 4. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów – pisemnego zobowiązania tych podmiotów, które należy załączyć do oferty, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na którego zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1 a) b) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z treścią rozdz. VI ust. 10 pkt. 1 SIWZ, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, jak również oświadczenie, o którym mowa w ust. 12, składane są w oryginale. 9. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 15 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 12. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór przedmiotowego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie www.bip.pomorskie.eu wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie oryginału. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 7 300 złotych (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych). 2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: Wadium – „Termomodernizacja obiektu we Wdzydzach Kiszewskich dworek z Radunia.” Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w ust. 3, oprócz formy pieniężnej opisanej w ust. 4, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Wadium, o którym mowa w ust. 3 pkt b-e, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, należy wskazać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". 10. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 11. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje następujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiany określające sposób wykonania robót budowlanych – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy; 2) zmiany dotyczące terminu wykonania Umowy – w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej lub innych okoliczności od Stron niezależnych; 3) zmiana dotycząca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością zmiany Przedmiotu umowy w takim zakresie; 4) zmiany wynikające ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy i które wywołują potrzebę zmian tych postanowień.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto). 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2016 poz. 359). 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098, z podaniem tytułu zabezpieczenia: „Zabezpieczenie Termomodernizacja obiektu we Wdzydzach Kiszewskich dworek z Radunia.”, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że zabezpieczenie jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niż pieniężna dokument zabezpieczenia należy przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu w celu zaakceptowania jego treści. 8. W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy: 1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie Gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, 2) wskazanie umowy, na której zabezpieczenie należytego wykonania udzielone zostało poręczenie lub gwarancja, 3) wskazanie sumy gwarancji, 4) wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji, 5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji umowy. Pozostałe 30% zabezpieczenia zamawiający zwróci wykonawcy w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na dostarczony przedmiot zamówienia. 10. Szczegółowe warunki i wymagania co do zabezpieczenia są określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę skucie płyt tarasowych i części wylewki - Kwidzyn
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę skucie płyt tarasowych i części wylewki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ul. Zielonej w Sieradzu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Roboty remontowo-budowlane w Copernicus PL sp. z o. o.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ul. Zielonej w Sieradzu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI