„Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia536892-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536892-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 43068905200000, ul. ul. Narutowicza  73 , 20-019  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 354 606, e-mail zamowienia@lu.policja.gov.pl, faks 815 354 313.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lubelska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/41599,Aktualne-postepowania.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przygotowanie oferty w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Adres:
Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie pok. nr 17, ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie”
Numer referencyjny: 31/42/19/SZP/B
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwany dalej PFU) oraz we wzorze umowy. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 2. Planowany zakres zadania opisany w PFU obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie: - wielobranżowej adaptacji pomieszczeń na parterze segmentu B budynku na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego, w tym roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, wymiana instalacji sanitarnych (z. w. u., c.w.u., c.o., kanalizacja sanitarna, wentylacja) wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych; - wymiany stolarki drzwiowej; - wykonania/rozbudowy instalacji systemu kontroli dostępu; - wykonania/rozbudowy systemu telewizji dozorowej CCTV; - rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru SAP; - montażu zewnętrznych krat okiennych i drzwiowych w istniejących otworach; - montażu folii matowych na szybach okien. 3. W ramach opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca wykona dokumentację projektową w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej w zakresie koniecznym do prawidłowego i pełnego wykonania robót budowlanych obejmującą: - inwentaryzację obiektów w zakresie niezbędnym do dalszego opracowania dokumentacji, - architektoniczną koncepcję w zakresie opisanym w PFU, - projekty budowlane obejmujące zakres opisany w PFU w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Projekt winien być wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25. 04. 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z późn. zmianami), - projekty wykonawcze, - przedmiary i kosztorysy inwestorskie robót w poszczególnych branżach, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, - harmonogramy rzeczowo-finansowe, - zbiorcze zestawienie kosztów zadania oraz zapewni nadzór autorski zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 4. Zamawiający wymaga akceptacji warunków umowy w całości. 5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, jak również uzyskania niezbędnych dokumentów, a w szczególności: pozwoleń, odstępstw, badań, uzgodnień, wypisów, opinii, opracowań, inwentaryzacji, ekspertyz, dokumentacji technicznych, dokumentacji powykonawczej w tym: protokołów z prób i badań urządzeń i instalacji wewnętrznych i doziemnych, kominiarskich, kontrolnych bakteriologicznych i fizyczno chemicznych badań wody, inwentaryzacji, instrukcji użytkowania i ochrony p.poż. 6. Wykonawca powinien zapoznać się z opisem zawartym w PFU i uwzględnić w ofercie wszystkie zawarte w nim wymogi. 7. Wykonawca winien przed złożeniem oferty zapoznać się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi placu budowy, niezbędną dokumentacją, wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami, dokonać wizji lokalnej i uwzględnić je w wynagrodzeniu. 8. Zamawiający na etapie składania ofert umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego sporządzenia oferty. 9. Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy, ekspertyzy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu realizacji zadania. 10. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w PFU oraz obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, przepisami resortowymi obowiązującymi w obiektach służbowych Policji. Zakres projektu wykonawczego powinien umożliwiać jednoznaczne jego odczytanie przy realizacji robót budowlanych. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia związanych z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych. Za prawidłowe oszacowanie tych kosztów odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Wykonawca. 12. Wykonawca przystępując do postępowania przetargowego uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy. 13. Zamówienie realizowane będzie w czynnym obiekcie. 14. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podczas przygotowania oferty oparł swoją wiedzę na danych przekazanych przez Zamawiającego, na własnej fachowej analizie i doświadczeniu oraz badaniach, odkrywkach i wizji nieruchomości. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy. 16. Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy dokonanej na podstawie PFU. Wyliczenia ceny ryczałtowej, Wykonawca dokonuje kierując się własną oceną, doświadczeniem i wiedzą. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek wykonania obmiarów z natury. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszt narzutów. 17. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób (pracownicy fizyczni) wykonujących prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym przy realizacji zamówienia: • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, • wykonanie robót budowlanych, w tym: roboty konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty posadzkarskie, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz krat, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie zabudowy meblowej, • wykonanie robót związanych z budową instalacji doziemnych i wewnętrznych: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, grzewczych, wentylacyjnych, wykonanie montażu systemów, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, • wykonanie robót branży elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie robót branży teletechnicznej, • wykonanie prac porządkowych po robotach budowlanych. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. 18. Wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu umowy, 19. Termin płatności faktury VAT – zgodnie z umową, forma płatności – przelew, 20. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas dopuszcza on rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45110000-1
45400000-1
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45440000-3
45440000-3
45450000-6
45310000-3
32235000-9
45311000-0
45312100-8
45312200-9
45317000-2
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 272073,04
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, po spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, którego zakres obejmie kontynuację n/w robót: - przebudowa pomieszczeń oraz roboty wykończeniowe, - wymiana instalacji sanitarnych: z.w.u., c.w.u., c.o, kanalizacji, wentylacji, - wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego wymogu dotyczącego w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca: a) Wykaże wykonaniem (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ) co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy lub remontu lub przebudowy budynku o wartości co najmniej 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy zł 00/100) , wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Pod pojęciem budynku Zamawiający rozumie budynek zaliczany do jednej z kategorii XI, XII, XIII, XVI zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) dysponowaniem osobami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, odpowiedzialnymi za usługę wykonania dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (min. 3 lata praktyki przy projektowaniu liczonych od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) i wykształcenia, niezbędnego dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usług projektowych – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lata praktyki przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do projektowania zgodnie z wymogami prawnymi w branży: architektoniczna. c) dysponowaniem osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ), skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będącymi członkami Izby Samorządu Zawodowego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi liczonych od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) i wykształcenia, niezbędnego dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: - co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami prawnymi w branży: konstrukcyjno - budowlanej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem); b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a ) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 lit. a) oraz załącznikiem nr 4 do SIWZ. b) wykaz osób – usługa projektowa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 lit. b) oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ. c) wykaz osób – robota budowlana, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z rozdziałem IV pkt 2 ppkt 3 lit. c) oraz załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby (pracowników fizycznych) wykonujące prace pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy czynnościach w zakresie opisanym w PFU przy realizacji zamówienia: • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, • wykonanie robót budowlanych, w tym: roboty konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty posadzkarskie, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej oraz krat, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie zabudowy meblowej, • wykonanie robót związanych z budową instalacji doziemnych i wewnętrznych: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, grzewczych, wentylacyjnych, wykonanie montażu systemów, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych, • wykonanie robót branży elektrycznej, wykonanie oświetlenia, wykonanie zasilania urządzeń, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie robót branży teletechnicznej, • wykonanie prac porządkowych po robotach budowlanych. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy (załącznik do SIWZ) - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Dokument należy złożyć w oryginale na wezwanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Druk Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) - dokument należy złożyć wraz z ofertą w oryginale (dla ważności oferty należy złożyć wszystkie 3 str. dokumentu); 2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Dokument ten powinien być własnoręcznie podpisany przez te podmioty trzecie i złożony w oryginale. Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełniają ww. wymogu. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 3. „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej KWP w Lublinie informacji o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (dokument należy złożyć w oryginale). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 4. Wykonawcy, którzy w oparciu o art. 23 ustawy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do występowania w imieniu całego konsorcjum lub do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład konsorcjum i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone ustanowionemu przedstawicielowi podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – każdy członek konsorcjum – składa dokumenty wymienione w pkt.: 2.2), 3), 5) oraz 7.1) osobno. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców o których mowa powyżej zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wskazane dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek konsorcjum/ spółki cywilnej) składa dokument wymieniony w pkt. 3 5. Powyższe zasady dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum mają zastosowanie do wykonawców działających jako spółka cywilna. 6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza – jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze). Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 8. Dowód wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem VII niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) – zwane dalej rozporządzeniem, składa zamiast dokumentów wskazanych w pkt V ppkt 3 SIWZ odpowiednie dokumenty wskazane w § 7 i § 8 rozporządzenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł: (słownie złotych: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu – przelew na konto Zamawiającego – Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010 1339 0004 6213 9120 0000 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359); 3. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej) należy złożyć w oryginale w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 – pokój nr 147 (w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30), natomiast kserokopię przedmiotowego dokumentu należy dołączyć do oferty. 4. Oferta, która będzie zabezpieczona inną niż wymieniona w pkt. 2 formą wadium zostanie uznana przez Zamawiającego za nieważną. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna w swej treści powinno określać warunki, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie wystawiającego gwarancję lub poręczenie obowiązku zapłaty. W postępowaniu o zamówienie publiczne warunki te zostały określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy. Nie ma wymogu ścisłego cytowania tych przepisów. Określenie warunków może nastąpić poprzez opisanie sytuacji, w których wystawiający gwarancję lub poręczenie będzie zobowiązany do zapłaty lub odesłanie do przepisów prawa te warunki określających, czy też nawet w sposób lakoniczny, poprzez wskazanie, że wystawiający gwarancję lub poręczenie zapłaci na zasadach określonych w ustawie. Niemniej jednak wskazanie warunków musi być na tyle precyzyjne, aby nie budziło wątpliwości beneficjenta gwarancji lub poręczenia, co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji lub poręczenia. 6. Termin wniesienia wadium – do godz. 11:00 dnia 30.04.2019 r. 7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 8. Zamawiający będzie stosował zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium określone w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do umowy zostały w wskazane w szczególności w § 24 wzoru umowy i dotyczą: 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych lub wynikają z okoliczności przewidzianych w ustępach poniższych. 2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, b) jednostka nadrzędna ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania i zachodzi konieczność jego etapowania, c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego, d) udokumentowanego opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy pomieszczeń zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, e) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i w przepisach prawa, f) konieczność wykonania decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, g) zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych spowodowanych między innymi koniecznością dostosowania dokumentacji do zasad wiedzy technicznej i uzyskania celu umowy, zmianą regulacji prawnych, przepisów resortowych, możliwością zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, wycofaniem z rynku lub zaprzestaniem produkcji materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji, h) zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i uzyskania celu umowy, spowodowana zmianą regulacji prawnych i przepisów resortowych, i) zachodzi konieczność realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy wymuszonych koniecznością ich skoordynowania i uwzględnienia wzajemnych powiązań, j) z przyczyn spowodowanych organizacją pracy i specyfiką działań Zamawiającego, ograniczających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, k) z powodu wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji geotechnicznej załączonej do SIWZ, l) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy. 3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2, będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, pisemnego zawiadomienia, informującego o wystąpieniu zdarzenia wraz z określeniem możliwego terminu zakończenia przedmiotu umowy oraz szczegółowym uzasadnieniem. Przedłużenie terminu wykonania terminu umowy nie może być dłuższe niż to uzasadnia przyczyna jego wydłużenia. 4. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty w sytuacji, gdy: a. zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 2 lit. g). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” z załączonym kosztorysem robót zamiennych. Stawka roboczogodziny do kosztorysowania, sprzęt, koszty ogólne, koszty zakupu oraz zysk będą przyjmowane z kosztorysów wykonawczych określonych w § 5 ust. 1 lit c)., natomiast wartość materiałów występujących w kosztorysach może być przyjęta z w/w wyceny lub ustalona w wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednak wartość ta nie może być wyższa niż w kosztorysach. Wartości materiałów i sprzętu nie występujące w w/w kalkulacji będą rozliczane na poziomie nie wyższym od średnich cen Sekocenbud z poprzedniego kwartału licząc od daty podpisania „Protokołu konieczności wykonania robót zamiennych” lub na poziomie nie wyższym od średnich cen rynkowych zakupu dla materiałów nie występujących w cenniku Sekocenbud z zastosowaniem współczynnika „f”, wynikającego z proporcji wartości złożonej oferty na etapie procedury przetargowej do wartości, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, b. zachodzi konieczność zaniechania robót przewidzianych w umowie, w tym w sytuacji określonej ust. 2 lit. g). Wynagrodzenie za roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysów wykonawczych, z uwzględnieniem podatku VAT. Podstawą obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 będzie podpisany przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie „Protokół robót niewykonanych” z załączonym kosztorysem robót niewykonanych, z uwzględnieniem podatku VAT, c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT, d. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, e. zostały spełnione łącznie następujące warunki, tj.: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiających, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca, zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 4, g. zmiany, niezależnie od ich wartości są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp, h. łączna wartość zmian jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie. 5. Zmiany i uzupełnienia umowy, o których mowa w ust. 2 - 4 zostaną dokonane na podstawie protokołów zawierających uzasadnienie zmian i uzupełnień, podpisanych przez osoby wymienione w § 3 ust. 1 lit. b) i ust. 3 lit. b) i zatwierdzonych przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz wymagają aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być złożone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, które ma bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich, w tym także do udzielenia zamówień publicznych. Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że: - Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. (81) 535 57 37. - Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie – e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl. - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie” - nr sprawy 31/42/19/SZP/B; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 ), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dodatkowo zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych), co do zasady Zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest obowiązany do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO. W takim przypadku obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał Wykonawca w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu leżą po stronie Wykonawcy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie prac murarskich - Radzyń Podlaski
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac murarskich. 8000 m2, ściany z Silikatu 24. Sama robocizna. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI