Zaprojektowanie i wybudowanie budynku komunalnego wraz z przedszkolem w Warce.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie budynku komunalnego wraz z przedszkolem w Warce.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarka
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Warka
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572791-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572791-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Warka: Zaprojektowanie i wybudowanie budynku komunalnego wraz z przedszkolem w Warce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Warka, krajowy numer identyfikacyjny 52662400000, ul. Plac St. Czarnieckiego  1 , 05660   Warka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 048 665 12 00, e-mail uzp@warka.org.pl, faks 048 665 12 25.
Adres strony internetowej (URL): www.warka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.warka.pl/zp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - osobiście lub za pośrednictwem poczty
Adres:
Urząd Miejski w Warce, Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka - Biuro Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie budynku komunalnego wraz z przedszkolem w Warce.
Numer referencyjny: IR.271.3.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z punktem przedszkolnym 3-oddziałowym i infrastrukturą towarzysząca w Warce przy ul. Armii Krajowej tzw. budowa „pod klucz”, na działkach nr ew.: 1954/59, 1954/64, 1954/66, 1954/106, 1954/60, 1954/72, 1954/69 i fragmentach działek nr ew. 1953/19, 1954/67, 1954/68, 1954/62 o powierzchni łącznej około 0,6843 ha. Zamówienie obejmuje: - Opracowanie badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 0,poz.463), - Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla terenu związanego z realizacją zadania - Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, - Sporządzenie projektu budowlanego dla wszystkich branż w budynku, wszystkich niezbędnych przyłączy wraz z uzgodnieniami. - Sporządzenie projektu budowlanego dla terenu wokół budynku: parking, dojścia dojazdy itp - Uzyskanie pozwolenia na budowę dla wszystkich branż związanych z przedsięwzięciem lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. - Sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych i harmonogramu robót dla wszystkich robót w rozbiciu na obiekty . - Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. projektów – w wyniku których powstanie nowy budynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – gotowy do zamieszkania i uruchomienia punktu przedszkolnego. - Obsługa geodezyjna robót budowlanych. - Dokumentowanie procesu budowy. - Opracowanie wniosków o warunki techniczne i wszelkie uzgodnienia także w przypadku konieczności ich zmiany lub zmiany decyzji o lokalizacji celu publicznego. - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz założenie książki obiektów budowlanych wraz z opracowaniem świadectwa energetycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności wchodzące w zakres robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy: 1) prace ziemne, w tym: a) prace związane z wykonaniem elementów sieci zewnętrznych; b) prace związane z wykonaniem ciągów komunikacyjnych; 2) prace ogólnobudowlane, w tym: a) prace fundamentowe, w tym przy wykonywaniu wykopów, zbrojeń, izolacji; b) prace przy wznoszeniu konstrukcji obiektu, w tym przy wykonywaniu zbrojeń; c) prace dekarskie; d) prace przy wykonywaniu przegród, niezależnie od rodzaju przegrody (murowana, g-k, itd.); e) prace tynkarskie; f) prace związane z wykonaniem posadzek, montażem okładzin ściennych i podłogowych; 3) prace instalatorskie/związane z wykonaniem instalacji/ branży sanitarnej (wod-kan, c.o. wentylacja, klimatyzacja), elektrycznej, teletechnicznej oraz ich uruchomieniem; 4) prace wykończeniowe, w tym: a) prace malarskie; b) prace związane z montażem stolarki i ślusarki; c) prace wykończeniowe (biały montaż, osprzęt elektryczny, itp.); 5) prace związane z wykonaniem elewacji; 6) czynności sprzątania.  Okres zatrudnienia osób wykonujących w/w czynności nie może być krótszy niż okres wykonywania tych prac wynikający z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu. W przypadku zmiany terminów wynikających z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania postanowień umów o pracę do tych zmienionych warunków.  Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przekazać inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę pracowników zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy i dokonywać stałej jej aktualizacji, a także zapewnić identyfikację swoich pracowników. Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wstrzymaniem Robót do czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku naruszenia tego obowiązku – naliczeniem kar umownych lub odstąpieniem od Umowy z winy Wykonawcy.  W związku z nałożeniem na Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności określone powyżej na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy poprzez: 1) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem: a) kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska; b) kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia; 2) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia; 3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez własne służby lub Państwową Inspekcj Pracy.  Obowiązki opisane powyżej, jak również odpowiadające im uprawnienia Zamawiającego dotyczą również Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i Podwykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej, osób na podstawie umowy o pracę.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: - brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej w/w czynności – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek i każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania tego stanu, - nieprzedstawienie dokumentów służących kontroli zatrudnienia, a określonych w umowie – w wysokości 500 zł za każdy dzień braku dokumentów.

II.5) Główny kod CPV: 45211000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45230000-8
45400000-1
71220000-6
71000000-8
71221000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) W zakresie usług: Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej min. 800m2. b) W zakresie robót budowlanych: Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości min. 3 000 000 zł brutto każda z robót budowlanych. 2) Wykonawca przedłoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj: W zakresie usług Wymagani są w szczególności projektanci i sprawdzający z uprawnieniami bez ograniczeń w branżach: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej, czyli co najmniej po 2 osoby w każdej branży, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadający: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę oraz wykształcenie wyższe. b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę oraz wykształcenie wyższe. c) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę oraz wykształcenie wyższe. d) uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę oraz wykształcenie wyższe. W zakresie robót budowlanych Wykonawca winien dysponować osobami odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób wykwalifikowanych, zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane, upoważniające w świetle obowiązujących przepisów do kierowania i nadzorowania robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Wymagane osoby to: a) Kierownik Budowy – posiadający następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień bez ograniczeń) na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót; • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową i robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę. • wykształcenie wyższe. b) Kierownik Robót Elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień, • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, • wykształcenie wyższe. c) Kierownik Robót Instalacji Sanitarnych- posiadający następujące kwalifikacje: • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robót Instalacji Sanitarnych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnień. • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, • wykształcenie wyższe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności powyższego dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie ze wskazanych baz badanych wymagany dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Upoważnienie potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) Formularz oferty wg wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ. 3) W przypadku składania oferty przez konsorcjum, niezbędne będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
50 000,00 zł. Wadium będzie uznane za wniesione, jeżeli przed terminem otwarcia ofert (dniem i godziną) będzie się znajdować: w pieniądzu – na koncie Zamawiającego; w innej formie niż pieniądz (dopuszczonej przez Zamawiającego) – znajdzie się w kasie Urzędu Miejskiego w Warce Pl. Stefana Czarnieckiego 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w SIWZ w pkt 8.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych ustawą Pzp oraz zapisami w niniejszej SIWZ i w jej załącznikach w następujących przypadkach: 7.1. W zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 7.1.1 Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 7.1.2 – 7.1.12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 7.1.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 7.1.3 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7.1.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7.1.5 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących pracę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących pracę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7.1.6 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym pracę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7.1.7 W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7.1.8 W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7.1.1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących pracę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 7.1.9 W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7.1.1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż np. 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7.1.8 pkt 2. 7.1.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7.1.7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 7.1.11 W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7.1.7. W takim przypadku przepisy ust. 7.1.8 – 7.1.10 oraz 7.1.12 stosuje się odpowiednio. 7.1.12 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 7.2. Zmiana terminu realizacji umowy Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: • Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, • Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, • Gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji, w szczególności budowlanych lub wojewódzkiego konserwatora zabytków, co może mieć miejsce w przypadku: - Przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; - Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; - Konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; - Konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; • Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, • Gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej; • Gdy wystąpią klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jest to działalność mająca wpływ na wykonanie umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia prac przez Wykonawcę; • W przypadku odmiennych od przyjętej w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów wymagających wstrzymania robót. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na zbadanie, zabezpieczenie bądź usunięcie urządzeń, instalacji lub obiektów albo też zmianę sposobu wykonania umowy z uwagi na wystąpienie takich urządzeń, instalacji lub obiektów; • Działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. • Brak dofinansowania lub zmiana terminów decyzji o dofinansowaniu w stosunku do planowanych w SIWZ. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile konieczne było wstrzymanie robót ze względu na okoliczności wymienione w niniejszym ustępie lub w ustępach następnych. 7.3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest możliwa w następujących przypadkach: - Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, - Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, - Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, - Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, - Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, - Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, - Działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 7.4. Zmiana sposobu płatności: - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. - Zmiana harmonogramu płatności w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu wykonania prac; 7.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 7.6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osób) może nastąpić w sytuacji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie być pracownikiem/współpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych umów lub też w przypadku jej czasowej niezdolności do pracy bądź urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowiązany wskazać nową osobę spełniającą wymagania SIWZ, co następuje w pisemnym powiadomieniu Zamawiającego obejmującym wykazanie spełniania warunków SIWZ przez nowo wskazywaną osobę. Zamawiający w ciągu 7 dni może wyrazić swój sprzeciw wobec kandydatury nowej osoby, uzasadniając go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciągu 7 dni od przedstawienia pełnych informacji dot. nowej osoby uznaje się za jej akceptację przez Zamawiającego. Warunki dokonywania zmian: - inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, - forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę futryn i wymianę drzwi - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stolarską naprawę futryny (najprawdopodobniej zastąpienie fragmentu). Dodatkowo jestem zainteresowany renowacją 5 futryn metalowych. Drewniana futryna drzwi wejściowych została uszkodzona w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zamka podklamkowego. Interesuje mnie także wymiana drzwi wejściowych z futryną.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI