Zakup koparko-ładowarki

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup koparko-ładowarki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkarbimierz Osiedle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny: sólka z o.o. ze 100% udziałem samorządu
 • Kategoria zamówienia (CPV)Koparki mechaniczne
 • Termin składania wniosków19/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Eko-Skarbimierz" sp. z o. o.
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/100964
TREŚĆ PRZETARGU
Skarbimierz Osiedle: Zakup koparko-ładowarki
Numer ogłoszenia: 100964 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Eko-Skarbimierz" sp. z o. o. , ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz Osiedle, woj. opolskie, tel. 077 4111415, faks 077 4165030.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: sólka z o.o. ze 100% udziałem samorządu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup koparko-ładowarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zamówienia: - Maszyna nowa fabrycznie (rok produkcji 2010) - Norma spalin TIER III. - Masa całkowita maszyny max 8070 kg. - Silnik wysokoprężny szesnasto zaworowy o mocy znamionowej między 90-95 KM. - przednia oś skrętna - Napęd koparko - ładowarki na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś. - Przekładnia mechaniczna typu Syncroshuttle, manualna. - Instalacja elektryczna 12V spełniająca wymogi normy IP69. - Alternator o mocy nie wyższej niż 100 Amp. -Koła przednie o rozmiarze 18 cali, koła tylne o rozmiarze 26 cali - Pompa zębata - Ciśnienie robocze min. 250 bar. - Zbiornik paliwa min 160l. - Kabina operatora ogrzewana, spełniająca standardy ROPS/FOPS z obrotowym fotelem i poziomem hałasu do 75 dB, lusterka zewnętrzne i wycieraczki na przedniej i tylnej szybie. - Pojemność łyżki ładowarkowej min 1m3, łyżka dzielona z widłami i amortyzacją. - Wysokość załadunku łyżką ładowarkową min. 3,20 m. - Ładunek podnoszony do pełnej wysokości min. 3100kg. - Samo poziomowanie łyżki ładowarki. - Siła skrawania łyżki łądowarkowej min. 6500 kg. Układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu - Łyżka koparkowa o szerokości min. 600 mm z zębami i łyżka koparkowa o szerokości min.300-400 mm z zębami - Szybkozłącze koparkowe do wymiany łyżek - Głębokość kopania min. 5,89 m. - Udźwig przy złożonym ramieniu min. 1800 kg. - Kąt obrotu łyżki koparkowej min. 200o. - Maszyna wyposażona w SRS, układ amortyzujący ruchy ramienia ładowarkowego podczas transportu . - Główne elementy napędowe i konstrukcyjne wykonane przez jednego producenta (silnik, mosty, skrzynia biegów). - Zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia min. 6,5 m - Siła skrawania łyżki koparkowej min. 6200 kg 1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Adres dostawy - EKO-Skarbimierz sp. z o.o. ul. Akacjowa 9 ; 49-318 Skarbimierz Osiedle 3. Wraz ze sprzętem należy dostarczyć wymagane prawem atesty i certyfikaty, instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokument gwarancyjny w języku polskim 4. Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta i potwierdzić to stosownym dokumentem. 5. Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt co najmniej 24 miesiące lub 2000 motogodzin. 6. Naprawa sprzętu w miejscu jego pracy , dojazd serwisu bezpłatny w czasie gwarancji. Czas reakcji serwisu do 4h ( za czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). 7. Serwis autoryzowany, stacjonarny z magazynem części zamiennych w odległości do 100 km (podać dokładny adres). 8. W cenie ujęte szkolenie 2-ch operatorów w czasie do dwóch dni od daty dostarczenia sprzętu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji) - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena -100%

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarbimierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Eko-Skarbimierz sp.z o.o. 49-318 Skarbimierz Osiedle ul. Akacjowa 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 14:00, miejsce: Eko-Skarbimierz sp. z o.o. 49-318 Skarbimierz Osiedle ul. Akacjowa 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukujemy instalatorów sanitarnych/hydraulików - Brzeg
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania25-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Pilnie poszukuję monterów instalacji sanitarnych również konkretnego pomocnika.Praca od Poniedziałku do Piątku.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI