Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Legionów 11A, Podmłyńskiej 1/5 ABC,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Legionów 11A, Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB i Sienkiewicza 9A w Gdańsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-30
 • Numer ogłoszenia655856-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 655856-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy: Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Legionów 11A, Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB i Sienkiewicza 9A w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 19281776900000, ul. Partyzantów  74 , 80-254   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , e-mail nz@nieruchomoscigda.pl, , faks 583 458 235.
Adres strony internetowej (URL): www.nieruchomoscigda.pl
Adres profilu nabywcy: www.nieruchomoscigda.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.nieruchomoscigda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nieruchomoscigda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy: Legionów 11A, Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB i Sienkiewicza 9A w Gdańsku
Numer referencyjny: 90/18/A
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicy:  ul. Legionów 11a w Gdańsku; (działka nr 431/8, obręb 43),  ul. Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB w Gdańsku; (działka nr 180/16, obręb 90),  ul. Sienkiewicza 9A w Gdańsku; (działki nr 698/1, 698/2, 698/3 obręb 55). 2. Zakres robót obejmuje między innymi: a) ul. Legionów 11A  prace rozbiórkowe,  wykonanie utwardzenia terenu,  wykonanie wiaty śmietnikowej stalowej,  zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nasadzeniem zieleni wysokiej i niskiej. b) ul. Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB  prace rozbiórkowe,  wykonanie utwardzenia terenu,  wykonanie ogrodzenia z bramami i furtkami,  wykonanie zieleni, wraz z nasadzenia form piennych. Uwaga. Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu zagospodarowania terenu wnętrza podwórzowego przy ul. Podmłyńska 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB w Gdańsku (załącznik nr 5 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 7 do SIWZ. c) ul. Sienkiewicza 9A  prace przygotowawcze i rozbiórkowe,  wykonanie nawierzchni utwardzonej,  wykonanie trawników,  zagospodarowanie terenów zielonych,  wykonanie ogrodzenia kutego,  wykonanie punktu gromadzenia odpadów,  wykonanie wyposażenia dekoracyjnego,  wykonanie elementów małej architektury. Uwaga. Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu zagospodarowania terenu wokół kamienicy w ramach programu „ Wspólne podwórko” ul. Henryka Sienkiewicza (załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:  Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy Al. Legionów 11A w Gdańsku, - załącznik nr 1 do siwz, • Rysunek nr 1 –lokalizacja – załącznik nr 1.1 do siwz, • Rysunek nr 2 – projektowane zagospodarowania terenu – załącznik nr 1.2 do siwz, • Rysunek nr 3 – projektowane zagospodarowania terenu – załącznik nr 1.3 do siwz, • Rysunek nr 4 – wiata śmietnikowa – załącznik nr 1.4 do siwz,  Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy budynku mieszkalnym w Gdańsku - Aleja Legionów 11A, - załącznik nr 2 do siwz, • Rysunek nr 1 –projekt wykonawczy – załącznik nr 2.1 do siwz, • Rysunek nr 2 –roślinność – załącznik nr 2.2 do siwz, • Rysunek nr 3 –wizualizacje– załącznik nr 2.3 do siwz,  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projek zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy Al. Legionów 11A w Gdańsku, - załącznik nr 3 do siwz,  Książka przedmiarów – Legionów - I etap – załącznik nr 4 do siwz,  Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Podmłyńska 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB w Gdańsku - załącznik nr 5 do siwz, • Rysunek nr 1 –lokalizacja – załącznik nr 5.1 do siwz, • Rysunek nr 2 – projektowane zagospodarowanie terenu – załącznik nr 5.2 do siwz,  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Podmłyńska 1/5ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB w Gdańsku - załącznik nr 6 do siwz,  Książka przedmiarów-Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Podmłyńska- I etap 2018 – załącznik nr 7 do siwz,  Projekt budowlany. Projekt zagospodarowania terenu wokół kamienicy w ramach programu „Wspólne podwórko” ul. Henryka Sienkiewicza 9A - załącznik nr 8 do siwz, • Tabela I - Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem - załącznik nr 8.1 do siwz, • Rysunek nr 01- Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem - załącznik nr 8.2 do siwz, • Rysunek nr 02- Projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 8.3 do siwz, • Tabela II – Specyfikacja zaproponowanych w projekcie gatunków - załącznik nr 8.4 do siwz, • Tabela III – Spis roślin - załącznik nr 8.5 do siwz, • Tabela IV – Mała architektura – charakterystyka oraz ilustracje poglądowe - załącznik nr 8.6 do siwz, • Rysunek nr 03- Koncepcja zagospodarowania terenu – plan ogólny- załącznik nr 8.7 do siwz, • Rysunek nr 04- Schemat rozmieszczenia roślin w tym mała architektura i wyposażenie- załącznik nr 8.8 do siwz,  Projekt wykonawczy. Projekt zagospodarowania terenu wokół kamienicy w ramach programu „Wspólne podwórko” ul. Henryka Sienkiewicza 9A- załącznik nr 9 do siwz, • Tabela I - Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem - załącznik nr 9.1 do siwz, • Rysunek nr 01- Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem - załącznik nr 9.2 do siwz, • Rysunek nr 02- Projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 9.3 do siwz, • Tabela II – Specyfikacja zaproponowanych w projekcie gatunków - załącznik nr 9.4 do siwz, • Tabela III – Spis roślin - załącznik nr 9.5 do siwz, • Tabela IV – Mała architektura – charakterystyka oraz ilustracje poglądowe - załącznik nr 9.6 do siwz, • Rysunek nr 03- Koncepcja zagospodarowania terenu – plan ogólny- załącznik nr 9.7 do siwz, • Rysunek nr 04- Schemat rozmieszczenia roślin w tym mała architektura i wyposażenie- załącznik nr 9.8 do siwz, • Rysunek nr 05- Projektowane nawierzchnie- załącznik nr 9.9 do siwz, • Rysunek nr 06- Projektowane nawierzchnie w tym siatka kwadratów- załącznik nr 9.10 do siwz, • Rysunek nr 07- Przekrój charakterystyczny. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa- załącznik nr 9.11 do siwz, • Typowe elementy małej architektury- 1- załącznik nr 9.12 do siwz, • Typowe elementy małej architektury- 2- załącznik nr 9.13 do siwz, • Typowe elementy małej architektury- 3- załącznik nr 9.14 do siwz, • Typowe elementy małej architektury- 4 - załącznik nr 9.15 do siwz,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt zagospodarowania terenu wokół kamienicy w ramach programu „Wspólne podwórko” ul. Henryka Sienkiewicza 9A - załącznik nr 10 do siwz,  Przedmiar robót– Projekt zagospodarowania terenu wokół kamienicy w ramach programu „Wspólne podwórko” ul. Henryka Sienkiewicza 9A - załącznik nr 11 do siwz. 4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie i murarskie. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności. Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45233220-7
45342000-6
77314100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 75
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Maksymalnie 75 dni od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi, w zależności od warunków pogodowych umożliwiających realizację robót budowlanych, jednak nie wcześniej niż 15.03.2019 r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 roboty budowlane polegające na naprawie lub wykonaniu nawierzchni chodników, placów, podwórek o wartości, co najmniej 30.000,00 zł brutto każda. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ad. a) W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał 1 wymaganą robotę budowlaną, a drugą drugi, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony. Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 robót w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Ad. b) W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. Ad. a) i b) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku Zamawiającego. 2. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku nie wskazania podwykonawców, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. 3. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 4. Podać w złożonej ofercie okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym przez Wykonawcę w ofercie. Minimalny okres gwarancji winien wynosić 12 miesięcy. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty. 5. Podać w złożonej ofercie termin wykonania zamówienia. Maksymalny termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia przekazania placu budowy. Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania powyżej 75 dni jego oferta zostanie odrzucona. 6. Podać w złożonej ofercie doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy. 7. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 16 ppkt. 2-5 SIWZ. 8. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 9. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 14 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.200,00 zł.  w przypadku składania oferty na zadanie 1 - 1.800,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 2 - 1.200,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 3 - 1.200,00 zł. W przypadku składania oferty na kilka zadań oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne zadania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
termin wykonania zamówienia 0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 0,15
doświadczenie kierownika budowy 0,10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Następujące postanowienia umowy mogą ulec zmianie: 1. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2, e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, f) dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:  klęski żywiołowe,  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres, co najmniej 5 dni uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,  wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.  innych zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę,  konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót. g) w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. h) zmianie może ulec osoba Kierownika budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy:  zmiana osoby Kierownika budowy nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z Kierownikiem budowy.  Zamawiający zaakceptuje zmianę Kierownika budowy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nowa osoba będzie miała nie mniejsze doświadczenie niż osoba wskazana w ofercie, i) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy:  proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. j) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, jeżeli:  w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa. 2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu, b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy,  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-01-15 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Punkty będą przyznawane według następujących zasad: 1. KRYTERIUM - Cena- waga 60% (0,60) Cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: (Cena oferowana minimalna brutto/ Cena badanej oferty brutto) x 100 pkt. x 60% 2. KRYTERIUM - termin wykonania zamówienia - waga 15% (0,15).  50 i mniej dni od dnia wprowadzenia na budowę - 15 pkt  od 51 do 56 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę - 10 pkt  od 57 do 62 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę - 6 pkt  od 63 do 68 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę - 3 pkt  od 69 do 74 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę - 1 pkt  75 dni włącznie od dnia wprowadzenia na budowę - 0 pkt 3. KRYTERIUM - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane-waga 15% (0,15).  powyżej 24 miesięcy - 15 pkt  powyżej 20 do 24 miesięcy - 9 pkt  powyżej 16 do 20 miesięcy - 4 pkt  powyżej 12 do 16 miesięcy - 1 pkt  12 miesięcy - 0 pkt 4. KRYTERIUM - Doświadczenie kierownika budowy (w latach) waga 10% (0,10) .  do 5 lat - 0 pkt  powyżej 5 do 10 lat - 1 pkt  powyżej 10 do 15 lat - 3 pkt  powyżej 15 do 20 lat - 6 pkt  powyżej 20 lat - 10 pkt Punkty z w/w kryteriów oddzielnie zostaną zsumowane. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 17.12.2018 r. godzina 11:00 Miejsce: siedziba zamawiającego, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, w pokoju nr 204. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Joanna Rybicka stanowisko służbowe inspektor ds. zamówień publicznych, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74, nr pok. 4, tel. 58 320 10 32 Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy: Legionów 11A w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Legionów 11a w Gdańsku; działka nr 431/8, obręb 43.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45233220-7, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
termin wykonania zamówienia 0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 0,15
doświadczenie kierownika budowy 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul: Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Podmłyńskiej 1/5 ABC, Na Piaskach 7, Podwale Staromiejskie 102 AB; działka nr 180/16, obręb 90.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45233220-7, 45342000-6, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
termin wykonania zamówienia 0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 0,15
doświadczenie kierownika budowy 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy: Sienkiewicza 9A w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. Sienkiewicza 9a A w Gdańsku; działki nr 698/1, 698/2, 698/3, obręb 55.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45233220-7, 45342000-6, 77314100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,60
termin wykonania zamówienia 0,15
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 0,15
doświadczenie kierownika budowy 0,10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace budowlane - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace budowlane - przebudowa i remont budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI