Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach (VI/2018)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587097-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587097-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach (VI/2018)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 000515780, ul. ul. Grażyńskiego  5 , 40-126   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 258 20 21-25, e-mail przetargi@kzgm.katowice.pl, faks 32 258 20 25, 41 63 167.
Adres strony internetowej (URL): www.kzgm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiści lub przesłać na podany niżej adres
Adres:
osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, I piętro – Sekretariat (wejście do budynku od strony Ronda), a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową, kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice – parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach (VI/2018)
Numer referencyjny: NZ.231.097.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 części. Każda z części będzie realizowana w 2 etapach. 1) Etap pierwszy dla poszczególnych części obejmuje: a) Część 1 Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicach Koszutka i Wełnowiec miasta Katowice, zadanie: ul. Kotlarza 15 - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku na nieruchomości o powierzchni ok. 340 m2 zostaną wykonane: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce starych obrzeży betonowych (38,80 mb), wraz z wycięciem części nawierzchni asfaltowej (15,50 m²), wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych obrzeży betonowych oraz naprawa nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie terenu ze starej darni i zanieczyszczeń, wraz z rekultywacją wszystkich powierzchni biologicznie czynnych, wzmocnienie skarpy ekokratą (27,40 m²), nasadzenia krzewów (ok 1172 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów. b) Część 2 Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicach Koszutka i Wełnowiec miasta Katowice, zadanie: ul. Kotlarza 19 - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku na nieruchomości o powierzchni ok. 496,49 m2 zostaną wykonane prace obejmujące: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce starych obrzeży betonowych (37,60 mb), wraz z wycięciem części nawierzchni asfaltowej (15,04 m²) oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce krawężników betonowych (2,50 mb), wraz z rozebraniem podłoża z betonu żwirowego, korytowaniem (8,00 m²) oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych obrzeży i krawężników betonowych oraz naprawa nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu na pojemniki na odpady, oczyszczenie terenu ze starej darni i zanieczyszczeń, wraz z rekultywacją wszystkich powierzchni biologicznie czynnych, wzmocnienie skarpy ekokratą (35,00 m²), wykoszenia (6,50 m²) oraz nasadzenia krzewów (ok 1691 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów. c) Część 3 Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicy os. Tysiąclecia miasta Katowice, zadanie: ul. Tysiąclecia 4 - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku, na nieruchomości o powierzchni ok. 2 390 m2 zostaną wykonane prace obejmujące: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce fragmentu nawierzchni z kostki betonowej (30,00 m²) oraz krawężników drogowych (6,00 mb), renowacja istniejącego murku poprzez uzupełnienie zaprawą elastyczną oraz wykonanie nowego opierzenia z blachy, wykonanie miejsca odpoczynku, tj. mini placyku z nawierzchnią żwirową otoczoną dwoma rzędami kostki granitowej łupanej, wraz z montażem dwóch ławek, wykonanie podjazdów i zjazdów dla rowerów z prefabrykowanych koryt typu mulda (21,50 mb), usunięcie karp (2 szt., Fi 60cm) i krzewów (20,00 m²), nasadzenia krzewów (ok 1025 szt.) i drzew (3 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów, oraz palikowaniem w przypadku drzew, ściółkowanie nasadzonych krzewów (210,30 m²), wykonanie trawników dywanowych, łącznie z odchwaszczaniem, wertykulacją i rozścieleniem dostarczonej ziemi urodzajnej (1724,81 m²), dostawę i montaż głazów (4 szt.). d) Część 4 Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicy Szopienice miasta Katowice, zadanie: ul. Obrońców Westerplatte 15 – w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku, na nieruchomości o powierzchni ok. 1 554 m2 zostaną wykonane prace obejmujące: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejących obrzeży betonowych (265,75 mb), fragmentu chodnika (4,00 m²) oraz demontażu starych ławek (2 szt.) i suszarki na pranie (1 szt.), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod wiatę śmietnikową (15,00 m²), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod ścieżki (ok. 287,00 m²) wraz z obrzeżami betonowymi (ok. 249,00 mb), dostawę i montaż elementów małej architektury (4 ławki, jednego kosza na śmieci, jednej wiaty śmietnikowej i jednej pergoli) oraz oświetlenia solarnego ( 2 szt.), usunięcie krzewów (15 szt.), nasadzenie krzewów (ok 388 szt.) i drzew (5 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów, oraz palikowaniem w przypadku drzew, ściółkowanie zrębkami drewnianymi (115,20 m²) i korą sosnową (26,80 m²), wykonanie trawników dywanowych, łącznie wertykulacją i rozścieleniem dostarczonej ziemi urodzajnej (710,00 m²), obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi (614 szt.). 2) Etap drugi dla każdej części obejmuje utrzymanie zagospodarowanego terenu zielonego do 31.05.2019 r. zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji polegające w szczególności na nawadnianiu i nawożeniu nasadzonej roślinności w celu jej prawidłowego wzrostu. UWAGA: Opisane w dokumentacji projektowej utrzymanie zieleni w okresie od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie. 3. Zamawiający wymaga dla każdej części zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z: 1) w zakresie części 1 i części 2: rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, nasadzeniami i rekultywacją, 2) w zakresie części 3: rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, renowacją murku i wykonaniem podjazdów/zjazdów dla rowerów, nasadzeniami, ściółkowaniem i rekultywacją oraz montażem elementów małej architektury, 3) w zakresie części 4: rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, nasadzeniami, ściółkowaniem i rekultywacją oraz montażem elementów małej architektury. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, sprzętu, usług transportowych, wykonujących czynności związane z utrzymaniem zieleni oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 6. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45112330-7
45233293-9
45233200-1
45233222-1
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 322784,16
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, w zakresie części 4, przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Planowane zamówienie będzie realizowane na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe i polegać będzie na wykonaniu do 3 dodatkowych koszeń trawy na całym terenie, w przypadku gdy przewidziana w dokumentacji częstotliwość koszeń nie wystarczy do utrzymania trawników w prawidłowym stanie. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy na następujących warunkach: 1) wykonawca realizował dotychczasowe zamówienie w terminie i z najwyższą starannością, 2) wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania nowego zamówienia niż podstawowego, 3) wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, 4) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie i termin wykonania nowego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31
2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy II.6): Wskazana wartość zamówienia obejmuje tylko zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy wynosi 326 241,21 zł. Dotyczy II.8): Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się dla każdej części: Etap I – do 15.11.2018 r. Etap II – do 31.05.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać dla każdej części, na którą składa ofertę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenów zieleni/zielonych, obejmujące wykonywanie nawierzchni utwardzonej, montaż małej architektury, rekultywację trawników, wykonywanie nasadzeń drzew lub/i krzewów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dla danej części w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ) zostanie wezwany do przedłożenia aktualnego na dzień złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju (wykonywanie nawierzchni utwardzonej, montaż małej architektury, rekultywacja trawników, wykonywanie nasadzeń drzew lub/i krzewów,), daty i miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian podane są w §19 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 570 ze zmianami), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku innym niż język polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, lub gdy Zamawiający ma wiedzę, że je posiada (i nie potrzebuje wskazania Wykonawcy), w szczególności przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu) korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W tym celu w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczeń Wykonawca może podać nazwę postępowania i rok w którym było przeprowadzone lub numer referencyjny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w oświadczeniu. II. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 1) Kosztorysy ofertowe dla każdej części oddzielnie; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 4) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ); 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – jeśli dotyczy; 6) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (zalecane, nie wymagane); 7) Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z RODO; 8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 9) Informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia – jeśli dotyczy. 10) Dokumenty potwierdzające doświadczenie projektanta wskazane w formularzu ofertowym (referencje, protokoły odbioru itp.) - zalecane, nie wymagane. 11) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. III.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie udostępnianego zasobu. 9. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 3 Rozdziału IX SIWZ), w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. V. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicach Koszutka i Wełnowiec miasta Katowice, zadanie: ul. Kotlarza 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część będzie realizowana w 2 etapach: Etap pierwszy - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku na nieruchomości o powierzchni ok. 340 m2 zostaną wykonane: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce starych obrzeży betonowych (38,80 mb), wraz z wycięciem części nawierzchni asfaltowej (15,50 m²), wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych obrzeży betonowych oraz naprawa nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie terenu ze starej darni i zanieczyszczeń, wraz z rekultywacją wszystkich powierzchni biologicznie czynnych, wzmocnienie skarpy ekokratą (27,40 m²), nasadzenia krzewów (ok 1172 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów. Etap drugi obejmuje utrzymanie zagospodarowanego terenu zielonego do 31.05.2019 r. zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji polegający w szczególności na nawadnianiu i nawożeniu nasadzonej roślinności w celu ich prawidłowego wzrostu. UWAGA: Opisane w dokumentacji projektowej utrzymanie zieleni w okresie od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie. 2. Zamawiający wymaga do każdej części zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, nasadzeniami i rekultywacją. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, sprzętu, usług transportowych, wykonujących czynności związane z utrzymaniem zieleni oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45110000-1, 45112330-7, 45233293-9, 45233200-1, 45233222-1, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 61366,29
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I – do 15.11.2018 r. Etap II – do 31.05.2019r.


Część nr: 2 Nazwa: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicach Koszutka i Wełnowiec miasta Katowice, zadanie: ul. Kotlarza 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część będzie realizowana w 2 etapach: Etap pierwszy - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku na nieruchomości o powierzchni ok. 496,49 m2 zostaną wykonane prace obejmujące: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce starych obrzeży betonowych (37,60 mb), wraz z wycięciem części nawierzchni asfaltowej (15,04 m²) oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce krawężników betonowych (2,50 mb), wraz z rozebraniem podłoża z betonu żwirowego, korytowaniem (8,00 m²) oraz wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki, wykonanie nowych obrzeży i krawężników betonowych oraz naprawa nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej w miejscu na pojemniki na odpady, oczyszczenie terenu ze starej darni i zanieczyszczeń, wraz z rekultywacją wszystkich powierzchni biologicznie czynnych, wzmocnienie skarpy ekokratą (35,00 m²), wykoszenia (6,50 m²) oraz nasadzenia krzewów (ok 1691 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów. Etap drugi obejmuje utrzymanie zagospodarowanego terenu zielonego do 31.05.2019 r. zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji polegający w szczególności na nawadnianiu i nawożeniu nasadzonej roślinności w celu ich prawidłowego wzrostu. UWAGA: Opisane w dokumentacji projektowej utrzymanie zieleni w okresie od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie. 2. Zamawiający wymaga do każdej części zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, nasadzeniami i rekultywacją. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, sprzętu, usług transportowych, wykonujących czynności związane z utrzymaniem zieleni oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45110000-1, 45112330-7, 45233293-9, 45233200-1, 45233222-1, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 73237,71
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I – do 15.11.2018 r. Etap II – do 31.05.2019r.


Część nr: 3 Nazwa: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicy os. Tysiąclecia miasta Katowice, zadanie: ul. Tysiąclecia 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część będzie realizowana w 2 etapach: Etap pierwszy - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku, na nieruchomości o powierzchni ok. 2 390 m2 zostaną wykonane prace obejmujące: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce fragmentu nawierzchni z kostki betonowej (30,00 m²) oraz krawężników drogowych (6,00 mb), renowacja istniejącego murku poprzez uzupełnienie zaprawą elastyczną oraz wykonanie nowego opierzenia z blachy, wykonanie miejsca odpoczynku, tj. mini placyku z nawierzchnią żwirową otoczoną dwoma rzędami kostki granitowej łupanej, wraz z montażem dwóch ławek, wykonanie podjazdów i zjazdów dla rowerów z prefabrykowanych koryt typu mulda (21,50 mb), usunięcie karp (2 szt., Fi 60cm) i krzewów (20,00 m²), nasadzenia krzewów (ok 1025 szt.) i drzew (3 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów, oraz palikowaniem w przypadku drzew, ściółkowanie nasadzonych krzewów (210,30 m²), wykonanie trawników dywanowych, łącznie z odchwaszczaniem, wertykulacją i rozścieleniem dostarczonej ziemi urodzajnej (1724,81 m²), dostawę i montaż głazów (4 szt.). Etap drugi obejmuje utrzymanie zagospodarowanego terenu zielonego do 31.05.2019 r. zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji polegający w szczególności na nawadnianiu i nawożeniu nasadzonej roślinności w celu ich prawidłowego wzrostu. UWAGA: Opisane w dokumentacji projektowej utrzymanie zieleni w okresie od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie. 2. Zamawiający wymaga do każdej części zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, renowacją murku i wykonaniem podjazdów/zjazdów dla rowerów, nasadzeniami, ściółkowaniem i rekultywacją oraz montażem elementów małej architektury. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, sprzętu, usług transportowych, wykonujących czynności związane z utrzymaniem zieleni oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45110000-1, 45112330-7, 45233293-9, 45233200-1, 45233222-1, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 88140,29
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i urządzenia 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I – do 15.11.2018 r. Etap II – do 31.05.2019r.


Część nr: 4 Nazwa: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów zieleni położonych w dzielnicy Szopienice miasta Katowice, zadanie: ul. Obrońców Westerplatte 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część będzie realizowana w 2 etapach: Etap pierwszy - w celu wykonania elementów zabudowy miejskiej przeznaczonych do odpoczynku, na nieruchomości o powierzchni ok. 1 554 m2 zostaną wykonane prace obejmujące: prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce istniejących obrzeży betonowych (265,75 mb), fragmentu chodnika (4,00 m²) oraz demontażu starych ławek (2 szt.) i suszarki na pranie (1 szt.), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod wiatę śmietnikową (15,00 m²), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod ścieżki (ok. 287,00 m²) wraz z obrzeżami betonowymi (ok. 249,00 mb), dostawę i montaż elementów małej architektury (4 ławki, jednego kosza na śmieci, jednej wiaty śmietnikowej i jednej pergoli) oraz oświetlenia solarnego ( 2 szt.), usunięcie krzewów (15 szt.), nasadzenie krzewów (ok 388 szt.) i drzew (5 szt.), wraz z wykopaniem i zaprawą dołów, oraz palikowaniem w przypadku drzew, ściółkowanie zrębkami drewnianymi (115,20 m²) i korą sosnową (26,80 m²), wykonanie trawników dywanowych, łącznie wertykulacją i rozścieleniem dostarczonej ziemi urodzajnej (710,00 m²), obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi (614 szt.). Etap II obejmuje utrzymanie zagospodarowanego terenu zielonego do 31.05.2019 r. zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji polegający w szczególności na nawadnianiu i nawożeniu nasadzonej roślinności w celu ich prawidłowego wzrostu. UWAGA: Opisane w dokumentacji projektowej utrzymanie zieleni w okresie od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i nie podlega wycenie. 2. Zamawiający wymaga do każdej części zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z4) rozbiórką/wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, nasadzeniami, ściółkowaniem i rekultywacją oraz montażem elementów małej architektury. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, sprzętu, usług transportowych, wykonujących czynności związane z utrzymaniem zieleni oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzory umów stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45110000-1, 45112330-7, 45233293-9, 45233200-1, 45233222-1, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 100039,87
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i urządzenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wskazana wartość zamówienia obejmuje tylko zamówienie podstawowe. Wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy wynosi 103496,92 zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Etap I – do 15.11.2018 r. Etap II – do 31.05.2019r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę legalizację wodomierza, Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania10-11-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę legalizację wodomierza Powogaz JS1,6-02 w Katowicach. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI