„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – miasto Dabrowa Górnicza” –roboty budowlane
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDąbrowa Górnicza
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Dąbrowa Górnicza
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia502614-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502614-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – miasto Dabrowa Górnicza” –roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Górnicza, krajowy numer identyfikacyjny 27625531200000, ul. ul. Graniczna  21 , 41300   Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 956 700, e-mail zamowienia_publiczne@dabrowa-gornicza.pl, faks 32 2625032, 2956700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 – INFORMACJA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – miasto Dabrowa Górnicza” –roboty budowlane
Numer referencyjny: ZP.WIM.271.4.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR. Opis przedmiotu zamówienia: I. Zakres robót budowlanych obejmuje realizacje następujących prac: Na terenie Parku Zielona 1. remont placu głównego oraz alejek i ścieżek parkowych (całość o funkcji edukacyjnej) z zachowaniem istniejącego układu przestrzennego z niezbędnymi korektami przebiegów w celu zachowania istniejącego drzewostanu (częściowo rosnącego w istniejących ciągach pieszych), z rozbiórką istniejących nawierzchni asfaltowych i zastosowaniem: - nawierzchni z ciętych i płomieniowanych płyt granitowych 70x70cm w kolorze jasnoszarym na placu głównym, - nawierzchni z kostki granitowej na alejkach biegnących od strony ul. Letniej, - nawierzchni z kostki granitowej na placach o formie okręgu, - nawierzchni mineralnych, w tym mineralno – poliuretanowych wodoprzepuszczalnych w kolorze jasnoszarym na pozostałych alejkach, Oferowana nawierzchnia bezspoinowa mineralna na bazie poliuretanu winna posiadać: 1) autoryzację producenta nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu Wykonawca powierzy realizację części zamówienia w zakresie objętym danym dokumentem, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 2) rekomendację techniczną ITB, Krajową Ocenę Techniczną lub inny kompletny raport z badań przeprowadzonych przez inne niezależne, specjalistyczne i akredytowane laboratorium potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego dla oferowanej nawierzchni 3) atest higieniczny PZH lub równoważnego podmiotu z krajów UE/EFTA dla oferowanej nawierzchni 4) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta. 2. przebudowę istniejącej fontanny z wykonaniem nowej, wypłyconej niecki z zachowaniem dotychczasowego kształtu fontanny w rzucie oraz zabudową nowej technologii, budowę wodotrysku oraz wspólnej dla obu fontann komory technologicznej ze zbiornikiem buforowym, 3. remont kręgu tanecznego z zachowaniem formy obiektu, 4. budowę pomostu widokowego na stawie parkowym o długości poniżej 25m, którego wysokość liczona od korony pomostu do dna zbiornika nie przekracza 2,5m, 5. budowę placu zabaw o charakterze edukacyjnym w miejscu istniejącego, 6. montaż obiektów małej architektury, w tym: trejaży, murków, ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, 7. oczyszczenie dna i faszynowanie brzegów stawu parkowego oraz rowu (doprowadzalnika) zasilającego staw w wodę, 8. budowę dwóch systemowych, półautomatycznych toalet publicznych, 9. remont i częściową przebudowę istniejących czterech kładek rowerowo – pieszych, 10. remont urządzeń wodnych zapewniających dopływ i odprowadzenie wód ze stawu parkowego, 11. przebudowę istniejącego oświetlenia terenu parku, 12. budowę przyłączy oraz instalacji zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych oraz elektrycznych do obiektów usytuowanych w parku, 13. budowę przyłącza internetu szerokopasmowego oraz monitoringu wizyjnego, 14. nasadzenia zieleni urządzonej z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej Na terenie Pogoria II 1. przebudowę ścieżki pieszej przebiegającej od ul. Zakładowej do brzegu zbiornika wodnego Pogoria II wraz z dwoma utwardzonymi placami, sytuowanymi po obu końcach ścieżki, 2. budowę wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Zakładową, 3. budowę pomostu służącego obserwacji przyrody, prowadzącego od brzegu w głąb zbiornika Pogoria II o długości nieprzekraczającej 25 m, którego wysokość liczona od korony pomostu do dna zbiornika nie przekracza 2,5m, 4. budowę obiektów małej architektury. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja techniczna, w tym: 1) projekt budowlany i wykonawczy, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3) przedmiary robót. III. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:. 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, 3) przedmiarów robót stanowiących podstawę sporządzenia oferty i oferty wykonawcy, 4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 5) projektu budowlanego i wykonawczego 6) obowiązujących przepisów i norm. IV. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) 2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm.). V. Gwarancja i rękojmia 1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu na okres 5 lat licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 2) Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 3) Pozostałe regulacje w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte zostały w § 16 projektu umowy. VI.Ubezpieczenie Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. VII.Rozwiązania równoważne 1) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny. 2) W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. 3) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 5) Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 6) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały). VIII. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarach robót były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.(Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Wymaganie nie dotyczy Kierowników Budowy i Robót. 2) Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 5 ust. 6-7 projektu umowy. IX. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych W zakresie wymogu art. 29 ust. 5 ustawy Pzp zamówienie obejmuje plac zabaw o charakterze edukacyjnym dostosowany do użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. X. Aspekt ekologiczny zamówienia Przedmiotem projektu jest ochrona, poprawa i odtworzenie stanu siedlisk przyrodniczych dwóch obszarów zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej tj. Parku Zielona wraz z użytkiem ekologicznym "Uroczysko Zielona" i użytku ekologicznego "Pogorii II" poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego. XI. Personel obcojęzyczny W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45230000-8
45112700-2
45240000-1
45200000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 2. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj w szczególności.: a) Nawierzchnie ( roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, obrzeża i krawężniki ) – w tym nawierzchnia placu zabaw b) Długość sieci i przyłączy – wodociąg, kanalizacja, elektryka, teletechnika c) Ilość lamp oświetleniowych d) Ilość elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery 3. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót może wynieść maksymalnie 25% wartości zamówienia podstawowego. 4. Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych: 1. Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. W przypadku, gdy cena jednostkowa dla powtarzających się podobnych robót budowlanych w ofercie złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe jest wyższa niż wyliczona wg założeń pkt. 2 cena jednostkowa będzie przyjęta wg. wyliczeń pkt. 2. 2. Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie na zamówienie podstawowe, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową stosując KNR, KNNR i kalkulacja własne z uzgodnionymi z Zamawiającym wielkościami nakładów rzeczowych. 2.1. Stawka robocizny kosztorysowej (R-g) oraz wielkości narzutów: Kosztów pośrednich (Kp), Zysku (Zysku) i Kosztów zakupu (Kz) będą przyjęte jak dla oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe. 2.2. Narzuty będą liczone wg formuł: Kp : % od R-g + S Zysk : % od R-g + S + Kp Kz : % od M 2.3. Jeżeli w ofercie złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe formuły liczenia narzutów Kp, Zysku i Kz będą inne niż zapisane w pkt 2.2 ,to w kosztorysie na podobne powtarzające się roboty budowlane należy przyjąć sposób liczenia narzutów jak dla zamówienia podstawowego. 2.4. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez Kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz. 2.5. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty. 5. Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia publicznego 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – wg. oferty, nie dłużej niż do 31.10.2018r. Uwaga: 1. Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z pkt. 24.2.2. SIWZ. Oferta deklarująca najdłuższe, wyrażone w ilości dni roboczych skrócenie terminu realizacji robót w stosunku do 31.10.2018r. z przedziału między 0 a 30 dni roboczych, tj. dni innych niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy otrzyma 100 pkt. 2. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji robót w Formularzu ofertowym, będzie uznawany przez Zamawiającego za deklarację ich wykonania do dnia 31.10.2018r. 3. Przykładowy sposób określenia daty na podstawie zadeklarowanego skrócenia terminu w stosunku do 31.10.2018r.- jeżeli Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu o 1 dzień roboczy będzie to oznaczało wykonanie zamówienia do dnia 30.10.2018r. w przypadku deklaracji skrócenia o 15 dni do dnia 10.10.2018r. 4. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji powyżej 30 dni to do przeliczenia ceny oferty zgodnie z kryterium ceny przyjęte zostanie 30 dni, a do umowy zostanie wpisany termin z zastosowaniem deklarowanego skrócenia. 5. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym, będzie uznane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł /słownie: pięć milionów złotych 00/100/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył maksymalnie trzy roboty budowlane o łącznej wartości min. 10 000.000,00 zł brutto obejmujące swym zakresem m.in. wykonanie nawierzchni bezspoinowych na bazie poliuretanu o łącznej powierzchni minimum 8 000, 00 m2 oraz ułożenie nawierzchni rozbieralnych o łącznej powierzchni minimum 4 000,00 m2. Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania oraz ułożenia ww. nawierzchni w ramach trzech różnych robót. Zamawiający wymaga, aby roboty dotyczyły nawierzchni zewnętrznych (nie obejmujących posadzek poliuretanowych cienkowarstwowych wykonywanych metodą malowania lub natrysku), narażanych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne (w tym deszcz, śnieg, promienie słoneczne). Uwagi: 1. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia. 3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył. 2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi tj.: 1. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy. 2. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 3. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 4. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 5. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. 6. min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia : 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 8.2.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj. że oferowana nawierzchnia bezspoinowa mineralna na bazie poliuretanu spełnia wymogi określone w dokumentacji technicznej zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia : 1) autoryzacji producenta nawierzchni wystawionej dla Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu Wykonawca powierzy realizację części zamówienia w zakresie objętym danym dokumentem, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji 2) rekomendacji technicznej ITB, Krajowej Oceny Technicznej lub innego kompletnego raportu z badań przeprowadzonych przez inne niezależne, specjalistyczne i akredytowane laboratorium potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego dla oferowanej nawierzchni 3) atestu higienicznego PZH lub równoważnego podmiotu z krajów UE/EFTA dla oferowanej nawierzchni 4) karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez producenta.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (wskazana data podpisania); 2. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT; 3. Potwierdzenie wniesienia wadium; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; 5. Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zestawienie materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (o ile Wykonawca zastosuje materiały równoważne).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp i musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A. – konto nr 57 1560 0013 2002 3620 7000 0049 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust.4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Wydziale Księgowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna pokój nr 320, III piętro. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Skrócenie terminu realizacji robót budowlanych 20,00
Doświadczenie Kierownika Budowy 20,00
Cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 1.1.1. wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 1.1.2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 10 dni. 1.1.3. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań. 1.1.4. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. 1.1.5. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 1.1.6. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania, Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót 1.1.7. pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową, Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy. 1.1.8. opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy. 1.1.9. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów. 1.1.10. w przypadku jeżeli w trakcie wykonywania umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności związane ze zmianą prawa (zarówno prawa zarówno krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów prawa . W sytuacji o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 1.1.11. W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 1.1.12. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności: a) przewlekłości wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) za odmowę, o której mowa w pkt b) powyżej, Strony będą również uważały odmowę udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji – w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 1.1.4 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 1.1.13. W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną Umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie. 1.1.14. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 1.2.1 roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiającego jako roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzące w zakres zamówienia podstawowego (projektu), nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze. 1.2.1.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. 1.2.1.2 Spisanie protokołu konieczności, w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia umownego na skutek robót dodatkowych, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 1.2.1.3 Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. 1.2.2.zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, 1.2.3.zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień, 1.2.4. zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 1.2.5.zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 1.2.6.poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 1.2.7. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 1.3. zmiany stawki podatku VAT: - w przypadku zwiększenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy, - w przypadku zmniejszenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT, 1.4. w pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół podpisany przez obie strony. 4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Procedura odwrócona. 1. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w ramach procedury tzw. odwróconej, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. poprzednim, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 4. W związku z powyższym zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. II. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. III. Uszczegółowienie sekcji IV). 2.1. Kryteria oceny ofert. 1. W ramach kryterium: Skrócenie terminu realizacji robót (S): Ocenie podlega zadeklarowane w Formularzu ofertowym skrócenie terminu realizacji robót budowlanych w stosunku do 31.10.2018r. o ilość dni roboczych z przedziału od 0 do 30. Przez dzień roboczy należy rozumieć dzień inny niż sobota i dzień ustawowo wolny od pracy. W przypadku deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia o ilość dni roboczych większą niż 30, wartość zadeklarowana zostanie przyjęta do umowy, natomiast do porównania ofert zostanie przyjęta wartość 30. Brak deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym, będzie uznane przez Zamawiającego za deklarację wykonania zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018r. Oferta deklarująca największe, wyrażone w ilości dni roboczych, skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 31.10.2018 r. otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty deklarujące krótsze, wyrażone w ilości dni roboczych skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do 31.10.2018r. otrzymają ilość punktów wynikającą ze wzoru: Si + 1 Pi ( S) = -------------- x 100 pkt Smax + 1 Przykładowy sposób określenia daty na podstawie zadeklarowanego skrócenia terminu w stosunku do 31.10.2018r.- jeżeli Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu o 1 dzień roboczy będzie to oznaczało wykonanie zamówienia do dnia 30.10.2018r. w przypadku deklaracji skrócenia o 15 dni do dnia 10.10.2018r. (z odliczeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). 2. W ramach kryterium doświadczenie Kierownika Budowy (D) ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wyznaczonej do pełnienia tej funkcji i wskazanej w Formularzu ofertowym. Do potrzeb oceny niezbędne jest podanie minimum informacji o każdym zadaniu istotnym z punktu widzenia kryterium, w którym wskazana osoba pełniła funkcję Kierownika Budowy tj. nazwa zadania, zakres zadania, poprzedni Zamawiający. Za wykazane doświadczenie, polegające na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji roboty budowlanej o wartości min. 5 000 000,00 zł brutto obejmującej swym zakresem zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej, jak parki lub tereny rekreacyjne lub sportowe lub skwery lub rynki, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Powyższa kwota nie może zawierać wartości obiektów kubaturowych. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów Wykonawca musi wykazać, że osoba wskazana jako Kierownik Budowy pełniła tą funkcję przy realizacji 2 robót o przedmiocie jw. – tj. po 50 pkt za każdą robotę. Uwaga: W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za tak wykazane doświadczenie. 3. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium: P = P (C) x 60% +P (S) x 20% + P (D) x 20% IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 8 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. 2. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: -w pkt. 9.2.1., 9.2.2. SIWZ oraz w pkt. od 9.5.1. do 9.5.3 SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. od 9.4.1 do 9.4.3. SIWZ Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; - w pkt. 9.3 oraz 9.6. SIWZ Wykonawcy składają łącznie; - w pkt. 9.1.1. SIWZ wszyscy Wykonawcy składają łącznie; - w przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.4.3.SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. V. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. VI. Zamawiający ubiega się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór komina od pieca - Kamienica Polska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór komina od pieca OC. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI