Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStarogard Gdański
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Starogard Gdański
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia526631-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526631-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Gmina Miejska Starogard Gdański: Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, krajowy numer identyfikacyjny 52524000000000, ul. ul. Gdańska  6 , 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 306 006, e-mail ratusz@um.starogard.pl, faks 585 306 111.
Adres strony internetowej (URL): www.starogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.starogard.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie toru rowerowego dla rowerów górskich i BMX na terenie działki nr 2/247, obręb 19, w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Wyrobisko – tor rekreacyjny dla rowerów górskich i BMX – Nad Jarem / Piekiełki”. 2.2. Zakres realizacji obejmuje Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, umożliwiające realizację „pod klucz” inwestycji polegającej na budowie toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego, na terenie dz. nr 2/247 obręb ewid 19, zlokalizowanej poniżej osiedla Nad Jarem w Starogardzie Gdańskim, oznaczony symbolem D.1.7. ZP,US w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Starogard Gdański, zawierające wszystkie niezbędne do wykonania zadania opracowania branżowe, uzgodnienia i decyzje. 2.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje: a) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, która po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej; opracowanie koncepcji i przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji nastąpi w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy; b) opracowanie mapy do celów projektowych; c) opracowanie opinii geotechnicznej; d) opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami technicznymi, ekspertyzami i badaniami technicznymi oraz projektami związanymi np. z przekładką sieci wraz z pokryciem ich kosztów w tym: Projekt budowlany dla celów uzyskania pozwolenia na budowę, ilość egzemplarzy niezbędna Wykonawcy, organom budowlanym, Projekt wykonawczy szczegółowy dla celów realizacji prac, ilość egzemplarzy niezbędna Wykonawcy + 2 egz. dla Zamawiającego, Przedmiar robót, kosztorys uproszczony (zawierający wycenę elementów scalonych) i szczegółowe specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót – 2 egz. dla Zamawiającego, pozostała dokumentacja, której potrzeba opracowania ujawni się w trakcie prac projektowych lub realizacji (np. badania gruntowo–wodne), przekładki sieci – ilość egzemplarzy niezbędna Wykonawcy, organom budowlanym oraz 2 egz. dla Zamawiającego; e) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych oraz pokrycie ich kosztów – jeśli zachodzi taka konieczność; f) wykonanie dokumentacji projektowej jw. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym i pozostałymi dokumentami min. umową, obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, a także zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami technicznobudowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; g) opracowanie dokumentacji projektowej przez uprawnionych projektantów, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką; h) należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji; i) dokumentację projektową w ilości jw. należy opracować w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie *PDF (.dwg, .dxf, .ath itp. oraz .pdf całej dokumentacji) na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję; j) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; k) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji; l) sporządzenie planu BIOZ; m) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiOR); n) zagospodarowanie terenu powinno być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Starogard Gdański dla wskazanej lokalizacji (wymagane uzgodnienia z gestorami sieci jeśli będzie taka konieczność); o) konieczna wizja lokalna w terenie przed przystąpieniem do prac projektowych. 2.4. Na etapie realizacji robót budowlanych należy wykonać: a) przejęcie od Zamawiającego placu budowy; b) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia robót i pełnej obsługi geodezyjnej; c) zapewnienie kierownictwa budowy w zakresie niezbędnych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane; d) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej w zakresie budowy toru rowerowego dla rowerów górskich oraz dla rowerów BMX, zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; e) dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, tablice informacyjne, itp.; f) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń; g) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; h) przygotowanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację z pomiarami geodezyjnymi oraz operatem zawierającym zestawienie min. atestów wbudowanych materiałów, obiektów i urządzeń, itp. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentacje powykonawczą i instrukcje użytkowania w języku polskim; i) całość powinna posiadać regulamin określający zasady użytkowania toru dla rowerów wraz z informacją o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu terenu i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu; j) dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zakończenia budowy w organie nadzoru budowlanego (wraz z uzyskaniem decyzji przekazania obiektu do użytkowania w przypadkach koniecznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego; k) opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu i prawidłowej eksploatacji; l) wykonanie innych prac wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego, uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów dot. budowy i eksploatacji torów rowerowych dla rowerów górskich i BMX; m) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, zgodnie z ustawą o odpadach; n) przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; o) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania urządzeń zgodnie z ich instrukcją montażu; p) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; q) zamawiający informuje również, iż Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót; r) na całość robót budowlanych oraz wszystkie zamontowane urządzenia i materiały Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji. 2.5. Załączony do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian PFU proponowanych przez Wykonawcę, jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Służy również do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania oferty. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość niniejszego zamówienia publicznego. Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie inne czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego zaprojektowania, wykonania i eksploatacji przedmiotu zamówienia Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje tor rowerowy wraz z elementami małej architektury w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w zakresie innowacyjnej infrastruktury rowerowej wpływającej na powiększenie walorów turystyczno-rekreacyjnych. Szczegółowy zakres zawiera program funkcjonalno–użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ. 2.6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej celem prawidłowego ujęcia i wyceny wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym. Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania toru rowerowego. 2.7. Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót – założenia do projektowania: a) łączna powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi ok. 8000 m2; b) tor jazdy dla rowerów górskich zlokalizowany na powierzchni 60x80m długości min. 300mb, umożliwiający użytkowanie przez min. dwóch rowerzystów; c) tor jazdy dla rowerów BMX zlokalizowany na powierzchni 40x80m długości min. 180mb umożliwiający użytkowanie dla co najmniej dwóch rowerzystów; d) tor jazdy dla rowerów wykonany jako systemowy z naturalnych materiałów jak mieszanka kruszyw mineralnych w technologii nasypu gruntowego stabilizowanego; e) wyszczególnienie urządzeń zawarte jest w załączniku nr 1 do SIWZ – w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU); f) ewentualne użycie w PFU nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów technicznych. Takie nazwy należy odczytywać jako nazwy przykładowe. Każde takie wskazanie należy odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca może zastosować rozwiązania zamienne zaakceptowane przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa w wysokości co najmniej 50 000 zł. W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 robót budowlanych za łączną kwotę min. 100.000 zł każda, w zakresie budowy toru rowerowego lub budowy dróg i chodników. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie według zasady 1 +1; b) dysponowanie osobą: projektanta, który posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu drogowego lub toru rowerowego oraz posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub drogowej, albo odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65); Kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian. 3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane, b) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy, d) zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z: - wstrzymania robót przez Zamawiającego, - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec, - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie, - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego. e) technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji; - koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa; - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń; f) zmiany Podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny. g) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem realizacji inwestycji, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Nadzorem oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 wymagają akceptacji Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy. 6. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zewnętrzna izolacja budynku - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania15-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień Dobry W nowo budowanym domu mam problem z przeciekaniem wody. Izolację mogę wykonać jedynie z wewnątrz. Prawdopodobnie byłaby to iniekcja kurtynowa na dużej powierzchni. Budynek w Gdyni. Mur żelbetonowy. Pozdrawiam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI