Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoImielno
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Imielno
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572088-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572088-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Gmina Imielno: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Imielno, krajowy numer identyfikacyjny 29101011600000, ul. ul. Cmentarna  7 , 28313   Imielno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 851 210, e-mail ugimielno2@korelacja.com.pl, faks 413 851 210.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.imielno.akcessnet.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.bip.imielno.akcessnet.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.imielno.akcessnet.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.imielno.akcessnet.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich Zadanie 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507
Numer referencyjny: DOŚ.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka – Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 1) Roboty przygotowawcze: - plantowanie poboczy obustronnie wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm z transportem urobku na 1 km szerokość 1,2 m od km 0 + 211 do km 0 + 300 - wymiana uszkodzonej rury betonowej przepustu o średnicy 40 cm w km 0 + 216 wraz z jego odmuleniem - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie o grubości średniej 20 cm, szerokości 4,6 m od km 0 + 000 do km 0 + 220 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie o grubości średniej 25 cm, szerokości 4,6 m od km 0 + 220 do km 0 + 300 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie o grubości średniej 7 cm, szerokości 4,6 m od km 0 + 000 do km 0 + 300 2) Nawierzchnia: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja od km 0 + 000 do km 0 + 300 szerokości 3,8 m. - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm / warstwa ścieralna /. Lokalizacja od km 0 + 000 do km 0 + 300 szerokości 3,8 m 3) Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6 cm i szerokości 0,4 m / obustronnie / od km 0 + 000 do km 0 + 300 - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm na wjazdach, 126 m2. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 1) Roboty przygotowawcze: - plantowanie poboczy obustronnie wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, szerokości 1,0 m z transportem urobku na 1 km od km 0 + 017 do km 0 + 150 - wymiana uszkodzonej podbudowy koryta głębokości 48 cm wykonane w gruntach kat. II-IV 115 m2 - stabilizacja z piasku i cementu warstwa gr. 15 cm , 115 m2 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, 115 m2 - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm, 115 m2 2) Nawierzchnia: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2 od km 0 + 017 do km 0 + 150 szerokości 4,5 m - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna, szerokości 4,5 m od km 0 + 017 do km 0 + 150 2) Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,4 m, obustronnie od km 0 + 017 do km 0 + 150 Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich 1) Roboty przygotowawcze na drodze gminnej: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej – zużycie emulsji 0,8 kg/m2 od km 0 + 090 do km 0 + 168 szerokości 3,7 m i od 0 + 179 do km 0 + 294 szerokości od 3,7 do 4,0 m - podniesienie niwelety drogi od km 0 + 090 do km 0 + 168 szerokości 3,7 m i od km 0 + 179 do km 0 + 223 szerokości od 3,7 do 4,0 m do wysokości od 0 do 16 cm - podbudowa z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych 2) Nawierzchnia na drodze gminnej: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna od km 0 + 090 do 0 + 168 szerokości 3,7 m i od km 0 + 179 do km 0 + 294 szerokości od 3,7 do 4,0 m 3) Roboty wykończeniowe na drodze gminnej: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,4 m – obustronnie w km 0 + 090 do km 0 + 168 i od km 1 + 179 do km 0 + 294 1) Roboty przygotowawcze na drodze wewnętrznej: - roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II głębokości 30 cm szerokości 1,2 m od km 0 + 005 do 0 + 117 z transportem urobku na lewą stronę drogi - warstwa odsączająca z piasku wykonane i zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm szerokości 1,2 m od km 0 + 005 do km 0 + 117 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych tłuczniowych gr. 20 cm szerokości 1,2 m od km 0 + 005 do km 0 + 117 2) Nawierzchnia na drodze wewnętrznej: - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm od km 0 + 000 do km 0 + 117 szerokości 4,2 m plus 20 m2 rozjazdu - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr, średniej 7 cm szerokości 4,2 m od km 0 + 000 do km 0 + 117 plus 20 m2 rozjazdu. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna od km 0 + 000 do km 0 + 117 szerokości 4,0 m plus 20 m2 rozjazdu. 3) Roboty wykończeniowe na drodze wewnętrznej: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 10 cm i szerokości 0,4 m od km 0 + 000 do km 0 + 117 obustronnie. Zadanie nr 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507 1) Roboty przygotowawcze: - plantowanie poboczy obustronne wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm, szerokości 1,0 m z transportem urobku na 1 km od km 0 + 203 do km 0 + 507 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm szerokości 4,0 m od km 0 + 203 do km 0 + 507 zagęszczonych mechanicznie - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie o średniej grubości 7 cm, szerokości 4,0 m od km 0 + 203 do km 0 + 507 2) Nawierzchnia: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna szerokości 3,3 m lokalizacja od km 0 + 203 do km 0 + 507 3) Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,4 m obustronnie od km 0 + 203 do km 0 + 507.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111213-4
45232452-5
45111200-0
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a). dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: Dla Zadania nr 1 –70 000,00 PLN. Dla Zadania nr 2 – 40 000,00 PLN. Dla Zadania nr 3 – 80 000,00 PLN. Dla Zadania nr 4 – 60 000,00 PLN Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika b). informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej: Dla Zadania nr 1 –50 000,00 PLN. Dla Zadania nr 2 – 30 000,00 PLN. Dla Zadania nr 3 – 60 000,00 PLN. Dla Zadania nr 4 – 40 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie odcinka drogi asfaltowej o długości co najmniej Dla Zadania nr 1 –300 mb każda. Dla Zadania nr 2 – 100 mb każda. Dla Zadania nr 3 – 300 mb każda. Dla Zadania nr 4 – 300 mb każda. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzony wg załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wymagana forma dokumentu: - wykaz – oryginał - dowody - oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika d). wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. osób, która będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - drogowej, sporządzony wg załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a). odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp b). w celu potwierdzenia braku postaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp: - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika 5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w powyższym pkt. 5.4. składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b). nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– dokumenty te winny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym ppkt. 5.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5.9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie powyższego ppkt 5.8. 5.10. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a). dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: Dla Zadania nr 1 –70 000,00 PLN. Dla Zadania nr 2 – 40 000,00 PLN. Dla Zadania nr 3 – 80 000,00 PLN. Dla Zadania nr 4 – 60 000,00 PLN Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika b). informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej: Dla Zadania nr 1 –50 000,00 PLN. Dla Zadania nr 2 – 30 000,00 PLN. Dla Zadania nr 3 – 60 000,00 PLN. Dla Zadania nr 4 – 40 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu – oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika c). wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie odcinka drogi asfaltowej o długości co najmniej Dla Zadania nr 1 –300 mb każda. Dla Zadania nr 2 – 100 mb każda. Dla Zadania nr 3 – 300 mb każda. Dla Zadania nr 4 – 300 mb każda. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzony wg załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wymagana forma dokumentu: - wykaz – oryginał - dowody - oryginał bądź kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika d). wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. osób, która będą pełnić funkcję kierownika budowy (robót), posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - drogowej, sporządzony wg załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ Wymagana forma dokumentu – oryginał 5.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w powyższym ppkt 5.1 lit a). i b)., może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunków określonych w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 1.1 niniejszej SIWZ. 5.3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
). wypełniony formularz oferty – sporządzony wg załącznika nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2). pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę nie wynika wprost z dokumentu/dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie 3). Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu, w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.bip.imielno.akcessnet.net) informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grypy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności bądź nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości dla: Zadania 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka – Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300 w kwocie – 2 000,00 zł / słownie: dwa tysiące 00/100 / Zadania 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150 w kwocie – 1 200,00 zł. / słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 zł /. Zadania 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich w kwocie – 2 400,00 zł / słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 zł /. Zadania 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507 w kwocie – 2 000,00 zł /słownie: dwa tysiące 00/100 / Dla każdego zadania odrębnie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy . 2. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy . Roboty te nazwane są robotami zaniechanymi. Sposób wyliczenia wartości tych robót określono w umowie. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo, okoliczności: a). powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b). powodujące poprawienie parametrów technicznych; c). wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów . 4. Możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń 5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT 6. Termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a). przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b). działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, c). wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d). wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót 7. Istnieje możliwość dokonania zamiany kierowników budowy (robót) jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób kierowników budowy (robót) w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych - jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy; W przypadku zmiany osób pełniących funkcję kierowników budowy (robót), osoby powołane na ich miejsce muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób pełniących funkcje kierowników budowy (robót), jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego 8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości 9. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę albo rezygnację z podmiotu będącego podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 431 i 433 Helenówka - Imielnica od km 0 + 000 do km 0 + 300
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Roboty przygotowawcze: - plantowanie poboczy obustronnie wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm z transportem urobku na 1 km szerokość 1,2 m od km 0 + 211 do km 0 + 300 - wymiana uszkodzonej rury betonowej przepustu o średnicy 40 cm w km 0 + 216 wraz z jego odmuleniem - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie o grubości średniej 20 cm, szerokości 4,6 m od km 0 + 000 do km 0 + 220 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie o grubości średniej 25 cm, szerokości 4,6 m od km 0 + 220 do km 0 + 300 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie o grubości średniej 7 cm, szerokości 4,6 m od km 0 + 000 do km 0 + 300 2) Nawierzchnia: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja od km 0 + 000 do km 0 + 300 szerokości 3,8 m. - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm / warstwa ścieralna /. Lokalizacja od km 0 + 000 do km 0 + 300 szerokości 3,8 m 3) Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 6 cm i szerokości 0,4 m / obustronnie / od km 0 + 000 do km 0 + 300 - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm na wjazdach, 126 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakośc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej 326006 T Jakubów – Dalechowy od km 0 + 017 do km 0 + 150
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty przygotowawcze: - plantowanie poboczy obustronnie wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, szerokości 1,0 m z transportem urobku na 1 km od km 0 + 017 do km 0 + 150 - wymiana uszkodzonej podbudowy koryta głębokości 48 cm wykonane w gruntach kat. II-IV 115 m2 - stabilizacja z piasku i cementu warstwa gr. 15 cm , 115 m2 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm, 115 m2 - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm, 115 m2 2) Nawierzchnia: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2 od km 0 + 017 do km 0 + 150 szerokości 4,5 m - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 - nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna, szerokości 4,5 m od km 0 + 017 do km 0 + 150 2) Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,4 m, obustronnie od km 0 + 017 do km 0 + 150
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakośc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadsanie 3: Przebudowa drogi gminnej 326003 T Grudzyny – Zawale Niegosławskie od km 0 + 090 do km 0 + 294 oraz drogi wewnętrznej nr ewid. 164, 37/2, 36/2, 17/1, 16/2, 15/2, 14/2, 13/2, 12/2 od km 0 + 000 do km 0 + 117 w Opatkowicach Pojałowskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty przygotowawcze na drodze gminnej: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej – zużycie emulsji 0,8 kg/m2 od km 0 + 090 do km 0 + 168 szerokości 3,7 m i od 0 + 179 do km 0 + 294 szerokości od 3,7 do 4,0 m - podniesienie niwelety drogi od km 0 + 090 do km 0 + 168 szerokości 3,7 m i od km 0 + 179 do km 0 + 223 szerokości od 3,7 do 4,0 m do wysokości od 0 do 16 cm - podbudowa z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych 2) Nawierzchnia na drodze gminnej: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm – warstwa ścieralna od km 0 + 090 do 0 + 168 szerokości 3,7 m i od km 0 + 179 do km 0 + 294 szerokości od 3,7 do 4,0 m 3) Roboty wykończeniowe na drodze gminnej: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,4 m – obustronnie w km 0 + 090 do km 0 + 168 i od km 1 + 179 do km 0 + 294 1) Roboty przygotowawcze na drodze wewnętrznej: - roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II głębokości 30 cm szerokości 1,2 m od km 0 + 005 do 0 + 117 z transportem urobku na lewą stronę drogi - warstwa odsączająca z piasku wykonane i zagęszczone mechanicznie o grubości 10 cm szerokości 1,2 m od km 0 + 005 do km 0 + 117 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych tłuczniowych gr. 20 cm szerokości 1,2 m od km 0 + 005 do km 0 + 117 2) Nawierzchnia na drodze wewnętrznej: - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm od km 0 + 000 do km 0 + 117 szerokości 4,2 m plus 20 m2 rozjazdu - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr, średniej 7 cm szerokości 4,2 m od km 0 + 000 do km 0 + 117 plus 20 m2 rozjazdu. - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna od km 0 + 000 do km 0 + 117 szerokości 4,0 m plus 20 m2 rozjazdu. 3) Roboty wykończeniowe na drodze wewnętrznej: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 10 cm i szerokości 0,4 m od km 0 + 000 do km 0 + 117 obustronnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakośc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4: Przebudowa drogi nr ewid. 1137 / ul. Cmentarna / w Motkowicach od km 0 + 203 do km 0 + 507
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty przygotowawcze: - plantowanie poboczy obustronne wykonane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm, szerokości 1,0 m z transportem urobku na 1 km od km 0 + 203 do km 0 + 507 - warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 20 cm szerokości 4,0 m od km 0 + 203 do km 0 + 507 zagęszczonych mechanicznie - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych zagęszczonych mechanicznie o średniej grubości 7 cm, szerokości 4,0 m od km 0 + 203 do km 0 + 507 2) Nawierzchnia: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna szerokości 3,3 m lokalizacja od km 0 + 203 do km 0 + 507 3) Roboty wykończeniowe: - wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,4 m obustronnie od km 0 + 203 do km 0 + 507.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakośc 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie stałego przyłącza do szamba - Wołów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie stałego przyłącza (szybkozłączki) do działającego szamba. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI