Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538385-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538385-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.01.01-12-0552/17-00-XVII/ZZZ/FE/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za Torem  22 , 30-542  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, , e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://zzm.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer referencyjny: 23/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.11.01.01-12-0552/17-00-XVII/ZZZ/FE/18. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami, stosownymi pozwoleniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, uzgodnieniami, zgłoszeniami, decyzjami (w tym decyzjami PnB/zaświadczeniami o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych) itp. oraz realizację robót budowlanych celem rewitalizacji przestrzeni sąsiedzkich kwartałów zabudowy na terenie „starej” Nowej Huty, odpowiednio do niżej opisanych zakresów ogólnych poszczególnych części zamówienia, a szczegółowo przedstawionych w załączonych do SIWZ Programach funkcjonalno-użytkowych wraz z załącznikami, wzorze umowy i wzorze formularza oferty i jego załącznikach, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 wybranych przez Wykonawcę części zamówienia. 1.3 Zamawiający ogranicza liczbę zadań (części), na które może złożyć ofertę Wykonawca, a w konsekwencji dopuszcza składanie jednej oferty częściowej przez Wykonawcę na maksymalnie dwa wybrane zadania odpowiednio z wyszczególnionych ośmiu części zamówienia. Złożenie oferty częściowej przez jednego Wykonawcę ponad dopuszczalną liczbę (dwie części), będzie skutkować odrzuceniem każdej oferty częściowej złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Zamawiający wskazuje, iż ograniczenie możliwości złożenia ofert częściowych przez jednego Wykonawcę jest celowe i uzasadnione zakresem, wartością i czasem realizacji każdej z części. Dlatego też, Zamawiający zwraca również uwagę, iż Wykonawca składając ofertę na wybraną część zamówienia nie tylko nie może złożyć samodzielnie oferty na więcej niż dopuszczalna liczba zadań, ale nie może także przyjąć równocześnie roli podwykonawcy u Wykonawcy składającego ofertę na inne części zamówienia w tym postępowaniu. Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku zaistnienia okoliczności złożenia ofert przez Wykonawców z udziałem podwykonawców, którzy również złożyli oferty jako Wykonawcy na inne zadania, nastąpi odrzucenie ofert obu Wykonawców, którzy wykorzystując taki mechanizm, w ten sposób będą próbować obejść przepisy prawa i wymagania oraz warunki wynikające z treści SIWZ. Podstawą odrzucenia ofert Wykonawców, w tym przypadku będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z PZP, w zw. z art. 58 § 1 KC oraz w zw. z art. 82 ust. 1 PZP. Zaznaczyć również należy, iż w tym postępowaniu Zamawiający nie zakazuje co do zasady korzystania przez Wykonawców z zaangażowania potencjału podwykonawców, zarówno dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak i przy wykonywaniu zamówienia w przypadku podpisania umowy. Niemniej Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Wykonawca był zarazem podwykonawcą u innego Wykonawcy przy składaniu ofert i realizacji zamówień w tym postępowaniu. 1.4 Przedmiotowe działki znajdują się w obrębie dobra kultury wpisanego do rejestru zabytków miasta Krakowa pod nr A-1132 – układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, jako reprezentatywnego przykładu urbanistyki socrealizmu w Polsce. 1.5 Przedmiotowe działki podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ‘Centrum Nowej Huty’ (Uchwała Nr XCII/1362/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 16 grudnia 2013r., poz. 7596). Ustalenia planu dostępne na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59274 . 1.6 Zamawiający zaznacza, iż w treści SIWZ i załączników słowo część dotyczące danego zakresu lub części zamówienia jest równoważne słowu zadanie i mogą być używane zamiennie, a zakres poszczególnych części obejmuje między innymi: 1.6.1 Część 1 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Zielonym na działkach o numerach ewidencyjnych 57/1, 74/1 obr. NH-45 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 4 329 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja murków oporowych i tablicy historycznej, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.2 Część 2 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Na Skarpie na działkach o numerach ewidencyjnych 176/4 i 195/4, obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 3 787 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, modernizacja nawierzchni jezdni asfaltowej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury, urządzeń zabawowych placu zabaw i urządzeń siłowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja murków oporowych, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.3 Część 3 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Centrum B na działkach o numerach ewidencyjnych 150/4, 151, 150/1 obr. NH-45 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 7 475 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych placu zabaw według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja wywietrzników schronu, renowacja ręcznej pompy wodnej i jej uruchomienie, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.4 Część 4 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Centrum A na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1 obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 7 462 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja wywietrzników schronu, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.5 Część 5 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Ogrodowym na działkach o numerach ewidencyjnych 140 i 153 obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 11 530 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych placu zabaw według schematu koncepcyjnego, projekt instalacji artystycznej, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip), opracowanie „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.6 Część 6 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Centrum D na działkach o numerach ewidencyjnych 224 i 95/2 obr. NH-51 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 8 087 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych według schematu koncepcyjnego, projekt instalacji artystycznej, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja i uruchomienie ręcznej pompy wodnej, renowacja tablicy historycznej, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.7 Część 7 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Górali na działkach o numerach ewidencyjnych 108, 109 i 248 obr. NH-50 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 10 932 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń siłowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.6.8 Część 8 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Zgody na działkach o numerach ewidencyjnych 153/2 i 154 obr. NH-50 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 5 401 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja i uruchomienie ręcznej pompy wodnej, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 1.7 W ramach wykonania robót budowlanych należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.7.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej, dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem; 1.7.2 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej; 1.7.3 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni, nasadzeń zieleni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, inwentaryzacja zgodna ze standardem R3Trees, dostarczona do Przedstawiciela Zamawiającego w odpowiednich formatach (shapefile) w celu weryfikacji (po pozytywnej akceptacji wymienione wyżej pliki są importowane przez Przedstawiciela Zamawiającego); 1.7.4 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej oraz wykonanej, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej i wykonanej w programie R3Trees dla każdej rośliny bądź grupy roślin w uzgodnieniu z Zamawiającym; 1.7.5 Wykonawca jest zobowiązany również do dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym; 1.7.6 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego; 1.7.7 po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleń, elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12) , zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.9 Uzyskanie stosownych pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prace w zakresie zieleni. 1.10 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.11 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.14 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.14.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności otaśmowane, oznakowanie i stosowne zabezpieczenie obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie; 1.14.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi; 1.14.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego); 1.14.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłanie ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót; 1.14.5 sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia; 1.14.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego dostarczenia Zamawiającemu oświadczania o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, decyzji pozwolenia konserwatorskiego, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku; 1.14.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru, powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.14 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował roboty budowlane lub usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych i robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych prac projektowych i robót budowlanych, lub samych robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiający będzie już dysponował dokumentacją projektową, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 1.15 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. Zauważyć też należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 1.16 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym prac ziemnych, obsługi maszyn budowlanych, czynności przygotowawczych, montażowych, prac w zakresie nawierzchni i prac związanych z przygotowaniem terenu pod nasadzenia i nasadzenia zieleni oraz jej pielęgnacją, jak i prac porządkowych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające z zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia: 1) Część 1. os. Zielone – 30 czerwca 2020r., 2) Część 2. os. Na Skarpie – 30 czerwca 2020r., 3) Część 3. os. Centrum B – 30 listopada 2019r., 4) Część 4. os. Centrum A – 31 października 2020r., 5) Część 5. os. Ogrodowe – 31 października 2020r., 6) Część 6. os. Centrum D – 30 czerwca 2020r., 7) Część 7. os. Górali – 30 listopada 2019r., 8) Część 8. os. Zgody – 30 listopada 2019r. uwzględniając terminy pośrednie i etapy projektowe, przedstawione w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącego integralną część SIWZ oraz określone również w pkt 4) SIWZ. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację z wyszczególnieniem/rozbiciem cen za przeprowadzenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji PnB /zaświadczeniami o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych oraz za przeprowadzenie robót budowlanych – przedstawionych odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 4. Wykonawca, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia. 8. Zamawiający odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na okres co najmniej: 8.1 12-miesięczny okres gwarancji na zieleń, 8.2 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w tym również na nawierzchnie, urządzenia i elementy małej architektury, wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 8.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 8.4 przy czym w ramach i w okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego, 8.5 gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi lub ich wymianę realizowaną w miejscu użytkowania przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71320000-7
45110000-1
45112710-5
45112723-9
45223800-4
45232451-8
45233200-1
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10042402,14
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, a może być udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował roboty budowlane lub usługi w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych i robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych prac projektowych i robót budowlanych, lub samych robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiający będzie już dysponował dokumentacją projektową, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać odpowiednio w odniesieniu do oferowanej części zamówienia, że: 1.2.1 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.2.1.1 w odniesieniu do części 1, 2, 4, i 8 – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 1.2.1.2 w odniesieniu do części 3, 5, 6 i 7 – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 1.2.2 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż: 1.2.2.1 w odniesieniu do części 1, 2, 4, i 8 – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), 1.2.2.2 w odniesieniu do części 3, 5, 6 i 7 – 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. osobami przeznaczonymi do pełnienia i realizacji funkcji: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną na funkcję głównego projektanta posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch kompletnych dokumentacji projektowych zagospodarowania terenów w przestrzeni publicznej z urządzeniami lub elementami małej architektury oraz nasadzeniami zieleni wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym co najmniej jedna dokumentacja została zrealizowana na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję architekta krajobrazu posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku Architektura Krajobrazu lub Ogrodnictwo lub Sztuka Ogrodowa, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia ukończenia studiów oraz doświadczenie w opracowaniu co najmniej dwóch projektów zagospodarowania terenu, który zakresem obejmował również projekt zieleni, w tym co najmniej jednego dotyczącego terenu objętego wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch inwentaryzacji dendrologicznych wraz z gospodarką drzewostanem w przestrzeni publicznej, w tym co najmniej jednej dotyczącej terenu objętego wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.3 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającego co najmniej roczne doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.4 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.5 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.6 osobą przeznaczoną na funkcję projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.7 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika budowy spełniającą warunki określone w ustawie z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz w ustawie z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno- budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz zaświadczenie/a o odbytej praktyce na terenach zabytkowych obejmujące okres 18 miesięcy, oraz posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi lub doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej dwóch robót budowlanych jako kierownik budowy/kierownik robót/inżynier budowy/inspektor nadzoru budowlanego w zakresie budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy obiektów budowlanych lub elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.8 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, 1.3.1.9 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, 1.3.1.10 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, 1.3.1.11 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót ogrodniczych, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, a także posiadająco co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementów i obiektów zieleni w zakresie zagospodarowania terenów publicznych, w tym jednej dotyczącej terenu objętego wpisem do rejestru zabytków lub inną formą ochrony zabytków w rozumieniu zapisów art. 7 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia dla określonych funkcji. 1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże iż: 1.3.2.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe zagospodarowania terenu w przestrzeni publicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonaniem inwentaryzacji zieleni dla obu z wykazanych dokumentacji, 1.3.2.2 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu/rozbudowy obiektów budowlanych lub elementów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami zieleni o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy PZP i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy PZP oraz w celu potwierdzenia, że oferowane roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 wraz z ofertą: 1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik A do Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy odpowiednio do wzoru wynikającego z Formularza oferty, 1.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 1.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.2.1.1 aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, 1.2.1.2 aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 1.2.1.3 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego Załącznik A do Formularza oferty), 1.2.1.4 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty), 1.2.1.5 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku A do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) dowód wniesienia wadium w przypadku jego złożenia w formie innej niż pieniężna.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium odpowiednio dla oferowanej/nych części zamówienia w wysokości: 1.1 dla części 1, 2, 8 – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), 1.2 dla części 3, 4, 6, 7 – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), 1.3 dla części 5 – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 310). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego prowadzone w: Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr: 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 151a ustawy PZP dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zaliczka lub kolejna zaliczka zostanie zapłacona na podstawie stosownej faktury, przy czym w przypadku gdy wartość danej zaliczki lub nierozliczonych zaliczek wyniesie co najmniej 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy, to zaliczka zostanie wypłacona dopiero po dostarczeniu bezwarunkowej, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, ważnej co najmniej przez okres dłuższy niż 30 dni liczonych od daty końcowej wykonania zamówienia wskazanej w umowie lub ważnej do rozliczenia zaliczki w całości w ramach wykonanego określonego zakresu zamówienia. Zapisy gwarancji muszą stosownie do okoliczności odpowiadać treści dotyczących wymagań związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, opisanych w pkt 15). SIWZ. Niedochowanie wymagań opisanych w zdaniach poprzednich spowoduje nieprzyjęcie lub odesłanie danej faktury zaliczkowej przez Zamawiającego, a tym samym niedokonanie ewentualnej płatności z tym związanej. Wszelkie koszty gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej związanej z zaliczką ponosi Wykonawca.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.1 Część 1 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Zielonym na działkach o numerach ewidencyjnych 57/1, 74/1 obr. NH-45 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 4 329 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja murków oporowych i tablicy historycznej, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 711173,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.2 Część 2 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Na Skarpie na działkach o numerach ewidencyjnych 176/4 i 195/4, obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 3 787 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, modernizacja nawierzchni jezdni asfaltowej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury, urządzeń zabawowych placu zabaw i urządzeń siłowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja murków oporowych, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 858954,87
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.3 Część 3 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Centrum B na działkach o numerach ewidencyjnych 150/4, 151, 150/1 obr. NH-45 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 7 475 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych placu zabaw według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja wywietrzników schronu, renowacja ręcznej pompy wodnej i jej uruchomienie, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1566980,79
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.4 Część 4 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Centrum A na działkach o numerach ewidencyjnych 2/1 obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 7 462 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja wywietrzników schronu, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1034354,12
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.5 Część 5 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Ogrodowym na działkach o numerach ewidencyjnych 140 i 153 obr. NH-47 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 11 530 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych placu zabaw według schematu koncepcyjnego, projekt instalacji artystycznej, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip), opracowanie „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2031482,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.6 Część 6 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Centrum D na działkach o numerach ewidencyjnych 224 i 95/2 obr. NH-51 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 8 087 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń zabawowych według schematu koncepcyjnego, projekt instalacji artystycznej, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja i uruchomienie ręcznej pompy wodnej, renowacja tablicy historycznej, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1330261,79
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.7 Część 7 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Górali na działkach o numerach ewidencyjnych 108, 109 i 248 obr. NH-50 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 10 932 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury i urządzeń siłowych według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja/odtworzenie trzepaków i konstrukcji do suszenia prania, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wprowadzenie pełnej inwentaryzacji terenu i zieleni do aplikacji R3Trees (wraz z pełną dokumentacją fotograficzną), d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1632177,25
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.6.8 Część 8 zamówienia – obejmuje zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego na os. Zgody na działkach o numerach ewidencyjnych 153/2 i 154 obr. NH-50 jedn. ewid. Nowa Huta, szacowana powierzchnia obszaru objęta zakresem opracowania – 5 401 m2, a w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania kwartału zabudowy, m.in. projekt nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i nawierzchni bezpiecznej, obniżeń i wywyższeń krawężników, pasów medialnych, projekt miejsc postojowych i oznakowania, progów zwalniających, projekt usytuowania elementów małej architektury, urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej według schematu koncepcyjnego, opracowanie programu prac konserwatorskich dla niezbędnego zakresu opracowania, renowacja i uruchomienie ręcznej pompy wodnej, renowacja/odtworzenie trzepaków, modernizacja oświetlenia, projekt nasadzeń; ponadto opracowanie aktualizacji inwentaryzacji terenu i drzewostanu wraz z gospodarką drzewostanu i wprowadzeniem danych do systemu R3Trees; obecność na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, służbami konserwatorskimi, Radą Dzielnicy XVIII, zarządcami budynków i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych oraz prezentowanie rozwiązań projektowych, b) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych, c) wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni sąsiedzkich sprzyjających spotkaniom i animacji lokalnej społeczności; przeprowadzenie ewentualnych wycinek drzewostanu i pielęgnacji zieleni istniejącej wraz z złożeniem stosownych wniosków i uzyskaniem decyzji zezwalających; wykonanie nasadzeń kompensacyjnych poza obszarem objętym zakresem opracowania (w razie konieczności); obecność na wydarzeniach związanych ze wspólnym sadzeniem z mieszkańcami roślin (udostępnienie terenu, materiału szkółkarskiego, niezbędnych narzędzi do sadzenia, a następnie dokonanie ewentualnych korekt nasadzeń); montaż tablicy informacyjnej unijnej w terenie w momencie rozpoczęcia robót oraz tablicy pamiątkowej po zakończeniu robót – zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 1202, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m. in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony załącznikach do SIWZ tj. Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik 1 do SIWZ i będących jej integralną częścią, wzorach protokołów stanowiących Załącznik 2 do SIWZ i będących jej integralną częścią, standardach zakładania i pielęgnacji terenów zielonych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ i będących jej integralną częścią (1 plik w formacie zip) odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45112710-5, 45112723-9, 45223800-4, 45232451-8, 45233200-1, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 877017,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za całość zamówienia 60,00
Gwarancja na całość przedmiotu zamówienia 20,00
Rękojmia na całość zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy - Wielka Wieś
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy, wraz z montażem nowego komina i przerobieniem instalacji w kotłowni. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI