Wyłonienie wykonawcy robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w branży

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wyłonienie wykonawcy robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w branży budowlanej w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska . B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Środa Środa Śląska) C) lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska (położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie zarządzanych przez Gminę Środa Śląska) D) obiekcie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1 – 3 – 5 55 – 300 Środa Śląska (Skrzydło A, B, C, D, E + Muzeum + archiwum zakładowe) E) obiekcie Dworca PKS ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚroda Śląska
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-01-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina i Miasto Środa Śląska
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-10
 • Numer ogłoszenia501640-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501640-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.

Gmina i Miasto Środa Śląska: Wyłonienie wykonawcy robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w branży budowlanej w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska . B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Środa Środa Śląska) C) lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska (położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie zarządzanych przez Gminę Środa Śląska) D) obiekcie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1 – 3 – 5 55 – 300 Środa Śląska (Skrzydło A, B, C, D, E + Muzeum + archiwum zakładowe) E) obiekcie Dworca PKS ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Środa Śląska, krajowy numer identyfikacyjny 69291493227000, ul. Plac Wolności  5 , 55300   Środa Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 960 724, e-mail izp_zap@srodaslaska.pl, faks 713 173 405.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.srodaslaska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.srodaslaska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Środa Śląska, Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie wykonawcy robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w branży budowlanej w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska . B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Środa Środa Śląska) C) lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska (położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie zarządzanych przez Gminę Środa Śląska) D) obiekcie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1 – 3 – 5 55 – 300 Środa Śląska (Skrzydło A, B, C, D, E + Muzeum + archiwum zakładowe) E) obiekcie Dworca PKS ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska
Numer referencyjny: WZP 271.1-1/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska wyszczególnionych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych) wyszczególnionych w załączniku nr 2 Wykonywanie robót remontowo – budowlanych w zakresie prac: - ziemnych, - betonowych i żelbetowych, - murowych, - ciesielskich, - stolarkich, - pokrywczych, - izolacyjnych, odgrzybieniowych i impregnacyjnych, - tynkowych, - posadzkowych i wykładzinowych, - szklarskich, - malarskich, - kowalsko – ślusarskich - usuwania śniegu z dachu budynków - wykonywanie robót związanych z przeprowadzaniem eksmisji z lokali - wykonywanie robót porządkowych w lokalach oraz częściach wspólnych budynków Uwagi: 1. Roboty rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez Wykonawcę robót i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Roboty rozliczane będą przy zastosowaniu średnich cen materiałów, które zawierają koszty zakupu, ogłaszanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD: zlecenia wystawiane w I kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za IV kw. 2018 zlecenia wystawiane w II kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za I kw. 2019 zlecenia wystawiane w III kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za II kw. 2019 zlecenia wystawiane w IV kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za III kw. 2019 2. Termin płatności za wykonanie robót, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę robót oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego. 3. Faktury lub rachunki za wykonanie robót będą wystawiane przez Wykonawcę robót na: a) Wspólnoty mieszkaniowe w przypadku wykonania robót w częściach wspólnych budynków oraz lokalach stanowiących własność lub współwłasność. b) Gminę Środa Śląska w przypadku wykonania robót w częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Środa Śląska oraz lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska. Obowiązki dotyczące zatrudnienia: 1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat do robót budowlanych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. c) w przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1. 3. Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). 4. W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie. CZEŚĆ 2 Świadczenie usług budowlano-remontowych w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej w: A) obiekcie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1 – 3 – 5, 55 – 300 Środa Śląska (Skrzydło A, B, C, D, E + Muzeum + archiwum zakładowe) B) obiekcie Dworca PKS ul. Legnicka 29 55-300 Środa Śląska opis przedmiotu zamówienia: a) tynkowanie i malowanie ścian b) remont częściowy pomieszczeń (wymiana paneli, wstawianie drzwi itp.) c) prace na wysokości (przekładanie i uszczelnianie dachu, uszczelnianie i udrażnianie rynien, usuwanie sopli, oczyszczanie ze śniegu) d) bieżące usuwanie awarii budowlanych e) prace konserwacyjne małej architektury (np. fontanny) f) wymiana oraz montaż nowego osprzętu g) wykonywanie robót murowanych, ciesielskich oraz stolarskich h) wykończenie robót szklarskich, kowalsko-ślusarskich. Awaria powinna zostać usunięta niezwłocznie – nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. Uwagi: 1. Roboty rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych przez Wykonawcę robót i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Roboty rozliczane będą przy zastosowaniu średnich cen materiałów, które zawierają koszty zakupu, ogłaszanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD: zlecenia wystawiane w I kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za IV kw. 2018 zlecenia wystawiane w II kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za I kw. 2019 zlecenia wystawiane w III kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za II kw. 2019 zlecenia wystawiane w IV kw. 2019 r. rozliczane będą wg cen materiałów za III kw. 2019 2. Termin płatności za wykonanie robót, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę robót oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela zamawiającego w terminie 21 dni od daty wpływu dokumentu do Urzędu Miejskiego. 3. Faktury lub rachunki za wykonanie robót będą wystawiane przez Wykonawcę robót na: a) Wspólnoty mieszkaniowe w przypadku wykonania robót w częściach wspólnych budynków oraz lokalach stanowiących własność lub współwłasność. b) Gminę Środa Śląska w przypadku wykonania robót w częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Środa Śląska oraz lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska. Obowiązki dotyczące zatrudnienia: 1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 3 osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat do robót budowlanych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenie osób, o których mowa w ppkt 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. c) w przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 1. 3. Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). 4. W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do 40.000,00 zł brutto zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Część 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 ppkt.1) – 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zastrzeżeniem terminów złożenia właściwych oświadczeń, odpowiadających terminom wymaganym przy wystawieniu określonego dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. B ust.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej , sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. IV, pkt 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Uzupełniony formularz ofertowy (zał. nr 5 do SIWZ) 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu aktualne na dzień składania ofert - (zał. nr 7 do SIWZ); 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakacji na zgłoszenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
stanowi projekt umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. 7. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Środa Śląska Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska  Bank PKO BP O/Środa Śląska Nr 71 1020 5242 0000 2902 0029 2946 z dopiskiem:Wyłonienie wykonawcy robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w branży budowlanej w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska . B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę Środa Środa Śląska) C) lokalach stanowiących własność Gminy Środa Śląska (położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych nie zarządzanych przez Gminę Środa Śląska) D) obiekcie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1 – 3 – 5 55 – 300 Środa Śląska (Skrzydło A, B, C, D, E + Muzeum + archiwum zakładowe) E) obiekcie Dworca PKS ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska (Część …..) 10. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego. 11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie robót remontowo - budowlanych oraz usuwanie awarii w: A) budynkach stanowiących własność Gminy Środa Śląska wyszczególnionych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 B) budynkach stanowiących współwłasność Gminy Środa Śląska (budynki wspólnot mieszkaniowych) wyszczególnionych w załączniku nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonywanie robót remontowo – budowlanych w zakresie prac: - ziemnych, - betonowych i żelbetowych, - murowych, - ciesielskich, - stolarkich, - pokrywczych, - izolacyjnych, odgrzybieniowych i impregnacyjnych, - tynkowych, - posadzkowych i wykładzinowych, - szklarskich, - malarskich, - kowalsko – ślusarskich - usuwania śniegu z dachu budynków - wykonywanie robót związanych z przeprowadzaniem eksmisji z lokali - wykonywanie robót porządkowych w lokalach oraz częściach wspólnych budynków
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena zamówienia 60,00
czas reakcji na zgłoszenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług budowlano-remontowych w budynkach administrowanych przez Urząd Miejski w Środzie Śląskiej w: A) obiekcie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1 – 3 – 5, 55 – 300 Środa Śląska (Skrzydło A, B, C, D, E + Muzeum + archiwum zakładowe) B) obiekcie Dworca PKS ul. Legnicka 29 55-300 Środa Śląska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:opis przedmiotu zamówienia: a) tynkowanie i malowanie ścian b) remont częściowy pomieszczeń (wymiana paneli, wstawianie drzwi itp.) c) prace na wysokości (przekładanie i uszczelnianie dachu, uszczelnianie i udrażnianie rynien, usuwanie sopli, oczyszczanie ze śniegu) d) bieżące usuwanie awarii budowlanych e) prace konserwacyjne małej architektury (np. fontanny) f) wymiana oraz montaż nowego osprzętu g) wykonywanie robót murowanych, ciesielskich oraz stolarskich h) wykończenie robót szklarskich, kowalsko-ślusarskich. Awaria powinna zostać usunięta niezwłocznie – nie później niż 24 godziny od zgłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena zamówienia 60,00
czas reakcji na zgłoszenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wycięcie trzech drzew - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania25-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wycięcie trzech drzew we Wrocławiu na Maślicach: 1) Świerk obwód 87 cm. 2) Rubinia obwód 147 cm. 3) Rubinia obwód 137 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI