Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, nie-komercyjnej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, nie-komercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKościelisko
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOchotnicza Straż Pożarna w Kościelisku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517706-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517706-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku: Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, nie-komercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelisku, krajowy numer identyfikacyjny 49078189700000, ul. ul. Rysułówka  2 , 34511   Kościelisko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 70 998, e-mail adas2007@onet.eu; ospkoscielisko@interia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.osp-koscielisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie- Ochotnicza Straż Pożarna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.osp-koscielisko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.osp-koscielisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
OSP Kościelisko, ul. Rysulówka 2, 34-511 Kościelisko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej dla rozwoju ogólnodostępnej, nie-komercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altany- bike stopu, remont ka-nalizacji, utwardzenie terenu, montaż obiektów małej architektury przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelisku, Gmina Kościelisko.
Numer referencyjny: 1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu pod tzw. „park and ride” oraz wykonanie 1 szt. wiaty przystankowej tzw. „bike-stopu” wraz z wykonaniem remontu i modernizacji odwodnienia i wykonanie umocnienia skarpy dla zabezpieczenia powstałej infrastruktury. Miejsce realizacji inwe-stycji – 34-511 Kościelisko, ul. Rysulówka 2- plac przy remizie OSP Koscielisko- działki o nr ewid. 1675/1, 1675/3. 3.1.1. Zakres zamówienia obejmuje: 3.1.1.1 umocnienie skarp terenu 3.1.1.2 korytowanie i zagęszczenie podłoża 3.1.1.3 podbudowy nawierzchni z kruszywa naturalnego 3.1.1.4 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 3.1.1.5 wykonanie ścieku powierzchniowego z kostki brukowej 3.1.1.6 wykonanie studni kanalizacji deszczowej 3.1.1.7 ułożenie rur kanalizacyjnych 3.1.1.8 wykonanie altany-wiaty bike-stopu konstrukcji drewnianej Do wymienionego zakresu robót w dokumentacji technicznej należy także wykonanie pełnej obsługi geode-zyjnej, wykonanie wymaganych prób technologicznych. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 8 do SIWZ – przedmiar robót; dokumentacja techniczna Wszystkie roboty należy wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego oraz w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych. 3.1.2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia. 3.1.3. Warunki szczegółowe realizacji zamówienia: 3.1.3.1. Wszystkie roboty należy wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego oraz w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych. 3.1.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z: – obowiązującymi normami – sztuką budowlaną – poleceniami nadzoru inwestorskiego – kosztorysem ofertowym 3.1.3.3. Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksowym wykonaniem robót. 3.1.3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do specyfikacji (opisanych przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia) pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku należy załączyć do oferty opis tych materiałów i urządzeń, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ. 3.1.3.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy (np. materiały, urządzenia) tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ. 3.1.3.6. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 3.1.3.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 3.1.3.8. Wykonawca uporządkuje teren po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. 3.1.3.9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien dokonać wizji w terenie, w celu potwierdzenia gotowości obiektu do wykonania robót budowlanych. 3.1.3.10. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 3.1.3.11. Wykonawca na własny koszt doprowadza potrzebne do realizacji media w tym energię elektryczną i wodę. 3.1.3.12. Przed rozpoczęciem Wykonawca powinien ubezpieczyć realizację zamówienia od ryzyk związanych z wykonywanymi pracami. 3.1.3.13. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 3.1.3.14. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3.1.3.15. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych, czyli robot które zastępują roboty przewidziane w umowie robotami powstałymi w efekcie zmian w dokumentacji, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Roboty zamienne, mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. 3.1.3.16. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art.144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, czyli robót nie ujętych w dokumentacji i nieobjętych zamówieniem podstawowym, które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy i będą konieczne do jej wykonania. Roboty dodatkowe, mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. 3.2. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV). 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45000000-7 - Roboty budowlane 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233250-6
45111291-4
45000000-7
45111240-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamó-wieniu podsta-wowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn: wykonali, nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-szy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę z zakresu: - wykonania zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni co najmniej 700m2 z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w opar-ciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy [dotyczy Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postę-powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615)], W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-mówienia dokumenty, do złożenia których wezwie Za-mawiający w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (wskazane w pkt. 7.5.) powinny potwierdzać spełnienie tych wa-runków przez każdego Wykonawcę oddzielnie. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania speł-niania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-micznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zo-bowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.6.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je-żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty z zakresu: - wykonania zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni co najmniej 700m2 z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykaz robót należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, do złożenia których wezwie Za-mawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wskazane w pkt. 7.6.) powinny potwierdzać spełnienie tych warunków przez jednego Wykonawcę lub wszystkich Wykonawców wspólnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą -wypełniony i pod-pisany formularz oferty - ew. pełnomocnictwo – kosztorys ofer-towy- ew. Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dys-pozycji wykonawcy niezbęd-nych zasobów na potrzeby realizacji za-mówienia ponadto w terminie 3 dni od dnia upublicz-nienia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu wykazania braku pod-staw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. W przypadku przynależ-ności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złoże-niem oświadcze-nia, wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowo-dy, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postę-powaniu o udzielenie zamó-wienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
okres udzielonych gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamien-nych, czyli robot które zastępują roboty przewidziane w umowie robotami powstałymi w efekcie zmian w dokumentacji, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Roboty zamienne, mogą zo-stać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamó-wień publicznych, czyli robót nie ujętych w dokumentacji i nieobjętych zamówieniem podstawowym, które ewentualnie mogą wystą-pić w trakcie realizacji przedmiotu umowy i będą konieczne do jej wykonania. Roboty dodatkowe, mogą zostać wykonane na pod-stawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i Zamawiają-cego. 3. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 1) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: a) wystąpieniem robót zamiennych, dodatkowych, podobnych b) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzy-jających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infra-struktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówie-nia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w dokumentacji c) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ta wynika z oko-liczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, d) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia pod-stawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, e) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usu-nięciem kolizji, f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej wpływ na terminowość wy-konywania robót, h) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: - w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, - w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych pod-miotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, - w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z plano-wanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakre-sie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, - niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia termi-nu przekazania terenu budowy, j) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, k) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, l) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówie-nia, m) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia, n) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w terminie, o) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych (pomiary geo-dezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) p) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfika-cjami technicznymi i wiedzą techniczną, – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniają-cych taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego, 3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie spo-woduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego później-szego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejsze-nie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwią-zań technicznych lub materiałowych; 4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, Kierownika Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastęp-stwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ra-mach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane sto-sowne doświadczenie danej osoby); 5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, niezbęd-nych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących pod-wykonawców określonych w niniejszej umowie, c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez Wy-konawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniej-szej umowie, e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wyko-nawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowa-niu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej dzia-łalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w dokumentacji sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w mo-mencie zawarcia umowy, d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finan-sową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, e) koniecznością wypadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatko-wania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie da-nego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powo-dujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmio-tu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, w szczególności doty-czących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicz-nej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości nale-żytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; h) wystąpieniem sytuacji częściowego odstąpienia od umowy– wówczas przedmiot umowy zostanie pomniejszony o zakres objęty odstąpieniem z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia umownego o wartość tego zakresu; 8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, b) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmio-ty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stro-nę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wyko-nawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmie-nionych warunkach przedmiotowych; 10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfi-kacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na za-mknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 11) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogło-szenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 12) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili za-warcia umowy. 5. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
12.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 i art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieucz-ciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
12.15. Wykonawca, który chce skorzystać z prawa do zastrzeżenia ujawnienia informacji stanowiącej tajemnicę przed-siębiorstwa winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej oprawie (opako-waniu, kopercie) znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zo-stać ogólnie udostępniona
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu palowania - Wieliczka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu palowania pod ławy fundamentowe pod dom jednorodzinny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI