Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGłogów
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Głogów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517404-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517404-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Miejska Głogów: Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Głogów, krajowy numer identyfikacyjny 39064729700000, ul. ul. Rynek  10 , 67-200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 7265437, 527, e-mail hania@glogow.um.gov.pl, faks 767 265 437.
Adres strony internetowej (URL): www.glogow.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.glogow.bip.info pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Głogowie, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap”
Numer referencyjny: RZP.271.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ul. Morcinka I i II etap” – zakres o długości ok. 720,00 mb Zakres robót: Branża drogowa • Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi • Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora wraz z ławami • Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z ławami • Rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej • Rozebranie nawierzchni chodników, zjazdów, placy itp. z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem • Rozebranie nawierzchni chodników, zjazdów, placy itp. z kostki betonowej gr. 8 cm (kostka szara) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - regulacja istniejących nawierzchni chodników, placy, dojść m.in. nowa nawierzchnia przed centrum handlowym "Mogador" - 80% kostki do ponownego wykorzystania • Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej - wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez Inwestora • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych • Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - miejsca postojowe, jezdnia, zjazdy etc. • Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z kosztami składowania gruzu i ziemi • Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej • Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową • Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach wraz z ławą betonową Wypełnienie lokalnych braków w istniejącej nawierzchni po frezowaniu mieszanką mineralno-asfaltową • Warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm • Geowłóknina do warstw asfaltowych, wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV typ PGM14 lub równoważny o właściwościach zgodnych z tabelą zamieszczoną w niniejszej dokumentacji • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej/tłuczniowej; zużycie emulsji 0,5 kg/ • Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - pospółka grubość warstwy po zag. 10 cm • Podbudowa pomocnicza - stabilizacja betonowa z wytwórni Rm=2.5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm • Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm • Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11S PMB 45/80-55 - grubość po zagęszczeniu 5 cm • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka czerwona z wydzieleniem miejsc postojowych 1 rzędem betonowej kostki koloru czarnego • Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - pospółka grubość warstwy po zag. 15 cm • Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 25 cm Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka czerwona z wydzieleniem miejsc postojowych 1 rzędem betonowej kostki koloru czarnego • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka betonowa ażurowa czerwona typu "eko-kwadrat" lub równoważna z wypełnieniem szczelin żwirem 4-8 mm z wydzieleniem miejsc postojowych 1 rzędem betonowej kostki koloru czarnego • Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - pospółka grubość warstwy po zag. 15 cm Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka czerwona • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miału kamiennego - kostka szara • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone • Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, wodociągowych, gazowych, i telefonicznych • Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych • Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych grubościennych o średnicy 110 mm na istniejących przyłączach wodnych wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni jezdni i jej odtworzeniem • Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm • Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - zgodnie z zestawieniem do projektu Branża elektryczna • Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami rurowymi oraz słupami - Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II • Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m - taśma FeZn 25*4 • Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj./h) - rura SRS110 • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m • Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - rura DVK110 • Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YAKXS 4*35 • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x35 (w rurach i w słupach) • Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m3; grunt kat I-II - fundamenty do słupów oświetleniowych • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy okrągły ocynkowany malowany proszkowy z warstwą antyplakat 2,5m typ CC 8m 62/188/4 wraz z wysięgnikami rurowymi ( typ WGS1/1,5m/10, typ WGS1/2m/10, typ WGS1/3m/10 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – oprawa drogowa led 110W, np. oprawa drogowa led 75W • Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy • Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia • Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) • Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) Branża sanitarna • Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm. • Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm • Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu . • Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km wraz z kosztami składowania • Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV • Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm • Wymiana gruntów wysadzi nowych na grunt sypki pospółka zagęszczana mechanicznie warstwami co max 30 cm do Is=1,0. Wymiana gruntu 50% gruntu uzyskanego z wykopu. • Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160, 200, 315 - wykopy umocnione, rury lite • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m wyposażone we włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym oraz wkładką amortyzującą. Studnie wyposażone w systemowe przejścia szczelne dla rurociągów. • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m wyposażone we włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 z wypełnieniem betonowym oraz wkładką amortyzującą. Studnie wyposażone w systemowe przejścia szczelne dla rurociągów. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45231400-9
45231300-8
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 p.6 ustawy Pzp. Wykonanie robót budowlanych polegający na powtórzeniu zakresu określonego przedmiotem zamówienia, np. przebudowa dłuższego odcinka drogi, chodnika niż przewidziano w zamówieniu, wykonanie dodatkowego oświetlenia, odwodnienia, wykonanie dodatkowego oznakowania poza zakresem objętym zamówieniem. Przewidywana wartość - do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00zł (czterysta tysięcy złotych) b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł,
Informacje dodatkowe Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie drogi/parkingu o nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 wraz z odwodnieniem oraz o nawierzchni z kostki betonowej brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 500,00 m2 wraz z odwodnieniem oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia ulicznego (min. 4 punkty świetlne). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym udziałem w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się świadczenia usługi doradztwa. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót drogowych; b) kierownikiem robót elektrycznych ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznych c) kierownikiem robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych; Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017r. poz.1785 ze zm.) UWAGA: W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 pkt 1-8 SIWZ również dla tych podmiotów .
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje : - imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku Nr 2, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - rodzaj I specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania i organ wydający uprawnienia, wykształcenie; - szczegółowy opis wykonywanych I zakończonych czynności w odpowiednim okresie zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ - z podaniem miejsca I terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora; 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się : 1) Wypełniony załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy. 2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku. 3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców) 5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). 6) Dowód wniesienia wadium. 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8) kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie zawierał: a) liczbę porządkową, b) opis ( obliczenia ) pozycji kosztorysowanych robót i nakład, c) wartość za pozycję, d) podsumowanie kosztorysu. Kosztorysy ofertowe poszczególnych branż MUSZĄ odzwierciedlać pozycje z przedmiarów robót i zachowywać ich kolejność. 9) W przypadku składania przez Wykonawcę oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć z ofertą: a) oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej, b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium ustala się w kwocie 30.000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 30,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj. kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ oraz spełniać warunki, jakie były podstawą do oceny oferty na poziomie nie niższym, jak osoba zmieniana. Zmiana osoby musi być uzasadniona. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (silne mrozy poniżej 15˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze – opad minimum 100 mm/dobę przez 5 kolejnych dni, ponadnormowe opady śniegu – pokrywa śnieżna o grubości 20 cm utrzymująca się przez 5 kolejnych dni) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i - lub wykonać w innym terminie. Zamawiający zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o wstrzymaniu bądź kontynuacji realizacji robót po analizie istniejących warunków pogodowych i ich wpływu na realizowane roboty. Decyzja w tym zakresie wymaga zgody Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. d) siły wyższej lub klęski żywiołowej, e) przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej, f) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, konieczności likwidacji niewybuchów i niewypałów, ujawnienia warunków geologicznych odmiennych niż w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności odkrycie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych, g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3) Dopuszcza się możliwość skrócenia terminu realizacji umowy za zgodą stron w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dokonania takiej zmiany ze względu na okoliczności ekonomiczne, społeczne lub prawne. 4) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. IV pkt. 8, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 5) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 6) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy lub obniżenia kosztów eksploatacji, b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Nadzoru Inwestorskiego, c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót budowlanych i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, d) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie Wykonawcy, 4. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Nadzór Inwestorski. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności oraz zgoda Zamawiającego na wprowadzenie tych robót zamiennych. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zmiany uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy po okresie 12 m-cy realizacji umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podst. przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż anteny satelitarnej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż anteny satelitarnej. W najbliższym czasie (po zakończeniu robót termoizolacji) będę potrzebował zamontować powtórnie antenę sat. NC+. Niestety robotnicy sami zdemontowali i uszkodzili praktycznie wszystko. Chciałbym więc skorzystać z usługi montażu, i informacji co kupić. Wymyśliłem, że może tak: Antena satelitarna INVERTO IDLB TD-80 grafit LNB HG 404 Quad BEST Ultra Black 0,1 dB do tego będzie potrzebny wspornik o wysięgu 25 cm (dotychczas był 39 cm, ale antena była za daleko i ewentualne korekty kłopotliwe) przewód dobry jakiś ok. 10-12 m Oczywiście nie upieram się, że akurat ten talerz i konwerter, ale poczytałem i wybrałem akurat to. Jest to na ścianie na 9 piętrze, ale poprzedni monter 5 lat temu zrobił to wychylając się przez okno, więc tutaj nie ma problemu. Jedyny problem w stosunku do poprzedniego montażu może wynikać z trochę grubszego styropianu. Jeszcze nie wiem, jaki będzie gruby, ale myślę, że 15-20 cm. Wiem, że niektórzy monterzy nie zapewniają porządnego zamocowania, uważając, że zwykłe kołki wystarczą. Ja chciałbym jednak zrobić to porządnie i mieć pewność, że ekipa, która mi to zrobi, będzie pewna swoich możliwości i jakości. Wiem, że wspornik się kontruje nakrętkami i to zapewnia sztywność, ale nie mam zamiaru się wtrącać w sposób, jaki wykonawca stosuje. Chciałbym, żeby było zrobione porządnie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI