WYKONANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
WYKONANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II” W CELU PODZIAŁU ETAPU II NA PODETAPY: IIA I IIB
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTczew
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Tczewski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517756-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517756-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Powiat Tczewski: WYKONANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II” W CELU PODZIAŁU ETAPU II NA PODETAPY: IIA I IIB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tczewski, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Piaskowa  2 , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 734 800, e-mail starostwo@powiat.tczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): powiat.tczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pok. 04)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP II” W CELU PODZIAŁU ETAPU II NA PODETAPY: IIA I IIB
Numer referencyjny: ZP.272.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (opracowanie) wybranych elementów dokumentacji projektowej, w tym: kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i innych niezbędnych elementów (np. dodatkowych rysunków i opisów, których zadaniem będzie m.in. określenie zmiany sposobu odprowadzania wód opadowych i stworzenia odpowiednich zabezpieczeń po demontażu przęseł nurtowych), w celu dokonania podziału robót budowlanych, wcześniej planowanych do wykonania w ramach II etapu przebudowy Mostu Tczewskiego, na 2 podetapy (nazwane: IIA i IIB). Dla Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia jest niezbędne do wdrożenia przetargu na roboty budowlane etapu IIA. Roboty budowlane etapu IIB będą realizowane w terminie późniejszym, po wykonaniu etapu IIA i uzyskaniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych, dlatego przedmiot zamówienia obejmuje również etap IIB. Dodatkowo, w ramach przedmiotu umowy będzie jednorazowe uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego dla robót budowlanych etapu IIB (obecnie trudno podać nawet orientacyjną datę rozpoczęcia tych działań). 2.2 Adres obiektu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia: • most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości Tczew i Lisewo, będący od strony Tczewa przedłużeniem ulicy Jana z Kolna; • działki o numerze geodezyjnym: 165, 166, 187, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 201, 229/1, obręb 7 Tczew. 2.3 Przedmiot zamówienia musi być wykonany w sposób gwarantujący optymalne wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych i polega na sporządzeniu w tym celu niezbędnych, wybranych elementów dokumentacji projektowej. 2.4 Zamawiający dokonał wstępnego podziału etapu II robót budowlanych na podetapy IIA i IIB, w następujący sposób: 2.4.1 podetap IIA, w zakres którego wchodzą: 1) rozbiórka istniejących przęseł nurtowych i podpór w osi 10 i 20, 2) wyodrębnienie z demontowanych przęseł ESTB odpowiedniego odcinka przeznaczonego do późniejszej ekspozycji, jego konserwację i złożenie elementów tego odcinka na terenie wskazanym przez Zamawiającego, 3) usunięcie kolizji światłowodu i gazociągu, 4) wykonanie prac ziemnych w obrębie podpór w osi 10 i 20, 5) wykonanie konstrukcji podpór (żelbetowego przyczółka od strony Tczewa i podpory nurtowej nr 20) wraz z wykończeniem elewacji, nawierzchni i balustrad (z wyłączeniem obróbki dużych wsporników), 6) zasypanie i umocnienie przestrzeni przy podporach, 7) wykonanie fragmentów odwodnienia zlokalizowanych na podporach, sieć elektryczna na podporze 10, 8) demontaż lamp oświetlenia Mostu i przygotowanie ich do przekazania właścicielowi (wskazanego przez Zamawiającego), 9) wycięcie drzew i krzaków kolidujących z robotami budowlanymi, 10) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń, wynikających z przerwy ciągłości Mostu nad rzeką Wisłą, po usunięciu kompletu przęseł nurtowych; 2.4.2 podetap IIB, w zakres którego wchodzą: 1) wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne dwóch nowych przęseł nurtowych wraz z wyposażeniem, łożyskami, ciosami podłożyskowymi, dylatacjami, nawierzchnią i obróbką (wykończeniem) dużych wsporników; 2) pozostały zakres pierwotnego etapu II. 2.5 Zadaniem Wykonawcy będzie skosztorysować wszystkie elementy proponowanych przez Zamawiającego podetapów, wyszczególnionych w pkt 2.4 SIWZ i przedstawić koszt realizacji całego etapu IIA do akceptacji Zamawiającego. Następnie, o ile to będzie niezbędne, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą dokonają korekty podziału etapu II w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać posiadane przez Zamawiającego środki finansowe na realizację etapu IIA. 2.6 W zakres dokumentacji, o której mowa w pkt 2.1 SIWZ, wchodzą następujące elementy: a) dodatkowe rysunki i dodatkowe opisy do projektów wykonawczych dla etapu II, w zakresie niezbędnym do dokonania podziału na etapy IIA i IIB – o ile uzupełnienie istniejących projektów wykonawczych dla etapu II okaże się niezbędne oraz ewentualne uzupełnienia STWiORB jeśli rysunki te i dodatkowe opisy wprowadzą do dokumentacji bazowej elementy nie ujęte w STWiORB; b) kosztorysy inwestorskie z przedmiarami, wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 18 maja 2004 r., Nr 130, poz. 1389) – w zakresie jak dla projektów wykonawczych opisanych w pkt 2.6 lit. a SIWZ – oddzielnie dla podetapów IIA i IIB; c) dokładne wyszczególnienie planowanych robót budowlanych oddzielnie dla etapu IIA i IIB, d) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przyszłych robót budowlanych z podziałem na podetapy IIA i IIB. 2.7 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi dokumentami, którymi dysponuje Zamawiający, w tym:  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,  decyzją o wpisie obiektu do rejestru zabytków (wraz ze sprostowaniem),  umową użytkowania gruntów rzeki Wisły w zakresie niezbędnym do realizacji robót (zawartą z RZGW w Gdańsku),  pozwoleniami na budowę. Przedmiotowe dokumenty zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ – Pozwolenia i decyzje. 2.8 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, udzieli mu odpowiednich pełnomocnictw, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 2.9 Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem, któremu ma służyć i uwzględniać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. 2.10 Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami, posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, stanowić wystarczającą podstawę do wdrożenia odpowiedniej procedury zamówienia publicznego (na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na wykonanie robót budowlanych oraz do uzyskania odpowiednich pozwoleń na realizację robót i użytkowanie obiektów po zakończeniu robót budowlanych. 2.11 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z: 1) opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale 2 SIWZ, 2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymogami zawartymi w art. 29-31 Ustawy, które m.in. wykluczają – co do zasady – opisywanie przedmiotu zamówienia (dokumentacji) przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia, zakładając jego opisanie za pomocą cech technicznych i jakościowych, 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 2.12 Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie norm polskich, warunków technicznych, zeszytów i innych opracowań, będzie zobowiązany do załączenia do każdego projektu pisemnego oświadczenia o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych 2.13 Odpowiedzialność Wykonawcy: 1) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywać odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowania i w uzasadnionych przypadkach dokonywać niezbędnych modyfikacji w przedmiocie umowy niezwłocznie (lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych), a w przypadkach szczególnie złożonych – w ciągu 5 dni roboczych od przekazania pytania Wykonawcy. 2) Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3) Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 2.14 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w inny sposób. UWAGA: Majątkowe prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego na czas nieoznaczony są wyłączne i Zamawiający jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie, a wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy winno zostać zawarte w cenie ofertowej brutto. Szczegóły zasad przenoszenia praw autorskich określa §14 Załącznika Nr 4 do SIWZ – Istotnych postanowień umowy (Projektu umowy). 2.15 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.15.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw błędów projektowych, na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 2.15.2 Zgodnie z pkt 14.4.1 SIWZ, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż określoną w punkcie 2.15.1. 2.16 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.16.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 2.16.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.16.3 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2.16.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.17 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71322300-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, szczegółowo określone w Rozdziale 13 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej (określony w pkt 4.1.2 SIWZ), jeżeli wykaże, że: 4.3.1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) kompletną dokumentację projektową dla co najmniej 1 (jednego) obiektu mostowego, o długości całkowitej min. 100 metrów i klasie obciążenia min. C, lub b) kompletną dokumentację projektową dla co najmniej 2 (dwóch) obiektów mostowych, o długości całkowitej min. 50 metrów i klasie obciążenia min. C; 4.3.2 dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie: a) 1 (jedną) osobą na stanowisko Głównego projektanta w specjalności inżynieryjnej mostowej, posiadającą stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej sporządzanie projektów w specjalności inżynieryjnej mostowej, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; a także posiadającą co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego (rozumianego jako bycie czynnym zawodowo) w zakresie projektowania obiektów mostowych; b) 1 (jedną) osobą na stanowisko projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej sporządzanie projektów w specjalności inżynieryjnej drogowej, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; c) 1 (jedną) osobą na stanowisko projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej sporządzanie projektów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; d) 1 (jedną) osobą na stanowisko projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej sporządzanie projektów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; e) 1 (jedną) osobą na stanowisko projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą stosowne uprawnienia/dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej sporządzanie projektów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ZASTRZEŻENIE: Ww. funkcje w zakresie pkt 4.3.2 SIWZ mogą się sumować. Zamawiający dopuszcza zatem taką sytuację, w której wszystkie funkcje, o których mowa w pkt 4.3.2 lit.: a) – e) SIWZ może wykonywać jedna osoba, o ile posiada odpowiednie uprawnienia. UWAGI: 1) Przez „posiadanie wymaganych uprawnień”, Zamawiający rozumie legitymowanie się przez osoby wskazane do pełnienia funkcji w zakresie pkt 4.3.2 SIWZ, odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – dokumentu, który zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2) Przez wymagane „doświadczenie zawodowe” osoby, o której mowa w pkt 4.3.2 lit. a) SIWZ należy rozumieć lata czynnie przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie. 3) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3.3 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dokumentów takich jak: 5.3.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – potwierdzający wykonanie zamówienia/zamówień określonych w pkt 4.3.1 lit a, opcjonalnie lit. b SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3A do SIWZ – Wykaz usług wykonanych. UWAGA: Do ww. wykazu należy załączyć dowody, określające czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składanie ofert. 5.3.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3B do SIWZ – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa w zakresie danej części zamówienia – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej w zakresie danej części zamówienia. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tego podmiotu, znajdujące się w jednej z części oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 1. Przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: a) nie zależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty - właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp., niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; b) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 2. Zmiany osób reprezentujących którąkolwiek ze stron umowy. 3. Konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT; 4. Konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie wykonania przedmiotu umowy. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę zanikającego sygnału z anteny - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania24-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę zanikającego sygnału z anteny naziemnej. Proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI