Wykonanie usług w zakresie opracowania szczegółowych audytów energetycznych dla 4...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usług w zakresie opracowania szczegółowych audytów energetycznych dla 4 budynków ZGN Mokotów m. st. Warszawy znajdujących się na terenie DOM Konduktorska
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
 • Termin składania wniosków22/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/54665
TREŚĆ PRZETARGU
Warszawa: Wykonanie usług w zakresie opracowania szczegółowych audytów energetycznych dla 4 budynków ZGN Mokotów m. st. Warszawy znajdujących się na terenie DOM Konduktorska
Numer ogłoszenia: 54665 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy , ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5493727, 5493737, faks 022 5493737.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie opracowania szczegółowych audytów energetycznych dla 4 budynków ZGN Mokotów m. st. Warszawy znajdujących się na terenie DOM Konduktorska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych dla budynków ZGN Mokotów znajdujących się w Warszawie na terenie DOM Konduktorska przy ul. : - Dolnej 37 oficyna - Wygody 5 - Promenady 17 - Pytlasińskiego 15 1.2. Podstawowe założenia do opracowania : - szczegółowy audyt energetyczny należy opracować dla każdego z w/w budynków w 3 egzemplarzach, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach i trwale oprawić w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie - szczegółowy audyt dla każdego z w/w budynków winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego opublikowanego w Dz. U. nr 12 poz. 114 z późniejszymi zmianami oraz logarytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego 1.2.1 Wytyczne szczegółowe: Szczegółowy audyt energetyczny dla każdego z w/w budynków winien obejmować swoim zakresem: * diagnostykę energetyczną tj. ocenę standardu energetycznego budynku * wielowarstwową projekcję standardu energetycznego budynku dla rozpatrywanych warunków podniesienia izolacyjności cieplnej obiektu i modernizacji instalacji grzewczej * optymalizację zakresu inwestycji termomodernizacyjnej przez wybór prac, które dają najwyższy standard energetyczny budynku przy najniższych kosztach inwestycyjnych. i winien zawierać : 1) stronę tytułową 2) streszczenie 3) kartę audytu energetycznego 4) cel audytu 5) dokumenty i dane źródłowe oraz wytyczne i uwagi Administratora 6) inwentaryzację techniczno-budowlaną dla każdego z w/w budynków zawierającą : 6.1) opis techniczny podstawowych elementów każdego z w/w budynków 6.2) charakterystykę energetyczną każdego z w/w budynków 6.3) charakterystykę systemu ogrzewania każdego z w/w budynków 7) ocenę aktualnego stanu technicznego każdego z w/w budynków 7.1) elementy konstrukcyjne i wykończenia 7.2) system grzewczy 8) określenie parametrów usprawnień grzewczych i przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla każdego z w/w budynków 8.1) wybrane do oceny efektywności usprawnienia termomodernizacyjne zmierzające do poprawy bilansu energetycznego dla każdego z w/w budynków poprzez zmniejszenie strat przez przenikanie, strat na ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz sprawności ogrzewania 8.2 ) ocenę opłacalności i wybór usprawnień zmniejszających straty przez przenikanie i na ogrzanie powietrza wentylacyjnego oraz poprawy ogrzewania dla każdego z w/w budynków 8.2.1) ocenę opłacalności wykonania instalacji centralnego ogrzewania 8.2.2) ocenę opłacalności redukcji strat ciepła przez przenikanie - ściany wewnętrzne 8.2.3) ocenę opłacalności redukcji strat ciepła przez przenikanie - ściany zewnętrzne 8.2.4) ocenę opłacalności redukcji strat ciepła przez przenikanie - ściany zewnętrzne podokienne 8.2.5) ocenę opłacalności redukcji strat ciepła przez przenikanie - dach 8.2.6) ocenę opłacalności redukcji strat ciepła - strop strychowy 8.2.7) ocenę opłacalności redukcji strat ciepła - okna w budynku 8.3) parametry efektywności energetyczno-ekonomicznej rozpatrywanych usprawnień i grupowanie usprawnień w warianty 8.4) parametry efektywności energetyczno-ekonomicznej rozpatrywanych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 8.5) dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 8.6) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 9) obliczenia współczynników przenikania przegród , zapotrzebowanie na moc cieplną w stanie istniejącym 10) ) obliczenia współczynników przenikania przegród , zapotrzebowanie na moc cieplną w stanie docelowym 11) W przypadku konieczności wykonania ocieplenia stropu strychowego lub dachu kosztorys na wykonanie izolacji . 1.3. Szczegółowe określenie zakresu wykonania audytów, o których mowa w pkt 3.1. siwz zawierają wytyczne szczegółowe stanowiące załączniki od nr 1 do nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.4. Wszelkie materiały pomocnicze organizujące pracę oraz dostęp do pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym kosztem i staraniem. 1.5. Przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie opracowania szczegółowych audytów energetycznych zostanie sprawdzony przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych zostanie spisany bezusterkowy protokół odbioru. W przeciwnym razie Zamawiający zgłosi Wykonawcy usterki, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w ciągu 3 dni roboczych, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych (zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b umowy - Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Istotne postanowienia umowy). 1.6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. - 3.3. specyfikacji mają być wykonane zgodnie z: 1.6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, 1.6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 1.6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 1.6.4. Wytycznymi szczegółowymi do opracowania zakresu audytu energetycznego budynków mieszkalnych stanowiącymi załączniki od nr 1 do nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.6.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.7. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156poz. 1118 z późn. zm.). 1.8. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III do niniejszej specyfikacji. 1.8.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1.8.1.1. zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmniejszenia ilości budynków ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 1.8.2. Wynagrodzenie ostateczne - ryczałt - za wykonany pełen zakres prac - będzie obejmować łącznie wynagrodzenie podstawowe, podatek VAT oraz uzyskane przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.43.00-5, 71.31.43.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 w/w ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 5 do wzoru formularza oferty (pkt. 9.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wskazanym poniżej: 2. Zamawiający oceni jako spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu usług, z którego wynikać będzie że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również opracowuje należycie szczegółowe audyty energetyczne dla co najmniej 10 budynków o wartości nie mniejszej niż 20.000-zł brutto (w przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części usług dla co najmniej 10 budynków o wartości co najmniej 20.000-zł. brutto). W tym celu Wykonawca musi wypełnić wykaz usług stanowiący załącznik nr 6 do wzoru formularza oferty oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie. 4. W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 4.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres robót, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zakresie realizacji części zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Zamawiający oceni jako spełniony warunek dysponowania przez Wykonawcę osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami z którego wynikać będzie że Wykonawca dysponuje osobami, które będą opracowywać szczegółowe audyty energetyczne, posiadającymi kwalifikacje do ich wykonania oraz że osoby te wpisane są do rejestru audytorów energetycznych. W w/w wykazie należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, a także numer wpisu na listę audytorów energetycznych i podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym celu Wykonawca musi wypełnić wykaz osób stanowiący załącznik nr 7 do wzoru formularza oferty. Wykonawca wybrany do podpisania umowy musi przedłożyć do umowy potwierdzenie wpisu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do rejestru audytorów energetycznych. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie. 3.W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 3.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 20.000,- zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. formularz cenowy, na załączniku nr 1 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 3. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.4.1.2. specyfikacji, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 4. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.6.3. specyfikacji, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 5. informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców, 6. informację o podmiotach, które będą brały udział w realizacji części zamówienia i na zasobach których polega wykonawca, na zasadach określonych w pkt. 8.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 7. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wytycznych szczegółowych do opracowania zakresu audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych przy ul. Dolnej 37 oficyna, Wygody 5, Promenady 17, Pytlasińskiego 15 w Warszawie na załączniku nr 2 wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 8. zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na załączniku nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 9. oświadczenie na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż równowartość 20.000 złotych polskich na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, 10. informacji określonej w pkt. 16.1.1. specyfikacji w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż (22 %) stawki podatku od towarów i usług, 11. oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z uiszczaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego oddziału ZUS lub KRUS oraz, że nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał przewidziane prawem zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego Urzędu Skarbowego, na załączniku nr 9 do formularza oferty, 12. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.3. i 9.2.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt. 9.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszące się do tych podmiotów. 13. Oferta wspólna 13.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 13.2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 13.3. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 13.4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 13.5. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3.1. specyfikacji podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt. 9.3.2., 9.3.3. specyfikacji dla wszystkich Wykonawców podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 13.6. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 9.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 13.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 13.8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 13.9. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia. 14.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego, a także w przypadku zmian zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1.1. zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmniejszenia ilości budynków ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych pok. nr 34.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych pok. nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebny tynkarz fachowiec na agregat, Karczew
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania24-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebny tynkarz fachowiec na agregat, Praca w akordzie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI