Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu dotyczącego przebudowy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „ URUCHOMIENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TYCHACH”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTychy
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia502760-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502760-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „ URUCHOMIENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TYCHACH”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27117635800000, ul. ul. Filaretów  31 , 43100   Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2274091 w. 133, e-mail mzbm.dte@poczta.umtychy.pl, faks 322 273 145.
Adres strony internetowej (URL): www.mzbm.tychy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzbm.tychy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, SEKRETARIAT - pokój nr 15, 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu dotyczącego przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „ URUCHOMIENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TYCHACH”
Numer referencyjny: DTE-340/3/01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia objętego zadaniami: a) ZADANIE NR 1: Budowa Centrum Usług Społecznościowych i 3 mieszkań chronionych - zwane dalej CUS b) ZADANIE NR 2: Budowa 5 mieszkań komunalnych - zwane dalej MK - realizowanymi zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym, pn.: „ URUCHOMIENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH – PROJEKT” PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY ZAWODOWEJ (BĘDĄCEJ CZĘŚCIĄ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5) NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ O STREFĘ WEJŚCIOWĄ ORAZ BUDOWA WIATY GRILOWEJ I ZEWNĘTRZNEJ SIŁOWNI W UZUPEŁNIENIU O POWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZY UL. EDUKACJI 11 W TYCHACH, opracowanym przez FS PROJEKT, z siedzibą przy ul. Hołdunowskiej 57 kod 43-143 Lędziny. 2. Szczegółowy opis i zakres robót określa dokumentacja projektowa, która stanowi załączniki do SIWZ, w tym: 2.1. Projekt budowlany zatwierdzony Decyzją Nr 592/2016 z dnia 7 września 2016 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Szkoły Zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych (mieszkania komunalne i chronione) wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu dla realizacji zadania pn.: „ Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych” w Tychach przy ul. Edukacji 11, w tym: 2.1.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: 1) Branża architektoniczna 2) Branża konstrukcyjna 3) Ekspertyza techniczna 4) Branża sanitarna 5) Branża elektryczna 6) Charakterystyka energetyczna 7) Zagospodarowanie działki 2.1.2.PROJEKT WYKONAWCZY: 1) Branża architektoniczna 2) Branża konstrukcyjna 3) Branża elektryczna 4) Branża sanitarna 2.1.3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 2.1.4. PRZEDMIARY ROBÓT: Cz. 1. Budowa Centrum Usług Społecznościowych i 3 mieszkania chronione - CUS w podziale na branże: - roboty ogólnobudowlane, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne Cz. 2. Budowa 5 mieszkań komunalnych - MK w podziale na branże: - roboty ogólnobudowlane, - instalacje elektryczne, - instalacje sanitarne Cz.3. Budowa drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 3. Zakres i opis robót inwestycji przeznaczonej do wykonania: 3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 3.1.1. Zagospodarowanie działki Teren objęty przedsięwzięciem jest zabudowany kompleksem budynków oświaty w uzupełnieniu o boiska sportowe i place rekreacyjne stanowiące Zespół Szkół Nr 5. Teren plaski z lekkim nachyleniem w kierunku północnym, porośnięty niską zielenią, krzewami oraz drzewami. Dostęp poprzez istniejące zjazdy z ul. Grota Roweckiego i Edukacji. Teren ogrodzony. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie odrębnych ustaleń miejscowego zagospodarowania przestrzennego. 3.1.2. Charakterystyka budynku Istniejący budynek Szkoły Zawodowej to budynek dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z dachem płaskim i attyką. Budynek o wysokości przed głównym wejściem do budynku 9,94 m. Budynek zawiera dwie klatki schodowe łączące wysoki parter z piwnicami i piętrem. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną, ciepłowniczą, odgromową, kanalizację sanitarną i deszczową. Konstrukcja budynku: Fundamenty żelbetowe, ściany piwnic betonowe, ściany wyższych kondygnacji – cegła ceramiczna pełna, pustak Alfa, cegła silikatowa i rdzenie żelbetowe, stropy kanałowe, schody, belki i nadproża monolityczne. Obiekt niski-dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony z dachem płaskim krytym papą. Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Przebudowie podlegać będzie fragment budynku. Istniejąca sala gimnastyczna szkoły jest wyłączona z przebudowy. Obszar oddziaływania projektowanej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania zawiera się w całości na działkach położonych w Tychach przy ul. Edukacji 11 Powierzchnia użytkowa całego budynku – 1823,80 m2 w tym: Piwnice – 588,20 m2 Parter – 615,30 m2 I piętro – 620,30 m2 Lokalizacja budynku spełnia wymagania określone w §13 oraz w § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3.2. Zakres robót do wykonania wg opisu stanu projektowanego: 3.2.1. Budynek: Zakresem inwestycji jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych. W budynku przewiduje się wykonanie na „nowo” dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych wraz zapleczem higieniczno- sanitarnych na pomieszczenia Centrum Usług Społecznościowych na parterze i wydzieleniem trzech mieszkań chronionych (w tym 1 rotacyjne) oraz pięć mieszkań komunalnych na piętrze. – PARTER: główny hall ze strefą wejściową; pomieszczenie NGO, prawnika i administracji CUS; dalej szatnia, sala rozwoju zainteresowań, sala komputerowa, pokój rehabilitacyjny, sala klubowa, pokój terapii indywidualnej, pokój wypoczynkowy, pokój pielęgniarki, sanitarny– męski, damski, personelu i dla osób niepełnosprawnych, kuchnia z jadalnią – I PIĘTRO: 1 mieszkanie chronione duże – rotacyjne o pow. 124,40 m2 2 mieszkania chronione o pow. 162,40 m2 5 mieszkań komunalnych o łącznej pow. 187,60 m2 w tym: mieszkanie nr 1 – 27,80 m2 mieszkanie nr 2 – 48,70 m2 mieszkanie nr 3 – 48,30 m2 mieszkanie nr 4 – 31,10 m2 mieszkanie nr 5 – 31,70 m2 Powierzchnia pomieszczeń przynależnych ogółem: 118 m2 Komunikacja ogółem: 71,20 m2 W zakres zaprojektowanych prac budowlanych wchodzi m.in. budowa nowych ścian działowych celem wydzielenia pomieszczeń, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych oraz rozbiórkę niektórych ścian działowych i rozbiórkę nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnienie tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszonych, wykonanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okiennej. Wszystkie prace, które należy wykonać należą do typowych robot budowlanych i instalacyjnych. Przewiduje się realizację robót technologią tradycyjną. Prace powinny być prowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej pracy. Kolejność wykonywania zadań: – roboty rozbiórkowe – wykonanie fundamentów – wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej – wykonanie konstrukcji słupów żelbetowych – wykonanie stropów żelbetowych – wykonanie podszybia wind – wykonanie ścian działowych – wykonanie słupów parteru – wykonanie schodów żelbetowych – wykonanie ścian działowych – montaż stolarki okiennej i drzwiowej – wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, schodów zewnętrznych, pochylni – wykonanie elewacji budynku – wykonanie terenów utwardzonych na parceli 3.2.2. Zagospodarowanie terenu: W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie nowej strefy wejściowej tj. schody zewnętrzne do budynku oraz pochylnię dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, wykonanie wiaty drewnianej grillowej 5,0x6,8 i wysokości 2,83 m oraz zewnętrznej siłowni o wymiarach 4,5x4,5 m wraz z ogrodzeniem systemowym panelowym Całość zostanie uzupełniona o tereny utwardzone i tereny zieleni, wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej, wykonanie miejsca gromadzenia odpadów, odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachu poprzez istniejący system kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zewnętrznego oświetlenia placu rekreacyjnego. 4. Wybrany Wykonawca przedłoży i uzgodni z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych Tychach” - wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych tzw. równoważnych- koncepcyjnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ, tj. takich które warunkują zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli Wykonawca przewidzi w ofercie zastosowanie materiałów równoważnych, na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ich równoważności. Brak jednoznacznego wskazania w ofercie materiałów równoważnych oznaczać będzie wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów wskazanych w załączonych do SIWZ dokumentów.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262700-8
45111300-1
45262500-6
45410000-4
45432100-5
45442100-8
45320000-6
45443000-4
45421130-4
45300000-0
45111291-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.), osób wykonujących czynności związane z realizacją robót budowlanych, tj.: a) osób wykonujących roboty ogólnobudowlane, instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej pod kierownictwem Kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: 1) środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) 2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
Informacje dodatkowe • W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy PZP w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawcy mogą spełniać łącznie opisane wymagania tak, aby ich zsumowana wartość spełniała stawiany warunek.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. POSIADAŁ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) co najmniej jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy) obejmującą swym zakresem przebudowę (jednego) budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej wraz z oddaniem budynku do użytkowania, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 zł (brutto) oraz b) co najmniej jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy) obejmującą swym zakresem przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, o wartości nie mniejszej niż 650 000 zł (brutto) 2. DYSPONOWAŁ OSOBAMI, KTÓRE ZOSTANĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, TJ.: 1) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane – bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na co najmniej jednym zakończonym zadaniu, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę jednego budynku o kubaturze min. 5 000 m3 2) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane – bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych branży sanitarnej lub inspektora nadzoru robót instalacyjnych branży sanitarnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, na co najmniej jednym zakończonym zadaniu, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę jednego budynku. 3) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane – bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Prawie budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych branży elektrycznej lub inspektora nadzoru robót instalacyjnych branży elektrycznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, na co najmniej jednym zakończonym zadaniu, którego zakres obejmował budowę lub przebudowę jednego budynku. • Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum): - warunek określony w pkt 1. lit a) i b) musi spełnić w całości co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - warunek określony w pkt 2. Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ: 1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt 1.1.1. Rozdział IV SIWZ - wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. • Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz osób , o których mowa w pkt 1.1.2 SIWZ Rozdział IV SIWZ – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. • Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 2) Dokument (dokumenty) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Kosztorysy ofertowe: CUS , MK i droga dojazdowa wraz z zagospodarowaniem terenu; 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.6. SIWZ (jeżeli dotyczy); 6) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: w wysokości: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy) – na czas związania ofertą. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę postępowania. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Nr rachunku bankowego: 86 1240 2975 1111 0010 6583 2252 Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2016r. poz. 359 tj., ze zm.). 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w Tychach przy ul. Filaretów 31 w Dziale Księgowości (pokój nr 4),

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 20,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji na roboty 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmian personalnych, adresowych, formy prawnej stron umowy; 2) zmiany osoby/osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 3) zmiany podwykonawcy w trakcie trwania umowy – za zgodą Zamawiającego; 4) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 4) lit. a) - c) należy rozumieć jako możliwość zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. Zmiana będzie dopuszczalna wówczas, gdy w terminie do 30 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających podatek VAT, wysokość płacy minimalnej, wysokość składek ZUS, strona umowy zwróci się do drugiej strony z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 5) wykonania robót zamiennych; 6) w następstwie zmian będących następstwem działań organów administracji (np. opóźnienie w uzyskaniu uzgodnień, decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu umowy); 7) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji udokumentowanego wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy lub zmiany rozwiązań projektowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny (brutto) podanej w ofercie. 3. Formę wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym w Tychach, przy ul. Filaretów 31 ,tel. (32) 227 40 91, wew. 132 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniężnej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 tj. ze zm.).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie płytek na balkonach
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania17-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie płytek na balkonach. Praca od zaraz na terenie Śląska. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI