Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Sopocie na dwa samodzielne lokale mieszkalne wraz z wykonaniem nowego stropu nad fragmentem piwnicy, przebudową elewacji oraz dobudową do budynku podestów i schodów zewnętrznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSopot
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-03-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Sopotu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517582-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517582-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Miasta Sopotu: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Sopocie na dwa samodzielne lokale mieszkalne wraz z wykonaniem nowego stropu nad fragmentem piwnicy, przebudową elewacji oraz dobudową do budynku podestów i schodów zewnętrznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, krajowy numer identyfikacyjny 598492000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81704   Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (URL): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sopot.pl w BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sopot.pl w BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Sopotu, z siedzibą przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, kancelaria ogólna pok. nr 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Sopocie na dwa samodzielne lokale mieszkalne wraz z wykonaniem nowego stropu nad fragmentem piwnicy, przebudową elewacji oraz dobudową do budynku podestów i schodów zewnętrznych
Numer referencyjny: ZP.272.3.L.2018.MSt
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i podziałem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 1 w Sopocie na dwa samodzielne lokale mieszkalne wraz z wykonaniem nowego stropu nad fragmentem piwnicy, przebudową elewacji oraz dobudową do budynku podestów i schodów zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i jako taki może, ale nie musi być wykorzystany do przygotowania kalkulacji ceny ofert.

II.5) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45450000-6
45330000-9
45310000-3
45410000-4
45420000-7
45430000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę/ów, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu wszelkich prac związanych z robotami budowlanymi wymagających nadzoru ze strony Wykonawcy, z wyjątkiem kierowników robót. Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę niniejszego wymagania w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości wskazanej w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonania tego obowiązku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 3 zadania inwestycyjne o wartości co najmniej 300 00000 zł brutto każde, polegające na wykonaniu robót budowlanych w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w lokalach/budynkach; 2) dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.: a) jedną osobą wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej, uprawnioną stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; b) jedną osobą wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, uprawnioną stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; c) jedną osobą wyznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej, uprawnioną stosownym dokumentem do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Użyte w punktach a), b) i c) określenie „bez ograniczeń” należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1278).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 2 SIWZ, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia (dokumenty dołączane do oferty), zgodnie z wzorem nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, nr 1a - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nr 1b – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w zakresie na jaki Wykonawca się powołuje - zawarte w Rozdziale 15 SIWZ. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia (przez Zamawiającego) na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty – zgodnie z wzorem nr 2 zawartym w Rozdziale 15 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a mianowicie: 3.1. W zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia o których mowa w Rozdziale 2, ust. 2: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp. W tym zakresie zastosowanie znajduje art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. 3.1.a Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 2, ust. 3: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie z wzorem nr 3 zawartym w Rozdziale 15 SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, to inne dokumenty; 2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z opisem kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem nr 4 zawartym w Rozdziale 15 SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (o których mowa w Rozdziale 2, ust. 3) polega na zasobach innych podmiotów wówczas zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) zobowiązania (na podstawie art. 22a ust 2 ustawy Pzp) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; oraz 2) dokumentów (takich samych jak od Wykonawcy) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (o których mowa w Rozdziale 3, ust. 3.1) odnośnie tego podmiotu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia (przez Zamawiającego) na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty – zgodnie z wzorem nr 2 zawartym w Rozdziale 15 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 50,00
Termin realizacji zamówienia 50,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ustępu 5. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 lub wskazanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 3. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy, 2) zmiana terminu realizacji zamówienia, 3) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia, 4) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić w następujących okolicznościach: 1) część robót nie zostanie/nie została wykonana, 2) część robót zostanie/została zastąpiona robotami zamiennymi, tańszymi niż przewidziane w ofercie Wykonawcy, 3) materiały lub urządzenia przewidziane w ofercie Wykonawcy zostaną/zostały zastąpione materiałami lub urządzeniami tańszymi, o parametrach technicznych i właściwościach równorzędnych z parametrami technicznymi i właściwościami materiałów i urządzeń przewidzianych w ofercie, 4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, 5) wystąpienie zmian prowadzących do podwyższenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy takich, jak zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w sytuacji gdy: a) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych w projekcie technologii i materiałów, c) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 5. Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 musi być każdorazowo potwierdzona przez Autora projektu oraz Nadzór wpisem do dziennika budowy, a odpowiednie rozliczenie robót musi być zatwierdzone przez Nadzór i załączone do faktury Wykonawcy wraz z protokołem konieczności sporządzonym przez Nadzór. Powyższe zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie uwzględnione przy realizacji faktury. 6. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5 muszą być potwierdzone protokołem konieczności podpisanym przez obie strony umowy, a zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, na podstawie zatwierdzonego przez Nadzór kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen, stawek i wskaźników narzutów jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla niniejszego zamówienia i nie wyższych niż według cennika SEKOCENBUD-u aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu. 7. Zmiana umownego terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie są one przez Wykonawcę zawinione, spowodowana w szczególności: 1) istotnymi brakami lub błędami w dokumentacji projektowej, również tymi polegającymi na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 2) wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4, 3) siłą wyższą, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) działaniami osób trzecich uniemożliwiającymi wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 8. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego stosownym pismem zawierającym wniosek o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem oraz niezwłocznie dokonać stosownego wpisu w dzienniku budowy. 9. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3 może nastąpić, gdy jest ona niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10. Zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu dopuszczalna jest w przypadkach, gdy: 1) wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy tego podmiotu, 2) wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie przez ten podmiot realizacji powierzonych robót. 11. Podmiot, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w miejsce podmiotu, o którym mowa w ust. 10 musi spełniać takie same warunki, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowiązki na takich samych zasadach jak podmiot pierwotny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie elewacji budynku - Jagatowo
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie elewacji budynku jednorodzinnego w Jagatowie (gmina Pruszcz Gdański). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI