Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowych z pomostami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowych z pomostami "Jastrzębia Góra" i "Ostrowo"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWładysławowo
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Władysławowo
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia519111-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519111-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Gmina Władysławowo: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowych z pomostami "Jastrzębia Góra" i "Ostrowo"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna Wda", Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa nr RPPM.08.04.00-22-0001/18-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Władysławowo, krajowy numer identyfikacyjny 19167541600000, ul. ul. gen. J. Hallera  19 , 84-120  Władysławowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 674-07-21, e-mail zamowienia@wladyslawowo.pl, faks 58 674 54 36.
Adres strony internetowej (URL): www.wladyslawowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wladyslawowo.pl/Article/id,2136.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wladyslawowo.pl/Article/id,2136.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19,84-120 Władysławowo, pok. 308

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowych z pomostami "Jastrzębia Góra" i "Ostrowo"
Numer referencyjny: ZP.271.05.RIiGK.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowych z pomostami "Jastrzębia Góra" i "Ostrowo". Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na: Część 1, obejmującą wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowej z pomostami (przenoska) "Jastrzębia Góra": 1) na działce nr 1 obręb Tupadły, wykonanie: - pomostu pływającego, - rynny do wyciągania i wodowania kajaków, - schodów terenowych; 2) na działce nr 40 obręb Tupadły, wykonanie: - pomostu pływającego, - rynny do wyciągania i wodowania kajaków, - schodów terenowych; 3) Zagospodarowanie terenu - dz. nr 5, 4 obręb Jastrzębia Góra i dz. nr 1, 34, 40 obręb Tupadły, wykonanie: - nawierzchni usprawniających komunikację (place utwardzone, wymiana nawierzchni na i poza mostem, miejsca postojowe wraz z dojazdami), - umocnienie brzegu, skarpy wału, - wiaty pojedynczej, - osłon pod toaletę typu TOI-TOI, - śmietnika, - tablic informacyjnych o konstrukcji stalowej, znaki, - ławostołu, - stojaka kajakowego. Część 2, obejmującą wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowej z pomostem (miejsce końcowe spływów) "Ostrowo": 1) na działce nr 427 obręb Ostrowo, wykonanie: - pomostu pływającego, - rynny do wyciągania i wodowania kajaków, - schodów terenowych; 3) Zagospodarowanie terenu - dz. nr 412, 422, 424, 425, 427 obręb Ostrowo, wykonanie: - nawierzchni usprawniających komunikację (place utwardzone, zjazd, miejsca postojowe wraz z dojazdami), - umocnienie brzegu, skarpy wału i korony wału, - wiaty, - osłon pod toaletę typu TOI-TOI, - śmietnika, - tablic informacyjnych o konstrukcji stalowej, znaki, - ławostołu, - stojaka kajakowego. Uwaga. Szczegółowy zakres prac dla Części 1 i 2 określa Dokumentacja Projektowa i Wykonawcza, stanowiąca załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1.1. dysponują osobą/osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej; Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272). 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, w ramach jednego "odrębnego" kontraktu, polegającą na wykonaniu robót w zakresie zagospodarowania ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego obejmującego wykonanie nawierzchni utwardzonej, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). UWAGA. Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych umów/zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. Uwaga. W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, do oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca może posłużyć się tą samą robotą budowlaną.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Stosownie do zapisów art. 24aa ustawy PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a tylko w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona badania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty składane obligatoryjnie wraz z ofertą: 1.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp, - spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 5 SIWZ. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ. 1.2 wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 1.3 wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 1.5 Opis materiałów i produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 3 lit. i SIWZ). W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. opis. 1.6 Wykonawca, który przewiduje powierzenie części zamówienia do wykonania przez podwykonawców składa wraz z ofertą oświadczenie (wykaz podwykonawców) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 1.7 Potwierdzenie wniesienia wadium. 1.8 Odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji, gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnione do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej. 2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. 3. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz ofert złożonych w danym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: - Część 1: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), - Część 2: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
WARUNKI ZMIANY UMOWY W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA 1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 2. Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku ustawowego obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od towarów i usług VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonają stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, dla tej części wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy, 4. W przypadkach określonych w ust. 3, Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn będzie rozpatrywane w poniżej opisanym trybie: a) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. b) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest uprawniony do: ba) Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie. bb) Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób opisany powyżej. c) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie (wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 5. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysów szczegółowych wraz z zestawieniem materiałów stanowiących załącznik nr 3 do umowy. 6. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy szczegółowe z zestawieniem materiałów stanowiące załączniki do umowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonych do umowy kosztorysów szczegółowych z zestawieniem materiałów, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysach szczegółowych z zestawieniem materiałów, w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji określonych elementów zakresu umowy przy braku finansowania lub zmniejszeniu jego wysokości, a w takim wypadku Wykonawca nie będzie ubiegał się o odszkodowanie i rezygnuje z wszelkich roszczeń. WARUNKI ZMIANY UMOWY W ZAKRESIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku: a) działania siły wyższej w rozumieniu § 18 umowy, b) obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, c) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, e) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, f) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. g) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu z powodu obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, co najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. 3. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowej z pomostami (przenoska) "Jastrzębia Góra"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1, obejmującą wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowej z pomostami (przenoska) "Jastrzębia Góra": 1) na działce nr 1 obręb Tupadły, wykonanie: - pomostu pływającego, - rynny do wyciągania i wodowania kajaków, - schodów terenowych; 2) na działce nr 40 obręb Tupadły, wykonanie: - pomostu pływającego, - rynny do wyciągania i wodowania kajaków, - schodów terenowych; 3) Zagospodarowanie terenu - dz. nr 5, 4 obręb Jastrzębia Góra i dz. nr 1, 34, 40 obręb Tupadły, wykonanie: - nawierzchni usprawniających komunikację (place utwardzone, wymiana nawierzchni na i poza mostem, miejsca postojowe wraz z dojazdami), - umocnienie brzegu, skarpy wału, - wiaty pojedynczej, - osłon pod toaletę typu TOI-TOI, - śmietnika, - tablic informacyjnych o konstrukcji stalowej, znaki, - ławostołu, - stojaka kajakowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45242000-5, 45233251-3, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowej z pomostem (miejsce końcowe spływów) "Ostrowo"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2, obejmującą wykonanie robót budowlanych związanych z budową przystani kajakowej z pomostem (miejsce końcowe spływów) "Ostrowo": 1) na działce nr 427 obręb Ostrowo, wykonanie: - pomostu pływającego, - rynny do wyciągania i wodowania kajaków, - schodów terenowych; 3) Zagospodarowanie terenu - dz. nr 412, 422, 424, 425, 427 obręb Ostrowo, wykonanie: - nawierzchni usprawniających komunikację (place utwardzone, zjazd, miejsca postojowe wraz z dojazdami), - umocnienie brzegu, skarpy wału i korony wału, - wiaty, - osłon pod toaletę typu TOI-TOI, - śmietnika, - tablic informacyjnych o konstrukcji stalowej, znaki, - ławostołu, - stojaka kajakowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45242000-5, 45233251-3, 45233253-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace budowlane - Ustka
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę prace budowlane - przebudowa i remont budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI