„Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy pl. Św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki kwartał D)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBielsko-Biała
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586126-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586126-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy pl. Św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki kwartał D)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, krajowy numer identyfikacyjny 072181741, ul. pl. Ratuszowy   1 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 4971 851, e-mail zp@um.bielsko.pl, zp@um.bielsko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.um.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://um.bielsko.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://um.bielsko.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera.
Adres:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Dziennik Podawczy, pl. Ratuszowy 6 (parter).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy pl. Św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki kwartał D)”
Numer referencyjny: ZP.271.2.65.2018.JP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy pl. św. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej (Rewitalizacja Starówki kwartał D), a w szczególności: 1. W zakresie robót budowlanych (zwanych dalej robotami) w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe; 2) podbicie fundamentów wraz z wykonaniem przepustów dla instalacji i podstemplowaniem stropów budynku oraz budynków sąsiednich pl. św. Mikołaja 11 i 13; 3) odciążenie stropów (usunięcie zasypów i posadzki klinkierowej); 4) przemurowanie istniejącego komina i budowa nowych zgodnie z dokumentacją projektową; 5) wykonanie stropu gęstożebrowego nad piętrem; 6) adaptacja poddasza nieużytkowego na mieszkanie; 7) zmiana pokrycia z papy na dachówkę ceramiczną, wraz z usunięciem tramów, wymianą słupów i wzmocnieniem płatwi, impregnacją elementów drewnianych, wymianą okien dachowych, montażem ław kominiarskich i drabinek przeciwśniegowych; 8) wymiana istniejących rynien i rur spustowych; 9) wykonanie cokołu z płyt kamiennych; 10) wykonanie ścian działowych; 11) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych i posadzki na gruncie; 12) wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, ścian, posadzek i dachu; 13) wykonanie izolacji akustycznej (w ściankach działowych gipskartonowych); 14) wykonanie instalacji elektrycznej; 15) wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; 16) wykonanie instalacji teletechnicznej; 17) wykonanie instalacji odgromowej; 18) wykonanie instalacji c. o. zasilanej z węzła cieplnego; 19) wykonanie instalacji deszczowej; 20) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej; 21) wykonanie węzła cieplnego; 22) wykonanie remontu elewacji z wystrojem architektoniczno-sztukatorskim renowacją i konserwacją elementów elewacji; 23) wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (na wzór istniejącej), renowacja i konserwacja skrzydeł drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okuć okiennych aluminiowych; 24) wykończenie wnętrz: likwidacja zagrzybienia, tynki renowacyjne, wyprawy tynkarskie, malowanie, okładziny ścian z płytek ceramicznych; posadzki z płytek ceramicznych, posadzki z płytek ceramicznych kamieniopodobnych typu gres, posadzki drewniane, posadzki z kostki betonowej; 25) wyposażenie w armaturę i urządzenia sanitarne; 26) wywóz gruzu, odpadów z rozbiórki, uporządkowanie terenu budowy. 2. Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej „Projekt budowlany i wykonawczy remontu konserwatorskiego budynku w Bielsku-Białej przy pl. św. Mikołaja 12 aktualizacja dokumentacji 146/24/2005/10” w ramach zadania: „Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku przy pl. św. Mikołaja 12 (Rewitalizacja Starówki – kwartał D)”, opracowanej przez: KAPPA GM Spółka Cywilna S. Grzesiak, E. Sobol- Grzesiak pl. Ratuszowy 4/1 p, 43-300 Bielsko-Biała „Projektu budowy węzła cieplnego dla budynku przy pl. w. Mikołaja 12 w Bielsku-Białej” opracowanego na zlecenie P. K.”THERMA” Sp. z o. o., oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w pkt. D i E. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych zawarty jest w niżej wymienionych załącznikach: A. Dokumentacji budowlano-wykonawczej stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ B. Przedmiarach robót stanowiących Załącznik nr 11 do SIWZ. C. Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 12 do SIWZ. D. Pozwoleniach i decyzjach stanowiących Załącznik nr 13 do SIWZ. E. Warunkach i uzgodnienia dysponentów sieci stanowiących Załącznik nr 14 do SIWZ. Wszystkie wymienione wyżej Załączniki opublikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego w formacie .pdf. 3. Charakterystyka budynku: Parcela obejmuje działkę nr 223 obręb Bielsko Miasto, zlokalizowaną w kwartale D Bielskiej Starówki. Budynek wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A-119/76 w ramach parceli gruntowej i pod nr A-1/76 w ramach układu urbanistycznego Bielska. Budynek trzykondygnacyjny (w tym parter, piętro, poddasze) o kubaturze 873,29 m3, wysokości 11,62 m . Obiekt zwarty jednobryłowy o zwieńczeniu dachem dwuspadowym z dobudówką od północy na podwórzu z dachem pulpitowym. Powierzchnia użytkowa zostanie powiększona poprzez adaptację strychu. Celem inwestycji jest przeprowadzenie remontu i częściowej przebudowy budynku pod kątem adaptacji istniejącego poddasza nieużytkowego na mieszkanie kamienicy mieszkalno-usługowej, z zachowaniem bryły i zabytkowego charakteru budynku wraz z dostosowaniem do obecnych wymogów obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45211350-7
45262690-4
45420000-7
45430000-0
45410000-4
45440000-3
45453000-7
45330000-9
45331000-6
45311100-1
45311200-2
45315300-1
45312310-3
45312100-8
09323000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin rozpoczęcia prac: niezwłocznie po zawarciu umowy. Termin zakończenia prac: 31.10.2019.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże że: 1) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną (1) robotę budowlaną w zakresie przebudowy lub remontu budynku obejmującego roboty budowlane i instalacyjne o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) Roboty te winny być wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2) Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami), tj. w szczególności: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do pełnienia tej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie (liczone od dnia wydania uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy, który odbył co najmniej 18-miesięczną praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do pełnienia tej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia (min. 1 osoba); c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do pełnienia tej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia (min. 1 osoba); d) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do pełnienia tej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA! Z informacji tej winna wynikać konkretna kwota nie niższa niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Wykaz robót budowlanych (w oryginale) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ (wzór wykazu robót budowlanych przekazany zostanie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp); 3. Dowody potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt. 1) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. 4. Wykaz osób (w oryginale), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ (wzór wykazu osób przekazany zostanie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, wraz z wezwaniem do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta przetargowa (w oryginale). 2. Kosztorys ofertowy (w oryginale) sporządzony w oparciu o dokumentację budowlano-wykonawczą, stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 5. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale), w formie pisemnej, do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, w wysokości 25 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp. 3. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 23, nr 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638. UWAGA! Przy wnoszeniu wadium przelewem dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. UWAGA! Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 5. Wadium w postaci dokumentu należy złożyć w formie oryginału w Sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 9 (pok. nr 13, II piętro). 6. Gwarancja zapłaty wadium winna spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie w przypadkach określonych w ustawie Pzp, powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce oraz musi być ważna przez cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 7. Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku. 8. W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zaleca się, aby z treści gwarancji wynikało, że dotyczy ona wszystkich tych Wykonawców występujących wspólnie. 9. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp); 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zwartej umowy na warunkach określonych w § 21 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1 telefon: 33 / 497-18-51 faks: 33 / 497-17-86; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej jest Pan Jan Wnuczek, dane kontaktowe: nr telefonu: 33 4971721, adres poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl1; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy pl. Św. Mikołaja 12 w Bielsku- Białej (Rewitalizacja Starówki kwartał D)”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sygnatura: ZP.271.2.65.2018.JP; 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję drzwi wejściowych bez ościeżnicy wraz z montażem. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI