Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawa i montaż wyposażenia, w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-09-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBiblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-27
 • Numer ogłoszenia623072-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 623072-N-2018 z dnia 2018-09-27 r.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawa i montaż wyposażenia, w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-14-0011/16-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, krajowy numer identyfikacyjny 27868100000, ul. ul. Koszykowa  26/28 , 00-950  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5374143, e-mail apytlak@koszykowa.pl, organizacyjny@koszykowa.pl, faks 22 5374021.
Adres strony internetowej (URL): www.koszykowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.koszykowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.koszykowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawa i montaż wyposażenia, w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II”.
Numer referencyjny: Tchn.26.PBII.PN.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje wykonanie robót: 1) rozbiórkowych; 2) konstrukcyjno-budowlanych; 3) instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) elektrycznych i elektroenergetycznych, 2. W zakres realizacji Etapu II wchodzą roboty budowlane dotyczące budynku Plomby jako główne zadanie inwestycyjne oraz punktowo elementy poza budynkiem Plomby, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Etapu I i Etapu II razem oraz te elementy Etapu I, których nie wykonano w czasie realizacji Etapu I, tj. : 1) system wewnętrznych markiz przeciwsłonecznych dla szklanych dachów dziedzińców budynku CB; 2) system BMS dla urządzeń wentylacyjnych I Etapu CB; 3) szatnia główna wraz z sanitariatem dla osób niepełnosprawnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45210000-2
45300000-0
45440000-3
45400000-1
31500000-1
39130000-2
39150000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
17

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia (17 miesięcy) liczony jest od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych); W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających spełnienie wymienionych warunków wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w tabeli A kursów średnich NBP z dnia publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) zrealizował należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1(jedno) zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku, o wartości tego zamówienia minimum 10 000 000 zł brutto (dziesięć milionów złotych); 2) skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko Kierownika budowy - osobę posiadającą: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne), b) uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), „Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”, c) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze Kierownika budowy; 3) skieruje do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót: a) kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych: osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w tej specjalności, b) kierownika robót sanitarnych: osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w tej specjalności, c) kierownika robót elektrycznych: osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w tej specjalności, d) kierownika robót telekomunikacyjnych: osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (lub równoważne) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w tej specjalności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi potwierdzić co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny posiadać aktualne, odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez jedną osobę funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz w specjalności sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, pod warunkiem posiadania przez tą osobę odpowiednich uprawnień. 3. Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi lub dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa: 1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 na/wg druku, który stanowi załącznik do SIWZ; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) na/wg druku, który stanowi załącznik do SIWZ; 6) dokumenty wymienione w pkt 2-5 dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębnie Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2-5 powyżej. 3. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno dla spółki, jak i dla każdego ze wspólników. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, wykonawca składa: 1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, (na podstawie w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp), na/wg druku, który stanowi załącznik do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego na/wg druku, który stanowi załącznik do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego na/wg druku, który stanowi załącznik do SIWZ, 4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wymaganą przez Zamawiającego w SIWZ wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w SIWZ; 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,w oryginale 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą złożyć łącznie: Formularz Ofertowy i Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2-5, kosztorys ofertowy oraz jeżeli występuje - zobowiązanie podmiotu trzeciego i dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2-5 dotyczące podmiotu trzeciego;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, na/wg druku stanowiącym załącznik do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wraz ze złożeniem Oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z treścią art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28, nr konta: 44 1020 1026 0000 1402 0236 1699 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu: Tchn.26.PBII.PN.3.2018”. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu – przelewem, jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium, co nie może nastąpić później niż przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w formie innej niż pieniężna (gwarancja, poręczenie) ma być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, dokument w formie oryginału można zdeponować w Dziale Finansowo-Księgowym w siedzibie Zamawiającego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 14:00 lub dołączyć do składanej oferty w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określony cel ustanowionego zabezpieczenia, którym jest zabezpieczenie wadium do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawę i montaż wyposażenia, w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” – Tchn.26.PBII.PN.3.2018 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji od dnia………………… do dnia………………….., 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, gdy: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. W zakresie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zapłaty gwarancja nie może zawierać dodatkowych ograniczeń dla Zamawiającego w kwestii terminu realizacji zapłaty(w szczególności termin zapłaty nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty). 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w dopuszczalnej formie, zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 16. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego zabezpieczenia wykonaniu umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wadium wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium w pieniądzu może być wniesione przez dowolnego z nich. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna (gwarancja, poręczenie) w dokumencie wadialnym powinno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów i w jakim postępowaniu wadium jest wnoszone.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
liczba miesięcy przedłużenia 60-miesięcznego okresu gwarancji na roboty budowlane 24,00
doświadczenie zawodowe personelu Wykonawcy - Kierownika budowy 16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa ul. Koszykowa 26/28, nr konta: 44 1020 1026 0000 1402 0236 1699 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu: Tchn.26.PBII.PN.3.2018”. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o którym mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (bankowej, ubezpieczeniowej), gwarancja powinna być złożona w oryginale i sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określony cel ustanowionego zabezpieczenia, którym jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy na „wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku tzw. Plomby oraz dostawę i montaż wyposażenia, w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” – Tchn.26.PBII.PN.3.2018; 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji od dnia………………… do dnia………………….., 5) zobowiązanie gwaranta do: ,,nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty do wysokości gwarancji na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, b) wykonał nienależycie zobowiązania wynikające z umowy. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tego dokumentu. 9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w ust. 7, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty, stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów, oprócz: 1) wykazu niewykonanych lub wykonanych z nienależytą starannością elementów, wchodzących w skład przedmiotu umowy, 2) kopii pisma wzywającego Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy, 3) pisma Zamawiającego oświadczającego, że pomimo skierowanych do Wykonawcy pism, nie wykonał on należycie przedmiotu umowy. 10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w trybie i na zasadach przepisów ustawy Pzp: 1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 2) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę dla robót budowlanych, instalacji i wbudowanych materiałów i urządzeń. 12. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 13. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zobowiązany jest dostosować okres ważności gwarancji lub poręczenia stosownie do przedłużonego terminu realizacji zamówienia oraz niezwłocznie dostarczyć ten dokument Zamawiającemu. 14. W przypadku nieprzedłużenia dokumentu zabezpieczenia zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zabezpieczenie w formie pieniężnej może być wniesione przez dowolny podmiot. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie (gwarancja, poręczenie) w dokumencie oprócz informacji podanych w ust. 7 powinno być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów zabezpieczenie jest wnoszone. 16. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów gwarancyjnych dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, także w przypadku przedkładanych aktualizacji, w terminie zapewniającym ciągłość zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 847); 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, 4) zmian Dokumentacji projektowej, wystąpienia robót zaniechanych lub dodatkowych – o wartość tych robót wskazaną w protokołach konieczności i ustaloną zgodnie z postanowieniami Umowy 2. W przypadku wnioskowania o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawca winien wykazać wpływ zmian, o których mowa w ustępie powyżej, na koszty realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów wykonania zamówienia uwzględniająca zaistniałą zmianę. 3. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu sporządzoną na piśmie kalkulację kosztów pracy osób skierowanych do realizacji zamówienia. Kalkulacja ta będzie stanowiła materiał porównawczy, w przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wysokości wynagrodzenia. 4. W przypadku skutecznego wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 5. Poza wymienionymi powyżej Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących zmian treści Umowy, spowodowanych: 1) następstwem wprowadzonych zmian wytycznych i zaleceń dotyczących POIiŚ 2014-2020 w ramach którego realizowany jest projekt; 2) zmianą terminu wykonania umowy – wydłużenia o czas niezbędny do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, w związku z: a) brakiem lub przerwaniem dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich o czas niezbędny do odzyskania źródeł dofinansowania, b) oczekiwaniem na podłączenie niezbędnych na placu budowy mediów (woda, energia elektryczna, itp.), o ile wynika to z czynników niezależnych od Wykonawcy, o czas oczekiwania, c) przerwą w dostawie prądu, wody, gazu, trwającą ponad 7 dni – o czas przerwy, d) koniecznością uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, e) koniecznością wykonania dodatkowych badań i ekspertyz – o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz lub badań, f) wstrzymaniem robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy Stron umowy - o czas wstrzymania, g) zaistnieniem sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niemożliwością pozyskania środków finansowych w okresie trwania umowy, o czas oznaczony, jednakże na okres nie dłuższy niż pół roku, h) okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, i) koniecznością realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych lub dostaw, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; j) wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od wiedzy i woli stron, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, lub działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; 3) zmianą terminu wykonania umowy – skrócenia realizacji Przedmiotu Umowy, w związku z korektą zakresu rzeczowego o nie więcej niż 15%, w takim przypadku odpowiedniej zmianie ulegnie termin realizacji robót oraz odpowiednio obniżone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy; 4) zmiany osób reprezentujących Strony; 5) zmiany formy prawnej Wykonawcy; 6) zmiany adresowe jednej ze Stron; 7) dokonania poprawek w przypadku oczywistych omyłek pisarskich, stwierdzonych po zawarciu Umowy. 6. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmiany w zakresie ust. 5 pkt 4)-7) wymagać będą pisemnego poinformowania Stron bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 8. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jako konsekwencję ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia niniejszej Umowy, o ile taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-18, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie konstrukcji 6 domów jednorodzinnych - Piaseczno
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie konstrukcji 6 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do stanu surowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI