Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. zwiększająca jakość usług medycznych i dostępność Oddziału dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – zadanie nr 2: przebudowa SOR"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoinny:
 • Termin składania wniosków17/05/2017
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2017-05-02
 • Numer ogłoszenia2017/2017/78043
TREŚĆ PRZETARGU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.szpital.gorzow.pl

Ogłoszenie nr 78043 - 2017 z dnia 2017-05-02 r.
Gorzów Wielkopolski: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. zwiększająca jakość usług medycznych i dostępność Oddziału dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – zadanie nr 2: przebudowa SOR"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 21122838100000, ul. ul. Dekerta  1, 66400   Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7331222, 7331173, e-mail kacmar@szpital.gorzow.pl, faks 95 7331222, 7331173.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.szpitalgorzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.szpital.gorzow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w siedzibie Zamawiającego - w kancelarii jawnej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres:
Wielospecalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. zwiększająca jakość usług medycznych i dostępność Oddziału dla pacjentów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – zadanie nr 2: przebudowa SOR"
Numer referencyjny: ZP/N/Rb/26/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający wymaga złozenia oferty na całe zamówienie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. i będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 1.1. Zakres robót obejmuje między innymi: a) Roboty budowlano-montażowe b) Instalacje elektryczne c) Instalacja elektryczne niskoprądowe d) Instalacje kanalizacyjne e) Instalacje wodociągowe f) Instalacje wentylacji i klimatyzacji g) Instalacje c.o. h) Instalacja gazów medycznych i) Zagospodarowanie terenu 1.2. Wskaźniki powierzchniowe a) Powierzchnia zabudowy części dobudowywanej (rozbudowa: 226,50 m2, b) Kubatura części dobudowywanej (rozbudowa): 1010 m3, c) Powierzchnia pomieszczeń objęta remontem i rozbudową: 943,59 m2. 2. Zamówienie (zadanie inwestycyjne) będzie realizowane w czynnym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (SOR). W związku z powyższym teren budowy będzie przekazywany Wykonawcy w III etapach. Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia zawiera proponowany przez Zamawiającego podział realizacji inwestycji na etapy. Przekazanie etapu III uzależnione będzie od zakończenia i przekazania Zamawiającemu etapu I i II. 3. Szczegółowy zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia, prawa i obowiązki wykonawcy i zamawiającego określają niniejsza SIWZ i dodatki do niej a w szczególności : opis przedmiotu zamówienia, który stanowi dodatek nr 10 do SIWZ , wzór umowy który stanowi dodatek nr 8 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna(projektowa) która stanowi części składowe dodatku nr 10 do SIWZ tj.: a) Projekty budowlane 1 szt. (architektura i konstrukcja; branża elektryczna; branża sanitarna); b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3 szt. (1/ branża budowlana; 2/ branża elektryczna; 3/ branża sanitarna); c) przedmiary robót 3 szt. (1/ branża budowlana; 2/ branża elektryczna; 3/ branża sanitarna); - z zastrzeżeniem, że przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego. 4. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejasności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania ani zakresu należytej staranności. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt. 3, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami lub aprobatami technicznymi, o ile nie ustalono Polskiej Normy. 6. Z uwagi na wykonywanie robót w czynnych obiektach Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do wykonywania prac w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się na obiekcie Szpitala. 7. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o niegorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 8. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót (okres gwarancji jako kryterium oceny ofert, z zastrzeżeniem, że 36 miesięcy - 1 pkt powyżej 36 mcy - 1 pkt za każde następne 6 miesięcy z tym, że za 60 miesięcy i więcej można uzyskać maksymalnie 4 punkty dodatkowe). Uwaga! 1. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsc objętych pracami. W celu ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej należy kontaktować się z Kontakt z: Panem Ryszardem Hatałą – Z-cą Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych tel. 95/7331 494. 2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni i uzyska zgodę Zamawiającego w zakresie szczegółowego harmonogramu wykonywanych prac oraz organizacji prac w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach. II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ: 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych (w tym ogólnobudowlanych, elektrycznych oraz sanitarno-wentylacyjnych – dalej robót budowlanych) zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, ze wskazaniem robót budowlanych określonych w ust. 1. 3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi roboty budowlane określone w ust. 1. 4. Nieprzedłożenie przez wykonawcę zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi roboty budowlane określone w ust. 1 - w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wskazanego w ust. 1 i będzie uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę obowiązku , o którym mowa w ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia wykonawcy kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy jeśli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w pkt 3,, nie udokumentuje, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45215140-0, 45215120-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP w wysokości max. 10% wartości udzielonego zamówienia polegajcych na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 29/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Możliwość zmiany terminu realizacji Zamawiający określił w § 13 wzoru umowy , w tym : zmiana terminu realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmiany terminu realizacji robót budowlanych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0046/16-00/2579/1604.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Tym samym Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny jego spełnienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: min. 2.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku II w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, który Zamawiający opisał w pkt 9 SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wyznacza szczegółowe warunki w tym zakresie . Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: Dysponuje a. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi dodatek do SIWZ. Wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane (kubaturowe) polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie, modernizacji obiektu użyteczności publicznej, sklasyfikowanego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych /POKB/ w grupie 126 (ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) obejmujące swoim zakresem prace ogólno-budowlane, elektryczne i sanitarne w tym : a. jedna o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto b. jedna wykonana na czynnym obiekcie o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 złotych brutto - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego wykazu robót oraz dołączonych dowodów – wzór stanowi dodatek do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie niżej wymienionych dokumentów złożonych przez Wykonawcę: 1/ Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku III w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, który Zamawiający opisał w pkt 9 SIWZ. 2/ Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku III w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, który Zamawiający opisał w pkt 9 SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi DODATEK NR 7 DO SIWZ. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji UWAGA – na podstawie § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, z uwagi na dostępność tego dokumentu w ogólnodostępnej i bezpłatnej bazie danych, powyższy odpis Zamawiający pobierze samodzielnie (CEIDG, KRS). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o których mowa w pkt 2, powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jegorzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku III w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, który Zamawiający opisał w pkt 9 SIWZ. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku III w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, który Zamawiający opisał w pkt 9 SIWZ. 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ. Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnienie warunku II w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, który Zamawiający opisał w pkt 9 SIWZ. U W A G A: 1) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum firm, spółka cywilna), warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, 2 i 3 (Warunek I, II, III) musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną. 2) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jw., podane w walutach obcych, wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2 i 3 (Warunek II i III). 10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Dokumenty składające się na ofertę Wykonawcy (złożoną w celu dokonania oceny ofert): 1) OFERTA, będąca oświadczeniem woli Wykonawcy; 2) Tabela elementów ceny ryczałtowej; 3) Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” (pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie); 4) Oświadczenie o woli współpracy Wykonawców wspólnie przystępujących do postępowania podpisane przez wszystkich Wykonawców. Oświadczenie musi zawierać następujące informacje: a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy wspólnie przystępują do postępowania przetargowego. b) wyznaczenie Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. Osoba upoważniona przez Lidera do reprezentowania w postępowaniu musi posiadać stosowne upoważnienie; 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł. Słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100. Dowód wniesienia wadium należy obowiązkowo załączyć do oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zaznaczył w dokumencie wadialnym co najmniej nr postępowania którego dotyczy wadium. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b. 2. Forma wadium Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK 35 1090 1900 0000 0001 1227 1147 z adnotacją „Wadium w sprawie nr: ZP/N/Rb/26/17 – Wykonanie robót budowlanych – SOR … Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w wymaganej kwocie (np. potwierdzenie wykonania przelewu itp.). 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno ono uwzględniać wszystkie sytuacje, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze zobowiązaniem gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej (nie podlegającej weryfikacji), płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, nieodwołalnej wypłaty całej kwoty wymaganego wadium w okresie ważności gwarancji/ poręczenia. UWAGA: W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty w osobnej koszulce – nie bindować i nie zszywać z ofertą, kserokopię zaś poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty w sposób trwały (zszyta, bindowana itp.). 5. Termin ważności gwarancji – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (przez cały okres związania ofertą). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena95
Okre gwarancji5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający do treści SIWZ załącza wzór umowy (dodatek nr 8 do SIWZ) zawierający wszystkie istotne postanowienia stron umowy. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do treści oferty. 2. Warunki zmiany: 1) istotne błędy pisarskie w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie), 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług; 3) rezygnacja z realizacji zadania w całości lub części w przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienie innych nie przewidzianych przyczyn. 4) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadkach: a) wystąpienia prac dodatkowych, b) gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwości przystąpienia do wykonania lub kontynuowania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego, c) gdy ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe prowadzenie robót w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. d) Wystąpienia wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkujących przerwą w realizacji robót budowlanych, - Zmiana wymaga akceptacji obu Stron. 6) Zmiana terminu realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmiany terminu realizacji robót budowlanych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0046/16-00/2579/1604. 7) Zmiana podwykonawcy lub zakresu realizowania przez niego robót na pisemny wniosek Wykonawcy. 3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Strony niezwłocznie pisemnie informują o zmianach osób nadzorujących wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem , że zmiana osób skierowanych do kierowania robotami budowlanym może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 5. Strony niezwłocznie pisemnie informują o zmianach danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Zamawiającego lub Wykonawcy oraz o innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 błędach pisarskich.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej - Zielona Góra
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18, na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW przy ul. Miodowej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI