Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-05-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaNegocjacje z ogłoszeniem
 • ZamawiającyMuzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-05-18
 • Numer ogłoszenia559675-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 559675-N-2018 z dnia 2018-05-18 r.

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oraz Gminy Miejskiej Kraków.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 001258462, ul. Józefitów  16 , 30-045   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 345 932, , e-mail sekretariat@mhf.krakow.pl, , faks 12 631 04 55 wew. 27.
Adres strony internetowej (URL): www.mhf.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=317&mmi=13279

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=317&mmi=13279

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego.
Numer referencyjny: ZP.J-DA-0601-271/6/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. UWAGA: Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu dostępne są na stronie www.mhf.pl 2. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu lub w załącznikach do ogłoszenia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy – oznacza to, iż Zamawiający nie mógł określić przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

II.5) Główny kod CPV: 45212313-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45111300-1
45212000-6
45223000-6
45332000-3
45310000-3
45400000-1
45331200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż posiada: i. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł, ii. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 2.000.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: i. minimum trzy zamówienia, spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na wykonaniu robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji, rozbudowie, nadbudowie lub adaptacji budynku przy czym: (b) łączna wartość zamówień wynosiła minimum 10.000.000,00 zł brutto, po zsumowaniu maksymalnie 5 zamówień. (c) wartość jednego z zamówień wynosiła minimum 3.000.000,00 zł brutto, (a) co najmniej jedno z zamówień polegało na wykonaniu robót budowlanych wykonywanymi w budynku wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków. Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) jedną osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, spełniającego wymagania zgodnie z art. 37c ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz posiadającą doświadczenie w koordynowaniu zespołem kierowników robót nad realizacją przynajmniej trzech zamówień obejmujących roboty budowlane w budynkach w tym: - jedno zamówienie w budynku wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków, - jedno zamówienie o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w branży konstrukcyjno - budowlanej dla co najmniej 2 zamówień obejmujących roboty budowlane w budynkach, w tym: - jedno zamówienie w budynku wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków; - jedno zamówienie o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: kierownika robót w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w branży sanitarnej dla co najmniej 2 zamówień obejmujących roboty budowlane w budynkach, w tym: - jedno zamówienie w budynku wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków; - jedno zamówienie o wartości robót co najmniej 3.000.000,00 zł brutto. (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika robót w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w branży elektrycznej dla co najmniej 2 zamówień obejmujących roboty budowlane w budynkach, w tym: - jedno zamówienie w budynku wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków; - jedno zamówienie o wartości robót co najmniej 4.000.000,00 zł brutto. (e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Kierownika prac konserwatorskich: spełniającego wymagania zgodnie z art. 37c ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu i kierowaniu lub nadzorowaniu prac konserwatorskich oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich dla co najmniej 2 zamówień polegających na wykonaniu m.in. prac konserwatorskich; (f) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje: Archeolog - spełniającego wymagania zgodnie z art. 37e ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu lub nadzorowaniu badań archeologicznych oraz posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru archeologicznego dla co najmniej 2 zamówień. UWAGA: A. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013 poz.1409) Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. B. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.2013 poz.1409), w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008.63.394). C. Zamawiający pod pojęciem budynek rozumie budynek zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). D. Zamawiający przez rejestr/ ewidencję do której wpisany jest budynek rozumie rejestry i ewidencję o których mowa w ustawie z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. E. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 2. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 3. Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp w Rozdziale V punkcie 1 ppkt 1 lit. d i e; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp w Rozdziale V punkcie 1 ppkt 1 lit. f;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (Wzór wykazu wykonanych zamówień stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia) 2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy; 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia). 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI punkcie 5 ppkt 2 – 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp, tj. w : a) pieniądzu- przelewem na rachunek Zamawiającego w: Banku PeKao S. A 93 1240 4650 1111 0010 7078 0715. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359.)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   8
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
1. Zamawiający do złożenia ofert wstępnych zaprosi 8 Wykonawców. 2. W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 8 Zamawiający skieruje zaproszenie do składania ofert wstępnych do wszystkich Wykonawców. 3. W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 8 Zamawiający skieruje zaproszenie do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy wykażą największą liczbę wykonanych zamówień – ponad minimum wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale 5 punkt 2 lit. c ppkt i. Oznacza to że Zamawiający punktował będzie (1 punkt) każde następne zamówienie które: a. polegało na wykonaniu robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji, rozbudowie, nadbudowie lub adaptacji budynku, b. wartość każdego z zamówień wynosiła minimum 2.000.000,00 zł brutto. Jeśli zamówienie dodatkowo polegało na wykonaniu robót budowlanych wykonywanymi w budynku wpisanym do rejestru / ewidencji zabytków – Zamawiający przyzna 2 punkty. 4. Jeżeli Wykonawcy otrzymają tą sama liczbę punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość wykonanych zamówień, które spełniają wyżej wymienione warunki. 5. Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – nie jest dopuszczalne korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w celu zwiększenia ilości punktów w ramach kwalifikacji Wykonawców.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 25,00
Doświadczenie kierownika budowy i kierownika robót konserwatorskich 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzania negocjacji. 2. Zamawiający nie przewiduje podziału negocjacji na etapy. Termin i miejsce negocjacji zostaną określone w zaproszeniu do negocjacji. 3. Zakres negocjacji dotyczyć będzie: a) zasad rozliczeń finansowych z Wykonawcą, b) obowiązków Wykonawcy, w tym zasad odbioru, - istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 do ogłoszenia. c) doboru optymalnych rozwiązań i technologii uwzględniając potrzeby Zamawiającego jakim jest utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego mające na celu optymalizacje kosztów wykonania i utrzymania obiektu, w tym w szczególności w zakresie: branży budowlanej, instalacji: niskoprądowej, wod -kan, klimatyzacja, wentylacja. 4. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany w trakcie negocjacji z wykonawcami i w sposób ostateczny określony w opisie przedmiotu zamówienia, który otrzymają wykonawcy po negocjacjach jako załącznik do składania ofert ostatecznych. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji wykonawcy na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponują najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania odpowiadające jego potrzebom i oczekiwaniom.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje dokonanie następujących zmian umowy o charakterze istotnym: a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy: i. z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie. Przez warunki atmosferyczne strony rozumieją warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów takie jak: powodzie, podtopienia, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe – o ile długość ich łącznego oddziaływania w okresie realizacji Umowy przekroczy 30 dni. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3. ii. z uwagi na wystąpienie przesłanek o których mowa w § 3 ust. 7 lit. a – e umowy – o ile długość ich łącznego oddziaływania w okresie realizacji umowy przekroczy 20 dni. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3. iii. z uwagi na spełnienie się przesłanki o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 3. b) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy: i. w ten sposób że wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych. Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej które nie stanowią rozszerzenia Przedmiotu umowy a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót tj. w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na: 1) zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych robót, 2) poprawieniu parametrów technicznych Przedmiotu umowy, 3) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację Przedmiotu umowy, 4) błędy lub braki w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy; 5) postęp technologiczny lub zmianę przepisów prawa lub obowiązujących norm i aprobat technicznych. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. ii. w ten sposób że wystąpi konieczność zaniechania wykonania robót. Za roboty zaniechanie Strony uznają prace co do których decyzją Zamawiającego został ograniczony ich zakres. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. iii. w ten sposób że wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych. Za roboty dodatkowe Strony uznają roboty, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego a były przewidziane w projekcie budowlanym. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. iv. z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno– użytkowych. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. v. z uwagi na konieczność jego dostosowania do założeń funkcjonalno – organizacyjnych dla pomieszczeń w tym projektu wystaw wynikających z opracowania projektu aranżacji wnętrz. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. vi. wynikająca z przeprowadzonych dodatkowych badań, analiz i ekspertyz. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 4. c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 umowy w sytuacji gdy: i. spełnią się przesłanki o których mowa w ust. 1 lit. b pkt i - vi umowy. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 5. ii. w okresie obowiązywania umowy nastąpi: 1) zmiana stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - i wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 5. d) zmiany organizacji spełniania świadczenia: i. zmiany zasad dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu, ii. zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją Projektu, - Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 6.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
Wnioski należy złożyć w lokalizacji Zamawiającego, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, Sekretariat Dyrekcji pokój nr 2
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Na treść wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, 2) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale 5 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia 3) dokumenty wykazujące umocowanie osoby podpisującej wniosek. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wszelkie załączniki do niego muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie może być jeden z tych wykonawców, albo konkretny przedstawiciel jednego z wykonawców. Udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać: a) postępowanie o zamówienie, którego ono dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Uwaga: Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich uprawnionych do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścić ma informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej. UWAGA: Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu dostępne są na stronie www.mhf.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji odgromowej - Wadowice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji odgromowej dla domu jednorodzinnego. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI