WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2018 ROKU MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPabianice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517303-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517303-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zarząd Dróg Miejskich: WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2018 ROKU MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 365914881, ul. Warzywna  1 , 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.
Adres strony internetowej (URL): www.zdm.pabianice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.zdm.pabianice.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zdm.pabianice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub listownie lub kurierem
Adres:
95-200 Pabianice, ul. Warzywna 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ULIC GMINNYCH W PABIANICACH W 2018 ROKU MASĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ
Numer referencyjny: 4/ZDM/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ulicach będących w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie remontu ubytków w nawierzchniach bitumicznych asfaltobetonem „na gorąco” dla KR 1-2 o wielkości 5.000 m2 ubytków o średniej głębokości 5 cm. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: - wycięciefrezowanie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie ubytków z usunięciem rumoszu, - ogrzanie bitumu i skropienie uszkodzonego miejsca, - rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia, - zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, - smarowanie rozgrzanym bitumem połączenia krawędzi ubytku i nawierzchni, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych robotach drogowych. 3. Zakres prac, sposób wykonania oraz tryb odbioru szczegółowo określają: a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice. 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 – miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 6. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku. 7. Uwagi realizacyjne: a) Wykonawca powinien mieć zapewnione dostawy masy bitumicznej z wytwórni mas bitumicznych, która winna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do rozpoczęcia wbudowania mieszanki nie powinien przekroczyć 2 godzin. b) Po podpisaniu umowy Zamawiający dokona pierwszego wprowadzenia na plac budowy protokołem przekazania, a Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy w tym terminie. Pozostałe przekazania placu budowy będą następowały sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. W protokole przekazania placu budowy zostanie określona m.in. lokalizacja robót do wykonania w danym zakresie, kolejność a także termin zakończenia danego zakresu robót. Po każdorazowym przekazaniu placu budowy Zamawiający wymaga, że Wykonawca przystąpi do wykonywania określonego w protokole przekazania placu budowy zakresu robót w terminie: - dla miejsc zagrażających bezpieczeństwu (tryb nagły/awaryjny): do 6 godzin w dni powszednie, do 12 godzin w dni wolne i święta, - dla innych miejsc niż powyżej wymienione - 3 dni od podpisania protokołu. Każdorazowo Wykonawca będzie powiadamiany o dacie i godzinie przekazania placu budowy telefonicznie, e-mailem lub faksem i jest zobowiązany stawić się na przekazanie. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy na przekazanie placu budowy Zamawiający sam określi zakres rzeczowy robót i niezwłocznie prześle go Wykonawcy. c) W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa wyżej Wykonawca odpowiada za skutki ewentualnych zdarzeń drogowych powstałych z przyczyny ubytków w nawierzchni. d) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowego, którego wysokość określona zostanie każdorazowo przez przemnożenie powierzchni rzeczywiście wyremontowanych przez oferowaną cenę jednostkową za 1 m2. e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiej organizacji robót, która zminimalizuje uciążliwości związane z wykonywanymi pracami dla okolicznych mieszkańców i firm oraz do uporządkowania terenu po zakończeniu robót ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów do posesji. f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi koszty badań, odbiorów, koszty uprzątnięcia pozostałości budowlanych, ewentualnych szkód poczynionych osobom trzecim, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji robót oraz inne określone w umowie. g) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonania i utrzymywania niezbędnego oznakowania. h) Rozliczenie za roboty będzie dokonywane w systemie miesięcznym, na podstawie szczegółowych obmiarów ubytków. Obmiary winny być potwierdzone przez Zamawiającego. i) W przypadku użycia przez Wykonawcę frezarki, destrukt stanowi własność Zamawiającego i zostanie dostarczony we wskazane przez Zamawiającego miejsce na odległość do 10 km. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości zamówienia. 8. Zamawiający żąda, aby realizacja zamówienia odbywała się z wykorzystaniem w szczególności n/w wyposażenia sprzętowego: - frezarka o szerokości roboczej min. 50 cm – szt.1 - piła do cięcia nawierzchni – szt.1 - młot spalinowy – szt.1 - samochód samowyładowczy o ładowności min. 5 ton – szt.1 - termos do przewozu mieszanki mineralno – bitumicznej – szt. 2 - skrapiarka do bitumu – szt.1 - rozkładarka do wykonywania nawierzchni bitumicznych o szerokości roboczej minimum 1,2 – 2,4 m – szt. 1, - walec stalowy – szt. 1. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe (etapowe) na koniec każdego z miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, b). Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c). Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. d). Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 10. Procedura odbioru i przegląd gwarancyjny: a) po wykonaniu każdej części przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót na piśmie. b) Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia o zakończeniu każdego etapu i rozpocznie odbiór części przedmiotu umowy. c) jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub, w przypadku nie usunięcia wad odstąpić od umowy. d) z czynności każdego odbioru będzie sporządzony protokół odbioru robót, zawierający: - wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. - obmiar powykonawczy - uproszczony kosztorys powykonawczy, - atesty na użyte materiały. e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad na piśmie. d) Zamawiający wyznaczy termin odbioru wad. e) jeżeli po kolejnym odbiorze wady nie zostaną usunięte Zamawiający wskaże innego Wykonawcę, który wykona nieodebrane roboty a kosztami zostanie obciążony Wykonawca, z którym została podpisana umowa. f) przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zorganizuje odbiór gwarancyjny, na który zostanie wezwany Wykonawca a w przypadku nie stawienia się przegląd odbędzie się przez Zamawiającego a o wynikach przeglądu Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. w przypadku zaistniałych poprawek w protokole zostanie zapisany termin ich usunięcia. 11. Kody CPV: - 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45.23.31.42-6 – Wymiana nawierzchni drogowej. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich). 4. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 5. Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. 6. Wykonawca będzie zwolniony z ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zamówienia w okresie narzuconym przez Zamawiającego, w przypadku niedotrzymania określonego przez Zamawiającego czasookresu realizacji, oprócz naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego według obowiązujących stawek. 7. Zamawiający zabrania jakiegokolwiek składowania w miejscu realizacji prac uzyskanych w trakcie realizacji prac odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego; zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu robót budowlanych dla przedmiotowego zadania a ilość robót budowlanych zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego - zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie techniczne właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, który przeznaczy do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie zrealizował minimum 2 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne drogowe (tj. remont i/lub budowa powierzchni utwardzonych z masy bitumicznej) o wartości brutto każdej z nich równej minimum 100.000,00 zł wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym – narzędziami i sprzętem, który zostanie przeznaczony do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum następującymi urządzeniami i sprzętem: - frezarka o szerokości roboczej min. 50 cm – szt.1 - piła do cięcia nawierzchni – szt.1 - młot spalinowy – szt.1 - samochód samowyładowczy o ładowności min. 5 ton – szt.1 - termos do przewozu mieszanki mineralno – bitumicznej – szt. 2 - skrapiarka do bitumu – szt.1 - rozkładarka do wykonywania nawierzchni bitumicznych o szerokości roboczej minimum 1,2 – 2,4 m – szt. 1, - walec stalowy – szt. 1
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz (według wzoru zawartego w SIWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia głównych robót budowlanych, według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część pierwsza) SIWZ, z podaniem przedmiotu, miejsca i daty wykonania, wartości i odbiorców wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. Wykaz sprzętu (według wzoru zawartego w siwz) który będzie przez Wykonawcę wykorzystywany do realizacji zamówienia publicznego według wymagań Zamawiającego określonych w Rozdziale V, pkt 1.2. ppkt. c (część druga) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Aktualna i opłacona polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - kosztorys ofertowy sporządzony z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego w przedmiarze robót (kosztorysie nakładczym) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 95,00
termin płatności 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia poprzez zmianę technologii: zmiana zastosowanej technologii wykonania zamówienia na technologicznie korzystniejszą dla Zamawiającego (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie wzrośnie (zmiana technologiczna może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony). b) Pozostałe zmiany: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, - zmiana obowiązującej stawki VAT, - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian leżących po stronie Zamawiającego; - zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 K.c z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 K.s.h.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej - Kamieńsk
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pabianice: WYKONANIE BIEŻĄCYCH REMONTÓW CZĄSTKOWYCH CHODNIKÓW
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Pabianice: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PABIANICACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PABIANICACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI