Wykonanie przyłączy wodociągowych zasilających istniejący budynek hydroforni wraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie przyłączy wodociągowych zasilających istniejący budynek hydroforni wraz z remontem zbiornika wodociągowego i wymianą urządzeń hydroforni w miejscowości Zaczernie, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebownisko
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Trzebownisko
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-18
 • Numer ogłoszenia574425-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 574425-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.

Gmina Trzebownisko: Wykonanie przyłączy wodociągowych zasilających istniejący budynek hydroforni wraz z remontem zbiornika wodociągowego i wymianą urządzeń hydroforni w miejscowości Zaczernie, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebownisko, krajowy numer identyfikacyjny 69058215700000, ul. Trzebownisko  976 , 36001   Trzebownisko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 713 700, e-mail z.pawlarczyk@trzebownisko.pl, faks 177 713 719.
Adres strony internetowej (URL): www.trzebownisko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.trzebownisko.pl/25974,25976/25976/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłączy wodociągowych zasilających istniejący budynek hydroforni wraz z remontem zbiornika wodociągowego i wymianą urządzeń hydroforni w miejscowości Zaczernie, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej
Numer referencyjny: BR.271.1.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest – Wykonanie przyłączy wodociągowych zasilających istniejący budynek hydroforni wraz z remontem zbiornika wodociągowego i wymianą urządzeń hydroforni w miejscowości Zaczernie, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej. 1.1. przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez UNITERRM s.c. z siedzibą Głogów Małopolski ul. Ogrodowa 10, a także zgłoszenia budowy w z dnia 14.02.2018r. dokonanego w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie. 1.2. zakres robót obejmuje część sanitarną i część elektryczną i AKPiA:  dla części sanitarnej przewidziano: 1) wykonanie przyłączy wodociągowych w tym rurociągu zapasowego z uzbrojeniem zabudowanym w komorach zasuw, 2) remont istniejącego zbiornika wodociągowego, dwukomorowego o pojemności 50m3 każda, 3) demontaż rurociągów technologicznych w istniejącej ziemnej komorze zasuw przy zbiorniku wodociągowym i hydroforni oraz budowę nowych, 4) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dwóch istniejących studzienek kanalizacyjnych 5) budowę przyłącza kanalizacji technicznej,  dla części elektrycznej i AKPiA przewidziano: 1) wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla projektowanego zestawu hydroforowego 2) budowę odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji teletechnicznej 3) modernizację istniejących instalacji elektrycznych tj: - modernizację instalacji zasilającej dla możliwości zasilenia obiektu z przewoźnego agregatu prądotwórczego, - modernizację instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu zestawu hydroforowego, - modernizację instalacji oświetleniowej w komorach zasuw, 4) Zabudowę rozdzielnicy R1 zasilającej zestaw hydroforowy oraz modernizowane instalacje, 5) Wykonanie instalacji monitoringu oraz sterowania zdalnego hydrofornią z systemu telemetrii Inwestora. 1.3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ 1.5. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 1.6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania stałej organizacji ruchu, a na czas prowadzonych robót opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. 1.7. Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia, Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. 1.8. Własnością Zamawiającego są materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego użycia, nie przewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego zastosowania oraz złom metalowy. Ww. materiały, mają być przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 1.9. Z czynności kwalifikacji materiałów z rozbiórki na nadające się i nie nadające się do powtórnego użycia, w tym złom metalowy Wykonawca robót budowlanych spisze pisemny protokół, przy udziale Zamawiającego. 1.10. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożyć; 1.10.1. kosztorys ofertowy - opracowanego metoda kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenionych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczenia: „dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP 1.10.2. harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego, Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych stanowiących dodatek do SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ponadto zakres zamówienia obejmuje inne niezbędne do zrealizowania zamówienia roboty towarzyszące podstawowemu zakresowi robót nie ujęte w przedmiarach i SIWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazuje w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza jedynie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.

II.5) Główny kod CPV: 45231100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111000-8
45332200-5
45453000-7
45311100-1
45311200-2
45316000-5
45312000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie robót budowlanych, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości co najmniej 500.000,00 zł b) wykonawca winien wykazać się wysokością posiadanych środków lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej: 250.000,00 zł c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że wykonał – zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1. budowę sieci wodociągowej o łącznej długości minimum 800 mb o wartości co najmniej 300 000,00 zł. 2. budowę lub remont zbiornika wodociągowego o pojemności minimum 100 m3 o wartości co najmniej 100 000,00 zł Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez załączenie dowodów potwierdzających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: 1. kierownik budowy (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych posiadający minimum 5 letnią praktykę zawodową pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy 2. kierownik robót elektrycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznych, posiadający minimum 3 letnią praktykę zawodową pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy uwaga! Osoby, którym powierzone zostaną w/w funkcje muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej W przypadku osób nie będących pracownikami wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostepniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy Uwaga: Kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U.2014.poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U.2016.poz.65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, których mowa w ust. 3, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: „Wpływy z tytułu wadium" Bank Spółdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Trzebownisko w kancelarii pok. 7, a kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz art.46 ust.5 ustawy PZP na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy w stosunku do określonego w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie Art.89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W tym przypadku ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: a) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inwestora i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi, b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania niniejszego aneksu kosztorysu („kosztorysu ofertowego") opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego", których zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robót, o któiych mowa w niniejszym paragrafie, c) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego", których zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym ustępie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych", o których mowa w ust. 2 a ilości wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru; b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym" cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a" niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 1) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1", brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 2. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie zmiany podatku VAT - obowiązuje od dnia wejścia nowych przepisów. 3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r — zmiany te będą obowiązywać po 12 miesiącach od zawarcia umowy, po opublikowaniu zmiany przepisów w tym zakresie, przy czym: wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o wartość całkowitego wzrostu kosztów wykonawcy, wynikającego z podwyższenia wynagrodzenia lub stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości odpowiednio: aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub aktualnie obowiązującej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych obciążeń publicznoprawnych związanych z tymi wzrostami. 4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie ulegnie zmianom o wartość wzrostu całkowitego kosztu, ponoszonego dodatkowo przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem tej zmiany - przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego. Wykonawca w terminie 30 dni od opublikowania zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2, 3, 4 zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego, załączając szczegółowe wyliczenie kwoty dodatkowych kosztów. W terminie 30 dni od złożenia wniosku, strony podpiszą aneks do umowy odpowiednio zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy. Nowa wysokość wynagrodzenia obowiązywać będzie po 12 miesiącach od zawarcia umowy po dniu wejścia przepisów, o których mowa w powyższych ust. 3, 4. 5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo -finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie złożonego po podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego. 6. Terminy ustalony w § 7 ust. 2 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; c) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; Opóźnienia, o których mowa muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa w ust. 6 równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gładzi - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie około 400 metrów gładzi szpachlowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI