Wykonanie przyłącza gazu od istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej do budynku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie przyłącza gazu od istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej do budynku kotłowni nr 64/1689 Mirosławiec wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej budynku.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny: Jednostka Organizacyjna MON
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane w zakresie gazociągów
 • Termin składania wniosków02/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/69824
TREŚĆ PRZETARGU
Szczecin: Wykonanie przyłącza gazu od istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej do budynku kotłowni nr 64/1689 Mirosławiec wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej budynku.
Numer ogłoszenia: 69824 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.rzi.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłącza gazu od istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej do budynku kotłowni nr 64/1689 Mirosławiec wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej budynku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza gazu od istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej do budynku kotłowni nr 64/1689 Mirosławiec wyposażonej w 2 kotły Viessmann o mocy 2×2,9 MW i jeden kocioł Viessmann o mocy 3,3 MW wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kotłowni do palników kotłów, polegające w szczególności na: 1) wytyczeniu i wykonaniu przyłącza gazu (O 125 PE ś/c) od istniejącej zasuwy za stacją redukcyjno-pomiarową do budynku kotłowni - 150,00 m wraz z zaworem głównym i szafką na ścianie zewnętrznej budynku; 2) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza i jego oznakowaniu; 3) wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu w budynku kotłowni od zaworu głównego do palników kotłów gazowo-olejowych wraz z montażem układów redukcji ciśnienia; 4) dostawie ścieżki gazowej dla kotła o mocy 3,3 MW i montażu ścieżek gazowych do palników kotłów - 3 sztuki, z czego zamawiający posiada 2 komplety ścieżek; 5) zabezpieczeniu antykorozyjnym wewnętrznej instalacji gazowej; 6) montażu instalacji i urządzeń systemu sygnalizacyjnego odcinającego dopływ gazu; 7) dodatkowej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej poprzez wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej budynku 10,00 cm pod stropem; 8) zawarciu umowy na dostawę gazu na okres rozruchu i prób; 9) rozruchu, próbach, regulacjach, opracowaniu instrukcji obsługi oraz szkoleniu personelu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.12.20-3, 45.33.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku: 1) zmiany terminu realizacji wynikającego z wystąpienia nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania zamówienia robót dodatkowych lub zamiennych; 2) zmiany wartości wynagrodzenia wynikającej z wystąpienia robót zaniechanych; 3) zmiany wynikającej z błędów projektowych; 4) zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałe z winy osób trzecich; 5) zmiany technologii wykonania części robót przynosząca korzyści zamawiającemu, polepszająca jakość użytkowania lub bezpieczeństwo użytkowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jak w pkt I.1 niniejszego ogłoszenia..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba RZI Szczecin, budynek nr 22, biuro nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie muru oporowego, Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie muru oporowego o wysokości 2,75 dł. 20 m bz + schody na gruncie wg projektu. Termin wykonania do ustalenia. Proszę o kontakt i wycenę przedsięwzięcia. Z poważaniem,
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa opon do autobusów komunikacji miejskiej.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szczecin: Wykonanie remontu budynku schronu nr 80/1712 Pogorzelica.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki w km 1+900 - 2+300.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI