Wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych i z opisem przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStołeczny Zarząd Infrastruktury
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia516691-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516691-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Stołeczny Zarząd Infrastruktury: Wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych i z opisem przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, krajowy numer identyfikacyjny 013058050, ul. Al. Jerozolimskie  97 , 00-909  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261846770, e-mail szp.szi@ron.mil.pl, faks +48261846704.
Adres strony internetowej (URL): www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szi.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe (MWWOU) znajdują się do wglądu w siedzibie inwestora i zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta. W sprawach wglądu do MWWOU należy kontaktować się z p. Joanną MAJEWSKĄ tel.: 261 846 583 (w dniach roboczych w godz. 8:00 – 14:00).

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury; 00-909 Warszawa; al. Jerozolimskie 97

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych i z opisem przedmiotu zamówienia oraz prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.
Numer referencyjny: Sprawa 13/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla zadania „Dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do aktualnej Instrukcji o Ochronie Obiektów Wojskowych w kompleksie wojskowym w Mińsku Mazowieckim” obejmującego: • Etap I - wykonanie Programu inwestycji; • Etap II - wykonanie Projektu budowlanego; • Etap III - wykonanie Projektu wykonawczego; • Etap IV - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Informacje o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków. Teren kompleksu wojskowego nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską. Użytkownicy : - 23. Baza Lotnictwa Taktycznego (23 BLT); - 2. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza (2 GPR) - Węzeł Teleinformatyczny 4. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Inwestycja obejmuje m.in.: - wymianę całej długości ogrodzenia zewnętrznego wraz z wymianą bram wjazdowych, - częściową wymianę ogrodzenia wewnętrznego, - przebudowę parkingu zewnętrznego, - wydzielenie parkingu wewnętrznego - wykonanie oświetlenia na parkingach, - oczyszczenie terenu z drzew i krzewów na trasie wykonywanego ogrodzenia, - budowa: Systemu Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Włamania i Napadu, telewizyjny System Nadzoru, - utworzenie Lokalnego Centrum Nadzoru, - zapewnienie kompatybilności projektowanych systemów z istniejącymi w poszczególnych budynkach - rozbiórka budynku nr 34, - remont i rozbudowa budynku nr 29, Warunki dotyczące wykonania zadania. Podstawą do wykonania przedmiotowej dokumentacji są: • Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe (MWWO-U); Uwaga: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla niniejszego zadania winna być opracowana zgodnie z obecnie obowiązującą Instrukcją o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz Normą Obronną. • Przepisy prawa powszechnego, Decyzje i Warunki techniczne wydane przez organy administracji publicznej oraz obowiązujące przepisy resortowe.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 539570,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
270

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzanie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca winien posiadać: Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzenia nr 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MON z 2017 r. poz. 226) - musi posiadać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Informacje dodatkowe kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów a) każdy z wykonawców musi posiadać kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) - (dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie) oraz Zarządzeniem nr 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MON z 2017 r. poz. 226). Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: złożył dla tych podmiotów oświadczenie o ochronie informacji niejawnych, w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokument ten potwierdza spełnienie wymogów wynikających z przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz spełnienie warunku posiadania kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej – w przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji niniejszych robót budowlanych jako podwykonawcy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - musi posiadać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) wykazu usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze / zakresie polegającym na : 1). WARIANT 1 wykonaniu pracy projektowej na podstawie której zrealizowano roboty budowlane związane z budową ogrodzenia wraz z systemami zabezpieczenia technicznego, budową lub rozbudową lub przebudową budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami teletechnicznymi (CCTV, SKD, SSWiN) na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto (każda). lub 2). WARIANT 2 wykonaniu dwóch prac projektowych - jednej związanej z budową ogrodzenia wraz z systemami zabezpieczenia technicznego na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto i drugiej związanej z budową lub rozbudową lub przebudową budynku wraz z instalacjami teletechnicznymi (CCTV, SKD, SSWiN) na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto (każda) - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 8) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu wystarczy wskazać w wykazie jeden z wariantów. c) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do SIWZ). Do wykazu należy załączyć: d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 6 do SIWZ) - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: ‒ architektoniczna; ‒ konstrukcyjno-budowlana; ‒ drogowa; ‒ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ‒ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ‒ teletechniczna (telekomunikacyjna). e) dla projektantów wyżej wymienionych branż należy załączyć: - oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. f) dla projektanta systemów alarmowych należy załączyć dodatkowo: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; - świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych zgodnie z normą obronną NO-04-A004. g) dla kierownika kancelarii (lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję dokumentów niejawnych) należy załączyć:  pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa;  aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1). W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 2). Zgodnie z treścią art. 22 d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VII, IX i X niniejszej SIWZ, z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 4).W przypadku planowania zatrudnienia lub wprowadzenia na teren jednostki wojskowej cudzoziemców, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Szefa Stołecznego Zarządu Infrastruktury o takim zamiarze w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. Szczegółowe zasady w tym zakresie określa Decyzja nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz.18). Wykonawca zatrudniający cudzoziemców dostarczy Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych: 1. imię i nazwisko osoby, 2. datę i miejsce urodzenia, 3. obywatelstwo, 4. numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu wydającego oraz daty wydania i terminu ważności, 5. numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP, 6. numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu. 5). Zamawiający zastrzega, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 6). Wstęp obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji nr 19/MON z dnia 24.01.2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON poz. 18). Powyższa zasada ma zastosowanie również do czynności otwarcia ofert – obcokrajowcy będą wpuszczani do obiektów wojskowych na otwarcie ofert po uzyskaniu ww. pozwoleń. 7). Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie obiektów wojskowych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. b) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, składa na zasadach określonych w §7 oraz w §8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda złożenia nw. dokumentów: Oświadczenia - o posiadaniu Kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzenia nr 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MON z 2017 r. poz. 226) - musi posiadać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda: Zamawiający nie określa ww. warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: 1). akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego - musi posiadać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2). wykazu usług wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze / zakresie polegającym na : WARIANT 1 wykonaniu pracy projektowej na podstawie której zrealizowano roboty budowlane związane z budową ogrodzenia wraz z systemami zabezpieczenia technicznego, budową lub rozbudową lub przebudową budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami teletechnicznymi (CCTV, SKD, SSWiN) na kwotę co najmniej 300 000,00 zł brutto (każda). ----lub--- WARIANT 2 wykonaniu dwóch prac projektowych - jednej związanej z budową ogrodzenia wraz z systemami zabezpieczenia technicznego na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto i drugiej związanej z budową lub rozbudową lub przebudową budynku wraz z instalacjami teletechnicznymi (CCTV, SKD, SSWiN) na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto (każda) - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 8) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu wystarczy wskazać w wykazie jeden z wariantów. 3). wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy załączyć: h) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - bez ograniczeń, niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w specjalnościach: ‒ architektoniczna; ‒ konstrukcyjno-budowlana; ‒ drogowa; ‒ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ‒ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ‒ teletechniczna (telekomunikacyjna). i) dla projektantów wyżej wymienionych branż należy załączyć: - oświadczenie o posiadaniu aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby i opłacania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ); - pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" lub poświadczenie bezpieczeństwa; - aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. j) dla projektanta systemów alarmowych należy załączyć dodatkowo: - zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; - świadectwo lub autoryzacja lub zaświadczenie ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych zgodnie z normą obronną NO-04-A004. k) dla kierownika kancelarii (lub innej osoby odpowiedzialnej za przechowywanie, obieg i ewidencję dokumentów niejawnych) należy załączyć:  pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub poświadczenie bezpieczeństwa;  aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oprócz oświadczeń dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawca do oferty musi załączyć nw. dokumenty: 1) Formularz oferty; 2) Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych; 3) Wyceny ofertowe; 4) Oświadczenie dotyczące kryterium doświadczenia osób wykonujących zamówienie; 5) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (lub inny dokument uwzględniający zapisy zobowiązania), w przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów; 8) Ponadto zaleca się załączenie do oferty - kserokopii potwierdzenia wpłaty wadium. (Do oferty nie należy załączać oryginału gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej itp. – oryginał gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w kancelarii SZI - p.118). 2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) musi oddzielnie złożyć: a) ważne na dzień otwarcia ofert i aktualne na dzień ich złożenia oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że każdy z wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu; b) oświadczenie o ochronie informacji niejawnych (wzór - załącznik nr 5 do Ogłoszenia); c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 6 do Ogłoszenia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; e) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty wymienione w pkt. 5 lit. d-f będą żądane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu mogą dotyczyć dowolnego wykonawcy pośród wykonawców składających wspólną ofertę. 3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów: a) oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, b) oświadczenia o ochronie informacji niejawnych, w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokument ten potwierdza spełnienie wymogów wynikających z przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz spełnienie warunku posiadania kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej; c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. d) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego; e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; f) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Dokumenty wyżej wymienione będą żądane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu nie może korzystać z zasobów innych podmiotów w zakresie posiadania: a) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego; b) kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom Wykonawcy, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683) oraz Zarządzeniem nr 58/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.MON z 2017 r. poz. 226); 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia niżej wymienionych dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, aby: a) załączył informacje o tym podwykonawcy w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ. Dokument ten potwierdza brak podstaw do wykluczenia; b) złożył dla tego podwykonawcy oświadczenie o ochronie informacji niejawnych. Dokument ten potwierdza spełnienie wymogów wynikających z przepisów Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz spełnienie warunku posiadania kancelarii tajnej lub innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej; c) akredytacji systemu teleinformatycznego potwierdzającą zdolność do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaakceptowaną przez ABW/SKW dokumentacją bezpieczeństwa w/w stanowiska komputerowego lub świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wraz z ważną akredytacją systemu teleinformatycznego; d) złożył dla tego podwykonawcy, odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1; e) złożył dla tego podwykonawcy zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; f) złożył dla tego podwykonawcy zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty wymienione w pkt. 8 lit. d-f będą żądane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium wysokości - 16 100,00 zł. 2. Wniesione wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania zamówienia 20,00
Doświadczenie osób wykonujących zamówienie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Uzupełnienie i zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron i dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach: 1) Zmiana albo rezygnacja podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 w/w ustawy. Wówczas Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie przedmiotowego postępowania; 2) Zmiany danych dotyczących Stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza to przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego, np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; 3) Zmiany osób upoważnionych, jako przedstawicieli Stron, w przypadku nie przewidzianych zdarzeń losowych, takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, itp.; 4) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wyniknie jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) Wstrzymania realizacji prac projektowych przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania prac, b) Występowania okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osobę trzecią (np. instytucje i ograny administracji państwowej oraz inne instytucje, w tym wojskowe, biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia) lub siły wyższej (zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, któremu nie można było zapobiec, ani któremu nie można było przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie całości lub części zobowiązań) – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód; c) Konieczność skoordynowania prac projektowych z innymi pracami w obiekcie lub dotyczącymi obiektu (realizowanymi na etapie dokumentacji lub robót budowlanych); d) Konieczności udzielania zamówień dodatkowych (prace dodatkowe) niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin zamówienia; e) Zmiany inne w przypadku zmian w ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a niezależnych od Stron, np. związanych z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości. 5) Zmiana wynagrodzenia umownego (zmniejszenie, zwiększenie): a) W przypadku zmiany wymagań organizacyjno-użytkowych tj. zmiany zakresu rzeczowego wprowadzonego aneksem do Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych; b) W związku ze zmianą technologii wykonania powodującą konieczność zrealizowania prac projektowych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych np. zmiana technicznych warunków zasilenia w media. 6) Podczas budowy zmiana (zmniejszenie, zwiększenie) ilości nadzorów autorskich. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię butlę z gazem - Mińsk Mazowiecki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania25-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chciałbym zakupić butlę z gazem propan-butan 11kg. Na chwilę obecną nie posiadam butli na wymianę. Proszę o oferty cenowe z wliczonym kosztem butli.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa w miejscowości Sadków oraz ul. Wąska w Jedlni-Letnisko
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI