Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej miejsca startu i lądowania samolotów wykonujących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej miejsca startu i lądowania samolotów wykonujących zadania związane z gospodarką leśną i ochroną p.poż. – l-ctwo Laskowice, Gozdnica dz. ewid. nr 921/1
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWymiarki
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572379-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572379-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki: Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej miejsca startu i lądowania samolotów wykonujących zadania związane z gospodarką leśną i ochroną p.poż. – l-ctwo Laskowice, Gozdnica dz. ewid. nr 921/1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wymiarki, krajowy numer identyfikacyjny 97004023800000, ul. ul. Łąkowa  1 , 68131   Wymiarki, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 604 006, e-mail wymiarki@zielonagora.lasy.gov.pl, faks 683 604 017.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_wymiarki/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_wymiarki/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_wymiarki/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr. 22 - Sekretariat
Adres:
Nadleśnictwo Wymiarki, ul. Łąkowa 1, 68-131 Wymiarki, pokój nr 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej miejsca startu i lądowania samolotów wykonujących zadania związane z gospodarką leśną i ochroną p.poż. – l-ctwo Laskowice, Gozdnica dz. ewid. nr 921/1
Numer referencyjny: S.270.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej miejsca startu i lądowania samolotów wykonujących zadania związane z gospodarką leśną i ochroną p.poż – l-ctwo Laskowice, Gozdnica dz. ewid. nr 921/1. 2) Opis stanu istniejącego: Teren płaski, bez zadrzewień i zakrzewień pokryty trawą. Wydzielony ze wszystkich stron ogrodzeniem z siatki leśnej rozpiętej na słupkach drewnianych. Przy wschodniej granicy terenu brama wjazdowa o konstrukcji drewnianej. Ogrodzenie jak i brama w złym stanie technicznym. 3) Opis planowanych robót: a) Prace rozbiórkowe - demontaż bramy drewnianej, - demontaż siatki ogrodzeniowej, - demontaż słupków ogrodzeniowych UWAGA: Wykonawca odkupi od Zamawiającego materiały rozbiórkowe zgodnie z formularzem wyceny (zał. 1a) załączonym do złożonej oferty. W związku z dużym zakresem robót rozbiórkowych oraz zabezpieczeniem mienia powstałego z rozbiórki prace zaleca się przeprowadzić etapowo. Poszczególne etapy wykonania prac należy uzgodnić z Zamawiającym. W związku z realizacją zamówienia na siedlisku przyrodniczym – murawy kserotermiczne, zakwalifikowanym jako Obszary natura 2000 podczas budowy ogrodzenia nie należy składać w tym miejscu materiałów budowlanych i odpadów. b) Montaż ogrodzenia – długość ogrodzenia 2420 mb - Osadzenie i pionowanie słupków: Słupki betonowe zbrojone prętem Ø 6 mm, betonu min. C20/25 (B20) podstawa min. 10x10cm, wierzchołek min. 8x9 cm o wysokości całkowitej min. 225cm, w słupkach otwory do mocowania siatki. Odległość pomiędzy słupkami max. 3,5m. Słupki betonowe wysokości min. 155 cm powyżej przyległego terenu. Słupek wkopany w podłoże na głębokość min. 70cm. Część podziemną słupków do wysokości 5 cm powyżej poziomu terenu przyległego izolować minimum dwukrotnie masą asfaltowo-kauczukową przeciwwilgociową, hydroizolacyjną wodną lub na bazie rozpuszczalników organicznych. Słupki betonowe należy osadzić w podłożu pionowo osiami małych otworów prostopadle do ogrodzenia. Słupki osadza się w dołach o średnicy min. 15cm i głębokości nie mniejszej niż 70 cm. Słupy należy dokładnie wypoziomować i spionizować. Słupy osadzić w fundamentach punktowych wykonanych z betonu C20/25 (B20) lub gruncie stabilizowanym gruntocementem z dowozu o Rm=3,5 MPa o wymiarach min. 20x20cm wysokości 50 cm. Alternatywnie montaż słupków w gruncie wykonać za pomocą świdra spalinowego. Do przygotowanych dołów wkłada się słupy i po ich spionowaniu i wypoziomowaniu obsypuje się gruntem i zagęszcza. W narożach oraz na trasie ogrodzenia co min. 50m zamontować wzmocnienia podporami (zastrzałami) w dwu kierunkach ze słupków betonowych o przekroju takim jak słupki pionowe ogrodzenia. Słupki podporowe montuje się do słupków podpieranych za pomocą kotew stalowych z pręta Ø 12 mm lub obejm. Słupek podporowy powinien być zamontowany pod kątem nie mniejszym niż 45O do podpieranego słupka. Powinny się one łączyć mniej więcej na 2/3 wysokości słupka podpieranego. - Montaż siatki: Siatka ogrodzeniowa typu Medium z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo 220/25/30 . Drut górny i dolny min Ø 2,5mm, druty pośrednie min. Ø 2,0mm. Warstwa powłoki cynkowej min. 80gr/m2 , wytrzymałość drutów poziomych na zrywanie RM min. 500 MPA. Drut naciągowy stalowy, ocynkowany, powlekany min. Ø 4,5mm. Przelotki - elementy mocujące drut naciągowy do słupka pośredniego, wyposażony w trzpień rozporowy. Mocowanie siatki do słupa obejmami (min. 4 na wysokości słupka) zaplecionymi na poziomym drucie siatki węzłem nawojowym. W górnej części słupków pomiędzy słupkami zamontować stalowy ocynkowany drut wzmacniający naciągowy min. Ø 4,5mm, który należy połączyć z górnym drutem siatki. Mocowanie do słupka za pomocą tzw. przelotki zakotwionej w słupku za pomocą kołka rozporowego lub tak jak siatki obejmą z drutu. Siatka o wysokości min. 150cm powyżej poziomu terenu przyległego. Siatkę należy wkopać na głębokość min. 15cm i szerokość min. 35 cm w przyległe podłoże w celu zabezpieczenia przed podkopami. Mocowanie do gruntu ocynkowanymi skoblami Ø 4,5mm o długości min. 20 cm co min. 2,0m. Mocowanie siatki zaczyna się od wybranego słupka początkowego bądź narożnikowego. Ważne jest, aby przed przymocowaniem siatki do słupka maksymalnie ją uciągnąć. Siatkę ogrodzeniową należy łączyć ze sobą w sposób trwały uniemożliwiający przejście zwierzynie. Można ją łączyć bez utraty jej wytrzymałości. Dobrze wykonane miejsce łączenia powinno być niezauważalne, tworzyć jedną strukturę. c) Brama wjazdowa W ogrodzeniu (w części wschodniej ) planowane jest zamontowanie 1 sztuki bramy wjazdowej dwuskrzydłowej uchylnej o szerokości w świetle przejazdu ok. 4,0m. Brama o wysokości równej wysokości ogrodzenia min. 150cm. Brama stalowa ocynkowana, malowana proszkowo wraz z kompletem okuć. Zawiasy regulowane umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 1800. Rama bramy wykonana z profili zamkniętych o wymiarze min. 60x40mm. Wypełnienie z siatki plecionej stalowej powlekanej ocynkowanej z drutu min. 2,8mm o oczkach 5 x 5 cm lub panelowe. Mocowanie bramy na słupkach stalowych o przekroju kwadratowym min. 80 x 80 mm wyposażonych w kapturek i specjalną listwę do montażu ogrodzenia. Słupki osadzone w fundamentach punktowych z betonu C20/25 o wymiarach 30x30cm posadowionych na głębokości 0,8m poniżej poziomu terenu. Brama zamykana na kłódkę lub zamek na klucz i klamkę ( odporną na działanie warunków atmosferycznych). Brama winna posiadać znak CE zgodny z dyrektywą o wyborach budowlanych praz spełniać wymagania norm PN-EN 13241-1. Brama w kolorze zielonym RAL 6005. Brama wyposażona w rygiel dolny. Należy zamontować ograniczniki otwarcia osadzone w fundamencie betonowych oraz możliwość zamknięcia bramy na rygiel dolny w osi bramy. Wszystkie elementy stalowe bramy należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ( min. grubość powłoki 275g/m2 i malowanie proszkowe (min. 120). d) Furtka W ogrodzeniu (część wschodnia ) należy zamontować furtkę wejściową o szerokości w świetle przejścia ok. 1,0m. Furtka stalowa ocynkowana, malowana proszkowo wraz z kompletem okuć o wysokości równej wysokości ogrodzenia . Zawiasy regulowane umożliwiające ruch skrzydła w obrocie 180O . Rama furtki wykonana z profili zamkniętych o wymiarze min. 40 x 40mm. Wypełnienie z siatki plecionej stalowej powlekanej ocynkowanej z drutu min. 2,8mm o oczkach 5 x 5cm lub panelowe. Mocowanie furtki na słupkach stalowych o przekroju kwadratowy min. 60 x 60mm wyposażonych w kapturek i specjalną listwę do montażu ogrodzenia. Słupki osadzone w fundamentach punktowych z betonu C20/25, o wymiarach 30x30 cm posadowionych na głębokości 0,8m poniżej poziomu terenu. Furtka zamykana na kłódkę lub zamek na klucz i klamkę ( odporną na działanie warunków atmosferycznych). Furtka winna posiadać znak CE zgodny z dyrektywą o wyborach budowlanych oraz spełnić wymagania normy PN-EN 13241-1. Furtka w kolorze zielonym RAL 6005. Wszystkie elementy stalowe bramy należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (min. grubość powłoki 275g/m2) i malowanie proszkowe (min. 120). e) Tablice informacyjne Na ogrodzeniu należy umieścić tablice ostrzegawcze o zakazie wstępu. Lokalizacja tablic: - w okolicach bramy oraz furtki na ogrodzeniu umieścić 2 tablice ostrzegawczo- informacyjne, zakazujące wstępu o wymiarach 1 x 1,5 m, - na ogrodzeniu (na siatce każdego boku) umieścić 10 tablic ostrzegawczych o wymiarach 0,5 x 0,8m- dokładną lokalizację i treść uzgodnić z zamawiającym 4) Wykonawca, dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, b) wykonania wszelkich robót porządkowych, w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i po ich zakończeniu, c) utrzymania zaplecza budowy, d) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia jest określony w: Dokumentacji projektowej (załączniki nr 12 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej STWiOR (załączniki nr 11 do SIWZ), Przedmiarze robót (załącznik nr 2 do SIWZ);

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45340000-2
45340000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art.29 ust.3a ustawu Pzp). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę art. 22 § 1 w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych: osadzenie słupków, montaż siatki. Sposób dokumentowania zatrudnienia wymienionych wyżej pracowników, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymienionych wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań w zakresie braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu: „Oświadczenia Wykonawcy“ , że spełnia wymagania art. 22 ust. 1ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącej sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, ze dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytowa nie mniejszą niż 200 000 zł., b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł.(słownie zł.: dwieście tysiecy). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia wymienionego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, nadleśnictwo przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmujacą budowę lub przebudowę lub remont budynków w zakres której wchodziła budowa, przebudowa lub remont ogrodzenia o łącznej wartości netto co najmniej 100000zł (słownie zł.: sto tysięcy ) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których robota została wykonana należycie (załacznik nr 3 do SIWZ) b) W zakresie zdolności technicznej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: ) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi ważne uprawnienia budowlane do sprawowania funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 24 września 2014r, poz. 1278) lub równorzędne. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65); wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić zamawiającemu oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): 7.1.1. Oświadczenia: a) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzające braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą; b) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; dokument ten wykonawca składa wraz z ofertą;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda od Wykonawców przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów określonych w wezwaniu, wystosowanym po otwarciu ofert: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP; Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp uzyska wymieniony dokument samodzielnie z ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ); h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 7.2.1. i) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniej niż 200 000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; j) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 200 000 zł. ( słownie zł.: dwieście tysięcy )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub remont budynków w zakres której wchodziła budowa, przebudowa lub remont ogrodzenia on łącznej wartości netto co najmniej 100 000zł (słownie: sto tysięcy zł) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia muszą zawierać zakres informacji, które umożliwią identyfikację zadań z wykazem wykonanych prac – załącznik nr 3 do SIWZ. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (słownie zł: dwa tysiące) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego banku PKO S.A. nr rachunku: 54 1020 5460 0000 5402 0042 1974 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Ogrodzenie - Gozdnica”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 15). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 9.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 9.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Długość okresu gwarancji. 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi, co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) W wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. 3) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 Kc). 4) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). 5) Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja przedmiotu zamówienia, związana z koniecznością udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych. 6) Wystąpi korzystna dla Zamawiającego redukcja robót objętych zamówieniem, związana z wykonaniem robót (usług) zamiennych lub wykonanie robót dodatkowych bez redukcji robót. 7) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 8) Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 9) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 12) 10) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie zamówień dodatkowych. 11) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowym, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne. 12) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót na skutek odmiennie przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 13) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia robót w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji technicznej, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 14) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem VAT, obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku. 15) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót, usług dostaw objętych umową. 16) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 17) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy; 2) przedłożyć Zamawiającemu umowę regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) przedłożyć Zamawiającemu polisy/umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000zł (słownie zł: dwieście tysięcy), obejmujace okres realizacji umowy, 4) umowa ubezpieczenia, o której mowa w pkt 3 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 5) koszty umów i polis pokrywa wykonawca. 6) nie spełnienie obowiązków określonych w pkt 1-5 będzie traktowane jako uchylenie się wykonawcy od zawarcia umowy. 15.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie trawnika sianego - Lubiszyn
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania20-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie trawnika sianego ok. 400 m2. Tarnów gmina Lubiszyn. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI