Wykonanie n/w kanałów sanitarnych: Zadanie nr 1- wykonanie kanału sanitarnego z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie n/w kanałów sanitarnych: Zadanie nr 1- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Żołnierskiej w Częstochowie. Zadanie nr 2- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Tymiankowej w Częstochowie. Zadanie nr 3- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Małopolskiej w Częstochowie. Zadanie nr 4- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Bytomskiej w Częstochowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzęstochowa
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
 • Termin składania wniosków29/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Częstochowa
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/100844
TREŚĆ PRZETARGU
Częstochowa: Wykonanie n/w kanałów sanitarnych:Zadanie nr 1- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Żołnierskiej w Częstochowie. Zadanie nr 2- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Tymiankowej w Częstochowie. Zadanie nr 3- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Małopolskiej w Częstochowie. Zadanie nr 4- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Bytomskiej w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 100844 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 3707100, faks 034 3707175.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie n/w kanałów sanitarnych: Zadanie nr 1- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Żołnierskiej w Częstochowie. Zadanie nr 2- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Tymiankowej w Częstochowie. Zadanie nr 3- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Małopolskiej w Częstochowie. Zadanie nr 4- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Bytomskiej w Częstochowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Żołnierskiej w Częstochowie. - kanał sanitarny grawitacyjny O 200 PVC- łączna długość ok. 33 mb, - przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego O 160 PVC- 2 szt Zadanie nr 2- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Tymiankowej w Częstochowie. - kanał sanitarny grawitacyjny O 200 PVC- łączna długość ok. 33 mb, - przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego O 160 PVC- 1 szt Zadanie nr 3- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączami do granicy pasa drogowego w ul. Małopolskiej w Częstochowie. - kanał sanitarny grawitacyjny O 200 PVC- łączna długość ok. 24 mb, - przyłącze kanalizacji sanitarnej do granicy pasa drogowego O 160 PVC- 2 szt Zadanie nr 4- wykonanie kanału sanitarnego z przyłączem do granicy pasa drogowego w ul. Bytomskiej w Częstochowie. - kanał sanitarny grawitacyjny O 200 żeliwo sferoidalne- łączna długość ok. 16 mb, - przyłącze kan. sanitarnej do granicy pasa drogowego O 160 żeliwo sferoidalne- 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) Wykonawcom w celu sporządzenia oferty. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kanalizacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) - sporządzone odrębnie dla każdego zadania. 2. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. 3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli Wykonawca posiada taki wpis. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. UWAGA 1:Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. UWAGA 2:Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.UWAGA 3: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. oraz w punkcie 6.4.c) specyfikacji. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Termin ustalony w § 4 ust. 1 umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. d) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 2.Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany osób, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ebonarska@czestochowa.um.gov.pl Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2010 godzina 09:30, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 7, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://czestochowa.bip-gov.pl Na tej stronie Zamawiający będzie również zamieszczał pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, odwołania dot. treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich rozstrzygnięcia, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę termomodernizację budynku biurowego - Tarnowskie Góry
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania26-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę termmodernizację budynku biurowego w Tarnowskich Górach. Proszę o oferty z materiałem i bez oraz podanie przybliżonego terminu realizacji.Budynek przygotowany pod prace remontowe, rusztowanie rozstawione. Ineteresuja mnie prace na sprawdzonych systemach dociepleń. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dla zainteresownych mogę udostępnić projekt. W razie pytań proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI