Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych: TP-5 i TP-9

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych: TP-5 i TP-9
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWieliczka
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-15
 • Numer ogłoszenia504780-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504780-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych: TP-5 i TP-9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 000041683, ul. Park Kingi  1 , 32-020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2787111, 12 2787132, , e-mail malgorzata.pasierska@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.kopalniawieliczka.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie likwidacji otworów podsadzkowych: TP-5 i TP-9
Numer referencyjny: KSW/2017/TMG/135
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I zamówienia – wykonanie likwidacji otworu podsadzkowego TP-5 Część II zamówienia – wykonanie likwidacji otworu podsadzkowego TP-9

II.5) Główny kod CPV: 71331000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dotyczy części I i/lub II zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia - posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych (polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia - udokumentowanie dysponowania sprzętem niezbędnym w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. - małogabarytowym urządzeniem wiertniczym dla wierceń z powierzchni o charakterystyce technicznej umożliwiającej wykonanie pełnego zakresu robót, - pakerem (uszczelką) do prowadzenia robót iniekcyjnych, b) dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II- udokumentowanie, że nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie sprawowany przez kierownika robót, posiadającego kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności wiertniczej dla podziemnego zakładu górniczego lub zakładu wykonującego roboty geologiczne techniką wiertniczą, c) dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II- udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, mających za przedmiot wykonanie likwidacji otworu wiertniczego z powierzchni do wyrobisk podziemnego zakładu górniczego wraz z robotami uszczelniającymi górotwór w otoczeniu tego otworu, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każdej z usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wybrany Wykonawca zostanie zobowiązany do przedstawienia: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia, 2) polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych – dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia, 3) wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem – dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, zawierającego informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, 4) wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, mających za przedmiot wykonanie likwidacji otworu wiertniczego z powierzchni do wyrobisk podziemnego zakładu górniczego wraz z robotami uszczelniającymi górotwór w otoczeniu tego otworu, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każdej z usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których usługi były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jestw stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy – dotyczy Wykonawców składających oferty na część I i/lub część II zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Część I zamówienia – wykonanie likwidacji otworu podsadzkowego TP-5 1. Wadium w wysokości: 2 500,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2017/TMG/135 – część I zamówienia (dotyczy Wykonawców składających oferty na część I zamówienia) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Część II zamówienia – wykonanie likwidacji otworu podsadzkowego TP-9 1. Wadium w wysokości: 2 500,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2017/TMG/135 – część II zamówienia (dotyczy Wykonawców składających oferty na część II zamówienia) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XIII pkt 2 niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowaw art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy dla części I zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy dla części II zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie- dotyczy części I i II zamówienia. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2017/TMG/135 – część I i/lub część 2”. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I: 1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentach, o których mowa w § 4 dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 2) w przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub zwiększenie wartości użytkowej wykonanego przedmiotu umowy, dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 3) w przypadku potrzeby wykonania przedmiotu umowy przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 4 dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych zachodzi w sytuacji gdy: a) użycie przewidzianych w dokumentach, o których mowa w § 4, materiałów, urządzeń rozwiązań technicznych lub technologicznych, groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub b) użycie innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynika ze zmiany przepisów prawa, 4) w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 4, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 5) w przypadku potrzeby usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentach, o których mowa w § 4, dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 6) w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w zakresie terminu realizacji umowy, 7) w przypadku działania siły wyższej, dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 8) w przypadku wniesienia odwołania w toku postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza się zmiany w zakresie terminu realizacji umowy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1, 2 lub 3 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1, 2 lub 3 każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery. Część II: 1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentach, o których mowa w § 4 dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 2) w przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub zwiększenie wartości użytkowej wykonanego przedmiotu umowy, dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 3) w przypadku potrzeby wykonania przedmiotu umowy przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 4 dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych zachodzi w sytuacji gdy: a) użycie przewidzianych w dokumentach, o których mowa w § 4, materiałów, urządzeń rozwiązań technicznych lub technologicznych, groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub b) użycie innych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynika ze zmiany przepisów prawa, 4) w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentach, o których mowa w § 4, warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu dotychczasowych materiałów, urządzeń lub zastosowaniu dotychczasowych rozwiązań technicznych lub technologicznych dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 5) w przypadku potrzeby usunięcia ujawnionych sprzeczności lub wad w dokumentach, o których mowa w § 4, dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 6) w przypadku przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w zakresie terminu realizacji umowy, 7) w przypadku działania siły wyższej, dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 8) w przypadku wniesienia odwołania w toku postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza się zmiany w zakresie terminu realizacji umowy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1, 2 lub 3 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1, 2 lub 3 każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy, 5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-30, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie likwidacji otworu podsadzkowego TP-5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem likwidacji otworu podsadzkowego TP-5 obejmujące: a) opracowanie technologii wykonywania robót, b) udrożnienie i likwidacja otworu w kolumnach rur służących do podsadzania, c) uszczelnienie górotworu wokół otworu do głębokości 9 m, d) likwidacja otworu na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. 1.2.Opracowanie technologii wykonywania robót: a) Technologia wykonania likwidacji i uszczelniania otworu podsadzkowego TP-5 winna być opracowana na podstawie projektu technicznego, o którym mowa w pkt 1.3. b) Technologia uszczelnienia i likwidacji otworu podsadzkowego TP-5 winna być uzgodniona z osobą pełniącą nadzór geologiczny ze strony Zamawiającego. c) Dokument, w postaci opracowanej technologii wykonania likwidacji i uszczelnienia otworu podsadzkowego TP-15 po uzgodnieniu, o którym mowa w pkt 1.2. lit. b, winien być dostarczony Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy: 1) w formie opracowania pisemnego - 3 egzemplarze, 2) w formie elektronicznej na płytach CD-ROM - 3 egzemplarze, 3) w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF – 3 egzemplarze. d) Opracowana przez Wykonawcę technologia wykonania likwidacji i uszczelniania otworu podsadzkowego TP-5 podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”. 4.1.3.Likwidacja otworu podsadzkowego TP-5 winna być wykonana zgodnie z dokumentacją pn. „Projekt techniczny likwidacji otworów podsadzkowych odwierconych z powierzchni do wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka””, opracowanym przez Fundację Wiertnictwo – Nafta - Gaz, Nauka i Tradycje, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1.4. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach likwidacji otworu podsadzkowegoTP-5: L.p. Wyszczególnienie robót Jednostka miary Ilość jednostek TP-5 1 2 3 4 1. Prace przygotowawcze do likwidacji: opracowanie technologii wykonywania robót, przygotowanie placu robót w tym: droga dojazdowa do otworu, instalacja urządzenia wiertniczego, zainstalowanie tymczasowych obiektów towarzyszących, udostępnienie otworu do robót likwidacyjnych komplet 1 2. Sprawdzanie drożności i udrażnianie otworu w wewnętrznej kolumnie rur służącej do podsadzania, do głębokości likwidacji otworu przez cementację m 93,0 3. Cementacja otworu zaczynem w wewnętrznej kolumnie rur do głębokości 1,5 m p.p.t. m3 9,25 4. Wiercenie 8 sztuk otworów iniekcyjnych wokół otworu, o średnicy 132 mm od 0,0 do 3,5 m i średnicy 93 mm od 3,5 m do głębokości końcowej otworu (9,0 m) m 72,0 5. Rurowanie i cementacja 8 rur konduktorowych Ø 5” lub Ø 4 ½" na długości 3,5 m m 28,0 6. Strefowe zatłaczanie zaczynów do wydzielonych 3 stref w każdym otworze, przy użyciu pakera (uszczelki) do osiągnięcia kryterium ciśnienia lub wtłoczenia 0,4 m3zaczynu/1mb strefy cykle 24 7. Wykonanie szybika o głębokości 1,7 m wokół otworu wraz z obcięciem rur konduktorowych komplet 1 8. Obcięcie rur okładzinowych Ø 18", Ø 16”i Ø 14"w otworze TP-5 na głębokości 1,5 m p.p.t. szt. 3 9. Uszczelnienie przestrzeni między rurami okładzinowymi na długości maksymalnej 1,5 m m3 1,0 10. Zamknięcie (zaspawanie) zewnętrznej kolumny rur okładzinowych pokrywą stalową o grubości 10 mm, wykonanie nad otworem płyty betonowej o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,2m komplet 1 11. Demontaż urządzeń, rekultywacja terenu w tym: zasypanie szybika, przywrócenie pierwotnego charakteru terenu, usunięcie szkód powstałych w związku z likwidacją otworu komplet 1 1.5.Zamawiający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia po odsłonięciu wlotu otworu TP-5, że przestrzeń w wewnętrznej kolumnie rur, służącej do podsadzania, jest wypełniona dobrze związanym kamieniem cementowym lub betonem, roboty ujęte w wierszach 2 i 3 tabeli, o której mowa w pkt 1.4. nie będą wykonywane. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z ich wykonania w całości (prawo opcji). Szczegółowe warunki realizacji części I zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71331000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie likwidacji otworu podsadzkowego TP-9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę za wynagrodzeniem likwidacji otworu podsadzkowego TP-9 obejmujące: a) opracowanie technologii wykonywania robót, b) udrożnienie i likwidacja otworu w kolumnach rur służących do podsadzania, c) uszczelnienie górotworu wokół otworu do głębokości 10 m, d) likwidacja otworu na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. 1.2.Opracowanie technologii wykonywania robót: a) Technologia wykonania likwidacji i uszczelniania otworu podsadzkowego TP-9 winna być opracowana na podstawie projektu technicznego, o którym mowa w pkt 1.3. b) Technologia uszczelnienia i likwidacji otworu podsadzkowego TP-9 winna być uzgodniona z osobą pełniącą nadzór geologiczny ze strony Zamawiającego. c) Dokument, w postaci opracowanej technologii wykonania likwidacji i uszczelnienia otworu podsadzkowego TP-9 po uzgodnieniu, o którym mowa w pkt 1.2. lit. b, winien być dostarczony Zamawiającemu w ciągu 10 dni roboczych od datypodpisania umowy: 1) w formie opracowania pisemnego - 3 egzemplarze, 2) w formie elektronicznej na płytach CD-ROM - 3 egzemplarze, 3) w formie elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF – 3 egzemplarze. d) Opracowana przez Wykonawcę technologia wykonania likwidacji i uszczelniania otworu podsadzkowego TP-9 podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”. 1.3.Likwidacja otworu podsadzkowego TP-9 winna być wykonana zgodnie z dokumentacją pn. „Projekt techniczny likwidacji otworów podsadzkowych odwierconych z powierzchni do wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka””, opracowanym przez Fundację Wiertnictwo –Nafta - Gaz, Nauka i Tradycje, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1.4. Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach likwidacji otworu podsadzkowego TP-9: L.p. Wyszczególnienie robót Jednostka miary Ilość jednostek TP-9 1 2 3 5 1. Prace przygotowawcze do likwidacji: opracowanie technologii wykonywania robót, przygotowanie placu robót w tym: droga dojazdowa do otworu, instalacja urządzenia wiertniczego, zainstalowanie tymczasowych obiektów towarzyszących, udostępnienie otworu do robót likwidacyjnych komplet 1 2. Sprawdzanie drożności i udrażnianie otworu w wewnętrznej kolumnie rur służącej do podsadzania, do głębokości likwidacji otworu przez cementację m 115,0 3. Cementacja otworu zaczynem w wewnętrznej kolumnie rur do głębokości 1,5 m p.p.t. m3 14,8 4. Wiercenie 8 sztuk otworów iniekcyjnych wokół otworu, o średnicy 132 mm od 0,0 do 3,5 m i średnicy 93 mm od 3,5 m do głębokości końcowej otworu (10,0 m) m 80,0 5. Rurowanie i cementacja 8 rur konduktorowych Ø 5” lub Ø 4 ½" na długości 3,5 m m 28,0 6. Strefowe zatłaczanie zaczynów do wydzielonych 3 stref w każdym otworze, przy użyciu pakera (uszczelki) do osiągnięcia kryterium ciśnienia lub wtłoczenia 0,4 m3zaczynu/1mb strefy cykle 24 7. Wykonanie szybika o głębokości 1,7 m wokół otworu wraz z obcięciem rur konduktorowych komplet 1 8. Obcięcie rur okładzinowych Ø 24”, Ø 20" i Ø 16” w otworze TP-9, na głębokości 1,5 m p.p.t. szt. 3 9. Uszczelnienie przestrzeni między rurami okładzinowymi na długości maksymalnej 1,5 m m3 0,5 10. Zamknięcie (zaspawanie) zewnętrznej kolumny rur okładzinowych pokrywą stalową o grubości 10 mm, wykonanie nad otworem płyty betonowej o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,2m komplet 1 11. Demontaż urządzeń, rekultywacja terenu w tym: zasypanie szybika, przywrócenie pierwotnego charakteru terenu, usunięcie szkód powstałych w związku z likwidacją otworu komplet 1 1.5.Zamawiający zastrzega, że w przypadku stwierdzenia po odsłonięciu wlotu otworu TP-9, że przestrzeń w wewnętrznej kolumnie rur, służącej do podsadzania, jest wypełniona dobrze związanym kamieniem cementowym lub betonem, roboty ujęte w wierszach 2 i 3 tabeli, o której mowa w pkt 1.4. nie będą wykonywane. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z ich wykonania w całości (prawo opcji). Szczegółowe warunki realizacji części II zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71331000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę drewnianego domu i remont stodoły - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę domu 50 m2 w drewnianej konstrukcji kanadyjskiej oraz remont stodoły drewnianej; Kraków, Zielonki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI