Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na siedem części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-08-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Budynków i Lokali Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-19
 • Numer ogłoszenia589734-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 589734-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na siedem części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 32124347000000, ul. ul. Mariacka  25 , 70-546   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4886333, 91 4886301, e-mail gadomska@zbilk.szczecin.pl, faks 91 4893831, 91 4893832.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zbilk.szczecin.pl/?type=auction&action=list&categoryid=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbilk.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, pokój nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na siedem części
Numer referencyjny: ZBiLK.DZP.RR.171-61-PN/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych w Szczecinie, podziale na siedem części: 1) Część 1 zamówienia: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sławomira 15/29-30, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sławomira 16of./17, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku, 2) Część 2 zamówienia: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Szarotki 13/12, wraz z budową przewodu wentylacyjnego po elewacji budynku, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Szarotki 1/18, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku, 3) Część 3 zamówienia: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Światowida 67/2, wraz z budową przewodu wentylacyjnego po elewacji budynku, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Światowida 47/3, wraz ze zmianą otworów w elewacji budynku, 4) Część 4 zamówienia: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w tym wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 9/3, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w tym wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 9/9, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku, 5) Część 5 zamówienia a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, dla potrzeb CO i CWU, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plater 8/11, wraz z wykonaniem kanału spalinowego i wentylacji grawitacyjnej, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plater 93/10, wraz z budową przewodu wentylacyjnego po elewacji budynku 6) Część 6 zamówienia a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Nad Odrą 30/4, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Nad Odrą 30/8, 7) Część 7 zamówienia: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w tym wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zagłoby 7/3, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Lipowej 15/3, wraz z budową przewodów wentylacyjnych. zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 2. Szczegółowy zakres robót został określony: 1) dla Części 1 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1, pkt 1) 2) dla Części 2 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 2, pkt 1) 3) dla Części 3 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 3, pkt 1) 4) dla Części 4 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 4, pkt 1) 5) dla Części 5 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 5, pkt 1) 6) dla Części 6 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 6, pkt 1) 7) dla Części 7 zamówienia – w ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 7, pkt 1)

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45211341-1
45333000-0
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1) w przypadku uzyskania zamówienia dla jednej lub dwóch Części (zawarcia jednej lub dwóch umów) - 60 dni kalendarzowych, 2) w przypadku uzyskania zamówienia (zawarcia umowy) dla trzech lub więcej Części: a) dla pierwszej i drugiej umowy - 60 dni kalendarzowych, b) dla każdej kolejnej umowy - 90 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy. liczonych od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł, bez względu na ilość części na jaką złoży ofertę W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe Potencjał podmiotu trzeciego 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych 2) Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 3) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 pkt 1 siwz
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zmawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a.1) dla Części 1, 2, 3, 5 i 6 - minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu łazienki, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł, a.2) dla Części 4 i 7 - minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu łazienki oraz centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł, bez względu na ilość części na jaką złoży ofertę. W przypadku składania oferty jednocześnie na Część wskazaną w pkt. a.1) oraz na Część wskazaną w pkt a.2), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował robotę budowlaną, zgodną z definicją zawartą w pkt a.2). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. b) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń, b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, bez ograniczeń, b.3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, bez względu na ilość części na jaką złoży ofertę. Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia, dla danych stanowisk. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zmianami), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej W celu uniknięcia wątpliwości, prosi się o podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia, a nie jedynie ich numeru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 5 pkt 1 siwz
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
opis materiałów/produktów równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdz. XV ust. 5 siwz). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument W przypadku, gdy ww. dokumenty są oświadczeniami, należy je złożyć w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla Części 1 zamówienia – 2 166,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych), 2) dla Części 2 zamówienia – 2 382,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote), 3) dla Części 3 zamówienia – 3 987,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych), 4) dla Części 4 zamówienia – 3 302,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwa złote), 5) dla Części 5 zamówienia – 1 470,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych), 6) dla Części 6 zamówienia – 2 522,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote), 7) dla Części 7 zamówienia – 1 553,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy złote), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Uwaga: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 10, przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) opóźnienia z rozpoczęciem lub realizacją robót z powodu nieudostępnienia lokalu lub utrudnień w jego dostępie z przyczyn leżących po stronie najemcy, c) wystąpienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, d) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające jedynie zmiany ulepszające, zapewniające osiągniecie celu procesu budowlanego, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, zmiana technologii wykonania robót, a ich wystąpienie będzie miało istotny wpływ na przesunięcie terminu zakończenia robót, e) uzyskania przez Wykonawcę wymaganych przepisami prawa lub zapisami umowy uzgodnień, warunków itp., ze znaczną zwłoką, f) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód, 2) osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy (ujętych w wykazie), pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zgodne z wymogiem opisanym w siwz. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 5) umowy. 3) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) oraz ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2)-4) ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b) ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V ust. 5 pkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w ust 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Sławomira 15/29-30 i ul. Sławomira 16of./17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sławomira 15/29-30, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Sławomira 16of./17, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Szarotki 13/12 i ul. Szarotki 1/18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Szarotki 13/12, wraz z budową przewodu wentylacyjnego po elewacji budynku, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Szarotki 1/18, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Światowida 67/2 i ul. Światowida 47/3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Światowida 67/2, wraz z budową przewodu wentylacyjnego po elewacji budynku, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Światowida 47/3, wraz ze zmianą otworów w elewacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Kolejowej 9/3 i 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w tym wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 9/3, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w tym wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Kolejowej 9/9, wraz z budową przewodów wentylacyjnych po elewacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Plater 8/11 i ul. Plater 93/10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, dla potrzeb CO i CWU, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plater 8/11, wraz z wykonaniem kanału spalinowego i wentylacji grawitacyjnej, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plater 93/10, wraz z budową przewodu wentylacyjnego po elewacji budynku zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Nad Odrą 30/4 i 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Nad Odrą 30/4, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Nad Odrą 30/8 zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Wykonanie łazienek oraz robót w zakresie instalacji gazowych, w komunalnych lokalach mieszkalnych przy ul. Zagłoby 7/3 i ul. Lipowej 15/3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w tym wykonanie centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, w zasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Zagłoby 7/3, b) wykonanie łazienki oraz robót w zakresie instalacji gazowej, w niezasiedlonym komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Lipowej 15/3, wraz z budową przewodów wentylacyjnych, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Zakres zamówienia, obejmuje miedzy innymi: 1) roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowę pomieszczeń, c) roboty murarskie i tynkarskie, d) ściany działowe i obudowy, e) roboty stolarskie, f) podłogi i posadzki, g) roboty malarskie, h) wywóz gruzu i złomu, 2) roboty sanitarne: a) roboty demontażowe, b) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, CO i gazowa, c) urządzenia instalacji sanitarnej, d) wentylacja, e) próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, 3) roboty elektryczne: a) roboty demontażowe, b) roboty instalacyjne wraz z osprzętem, c) pomiary instalacji elektrycznej. 3. Podstawę wykonania przedmiotu zamówienia stanowi: 1) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowe, opracowana przez Mateusza Grzybowskiego ATELIER, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, 2) Decyzja - Pozwolenie na budowę
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45211341-1, 45333000-0, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Wysokość kary umownej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam brygady brukarzy - Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuje brygady brukarzy - 10 osób do wykonania podbudowy, krawężniki, obrzeża oraz płytki betonowe 60 x 60 powierzchnia 12 000 m. Prace dotyczą promenady w Świnoujściu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI