Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej dotyczącej przebudowy poligonowej strzelnicy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej dotyczącej przebudowy poligonowej strzelnicy w Studnicy (zad. 14574)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Dwór Mazowiecki
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2017-10-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-11
 • Numer ogłoszenia600257-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600257-N-2017 z dnia 2017-10-11 r.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.: Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej dotyczącej przebudowy poligonowej strzelnicy w Studnicy (zad. 14574)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: AMW SINEVIA Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6 , 05-100   Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.sinevia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sinevia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
AMW Sinevia Sp. z o.o., Kierownictwo Zespołu Budów w Gnieźnie, ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
AMW Sinevia Sp. z o.o., Kierownictwo Zespołu Budów w Gnieźnie, ul. Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, pokój nr 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej dotyczącej przebudowy poligonowej strzelnicy w Studnicy (zad. 14574)
Numer referencyjny: SVA/G/4620/049/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanej dotyczącej przebudowy poligonowej strzelnicy w Studnicy (zad. 14574). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) założenie w terenie na potrzeby przebudowy i rozbudowy sieci wysokościowej (repery robocze), b) wytyczenie w terenie obiektów budowlanych oraz sieci, c) wykonywanie w trakcie realizacji robót pomiarów kontrolnych, d) sporządzanie operatów powykonawczych – map geodezyjnych i inwentaryzacji, e) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, f) naniesienie zmian uaktualniających w mapie zasadniczej oraz w mapach ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu (ESUT) wraz z potwierdzeniem przekazania ich do inwestora, g) sprawdzenie posadowienia obiektów i sieci w terenie w stanie odkrytym, h) obliczenia mas ziemnych do celów kosztorysowych. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z dojazdem na teren prowadzonych prac geodezyjnych, z ewentualnymi opłatami administracyjnymi oraz materiałami niezbędnymi do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa. Na podstawie ww. dokumentu należy sporządzić tabelę elementów do fakturowania i złożyć jako załącznik do oferty. Zamawiający zaleca wizję lokalną. Do kontaktu w sprawie wizji lokalnej Zamawiający wyznacza kierownika robót budowlanych p. Włodzimierz Bejster tel. 601 179 573. Realizacja niniejszego zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie „zastrzeżone”. Dokumentacja projektowa na wykonanie w/w robót jest dokumentem niejawnym o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. W związku z powyższym, dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu wyłącznie zainteresowanym Wykonawcom, w Punkcie Ewidencyjnym Zamawiającego w siedzibie Kierownictwa Zespołu Budów w Gnieźnie, po wcześniejszym przesłaniu stosownego wniosku do siedziby spółki do Nowego Dworu Mazowieckiego (do wiadomości do KZB Gniezno). Do wniosku należy dołączyć kopie ważnych dokumentów (potwierdzających posiadanie uprawnień, uprawniające dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych) wskazanych osób. Oryginały w/w dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy przedstawić do wglądu Kierownikowi Punktu Ewidencyjnego. Usługa musi odpowiadać w szczególności standardom technicznym, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011r. , nr 263, poz. 1572), być zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663) oraz musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych w myśl ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2014 poz. 897), a także innymi obowiązującymi przepisami prawa. Pracownicy realizujący przedmiot umowy zobowiązani są do spełnienia wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych o klauzuli min. „ZASTRZEŻONE” tzn. posiadać Poświadczenia Bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „ZASTRZEŻONE”. Wyżej wymienione osoby powinny być przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych winny posiadać aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71 35 50 00-1 - Usługi pomiarowe; 71 35 40 00-4 - Usługi sporządzania map. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 36a ust. 1 i 36b ust. 1 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 1) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług, 2) Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt. 1, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 5) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 6) Przepisy pkt. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział to w SIWZ, 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 6. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy. 7. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 09.11.2018r.

II.5) Główny kod CPV: 71355000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71354000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp w zakresie zwiększenia zakresu wykonywanych prac pomiarowych - 10%; powyższe zamówienie udzielone zostanie na zasadach zgodnych z zamówieniem podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że aa) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługa polegająca na wykonaniu usług geodezyjnych w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda z wykazanych usług; bb) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu tego zamówienia w tym: I) min. 1 osobą - geodetą, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia i stale reprezentowała Wykonawcę na budowie. Osoba ta musi legitymować się uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji, w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne; Osoba ta musi posiadać minimum upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub aktualne poświadczenie bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień umożliwiających dostęp do informacji niejawnych, aktualnym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, a także złożenie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); oraz I) min. pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych; Osoba ta musi posiadać aktualne Poświadczenie Bezpieczeństwa oraz ważne zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW. Potwierdzeniem spełnienia wymagań będzie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień umożliwiających dostęp do informacji niejawnych oraz aktualnym specjalistycznym szkoleniu w zakresie w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW oraz złożenie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ); oraz II) Wykonawca wykaże, poprzez złożenie oświadczenia, że dysponuje kierownikiem jednostki organizacyjnej pełniącym obowiązki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz przedłoży zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez kierownika jednostki organizacyjnej; oraz III) Wykonawca wykaże, poprzez złożenie oświadczenia, że dysponuje osobą lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz przedłoży dokumenty uprawniające daną osobę do ewidencjonowania dokumentów niejawnych; oraz IV) Wykonawca wykaże, poprzez złożenie oświadczenia, że posiada opracowaną przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzoną przez kierownika jednostki organizacyjnej, instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone...” oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – lub nie wezwie, jeżeli Zamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenia Wykonawcy o przynależności do albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ; 7) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 1) – 5); 8) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokument wymieniony w pkt 1) – 5).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu usług: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim charakterem usłudze będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. usługa polegająca na wykonaniu usług geodezyjnych w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda z wykazanych usług – wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień umożliwiających dostęp do informacji niejawnych, aktualnym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia; 5) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje kierownikiem jednostki organizacyjnej pełniącym obowiązki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz przedłoży zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez kierownika jednostki organizacyjnej; 6) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobą lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz przedłoży dokumenty uprawniające daną osobę do ewidencjonowania dokumentów niejawnych; 7) oświadczenie, że Wykonawca posiada opracowaną przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej, instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone...” oraz określającą zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu/ach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy; 3) zał. nr 5 do SIWZ tabela elementów do fakturowania, 4) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być dokonane na podstawie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji, 2) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji w/w robót oraz zmianę wynagrodzenia umownego, 3) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, 4) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub nie wykonanych; Zamawiający dokona zmiany wartości umowy wg wskaźników (w tym narzutów, stawek) podstawowej oferty Wykonawcy, 5) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika robót z ramienia Wykonawcy – spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, po uprzednim uzgodnieniu personaliów z Zamawiającym, 6) wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, zależnych od Zamawiającego lub okoliczności wynikających z działań Inwestora (np. przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zadania, istotna zmiana w dokumentacji projektowej) – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmianę wynagrodzenia umownego, oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zmianę postanowień umowy na podstawie przesłanek określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Realizacja niniejszego zadania wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie „zastrzeżone”. Dokumentacja projektowa na wykonanie w/w robót jest dokumentem niejawnym o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. W związku z powyższym, dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu wyłącznie zainteresowanym Wykonawcom, w Punkcie Ewidencyjnym Zamawiającego w siedzibie Kierownictwa Zespołu Budów w Gnieźnie, po wcześniejszym przesłaniu stosownego wniosku do siedziby spółki do Nowego Dworu Mazowieckiego (do wiadomości do KZB Gniezno). Do wniosku należy dołączyć kopie ważnych dokumentów (potwierdzających posiadanie uprawnień, uprawniające dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych) wskazanych osób. Oryginały w/w dokumentów oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy przedstawić do wglądu Kierownikowi Punktu Ewidencyjnego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Pracownicy realizujący przedmiot umowy zobowiązani są do spełnienia wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych o klauzuli min. „ZASTRZEŻONE” tzn. posiadać Poświadczenia Bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „ZASTRZEŻONE”. Wyżej wymienione osoby powinny być przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych winny posiadać aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę demontaż i wywiezienie azbestu - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę demontaż, wywiezienie azbestu w Warszawie. Powierzchnia ca 12-14 m2. Niska komórka. Tylko firmy z certyfikatem do takiej działalności.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI