Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZąbkowice Śląskie
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ząbkowice Śląskie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-01
 • Numer ogłoszenia567282-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 567282-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.

Gmina Ząbkowice Śląskie: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 52611000000000, ul. ul. 1 Maja  15 , 57-200  Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8 165 300 lub 301, e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl, faks 748 155 445.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zabkowiceslaskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zabkowiceslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zabkowiceslaskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich w Biurze Obsługi Interesanta
Adres:
Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie w Biurze Obsługi Interesanta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich”
Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2019.EK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” obejmujące: Wykonanie kompleksowego projektu budowlano – wykonawczego (w tym koncepcji, dokumentacji kosztorysowej, Zbiorczego Zestawienia Kosztów, specyfikacji technicznych, mapy do celów projektowych i badań geotechnicznych gruntu) obiektu zawierającego kompleks saun wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z póź. zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z póź.zm.). Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: A. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać wszelkie przewidziane obowiązującymi przepisami opracowania składowe, a w szczególności: 1. Opracowanie min. dwóch koncepcji architektonicznych wraz z programem funkcjonalno - użytkowym oraz wielobranżowymi koncepcjami konstrukcyjno-instalacyjnymi wraz ze wskaźnikowym określeniem kosztów realizacji każdej z koncepcji oraz wizualizacją wewnętrzną i zewnętrzną obiektu. 2. Na podstawie wybranej i zatwierdzonej przez Zamawiającego wraz z uwzględnieniem ewentualnych zgłoszonych zmian koncepcji architektoniczej z programem funkcjonalno - użytkowym oraz wielobranżowymi koncepcjami konstrukcyjno-instalacyjnymi opracowanie projektu docelowego zawierającego: • projekt budowlany i projekt wykonawczy architektoniczny, w tym zestawienia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej oraz urządzeń stanowiących wyposażenie saunarium. • projekt budowlany i projekt wykonawczy konstrukcyjny, • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji wod. – kan., • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji odprowadzania wód deszczowych, • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji c. o., • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej, • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru, • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji tryskaczowej (jeśli będzie wymagana przepisami), • projekt budowlany i projekt wykonawczy dźwiękowego systemu ostrzegawczego (jeśli będzie wymagany przepisami), • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji napadu i włamania, • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji systemu przyzywowo- alarmowego • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji strukturalnej teletechnicznej, • projekt budowlany i projekt wykonawczy telewizji dozoru, • projekt budowlany i projekt wykonawczy kontroli dostępu i elektronicznej obsługi klienta, • projekt budowlany i projekt wykonawczy systemu monitoringu obiektu, tzw. BMS, • projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji elektroenergetycznej zasilania komputerów, • projekt budowlany i projekt wykonawczy przyłączy wod. – kan. oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, • projekt budowlany i projekt wykonawczy sieci odprowadzania wód deszczowych, • projekt budowlany i projekt wykonawczy przyłącza ciepłowniczego (z rozpatrzeniem podłączenia do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku basenu), • projekt budowlany i projekt wykonawczy przyłącza telefonicznego, • projekt budowlany i projekt wykonawczy przyłącza energetycznego, • projekt budowlany i projekt wykonawczy dróg dojazdowych, parkingów, placów i chodników (o ile usytuowanie budynku wymusi zmiany w PZT dla basenu), • innych projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, prawidłowej realizacji inwestycji oraz pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu. • plansza zbiorcza infrastruktury podziemnej, • projekt wewnętrznego i zewnętrznego oznakowania komercyjnego obiektu i terenu, • projekt budowlany i projekt wykonawczy aranżacji wnętrz w postaci kart pomieszczeń zawierających rodzaje wykończeń, kolorystykę, jak również wykaz sprzętu i urządzeń, w tym do utrzymania w czystości całego obiektu, • ewentualne projekty przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego, • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, • charakterystyka energetyczna obiektu, • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu ppoż. Obejmujący także teren zewnętrzny, a uwzględniający w szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcji postępowania na wypadek pożaru. B. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów, opracowań i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1. Mapy do celów projektowych. 2. Badań geotechnicznych gruntu. 3. Warunków technicznych gestorów sieci przyłączenia obiektu do sieci. 4. Warunków technicznych obsługi komunikacyjnej. 5. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile jest wymagana. 6. Uzyskania wszelkich wymaganych zgód, uzgodnień i pozwoleń, 7. Uzgodnienia projektów na każdym etapie opracowania z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż, sanitarno- higienicznych oraz bhp i ergonomii. C. W przedmiot zamówienia wchodzi także: 1. Opracowanie przedmiarów robót (w tym przedmiaru w programie Excel) objętych projektami. 2. Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizacja po upływie jednego roku od opracowania, jeśli do tego czasu nie zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych. 3. Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów. 4. Opracowanie Studium Wykonalności projektu porównujące zakładane koszty użytkowania dla przyjętych rozwiązań projektowych i przychody z tytułu prowadzonej działalności. 5. Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach objętych projektowaniem, w tym udział w radach budowy, uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej i rysunków warsztatowych opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych, kwalifikowanie odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakłada się rozpoczęcie robót w 2020 r. 6. Geologiczny odbiór dna wykopu. 7. Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie. 8. Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES FUNKCJONALNY I WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 1. Zakładany przez Zamawiającego zakres funkcjonalny: a) Obiekt wolnostojący o pow. użytkowej ok 250 m2 połączony komunikacyjne z realizowaną budową obiektu pn. „Budowa Krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich” zlokalizowany zgodnie z PZT dla zadania „Budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich” b) Obiekt wyposażony w pomieszczenia relaksu w zakresie: • Sauny fińskie min 3,5*2,2 o Sauna sucha 90-100C, wilgotność do 20% o Sauna łagodna 80-90C, wilgotność do 35% • Łaźnia parowa min 3,5*2,2 – temperatura 45-60*C wilgotność 100% • Grota solna ok 20-30 m2- • Grota lodowa tem.-15*C • Sauna infrered ( na podczerwień) wym. 1,5*1,5 - temp 50-60 wilgotność 25% • Słoneczna łąka montaż 2 lamp połączona z aromaterapią • sauna aromatyczna  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany oraz korekty pomieszczeń relaksu w zależności od przedstawionej kalkulacji kosztów. c) Strefa natrysków d) strefa odpoczynku e) inne atrakcje konieczne do zaspokojenia użytkowników pod kątem relaksu. f) pełne wyposażenie obiektu w sprzęt niezbędny i pomocniczy do funkcjonowania obiektu. g) Pomieszczenie porządkowe i magazynek podręczny. h) Inne pomieszczenia wynikające z zakładanych funkcji. i) Wejście do strefy SPA przewidziano przez hol główny basenu, projektowany obiekt nie zakłada szatni dla użytkowników. j) Saunarium należy wyposażyć w sprzęt nagłaśniający z punktem wyłączania i włączania nagłośnienia. 2. Teren zewnętrzny należy zagospodarować w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektu wynikającego z przedmiotu zamówienia. 3. Pierwszeństwo przed wszelkimi założeniami funkcjonalnymi Zamawiającego mają zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przedmiot zamówienia. 4. Należy projektować wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych z dookreśleniem w specyfikacjach technicznych klauzul o wykonawstwie wyłącznie z zastosowaniem wyrobów posiadających dokumenty dopuszczające je do obrotu w budownictwie. 5. W celu kontroli Zamawiającego nad jakością wyrobów stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych i jednoczesnym spełnieniem art. 29 prawa zamówień publicznych, specyfikacje techniczne winny przewidywać każdorazowe prawo Zamawiającego i wskazanych przez niego przedstawicieli do akceptacji próbek materiałowych przed wbudowaniem. 6. Wszystkie elementy sterowania urządzeniami technologicznymi powinny znaleźć się w oddzielnym pomieszczeniu. Dopuszcza się wykorzystanie tego pomieszczenia do innych celów monitorowania, np. pomieszczenie stałej obsługi technicznej, ochrony fizycznej, itp. 7. Obiekt powinien być wyposażony w elektroniczny system monitoringu pracy urządzeń technologicznych tzw. BMS (Building Management System) z długookresową rejestracją i interfejsem umożliwiającym jednoczesną kontrolę, w pomieszczeniach: obsługi technicznej obiektu i/lub kierownika obiektu. 8. Obiekt powinien być wyposażony w elektroniczne systemy monitoringu w tym monitoringu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego: System Telewizji Dozoru, System Kontroli Dostępu, System Sygnalizacji Napadu i Włamania oraz jeśli będą wymagane- System Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Należy zaprojektować system umożliwiający rejestrację zdarzeń z interfejsem umożliwiającym jednoczesną kontrolę stanu w/w systemów w pomieszczeniach: obsługi technicznej obiektu i/lub kierownika obiektu. 9. Należy przewidzieć niezależne opomiarowanie zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itd.) odrębne od basenu. 10. Budynek ma mieć usunięte wszelkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym w zakresie dostępu do widowni niezależnie od przyjętej technologii jej wykonania. Jeśli będą konieczne podjazdy to należy ograniczyć ich ilość i wysokość do minimum. ZAŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 1. Wyposażenie i użyte materiały należy zastosować o podwyższonej trwałości i odporności na wandalizm. 2. Wszystkie materiały wykończeniowe oraz zastosowane rozwiązania podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług o wartości do 50% wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy określają w szczególności jakie usługi zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będzie średnia arytmetyczna cen usług projektowych wykonanych na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie w okresie ostatnich 12 – tu miesięcy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 215
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Wykonanie koncepcji (zgodnie z częścią III ust. 3A pkt 1 SIWZ) – maksymalnie do 45 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający ustala minimalny termin wynoszący 21 dni na opracowanie dwóch (2) kompletnych koncepcji. Powyższy termin zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 2. Wykonanie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – do 120 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji. 3. Wykonanie pozostałych opracowań projektowych określonych w dziale pn. „ Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej i opis przedmiotu zamówienia” w tym: -Projekty wykonawcze -Charakterystyka energetyczna -Zbiorcze zestawienia kosztów -Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie -Specyfikacje techniczne - inne konieczne do zrealizowania zadania do 170 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:  Zdolność zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - zrealizował co najmniej jedno zamówienie na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu jednego obiektu budowlanego zawierającego minimum dwie (2) sauny i grotę solną o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto. Uwaga: Nie wykazywać inwestycji o wartości niższej niż 50.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą usługi w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  Zdolność techniczna -- osoby skierowane do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje: Głównym projektantem - 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.) oraz pełnił funkcję głównego projektanta na co najmniej jednym (1) obiekcie, w którym w skład wchodzą minimum dwie (2) sauny i grota solna. Osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 t.j. ze zm.). Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej: a) Składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument/ty dotyczy/ą, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ppkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat: ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów .
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Do oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. – wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: wykonawca może złożyć oświadczenie razem z ofertą ale z oświadczenia musi jednoznacznie wynikać że nie należy do żadnej grupy kapitałowej wykonawca przygotowuje oświadczenie we własnym zakresie. Wzór oświadczenia przygotowany przez Zamawiającego dotyczy przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) Inne dokumenty. 1) Oferta - na ofertę składa się: a) formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo w oryginale, bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami części IX SIWZ, 4) Wymagania dotyczące możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów: a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy P.z.p. d) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. e) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w lit. a) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w lit. a). Uwaga: Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wraz z ofertą (zgodnie z informacją zamieszczoną przez Urząd Zamówień Publicznych). 8. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące (np. konsorcjum): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej: - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym. - wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lider), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wadium na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) Pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: 1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Wykonawca nie ma obowiązku załączać dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty: a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich: Bank Spółdzielczy - 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego, b) zaleca się w tytule przelewu wpisać „wadium na zabezpieczenie oferty wykonawcy …………., dotyczącej zamówienia p.n………………”. 2) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty osobno, jako niewpięty dokument i złożyć w jednej kopercie z ofertą (w sposób umożliwiający zwrot wadium nie naruszając integralności oferty i dołączonych oświadczeń, czy dokumentów np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów)- dokument powinien określać: a) zamawiającego – poprzez wskazanie zamawiającego, jako podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, b) charakter gwarancji – poprzez stwierdzenie, że określona kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie niezbędne do wzięcia udziału przez Wykonawcę X w konkretnym postępowaniu o udzielenie określonego zamówienia publicznego (podać nazwę), c) bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p., d) termin obowiązywania gwarancji, poręczenia nie krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy P.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane); 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) cena (cena brutto oferty za całość zamówienia) 60,00
2) termin opracowania dwóch (2) kompletnych koncepcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ i zawiera zapisy w tym względzie. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyrażaną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: a) zmiany stawki podatku VAT, na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian. b) zmiany terminu umowy w przypadku: - przedłużenia się terminu uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, - wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawijącego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których strony przy zachowaniu wymaganej staranności przewidzieć nie mogły w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
INFORMACJE DODATKOWE 1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 2. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy P.z.p. Zamówienia mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług o wartości do 50% wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług. Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy określają w szczególności jakie usługi zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będzie średnia arytmetyczna cen usług projektowych wykonanych na rzecz Gminy Ząbkowice Śląskie w okresie ostatnich 12 – tu miesięcy. 3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 5. ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN. 6. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 7. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP. 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA: 1) Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć - umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy, lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 2) Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy P.z.p, że kluczową część zamówienia musi wykonywać osobiście sam Wykonawca składający ofertę, a nie podwykonawca. 3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. 5) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania. 6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 9) Podwykonawca jest administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 10) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania: a) projekt umowy/ umowa musi wyraźnie wskazać zakres tych prac oraz termin realizacji; b) zakres prac zleconych do wykonania podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy musi być zgodny z zakresem wynikającym z kosztorysu wykonawcy; c) umowa winna zawierać postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.); d) projekt umowy/umowa musi zawierać warunki odbioru prac oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek; e) projekt umowy/ umowa musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni; f) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę. 9. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał jest administratorem danych. Dotyczy to w szczególności:  wykonawcy będącego osobą fizyczną,  wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),  członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),  osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ząbkowice Śląskie jest Pan Bartłomiej Królikowski e-mail: iod@zabkowiceslaskie.pl ; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy P.z.p.; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.” Jednocześnie Zamawiający informuje, że obowiązek informacyjny istnieje również po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: − osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, − podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, − podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, − pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), − członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK). Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje, że Podwykonawca/podmiot trzeci jest również administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont mieszkania - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania17-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę remont mieszkania w stanie deweloperskim. Do zrobienia: 1. Płytki na podłodze w całym mieszkaniu. 2. Łazienka - położenie płytek i wykucie półki w ścianie pod prysznicem (bez hydrauliki, elektryki i białego montażu). 3. ściany - gładzie i malowanie. 4. Podwieszenie sufitu w kuchni. 5. Elektryka w mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI