Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń grzewczych i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń grzewczych i wentylacji w Bastionie św. Jadwigi w Nysie - II etap
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNysa
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-06-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-05-28
 • Numer ogłoszenia564699-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 564699-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.

Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń grzewczych i wentylacji w Bastionie św. Jadwigi w Nysie - II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, krajowy numer identyfikacyjny 000818901, ul. Wałowa  7 , 48-300   Nysa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 433 33 37, e-mail ksiegowandk@wp.pl, faks 77 433 44 75.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
biuro@ndk.nysa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Nyski Dom Kultury im.Wandy Pawlik ul.Wałowa 7, 48-300 Nysa , sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń grzewczych i wentylacji w Bastionie św. Jadwigi w Nysie - II etap
Numer referencyjny: AT.270.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem urządzeń grzewczych i wentylacji w Bastionie ś w. Jadwigi – II etap 1. Zakres rzeczowy podstawowych robót obejmuje m.in. wykonanie: 1) instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania o parametrach – 90/70 °C. Zasilanie z węzła cieplnego wymiennikowego . Układ ogrzewania szeregowy –poziomy prowadzone po dwóch kondygnacjach: na parterze i I piętrze obiektu. Obiegi grzewcze po każdej z kondygnacji . Obiegi centralnego ogrzewania zasilane z pompy obiegowej zamontowanej w węźle wymiennikowym, 2) przewodów zasilających i powrotnych-projektowane z rur instalacyjnych miedzianych w otulinie izolacyjnej np. typu izoflex (alternatywnie z rur z tworzyw sztucznych także izolowanych). Wszystkie odcinki instalacji prowadzonych po przegrodach murowanych w bruzdach, 3) montaż odbiorników ciepła i armatury, 4) wentylacji wywiewnej mechanicznej wentylatorami ze sterowaniem higrostatycznym 5) instalacji elektrycznej do zasilania wentylatorów i instalacji sterującej; 6) mierników ciepła, 7) robót towarzyszących-rozbiórkowych i odtworzeniowych: roboty murowe, posadzkowe. 2.Szczegółowy zakres robót jest ujęty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. 3.Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i złożoność procesu budowlanego oraz ilość możliwych do zastosowania technologii i sposobu prowadzenia robót przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy celem wyceny zadania do realizacji. 1. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej obiektu i uwzględnić oraz oszacować roboty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są, jego zdaniem , ujęte w przedmiarze robót lub wystąpią w proponowanej technologii i sposobie wykonania robót (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy Pzp). 2.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: a. przestrzegania przepisów BHP, b. opracowanie harmonogramu robót i jest zobowiązany do jego uzgodnienia z podmiotami wynajmującymi pomieszczenia od Zamawiającego w szczególności z restauracją. c. sporządzenia operatu kolaudacyjnego d. użycia sprzętu i urządzeń do prac objętych specyfikacją adekwatnych do specyfiki obiektu. 3.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu (określonego w pkt. 4 SIWZ – termin realizacji) , termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż czas trwania tych okoliczności. 4.Roboty związane z wykonaniem w/w zadania będą prowadzone na podstawie pozwolenia na budowę nr Decyzji 467/16 z dnia 18.07.2016r. 5.Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu roboty budowlane będą prowadzone na podstawie pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 474/N/2016 z dnia 05 lipca 2016.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233000-9
45232130-2
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że: - spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. - o wartości minimum 50.000,00 zł brutto, każda robota. - spełnienia warunku dotyczącego zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót (przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót) w specjalnościach:  konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy - zobowiązany jest posiadać kwalifikacje w zakresie projektowania i nadzorowania robót budowlanych przy obiektach zabytkowych i nieruchomych potwierdzone decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie art. 217 §2 pkt 2 KPA i §8,17 i 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11-01-1994 r. (Dz.U. 1994 nr 16 poz. 55).  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.1278), lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2016r., poz.65)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 6 pkt.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt.5. SIWZ., Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 2) wykaz dwóch robót polegających na wykonaniu instalacji c.o. o wartości minimum 50 000,00 złotych brutto każda , wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (innych dokumentów ), o których mowa wyżej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) zaświadczenie wydane na podstawie art. 217 §2 pkt 2 KPA i §8,17 i 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11-01-1994 r. (Dz.U. 1994 nr 16 poz. 55), przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dopuszczeniu do kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi na zabytkach nieruchomych, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt.5. SIWZ., Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 2) wykaz dwóch robót polegających na wykonaniu instalacji c.o. o wartości minimum 50 000,00 złotych brutto każda , wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów (innych dokumentów ), o których mowa wyżej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) zaświadczenie wydane na podstawie art. 217 §2 pkt 2 KPA i §8,17 i 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11-01-1994 r. (Dz.U. 1994 nr 16 poz. 55), przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dopuszczeniu do kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi na zabytkach nieruchomych, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych o w ust. 6 1)-4).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku. Może to być : - wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek Zamawiającego , aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosek Wykonawcy, Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zamiany, - koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 2) Zmiany mogą obejmować: - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - zmiany ilości każdej pracy objętej umową, - zmianę jakości i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części pracy, - zmianę poziomu, pozycji, czy też wymiarów którejkolwiek części robót, - rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), - zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót. 3) Termin wykonania przedmiotu umowy, może zostać przedłużony o czas opóźnienia Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań : - przekazania terenu budowy, - przekazania dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami do których zamawiający był zobowiązany, - przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy. 4) Termin wykonania przedmiotu umowy, może zostać przedłużony o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku : - zawieszenia robót przez Zamawiającego, - wykopalisk umożliwiających wykonywanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmiany dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Zamawiającego ( lub Wykonawcy), - siły wyższej. 5) Sposób obliczenia zmiany wynagrodzenia Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi : - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów, zaproponowanych przez Wykonawcę 2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gontów i blachy - Baborów
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie gontów plus oblachowania, ilość: około 200 m2. Lokalizacja: Baborów, woj. opolskie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: „Odwodnienie osiedla Złote Łany”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Nysa: Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa – Kusocińskiego w Nysie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Kędzierzynie-Koźlu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem