Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKalisz
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528444-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528444-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu: Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, krajowy numer identyfikacyjny 25102624900000, ul. ul. Złota  43 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 59 85 200, e-mail zp@zdm.kalisz.pl, faks 62 59 85 201.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mzdik.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mzdik.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurier, poczta
Adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zgodnie z zapisem pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ: 4.2. Miasto Kalisz zostało podzielone na trzy rejony, zgodnie z „Wykazem ulic”, stanowiącym załącznik do siwz. 4.3. Ogólna powierzchnia oznakowania wynosi j.n.: Rejon I ok. 16.500 m2 (plus ok. 1.400m2)*, Rejon II ok.15.150 m2 (plus ok. 3.000 m2)*, Rejon III ok. 17.700 m2 (plus ok. 3.150 m2)* * Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i pasach ruchu dla rowerów. Orientacyjna powierzchnia nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015. Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej: Rejon I ok. 160 m2 Rejon II ok. 60 m2 Rejon III ok. 90 m2 Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie Kalisza, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.

II.5) Główny kod CPV: 45233221-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z zapisami pkt. 5 SIWZ: 5. Termin wykonania zamówienia: 5.1. Termin obowiązywania umowy: do dnia 30.11.2019r. 5.2. Terminy realizacji: 1/ odnowa istniejącego oznakowania: w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 2/ wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 3/ wykonanie nowego oznakowania nieuwzględnionego w załącznikach, a które zostanie zlecone przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – w ciągu 7 dni od pisemnego/e-mailowego zlecenia przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej 3 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj.: prowadzili roboty w zakresie oznakowania poziomego na terenie miejskim o powierzchni minimum 5000m2 w każdym roku (łącznie 15 000 m2), niezależnie od tego czy oferta będzie obejmować jeden, dwa czy trzy rejony, Zamawiający wymaga, aby roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. b) Wykonawca musi wskazać, że dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: - malowarka automatyczna wyposażona w pistolety natryskowe do farby i mikrokulek - 2 szt. - sprzęt umożliwiający mechaniczne usunięcie istniejącego oznakowania bez naruszania nawierzchni (bezinwazyjnie), - 1 szt. - sprzęt do czyszczenia powierzchni z pyłu, kurzu, piasku, olejów i innych zanieczyszczeń, - 1 szt. - kamizelka ochronna pomarańczowa odblaskowa, -1szt./osobę w brygadzie roboczej - tablica prowadząca ciągła w prawo (lewo) U-3c (U-3d), - 1 zestaw/ brygadę roboczą - znaki drogowe C-9, C-10, A-14 z T-19, - 1 zestaw/brygadę roboczą - taśmy ostrzegawcze biało-czerwone, - 50 mb/brygadę roboczą - pachołki drogowe U-23a, - 50 szt./brygadę roboczą - pojazd ze świetlnym przewoźnym zestawem do oznakowania robót, - 1 szt/ brygadę roboczą Sprzęt, o którym mowa powyżej jest niezbędny do obsługi jednego rejonu. W przypadku obsługi więcej niż jednego rejonu przez jednego Wykonawcę, winien on wykazać się proporcjonalnie większą ilością sprzętu i wyposażenia technicznego od tej jaka została ustalona dla jednego rejonu. Powyższe nie dotyczy sprzętu do usuwania istniejącego oznakowania, które może pozostać w ilości 1 sztuki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z zapisami pkt. 11.7.2 SIWZ: 11.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z zapisami pkt. 11.7.1 SIWZ: 11.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć do oferty zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ (propozycja zobowiązania – załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz formularz cenowy, Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami SIWZ; 2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał) – załącznik nr 4, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości j.n.: REJON I – 4.000,00 PLN REJON II – 4.000,00 PLN REJON III – 4.000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 10,00
Liczba zespołów roboczych 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisem pkt. 25 SIWZ:25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. 25.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 25.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 25.3. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach: 1/ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy: a/ w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót o czas ich występowania, co wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a/ w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego- jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego o czas niezbędny do wykonania tych robót, co wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, b/ w przypadku zmiany będącej następstwem nie dopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy o czas wystąpienia i usunięcia skutków nie dopuszczenia bądź wstrzymania robót, c/ wstrzymanie robót przez Zamawiającego o czas trwania okoliczności, które były przyczyną wstrzymania robót, d/ w przypadku wystąpienia przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych w treści SIWZ/Projektu umowy o czas niezbędny do zakończenia wystąpienia przyczyny zewnętrznej, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, e/ w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Siwz, o czas jej wystąpienia i usunięcia skutków. 2/ Zmiany wartości wynagrodzenia: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w następujących wypadkach: a/ konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych wycenionych zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym, o wartość tych robót, b/ ustalenia ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które zostanie wyliczone po odbiorze robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru, sporządzonego przez Wykonawcę potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi określonymi w formularzu cenowym oraz rzeczywiście wykonanymi i odebranymi przez Zamawiającego ilościami robót (§ 8 ust. 3 umowy), c/ zmiany obowiązującej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. 3/ Zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a/ rezygnacja Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, b/ kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, c/ gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIW, d/ zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji wykonywanych robót. Zmiany te stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4/ Zmian w trakcie realizacji umowy podmiotów na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie : W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony - Rejon I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z zapisem pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ: 4.2. Miasto Kalisz zostało podzielone na trzy rejony, zgodnie z „Wykazem ulic”, stanowiącym załącznik do siwz. 4.3. Ogólna powierzchnia oznakowania wynosi j.n.: Rejon I ok. 16.500 m2 (plus ok. 1.400m2)*, * Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i pasach ruchu dla rowerów. Orientacyjna powierzchnia nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015. Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej: Rejon I ok. 160 m2 Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie Kalisza, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 10,00
Liczba zespołów roboczych 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z zapisem pkt. 5 SIWZ: 5. Termin wykonania zamówienia: 5.1. Termin obowiązywania umowy: do dnia 30.11.2019r. 5.2. Terminy realizacji: 1/ odnowa istniejącego oznakowania: w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 2/ wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 3/ wykonanie nowego oznakowania nieuwzględnionego w załącznikach, a które zostanie zlecone przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – w ciągu 7 dni od pisemnego/e-mailowego zlecenia przez Zamawiającego.


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2018r. z podziałem na trzy rejony - rejon II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z zapisem pkt. 4.2. i 4.3. SIWZ: 4.2. Miasto Kalisz zostało podzielone na trzy rejony, zgodnie z „Wykazem ulic”, stanowiącym załącznik do siwz. 4.3. Ogólna powierzchnia oznakowania wynosi j.n.: Rejon II ok.15.150 m2 (plus ok. 3.000 m2)*, * Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i pasach ruchu dla rowerów. Orientacyjna powierzchnia nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015. Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej: Rejon II ok. 60 m2 Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie Kalisza, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 10,00
Liczba zespołów roboczych 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z zapisem pkt. 5 SIWZ: 5. Termin wykonania zamówienia: 5.1. Termin obowiązywania umowy: do dnia 30.11.2019r. 5.2. Terminy realizacji: 1/ odnowa istniejącego oznakowania: w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 2/ wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 3/ wykonanie nowego oznakowania nieuwzględnionego w załącznikach, a które zostanie zlecone przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – w ciągu 7 dni od pisemnego/e-mailowego zlecenia przez Zamawiającego.


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2018r. z podziałem na trzy rejony - rejon III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4.2. Miasto Kalisz zostało podzielone na trzy rejony, zgodnie z „Wykazem ulic”, stanowiącym załącznik do siwz. Zgodnie z zapisem pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ: 4.3. Ogólna powierzchnia oznakowania wynosi j.n.: Rejon III ok. 17.700 m2 (plus ok. 3.150 m2)* * Dotyczy oznakowania odblaskowego, cienkowarstwowego w kolorze czerwonym na przejściach dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów i pasach ruchu dla rowerów. Orientacyjna powierzchnia nowego oznakowania poziomego cienkowarstwowego o barwie niebieskiej stosowanego do oznakowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych - załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA: należy zastosować farbę niebieską w kolorze RAL 5015. Orientacyjna powierzchnia oznakowania poziomego o barwie niebieskiej: Rejon III ok. 90 m2 Z uwagi na zaplanowane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych niektórych ulic na terenie Kalisza, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zastrzega sobie możliwość tymczasowego wstrzymania odnowy oznakowania poziomego na tych ulicach do czasu realizacji zaplanowanych remontów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233221-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 10,00
Liczba zespołów roboczych 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zgodnie z zapisami pkt. 5 SIWZ: 5. Termin wykonania zamówienia: 5.1. Termin obowiązywania umowy: do dnia 30.11.2019r. 5.2. Terminy realizacji: 1/ odnowa istniejącego oznakowania: w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 2/ wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdu osoby niepełnosprawnej – w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 3/ wykonanie nowego oznakowania nieuwzględnionego w załącznikach, a które zostanie zlecone przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy – w ciągu 7 dni od pisemnego/e-mailowego zlecenia przez Zamawiającego.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę stabilizację gruntu - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stabilizację gruntu o powierzchni 3000 m2 na głębokość 35 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI