Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZakopane
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Zakopane
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-16
 • Numer ogłoszenia506249-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506249-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Zakopane, krajowy numer identyfikacyjny 65494800000, ul. ul. T. Kościuszki  13 , 34500   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 020 448, e-mail przetargi@um.zakopane.pl, faks 182 020 448.
Adres strony internetowej (URL): www.zakopane.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro ds zamówień publicznych pok.8 i 7 Urząd Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.
Numer referencyjny: BZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem. 3.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, 2) roboty rozbiórkowe elementów dróg (krawężników lub innych obramowań jezdni wraz z ławą betonową, nawierzchni chodników, zjazdów, słupków, tablic, znaków drogowych itp.) wraz z wywozem z terenu budowy, 3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do realizacji obiektu, w tym wycinki drzew z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego z następującymi zastrzeżeniami: a) drewno dłużycowe i użytkowe pozyskane z pozyskane z wycinki drzew na działkach Gminy Miasto Zakopane będzie podlegało ocenie i wycenie po ścięciu, zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 22.02.2016 r., a jego wartość brutto zostanie odjęta od wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 20 ust. 1 umowy i będzie stanowiło własność Wykonawcy, b) drewno opałowe, trociny i gałęziówka powstałe w trakcie pozyskiwania drewna, stanowią odpad i podlegają zagospodarowaniu na własne potrzeby przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zakopane, 4) karczowanie/frezowanie pni z uprzątnięciem trocin i fragmentów pni z terenu budowy, 5) rozbiórkę warstw bitumicznych i betonowych nawierzchni jezdni wraz z wywozem z terenu budowy, 6) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych drogowych z odwozem z terenu budowy na odległość do 10 km i rozładunkiem na terenie wskazanym przez Zamawiającego, 7) rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, podsypki cementowej, betonu, kamienia, gliny itp. wraz z wywozem z terenu budowy, 8) wszelkie roboty ziemne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy wraz z wywozem urobku z terenu budowy, kształtowaniem niezbędnych skarp, korektą wysokości oraz nachylenia skarp, itp., 9) przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni w granicach istniejącego pasa polegającą w szczególności na: a) wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych stabilizowanych mechanicznie z warstwą geowłókniny, b) wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych, c) wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, d) wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 10) ściek uliczny przykrawężnikowy z kostki betonowej na ławie betonowej, 11) nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej z podbudową, 12) nawierzchnie z prefabrykowanych betonowych płyt prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową, 13) sieć kanalizacji deszczowej, urządzenia odwadniające kanalizacji deszczowej, 14) umocnienia skarp prefabrykowanymi betonowymi płytami ażurowymi, 15) zabezpieczenia infrastruktury obcej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetleniowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej), 16) budowę schodów z betonowych elementów prefabrykowanych z barierami z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i fundamentów żelbetowych, 17) regulację wysokościową skrzynek, zasuw i hydrantów oraz wymianę i regulację wysokościową włazów i zwieńczeń studni na kanalizacji sanitarnej, sieci teletechnicznej, itp. (wraz z dostawą niezbędnych skrzynek, zasuw, włazów, nakryw studni itp.), 18) wykonanie nowego oznakowania pionowego (wraz z naklejkami koloru żółtego na słupach i słupkach zlokalizowanych w ciągach dla pieszych), 19) wykonanie oznakowania poziomego, 20) dostosowanie, profilowanie (w granicach pasa drogowego) istniejących zjazdów z nieruchomości przyległych do nowych parametrów drogi, 21) plantowanie i humusowanie z obsianiem trawą terenów zielonych oraz rekultywacja terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie elementów drogi, 22) opracowanie i dokonanie uzgodnień tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, 23) Uwaga: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 258/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Ze względu na usytuowanie drogi w terenie zabudowanym Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia pasa dla ruchu pieszych i wykonania odpowiedniego, zgodnego z przepisami oznakowania, które należy uwzględnić w tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykonawca wykona roboty budowlane odpowiadające zakresem określonym w przedstawionym projekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania) przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa. UWAGA Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie metody wykonania ław pod elementy drogowe (krawężniki, obrzeża), zgodnej z normą DIN 18318, tj. na fundamencie o grubości co najmniej 20cm z podstawą z betonu C12/15, z oporem o parametrach 0,10 m3 betonu/mb ławy (który w trakcie montażu nie może być jeszcze związany, aby powstało dobre połączenie prefabrykowanego elementu i betonu), jako równoważnej do wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB. UWAGA!! Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robot i przedłożyć go do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do robot w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w harmonogramie uwzględnił prowadzenie robot tak, aby zakończyć roboty w wymaganym terminie oraz zapewniając w okresie prowadzenia robot ciągłość ruchu samochodowego i pieszego. 3.2.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacja zamówienia opisanych w pkt.3.1 pkt.5 do 20 niniejszej siwz. 3.2.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.2.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane przez zamawiającego z poniżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.2.3.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2. czynności. 3.2.4.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Uwaga !!! wymogi opisane w pkt.3.2 niniejszej siwz znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 84 miesiące otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 60 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. 3.3.Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje załącznik nr 1 do siwz na który składa się 1) Projekt Wykonawczy (PW); 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 3) Przedmiar robót

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45100000-8
45111200-0
45233223-8
45233222-1
45230000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą ,że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 ,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy. którzy: 1)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę polegającą na przebudowie lub budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową/odbudowa nawierzchni drogi o długości nie mniejszej niż 0,3 km -potwierdzoną dowodem określającym czy wykazana robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacje o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2)dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: zapewnią kierowanie zleconymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: drogowej, instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych , lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazujące się aktualna przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) 3) dysponują narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia tj.: dysponują wytwórnią mas bitumicznych lub możliwością zakupu masy bitumicznej w ilości nie mniejszej niż 1000 ton oraz przedstawią opis środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości , zwany dalej „Programem” , który służy udokumentowaniu zapewnienia czasu dowozu MMA na miejsce wbudowania, który powinien dokumentować : -realną możliwość realizacji dowozu MMA w czasie mniejszym niż 2,5 godz. tj. do rozpoczęcia rozładunku MMA. - zawierać graficzne przedstawienie trasy dowozu MMA, -wskazywać maksymalną ilość pojazdów oczekujących na rozładunek, -zawierać sposób dokumentowania i weryfikacji wskazanego czasu w trakcie prowadzenia prac bitumicznych. Program, o którym mowa powyżej ma zostać sporządzony przez Wykonawcę przy ustaleniu następujących założeń: -czas manewrowania pojazdu na terenie wytwórni MMA wg danych empirycznych Wykonawcy, - prędkość średnia przejazdu pojazdu 50 km/h poza centrum Zakopanego, - prędkość średnia przejazdu pojazdu 40 km/h w centrum Zakopanego tj.: a)od skrzyżowania ul. Krzeptówki z ul. Szymona Zaryckiego, - czas oczekiwania na wjazd na most w Białym Dunajcu: a)przejazd inną trasą 0 h, b)przejazd w godz. 20ºº - 7ºº - 0 [h], c)przejazd w godz. 7ºº - 10ºº - 0,5 [h], d)przejazd w godz. 10ºº – 14ºº - 1,0 [h], e)przejazd w godz. 14ºº – 20ºº - 0,5 [h], -czas oczekiwania na rozładunek - do momentu rozpoczęcia czynności wg danych empirycznych Wykonawcy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) 2) Wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6a do j siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 3) Wykaz narzędzi ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do j siwz) , wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 4)Opis środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości , zwany dalej „Programem” , który służy udokumentowaniu zapewnienia czasu dowozu MMA na miejsce wbudowania. 5)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz. 2)Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3).Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4)Wykonawca ma do oferty załączyć (sporządzony w oparciu o udostępniony przez zamawiającego przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do siwz) ofertowy kosztorys budowlany w wersji uproszczonej. Sporządzony przez wykonawcę uproszczony kosztorys budowlany, będzie załącznikiem do podpisanej umowy o nazwie ”Tabela Elementów Rozliczeniowych” i będzie służył do wyliczenia zmniejszeń w przypadku niewykonania całego przedmiotu umowy. Zamawiający informuje ,że brak w ofercie wykonawcy ofertowego kosztorysu budowlanego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 11.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 11.1.1.pieniądzu; 11.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 11.1.3. gwarancjach bankowych; 11.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 11.1.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm). 11.2. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 z zaznaczeniem ,że dotyczy przetargu BZP.271.2.2018. Wadium musi znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 31 stycznia 2018 r. do godz. 12°° Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj. 31 stycznia 2018 r. do godz. 12°° w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 (parter). UWAGA! Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całośc robót 60,00
Wydłużony okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1. ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 1. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy. 2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, b) niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 6. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur, opisanych w umowie zawartej wskutek przeprowadzenia przedmiotowej procedury zamówień publicznych. 7. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentów budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na trenie budowy. 8. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), d) siły wyższej. 9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie, w jakim uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. 10. W przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie cen jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie drogi podjazdowej z kostki - Szerzyny
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie drogi podjazdowej z kostki brukowej ok. 160 m2 w rozsądnej cenie (wybranie ziemi, utwardzenie, ułożenie obrzeży i kostki). Proszę o oferty.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI