Wykonanie dokumentacji technicznych z obmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji technicznych z obmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień formalno-prawnych, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót przewidzianych w opracowanej dokumentacji technicznej na termomodernizacje budynków pozostających we władaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w podziale na dwie części:
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538350-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538350-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Wykonanie dokumentacji technicznych z obmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień formalno-prawnych, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót przewidzianych w opracowanej dokumentacji technicznej na termomodernizacje budynków pozostających we władaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w podziale na dwie części:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20 , 71-637  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, , e-mail agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl, , faks 914305201.
Adres strony internetowej (URL): http://szczecin.rdos.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego pok. nr 127 (kancelaria) lub przesłać na adres ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznych z obmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień formalno-prawnych, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót przewidzianych w opracowanej dokumentacji technicznej na termomodernizacje budynków pozostających we władaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w podziale na dwie części:
Numer referencyjny: ZP.261.18.2019.AD.58
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej opisany przedmiot umowy: 1) wykonanie dokumentacji technicznych z obmiarem i kosztorysem inwestorskim wraz z wszelkimi wymaganymi obowiązującym prawem uzgodnieniami formalno – prawnymi, w tym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę (dalej: Dokumentacja), o ile obowiązek ich uzyskania będzie wynikał z zakresu planowanych robót i obowiązujących przepisów, odrębnej dla każdego zadania wymienionego w pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia. 2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem, na podstawie i w zakresie Dokumentacji, robót budowlanych na etapie ich realizacji. 2. Przedmiot umowy podzielony został na dwie części. W zakres każdej części wchodzą nw. zadania: Część I*: Termomodernizacja budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza dydaktycznego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego – siedziby Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu. Zadanie 1: wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym Świdwie. Zadanie 2: Wymiana okien i drzwi w budynku edukacyjno-muzealnym Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Świdwie. Zadanie 3: Montaż instalacji PV o mocy ok. 3,24 kW, zlokalizowanej na gruncie, dla budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie. Zadanie 4: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie. Zadanie 5: Wymiana ogrzewania z tradycyjnego na podłogowe w budynku edukacyjno - muzealnym Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie. Zadanie 6: Remont budynku Strażnicy Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie oraz obiektów małej architektury i elementów zagospodarowania terenu na terenie przyległym do Strażnicy Część II*: Termomodernizacja budynku administracyjnego w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu Zadanie 1: Montaż instalacji PV o mocy ok. 9kW i powierzchni ok. 50m2 na dachu budynku garażowego. Zadanie 2: Wymiana poszycia dachowego wraz z elementami blacharki w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu Zadanie 3: Wymiana 3 okien w budynku administracyjnym Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu Zadanie 4: Modernizacja węzła sanitarnego (dwie toalety i jedna toaleta z prysznicem) w piwnicy budynku administracyjnego w siedzibie WST Złocieniec. Zadanie 5: Wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED w budynku administracyjnym – siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy (dalej: OPZ) stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71243000-3
71245000-7
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia 1) wykonanie Dokumentacji (włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, o ile obowiązek ich uzyskania będzie wynikał z zakresu planowanych robót i obowiązujących przepisów), w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego dokumentacji służącej uzyskaniu tego pozwolenia. Wykonawca może zadeklarować krótszy termin wykonania Dokumentacji, w kryterium oceny ofert. 2) sprawowanie nadzoru autorskiego, w całym okresie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, a dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – dotyczy obu części zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej na realizację robót budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, o wartości co najmniej 20.000 zł brutto. b) skieruje do realizacji zamówienia, osobę/y posiadające:  kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz  co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie, w tym na co najmniej 1 zakończoną dokumentację projektową, na podstawie której zrealizowano roboty budowlane, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, o wartości robót budowlanych co najmniej 20.000 zł brutto. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia. Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ dotyczące podwykonawców. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uzpz: 1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem - załącznik do SIWZ). 2.Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem - załącznik do SIWZ). 2)Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1)dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:  reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,  złożenie oferty wspólnie,  prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2)oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 uzup – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Dokumenty podmiotów trzecich W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dokument ten należy załączyć do oferty, dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:  oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),  cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum,  odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum,  okres obowiązywania umowy,  zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,  określenie sposobu reprezentacji konsorcjum,  zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego. 3. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia. Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1.każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załącznikach do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ dotyczące podwykonawców. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 upzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 uzpz: 1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem - załącznik do SIWZ). 2.Wykaz usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (zgodnie ze wzorem - załącznik do SIWZ). 2)Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1)dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:  reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,  złożenie oferty wspólnie,  prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2)oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 uzup – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Dokumenty podmiotów trzecich W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a upzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, dokument ten należy załączyć do oferty, dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:  oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),  cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum,  odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum,  okres obowiązywania umowy,  zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,  określenie sposobu reprezentacji konsorcjum,  zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego. 3. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
termin wykonania dokumentacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany warunków niniejszej umowy za zgodą każdej ze Stron, w formie pisemnej w postaci aneksu mogą być dokonywane w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian terminu wykonania umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach: 1) przestojów i opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 4) zmian w Dokumentacji, w stosunku do założeń OPZ, jeśli będzie to zmiana konieczna w celu zgodnego z prawem wykonania Dokumentacji lub będzie to zmiana wynikająca z uwarunkowań technicznych lub funkcjonalnych korzystnych dla Zamawiającego, 5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy i/lub wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu Dokumentacji, 2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zmiany w kolejności i terminach wykonywania przedmiotu umowy, 4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, nie przekraczających jednak 20% wynagrodzenia Wykonawcy. 4.Jeżeli zmiany, o których mowa powyżej, wymagają zmiany Dokumentacji strona inicjująca zmianę przedstawia opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub nie – zmiany pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz przedmiaru. Opis taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 5.Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na terminy realizacji umowy określone w § 3 ust. 3 i terminu wykonania umowy. 6.Nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony: 1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiającego, 2) zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza dydaktycznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Termomodernizacja budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza dydaktycznego oraz poprawa efektywności energetycznej budynku administracyjnego – siedziby Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu. Zadanie 1: wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED w Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym Świdwie. Zadanie 2: Wymiana okien i drzwi w budynku edukacyjno-muzealnym Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Świdwie. Zadanie 3: Montaż instalacji PV o mocy ok. 3,24 kW, zlokalizowanej na gruncie, dla budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie. Zadanie 4: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie. Zadanie 5: Wymiana ogrzewania z tradycyjnego na podłogowe w budynku edukacyjno - muzealnym Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie. Zadanie 6: Remont budynku Strażnicy Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie oraz obiektów małej architektury i elementów zagospodarowania terenu na terenie przyległym do Strażnicy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71243000-3, 71245000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
termin wykonania dokumentacji 40,00
(C) cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia 1) wykonanie Dokumentacji (włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, o ile obowiązek ich uzyskania będzie wynikał z zakresu planowanych robót i obowiązujących przepisów), w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego dokumentacji służącej uzyskaniu tego pozwolenia. Wykonawca może zadeklarowac krótszy termin wykonania Dokumentacji, w kryterium oceny ofert. 2) sprawowanie nadzoru autorskiego, w całym okresie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.


Część nr: 2 Nazwa: Część II: Termomodernizacja budynku administracyjnego w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Termomodernizacja budynku administracyjnego w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu Zadanie 1: Montaż instalacji PV o mocy ok. 9kW i powierzchni ok. 50m2 na dachu budynku garażowego. Zadanie 2: Wymiana poszycia dachowego wraz z elementami blacharki w Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu Zadanie 3: Wymiana 3 okien w budynku administracyjnym Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu Zadanie 4: Modernizacja węzła sanitarnego (dwie toalety i jedna toaleta z prysznicem) w piwnicy budynku administracyjnego w siedzibie WST Złocieniec. Zadanie 5: Wymiana oświetlenia tradycyjnego na LED w budynku administracyjnym – siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Złocieńcu. Zadanie 6. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zatrudnienie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji zadania „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącego przyłącza gazowego do projektowanego urządzenia stanowiącego zestaw gazowej pompy ciepła i kotła gazowego kondensacyjnego o łącznej mocy do 60 kW dla potrzeb budynku administracyjno-biurowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71242000-6, 71243000-3, 71245000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
(C) cena 60,00
termin wykonania dokumentacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia 1) wykonanie Dokumentacji (włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, o ile obowiązek ich uzyskania będzie wynikał z zakresu planowanych robót i obowiązujących przepisów), w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę, Wykonawca uzyska pisemną akceptację Zamawiającego dokumentacji służącej uzyskaniu tego pozwolenia. Wykonawca może zadeklarowac krótszy termin wykonania Dokumentacji, w kryterium oceny ofert. 2) sprawowanie nadzoru autorskiego, w całym okresie trwania robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie 2 klatek schodowych - Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie 2 klatek schodowych w miejscowości Pyrzyce. Jedna klatka ma 4 piętra, około 100 m2 lamperii oraz 200 m2 ścian i sufitów emulsją. Kwota, jaką mogę zaproponować za robociznę, to 10 000 zł za 1 klatkę. Materiał po mojej stronie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI