Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-13
 • Numer ogłoszenia537411-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537411-N-2019 z dnia 2019-04-13 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy: Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 10858838000000, ul. ul. Grębałowska  , 01-808  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 864 19 00, e-mail zamowienia@zgn-bielany.waw.pl, faks 22 835 06 12.
Adres strony internetowej (URL): https//zgn-bielany.waw.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://zgn-bielany.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https//zgn-bielany.waw.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca,
Adres:
ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Grębałowska 23/25,01-808 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Numer referencyjny: 35/KT/2019/W
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznych dla budynków 100% własności m.st. Warszawy zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Część 1: Projekt budowlany remontu elewacji oraz dachu budynku mieszkalno – usługowego zlokalizowanego przy ul. S. Przybyszewskiego 28. Część 2: Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Skalbmierskiej 19. Część 3: Projekt budowlany dotyczący remontu części instalacji kanalizacyjnej (poziomy) w piwnicy budynku mieszkalno - usługowego zlokalizowanego przy ul. Szegedyńskiej 13A. Część 4: Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalno – usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szegedyńskiej 13A. Część 5: Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Wrzeciono 30. Część 6: Projekt zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na lokale użytkowe o funkcji oświatowo – dydaktycznej w budynku, zlokalizowanym przy ul. T. Nocznickiego 7 (budynek szkoły). Część 7: Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościańskiej 6.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71221000-3
71314100-3
71320000-7
71244000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 1: minimum 30 dni, maksimum 60 dni kalendarzowych Część 2: minimum 30 dni, maksimum 90 dni kalendarzowych Część 3: minimum 30 dni, maksimum 70 dni kalendarzowych Część 4: minimum 30 dni, maksimum 45 dni kalendarzowych Część 5: minimum 30 dni, maksimum 45 dni kalendarzowych Część 6: minimum 30 dni, maksimum 70 dni kalendarzowych Część 7: minimum 30 dni, maksimum 45 dni kalendarzowych
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 1. Dla części 1: 1.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: uprawnienia projektanta w specjalności architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Architektów RP; 2. Dla części 2: 2.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: 2.1.1. uprawnienia projektanta w specjalności architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Architektów RP; 2.1.2. uprawnienia projektanta w specjalności elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP; 2.1.3. uprawnienia projektanta w specjalności sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP. 2.3. Dla części 3: 2.3.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: uprawnienia projektanta w specjalności sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP; 2.4. Dla części 4: 2.4.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: uprawnienia projektanta w specjalności sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP; 2.5. Dla części 5: 2.5.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: uprawnienia projektanta w specjalności sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP; 2.6. Dla części 6: 2.6.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: 2.6.1.1. uprawnienia projektanta w specjalności architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Architektów RP; 2.6.1.2. uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP; 2.6.1.3. uprawnienia projektanta w specjalności elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP; 2.6.1.4. uprawnienia projektanta w specjalności sanitarnej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa RP. 2.7. Dla części 7: 2.7.1. Do realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przy pomocy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe i aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego), w tym co najmniej osobami posiadającymi: uprawnienia projektanta w specjalności architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Architektów RP W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia za kwotę nie mniejszą, niż 10 000,00 zł. brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
12.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 12.4.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ (Wykaz usług). 12.4.2. Dowodami, o których wyżej mowa, są: 12.4.2.1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 12.4.2.2. oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa. 12.4.3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zatrudnia/zatrudni przynajmniej jednego pracownika z wymaganymi w każdej z danych części zamówienia uprawnieniami, na podstawie umowy o pracę w rozumienie Kodeksu pracy, do obsługi przedmiotu zamówienia (Wykaz osób).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 2.2.2 2. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców. skazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji: 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z § 13 i Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1: Projekt budowlany remontu elewacji oraz dachu budynku mieszkalno – usługowego zlokalizowanego przy ul. S. Przybyszewskiego 28.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Projekt budowlany remontu elewacji oraz dachu budynku mieszkalno – usługowego zlokalizowanego przy ul. S. Przybyszewskiego 28.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7, 71244000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 1: minimum 30 dni, maksimum 60 dni kalendarzowych


Część nr: 2 Nazwa: Część 2: Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Skalbmierskiej 19.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Skalbmierskiej 19.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7, 71244000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 2: minimum 30 dni, maksimum 90 dni kalendarzowych


Część nr: 3 Nazwa: Część 3: Projekt budowlany dotyczący remontu części instalacji kanalizacyjnej (poziomy) w piwnicy budynku mieszkalno - usługowego zlokalizowanego przy ul. Szegedyńskiej 13A.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: Projekt budowlany dotyczący remontu części instalacji kanalizacyjnej (poziomy) w piwnicy budynku mieszkalno - usługowego zlokalizowanego przy ul. Szegedyńskiej 13A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 3: minimum 30 dni, maksimum 70 dni kalendarzowych


Część nr: 4 Nazwa: Część 4: Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalno – usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szegedyńskiej 13A.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4: Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalno – usługowego, zlokalizowanego przy ul. Szegedyńskiej 13A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7, 71244000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 4: minimum 30 dni, maksimum 45 dni kalendarzowych


Część nr: 5 Nazwa: Część 5: Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Wrzeciono 30.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5: Projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Wrzeciono 30.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7, 71244000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 5: minimum 30 dni, maksimum 45 dni kalendarzowych


Część nr: 6 Nazwa: Część 6: Projekt zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na lokale użytkowe o funkcji oświatowo – dydaktycznej w budynku, zlokalizowanym przy ul. T. Nocznickiego 7 (budynek szkoły).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6: Projekt zmiany sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na lokale użytkowe o funkcji oświatowo – dydaktycznej w budynku, zlokalizowanym przy ul. T. Nocznickiego 7 (budynek szkoły).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby każda część przedmiotu zamówienia zrealizowana została w terminie: Część 6: minimum 30 dni, maksimum 70 dni kalendarzowych


Część nr: 7 Nazwa: Część 7: Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościańskiej 6.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7: Dokumentacja odtworzeniowa budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Kościańskiej 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71314100-3, 71320000-7, 71244000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie pomieszczeń biurowych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie pomieszczeń biurowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI