Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości gminnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMyślibórz
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Myślibórz
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538879-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538879-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Myślibórz: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myślibórz, krajowy numer identyfikacyjny 52976900000000, ul. ul. Rynek im. Jana Pawła II  1 , 74-300  Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 957 472 061, e-mail mysliborz@mysliborz.pl, faks 957 473 363.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mysliborz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.mysliborz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mysliborz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości gminnych
Numer referencyjny: ZP.271.4.2019.MO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości gminnych: Część I – nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 140/43, 140/34, 140/24, 140/23, 140/22, 140/21 obręb 2 miejscowość Myślibórz, znajdujące się w kwartale ulic: Ratuszowej, Bohaterów Warszawy, Niedziałkowskiego, Mariackiej. Przedmiot zamówienia w części I obejmuje: - utwardzenie terenu nieruchomości, - wyznaczenie ciągu jezdnego i chodnika, - wyznaczenie miejsc postojowych, - oświetlenie nieruchomości, - odwodnienie, - mała architektura i zieleń. Część II - nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 147/43, 147/5, 147/10, 147/28, obręb 2 miejscowość Myślibórz, znajdujące się w kwartale ulic: Rynek im. Jana Pawła II, Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy, Ratuszowej. Przedmiot zamówienia w części II obejmuje: - utwardzenie terenu nieruchomości, - wyznaczenie ciągu jezdnego i chodnika, - wyznaczenie miejsc postojowych, - oświetlenie nieruchomości, - odwodnienie, - mała architektura i zieleń. 3.1.1. Dokumentacja będącą przedmiotem zamówienia dla części I obejmuje: 1) Uzyskanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego terenu inwestycji; 2) Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania nieruchomości - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 3) Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych – 5 egzemplarzy w wersji tradycyjnej (papierowej); 4) Sporządzenie STWiOR - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 5) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 6) Sporządzenie przedmiarów robót - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 7) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich map i innych niezbędnych do wykonania zadania dokumentów; 8) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji w tym Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; 9) Pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w okresie 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia; 10) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 1 do 4) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania); 11) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 5 do 6) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf oraz wersji edytowalnej *ath lub *xls (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania). 3.1.2. Dokumentacja będącą przedmiotem zamówienia dla części II obejmuje: 1) Sporządzenie inwentaryzacji ogólnobudowlanej stanu terenu inwestycji (pomiary wysokościowe, inwentaryzacja sieci, zabudowa) - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 2) Uzyskanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego terenu inwestycji; 3) Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania nieruchomości - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 4) Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych – 5 egzemplarzy w wersji tradycyjnej (papierowej); 5) Sporządzenie STWiOR - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 6) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 7) Sporządzenie przedmiarów robót - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 8) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich map i innych niezbędnych do wykonania zadania dokumentów; 9) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji w tym Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; 10) Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ww. nieruchomości; 11) Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym; 12) Pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w okresie 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia; 13) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 1 do 5) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania); 14) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 6 do 7) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf oraz wersji edytowalnej *ath lub *xls (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania). 3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 3.3. Wykonawca zobowiązany do udzielenia 5 letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy dla obu części zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia dla obu części należy wykonać w następujący sposób: 1) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych; 2) dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego; 3) dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy; 4) przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych; 5) dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w rozporządzeniami i ustawami: a) Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2067), b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz. 1202 z ze zm.), c) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. roku poz. 1986 ze zm.), d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1935), e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129), f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 2015r. poz.1422), g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), h) wszystkich pozostałych przepisów szczególnych i Norm Polskich mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, i) projekt budowlany i wykonawczy w trakcie i po jego wykonaniu uzgadniać należy także pod względem rozwiązań ze wskazanymi przez Inwestora przedstawicielami Gminy Myślibórz.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71322000-1
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej lub zawodowej. 1.1. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą starannością: • co najmniej jedną usługę polegająca na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego zagospodarowania terenu, o wartości prac projektowych o wartości min. 20.000,00 zł brutto. Warunek doświadczenia dotyczy zarówno jednej jak i dwóch części zamówienia. Oznacza to, że wykonawca składający ofertę na jedną lub dwie części zamówienia wykazuje jedną usługę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 1.2. Wykonawca musi wskazać osoby skierowane do realizacji zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania: Projektant branży architektonicznej Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Projektant branży sanitarnej Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do projektowania bez ograniczeń w specjalności zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci uzbrojenia terenu cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Projektant branży elektrycznej Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie tj. doprojektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Warunek zostanie spełniony również, gdy jedna osoba będzie posiadać kilka wymienionych uprawnień projektowych (wskazane osoby łącznie muszą posiadać wszystkie wymienione uprawnienia projektowe). Warunek dysponowania projektantami ww. branż dotyczy zarówno jednej jak i dwóch części zamówienia. Oznacza to, że wykonawca składający ofertę na jedną lub dwie części zamówienia wykazuje po jednym projektancie w każdej z ww. branż na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2018r. poz. 1202 z ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług (załącznik nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób (załącznik nr 6), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. W/w oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta winna zawierać: a) Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 9.2. SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ); f) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, g) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta branży architektonicznej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a także na podstawie protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo-finansowy robót zaniechanych lub niewykonanych; 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 1) zaistnieniem w okresie umownego terminu wykonania umowy, niezależnego od Stron zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i któremu Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności nie mógł zapobiec. Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni, w których zdarzenie losowe uniemożliwiało wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem Umowy; 2) wezwaniem wystosowanego do Wykonawcy przez organy administracji państwowej lub samorządowej prowadzące postępowania administracyjne niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy, do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów o ile wezwanie nie jest następstwem wadliwości lub niekompletności złożonej dokumentacji. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni zakreślonych przez organ do wykonania wezwania, ale nie dłużej niż okres faktycznego wykonania tego wezwania; 3) niezałatwieniem przez organy administracji państwowej lub samorządowej w terminie określonym ustawą, sprawy administracyjnej, której zakończenie niezbędne jest dla wykonania niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni, o które organ przedłużył postępowanie ponad termin ustawowy; 4) wystąpieniem szczególnych trudności w pozyskiwaniu przez Wykonawcę materiałów wyjściowych do wykonania Umowy, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności przed zawarciem Umowy. O zaistnieniu takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o ich wystąpieniu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tę okoliczność. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem o zmianę terminu przedłożyć dowody wykazujące wystąpienie niniejszej przesłanki, wskazując długość trwania oraz czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu jej usunięcia. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni, w których z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie było możliwe pozyskanie dokumentów, których brak uniemożliwiał prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z realizacją Umowy; 5) zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim mają one bezpośredni wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni niezbędnych do wykonania Umowy zgodnie ze zmienionymi przepisami; 6) objęciem w trakcie wykonania umowy zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni niezbędnych do wykonania Umowy z uwzględnieniem powyższych okoliczności; 7) odkryciem zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni niezbędnych dla wydania oraz wykonania decyzji i zaleceń organów ochrony konserwatorskiej; 8) zmniejszeniem lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy. Strony dokonują zmiany terminu umowy uwzględniając, zgodnie ze Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac Projektowych czasochłonność prac, o które zakres Umowy zostanie zwiększony lub zmniejszony; 9) zawieszeniem przez Zamawiającego wykonania Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni zawieszenia. Wykonawca nie jest upoważniony do zawieszania wykonania Umowy; 10) wydaniem Polecenia Zmiany przez Zamawiającego. Strony dokonują zmiany terminu umowy uwzględniając, zgodnie ze Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac Projektowych czasochłonność prac, o które zakres Umowy zostanie zwiększony lub zmniejszony; 11) udzieleniem przez Zamawiającego innego zamówienia, którego przedmiot pozostaje w bezpośrednim związku i istotnie wpływa na termin wykonania niniejszej Umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania Umowy o ilość dni, w których Wykonawca faktycznie nie mógł wykonywać żadnych czynności związanych z wykonywaniem Umowy oczekując na uzyskanie przedmiotu takiego zamówienia; 3. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. 4. Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z niewywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub rozwiązać Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia zgodnie z Umową. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w szczególności: a) zmian redakcyjnych Umowy, b) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 6. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków postawionych na etapie postępowania przetargowego. Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest obowiązkiem Zamawiającego i zastrzegają oni możliwość nieudzielenia zgody. 7. Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, 3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 6. Dopuszcza się inne nieistotne zmiany umowy nienaruszające art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Załącznik nr 9 do SIWZ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego jest: Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Tel.: +48 95 747 20 61 Fax.: +48 95 747 33 63 e-mail: mysliborz@mysliborz.pl  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Myślibórz jest Marek Powała, kontakt: iod.umig@mysliborz.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zagospodarowania nieruchomości gminnych”, Nr sprawy: ZP.271.4.2019.MO, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I – nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 140/43, 140/34, 140/24, 140/23, 140/22, 140/21 obręb 2 miejscowość Myślibórz, znajdujące się w kwartale ulic: Ratuszowej, Bohaterów Warszawy, Niedziałkowskiego, Mariackiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 140/43, 140/34, 140/24, 140/23, 140/22, 140/21 obręb 2 miejscowość Myślibórz, znajdujące się w kwartale ulic: Ratuszowej, Bohaterów Warszawy, Niedziałkowskiego, Mariackiej. Przedmiot zamówienia w części I obejmuje: - utwardzenie terenu nieruchomości, - wyznaczenie ciągu jezdnego i chodnika, - wyznaczenie miejsc postojowych, - oświetlenie nieruchomości, - odwodnienie, - mała architektura i zieleń. Dokumentacja będącą przedmiotem zamówienia dla części I obejmuje: 1) Uzyskanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego terenu inwestycji; 2) Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania nieruchomości - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 3) Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych – 5 egzemplarzy w wersji tradycyjnej (papierowej); 4) Sporządzenie STWiOR - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 5) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 6) Sporządzenie przedmiarów robót - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 7) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich map i innych niezbędnych do wykonania zadania dokumentów; 8) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji w tym Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; 9) Pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w okresie 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia; 10) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 1 do 4) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania); 11) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 5 do 6) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf oraz wersji edytowalnej *ath lub *xls (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta branży architektonicznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II - nieruchomości o nr ewidencyjnych gruntów 147/43, 147/5, 147/10, 147/28, obręb 2 miejscowość Myślibórz, znajdujące się w kwartale ulic: Rynek im. Jana Pawła II, Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy, Ratuszowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w części II obejmuje: - utwardzenie terenu nieruchomości, - wyznaczenie ciągu jezdnego i chodnika, - wyznaczenie miejsc postojowych, - oświetlenie nieruchomości, - odwodnienie, - mała architektura i zieleń. Dokumentacja będącą przedmiotem zamówienia dla części II obejmuje: 1) Sporządzenie inwentaryzacji ogólnobudowlanej stanu terenu inwestycji (pomiary wysokościowe, inwentaryzacja sieci, zabudowa) - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 2) Uzyskanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego terenu inwestycji; 3) Sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania nieruchomości - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 4) Sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych – 5 egzemplarzy w wersji tradycyjnej (papierowej); 5) Sporządzenie STWiOR - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 6) Sporządzenie kosztorysów inwestorskich - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 7) Sporządzenie przedmiarów robót - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 8) Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich map i innych niezbędnych do wykonania zadania dokumentów; 9) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, decyzji w tym Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; 10) Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ww. nieruchomości; 11) Uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym; 12) Pełnienie nieodpłatnego nadzoru autorskiego w okresie 36 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia; 13) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 1 do 5) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania); 14) Przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji z pkt 3.1 SIWZ (od 6 do 7) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf oraz wersji edytowalnej *ath lub *xls (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenia projektanta branży architektonicznej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie 2 klatek schodowych - Pyrzyce
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie 2 klatek schodowych w miejscowości Pyrzyce. Jedna klatka ma 4 piętra, około 100 m2 lamperii oraz 200 m2 ścian i sufitów emulsją. Kwota, jaką mogę zaproponować za robociznę, to 10 000 zł za 1 klatkę. Materiał po mojej stronie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI