Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia513781-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513781-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2 , 30-901   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, e-mail 35wog.szpk@ron.mil.pl, faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (URL): http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Krakowska 2 30-199 RZĄSKA Kancelaria jawna, budynek nr 1, pokój nr 120 (piętro I) w godzinach 8.00 – 11.00 i 13.00 – 15.00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce.
Numer referencyjny: 6/INFR/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontów wybranych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 3.2 Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 części: a) Część nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót drogowych, budowlanych i instalacyjnych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych dla robót realizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego – dla całości przedsięwzięcia, • projektów wykonawczych – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • przedmiarów robót – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • kosztorysów inwestorskich – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • projekt rozbiórki budynku nr 4 i wiaty śmietnikowej. W zakresie zadania jest uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń administracyjnych: • pozwolenie Konserwatora Zabytków na roboty budowlane, • pozwolenie na budowę – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, • pozwolenie rozbiórki – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, • pozwolenie MPWiK Kraków, • pozwolenie ZIKiT Kraków. Uzgodnienia ppoż, sanepid i bhp: Wykonawca dokumentacji projektowej uzgadnia projekt budowlany z rzeczoznawcami z zakresu ppoż, sanepid i bhp. Mapa do celów projektowych: Wykonawca przedmiotu zamówienia we własnym zakresie zapewnia sporządzenie mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę. Geodeta pobierze materiały do wykonania mapy w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury ul. Mogilska 85 w Krakowie. Stan istniejący parametry techniczne Teren kompleksu wojskowego • powierzchnia dróg: około 3027 m2 • powierzchnia chodników: około 399 m2 • powierzchnia placów: 969 m2 • powierzchnia biologicznie czynna: 2918 m2 • powierzchnia klombu: 160 m2 Pomieszczenia po nieczynnej kotłowni w budynku nr 1 • powierzchnia: około 300 m2 • kubatura: około 1500 m3 • pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku Budynek nr 1 • przeznaczenie budynku: biurowo-sztabowy • rok budowy: 1952 • powierzchnia użytkowa: 2852 m2 • powierzchnia zabudowy: 973 m2 • kubatura: 13137 m3 • budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną Budynek nr 4 • kubatura: 207 m3 • powierzchnia: 69 m2 Infrastruktura podziemna • kanalizacja długość: około 300 mb • wodociąg długość: około 100 mb b) Część nr 2: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg, chodników, urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej przy budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg i chodników wraz z wymianą urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej przy budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. W zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających realizować przedmiotowy zakres robót budowlanych. c) Część nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji budynku nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót budowlanych - remont wszystkich pomieszczeń i instalacji w budynku nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Remontowane pomieszczenia to: sale żołnierskie, pomieszczenia kancelaryjne, pomieszczenia magazynowe, magazyny broni, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia piwnicy. Należy również zaprojektować wymianę instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i alarmowych. Zaprojektować instalację oddymiania klatek schodowych oraz instalację czujek ppoż. d) Część nr 4: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji oraz elewacji i stropodachu budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót budowlanych - remont wszystkich pomieszczeń magazynowych, biurowych, warsztatowych i instalacji oraz remont elewacji i stropodachu w budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Remontowane pomieszczenia to: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, ciągi komunikacyjne, klatka schodowa, pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia techniczne. Należy również zaprojektować wymianę instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i alarmowych. Zaprojektować instalację czujek ppoż. e) Część nr 5: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu elewacji i dachu budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu elewacji i dachu budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. f) Część nr 6: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gm. Słomniki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gm. Słomniki. g) Część nr 7: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu trybuny głównej na placu apelowym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu trybuny głównej na placu apelowym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Głównym celem jest poprawienie estetyki i funkcjonalności trybuny, która jest wykorzystywana podczas różnego rodzaju uroczystości wojskowych. h) Część nr 8: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 36 na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Kłaj. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 36 na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Kłaj. Wykaz prac do zaprojektowania: • wydzielenie pomieszczeń sanitarnego oraz socjalnego dla pracowników warsztatu • wymiana sieci wodociągowej • zaprojektowanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu sanitarnymi socjalnym oraz szamba na nieczystości płynne • wymiana okien • obniżenie sufitu do wysokości około 3,5 m • wymiana zużytych posadzek wraz z warstwami podbudowy • położenie glazury na posadzkach oraz ścianach • wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach wszystkich pomieszczeń warsztatowych • wymiana instalacji elektrycznej • zamontowanie grzejników elektrycznych • zamontowanie wentylacji mechanicznej dla ciągu technologicznego • zaprojektowanie specjalistycznego ciągu technologicznego CTRK-1. 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części od nr 1 do nr 8, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do UMOWY tj. Specyfikacji Przedmiotu Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 553000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
160
150
160
160
150
150
150
120

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 10.2 Posiadania zdolności zawodowej: Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada niezbędną do wykonania zdolność zawodową, składa oświadczenie w jednolitym oświadczeniu (zał. 2 do SIWZ) wykazując spełnienie niżej wskazanych wymagań: Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawienia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej: Dla części nr 1: • 3 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda i na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł każda; Dla części nr 2: • 2 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda i na kwotę nie mniejszą niż 7 000,00 zł każda; Dla części nr 3: • 3 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda i na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł każda; Dla części nr 4: • 3 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda i na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł każda; Dla części nr 5: • 2 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda i na kwotę nie mniejszą niż 9 000,00 zł każda; Dla części nr 6: • 3 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda lub obiektów budowlanych takich jak wiadukty lub mosty i na kwotę nie mniejszą niż 9 000,00 zł każda; Dla części nr 7: • 2 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda lub obiektów budowlanych takich jak trybuny i na kwotę nie mniejszą niż 7 000,00 zł każda; Dla części nr 8: • 2 usług dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych na roboty budowlane lub remontowe obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 każda i na kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 zł każda; wraz z podaniem nazwy przedmiotu zamówienia-usługi, daty wykonania, nazwy i adresu odbiorcy usługi, kubatury obiektu i wartości dokumentacji oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (zał.nr 7 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca w jednolitym oświadczeniu „JO” (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia. Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ) oraz dowody określające czy wskazane przez Wykonawcę usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp; 10.3 Posiadania zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej dysponował projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w branży: Dla części nr 1:  architektonicznej  drogowej  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 2:  drogowej  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 3:  architektonicznej  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 4:  architektonicznej  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 5:  architektonicznej  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 6:  mostowej,  kolejowej,  konstrukcyjno-budowlanej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 7:  architektonicznej  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Dla części nr 8:  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej,  elektrycznej, Ponadto z uwagi na lokalizację kompleksu wojskowego na terenie objętym opieką konserwatorską Zamawiający wymaga od Wykonawcy niniejszej dokumentacji dysponowania osobą posiadającą kwalifikacje do prac konserwatorskich przy zabytkach w specjalności architektonicznej. Na etapie składania ofert Wykonawca w jednolitym oświadczeniu „JO” (zał. nr 2 do SIWZ) oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami. Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ) Wykonawca ma obowiązek złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp; a) Dokumentacje projektowo-kosztorysowe mają być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w danej branży oraz wpisane na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego, b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, stwierdzających nadanie odpowiednich uprawnień i przynależność do izby osób wykonujących zamówienie. Wymóg posiadania ww. uprawnień zgodny jest z art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2017 poz. 1332 t. j. z późn. zm.). Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 t. j. z późn. zm.) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Podstawy Wykluczenia badane na etapie złożenia jednolitego oświadczenia e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia); j) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia); k) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  zamawiającym,  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  członkami komisji przetargowej,  osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia); l) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, badane jest na etapie składania JO (jest zawarte w treści oświadczenia). Dokumenty wskazane w ppkt 1.4 dostarczone na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust 2 Pzp. mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca złożył ofertę na kilka części Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej, w jednym osobnym komplecie dokumentów oznaczonym dla jakich części jest on złożony oraz trwale połączonym w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie (np. zszyty). 1.5. Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 poz. 1126) (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1,2,4 rozporządzenia część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a, b, d, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 ust 1 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. d), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Powyższe dokumenty w formie oświadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 oraz 4 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 lit. a i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia (część III SIWZ pkt 1 ppkt lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp., w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja dot. otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający zamieści przykładowy wzór ww. oświadczenia na swojej stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w część III SIWZ pkt 1 ppkt 1.1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od dn. … do dn. … w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (wzór załącznik nr 4 do SIWZ) złożony w oryginale – załącznik musi być potwierdzony przez podmiot oddający do dyspozycji zasoby. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty dotyczące podmiotu na zasobach których polega na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust 2 Pzp.: • dokumenty o których mowa w części III SIWZ pkt 1 ppkt 1.4 (dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 Pzp.); • oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ potwierdzającego odpowiednio że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp. w związku z § 5 pkt 5-9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp. przez Zamawiającego należy dostarczyć: a) Wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług (zgodnie z zał. nr 9 do SIWZ) oraz dowody określające, iż wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; b) Wykaz osób (zgodnie z zał. nr 10 do SIWZ); c) „Oświadczenie o braku możliwości uzyskania poświadczeń o wykonanych bądź wykonywanych usługach” (zał. nr 7 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty: Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1) nw. dokumenty:  Jednolite oświadczenie (zał. nr 2);  „Formularz cenowy” (zał. od nr 3a do nr 3h);  „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 4) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: cześć nr 1 w kwocie – 3 500,00 zł (słownie zł: trzy tysiące pięćset); cześć nr 2 w kwocie – 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc); cześć nr 3 w kwocie – 4 500,00 zł (słownie zł: cztery tysiące pięćset); cześć nr 4 w kwocie – 1500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset); cześć nr 5 w kwocie – 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc); cześć nr 6 w kwocie – 1 500,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc pięćset); cześć nr 7 w kwocie – 800,00 zł (słownie zł: osiemset); cześć nr 8 w kwocie – 1 000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc);

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót drogowych, budowlanych i instalacyjnych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych dla robót realizowanych na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 21 w Krakowie. W zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie: • projektu budowlanego – dla całości przedsięwzięcia, • projektów wykonawczych – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • przedmiarów robót – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • kosztorysów inwestorskich – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – oddzielnie dla każdego z zakresów, wg zał. nr 1 SPU, pkt. • projekt rozbiórki budynku nr 4 i wiaty śmietnikowej. W zakresie zadania jest uzyskanie wymaganych prawem decyzji i pozwoleń administracyjnych: • pozwolenie Konserwatora Zabytków na roboty budowlane, • pozwolenie na budowę – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, • pozwolenie rozbiórki – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, • pozwolenie MPWiK Kraków, • pozwolenie ZIKiT Kraków. Uzgodnienia ppoż, sanepid i bhp: Wykonawca dokumentacji projektowej uzgadnia projekt budowlany z rzeczoznawcami z zakresu ppoż, sanepid i bhp. Mapa do celów projektowych: Wykonawca przedmiotu zamówienia we własnym zakresie zapewnia sporządzenie mapy do celów projektowych przez uprawnionego geodetę. Geodeta pobierze materiały do wykonania mapy w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury ul. Mogilska 85 w Krakowie. Stan istniejący parametry techniczne Teren kompleksu wojskowego • powierzchnia dróg: około 3027 m2 • powierzchnia chodników: około 399 m2 • powierzchnia placów: 969 m2 • powierzchnia biologicznie czynna: 2918 m2 • powierzchnia klombu: 160 m2 Pomieszczenia po nieczynnej kotłowni w budynku nr 1 • powierzchnia: około 300 m2 • kubatura: około 1500 m3 • pomieszczenia znajdują się w piwnicy budynku Budynek nr 1 • przeznaczenie budynku: biurowo-sztabowy • rok budowy: 1952 • powierzchnia użytkowa: 2852 m2 • powierzchnia zabudowy: 973 m2 • kubatura: 13137 m3 • budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną Budynek nr 4 • kubatura: 207 m3 • powierzchnia: 69 m2 Infrastruktura podziemna • kanalizacja długość: około 300 mb • wodociąg długość: około 100 mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 131000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 160
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg, chodników, urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej przy budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu dróg i chodników wraz z wymianą urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej przy budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. W zakresie przedmiotu zamówienia jest uzyskanie pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających realizować przedmiotowy zakres robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 44000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji budynku nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót budowlanych - remont wszystkich pomieszczeń i instalacji w budynku nr 1 i 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Remontowane pomieszczenia to: sale żołnierskie, pomieszczenia kancelaryjne, pomieszczenia magazynowe, magazyny broni, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia piwnicy. Należy również zaprojektować wymianę instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i alarmowych. Zaprojektować instalację oddymiania klatek schodowych oraz instalację czujek ppoż.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 154000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 160
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji oraz elewacji i stropodachu budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych robót budowlanych - remont wszystkich pomieszczeń magazynowych, biurowych, warsztatowych i instalacji oraz remont elewacji i stropodachu w budynku nr 85 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Remontowane pomieszczenia to: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia magazynowe, ciągi komunikacyjne, klatka schodowa, pomieszczenia higieniczno sanitarne, pomieszczenia techniczne. Należy również zaprojektować wymianę instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i alarmowych. Zaprojektować instalację czujek ppoż.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 160
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu elewacji i dachu budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu elewacji i dachu budynku nr 46 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ułanów 43 w Krakowie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 39000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gm. Słomniki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia remontu wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gm. Słomniki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu trybuny głównej na placu apelowym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu trybuny głównej na placu apelowym na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rząsce. Głównym celem jest poprawienie estetyki i funkcjonalności trybuny, która jest wykorzystywana podczas różnego rodzaju uroczystości wojskowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 29000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 36 na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Kłaj.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych remontu pomieszczeń i instalacji w budynku nr 36 na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Kłaj. Wykaz prac do zaprojektowania: • wydzielenie pomieszczeń sanitarnego oraz socjalnego dla pracowników warsztatu • wymiana sieci wodociągowej • zaprojektowanie instalacji wod-kan w pomieszczeniu sanitarnymi socjalnym oraz szamba na nieczystości płynne • wymiana okien • obniżenie sufitu do wysokości około 3,5 m • wymiana zużytych posadzek wraz z warstwami podbudowy • położenie glazury na posadzkach oraz ścianach • wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach wszystkich pomieszczeń warsztatowych • wymiana instalacji elektrycznej • zamontowanie grzejników elektrycznych • zamontowanie wentylacji mechanicznej dla ciągu technologicznego • zaprojektowanie specjalistycznego ciągu technologicznego CTRK-1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 40000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium ceny 60,00
Kryterium terminu wykonania usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż bramy segmentowej, Wieliczka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania26-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlece (tanio) montaż bramy segmentowej 2500x1225 Normstal, bez napedu. Wieliczka. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI