Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi dojazdowej, parkingu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi dojazdowej, parkingu i ogrodzenia po wznowieniu granic na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy k/Brus należącego do Akademii Marynarki Wojennej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdynia
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAkademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia538121-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538121-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi dojazdowej, parkingu i ogrodzenia po wznowieniu granic na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy k/Brus należącego do Akademii Marynarki Wojennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, krajowy numer identyfikacyjny 19006413600000, ul. ul. Śmidowicza  69 , 81-127  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 262 537, e-mail a.parasinska@amw.gdynia.pl, faks 261 262 963.
Adres strony internetowej (URL): www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.amw.gdynia.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.amw.gdynia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amw.gdynia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę w formie papierowej należy złożyć: bud. nr 5, pok. nr 349 - Kancelaria Jawna AMW
Adres:
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, bud. nr 5, pok. nr 349 - Kancelaria Jawna czynna w godz.: 7.30- 10.00 i od 13.00 - 15.15 codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi dojazdowej, parkingu i ogrodzenia po wznowieniu granic na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy k/Brus należącego do Akademii Marynarki Wojennej
Numer referencyjny: 44/ZP/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Prace przedprojektowe: a)wizja lokalna w terenie - dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, ewentualne odkrywki z użyciem własnego sprzętu, b)badania geotechniczne gruntu w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowej dokumentacji - jeżeli są wymagane, c)wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, d)wykonanie mapy do celów projektowych. 2)Dokumentacja projektowa, wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 1.5, obejmująca: a)wykonanie projektu budowlanego o stopniu szczegółowości projektu wykonawczego z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót budowlano-drogowych dotyczących wykonania remontu drogi dojazdowej, parkingu, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz przeniesieniem budki wartowniczej, w tym m.in.: rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych YOMBO z parkingu i drogi, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogowej (gr. 8cm) wraz z krawężnikami,rozebranie istniejącego ogrodzenia od strony zachodniej oraz ponowny jego montaż na nowo wytyczonej linii granicznej (mapa ewidencyjna wznowienia granicy - w załączeniu),profilowanie terenu wg wyznaczonej niwelety, demontaż starej i wykonanie nowej bramy umożliwiającej wjazd na teren AOS wraz z furtką dla pieszych oraz szlabanem, budką wartowniczą i słupkami z zainstalowanymi czytnikami dostępu, doprowadzenie oraz podłączenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej do budki wartowniczej, w kosztorysie należy uwzględnić przeniesienie materiału własnego zlokalizowanego w obrębie projektowanego parkingu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie AOS (kostka betonowa typu tetka w ilości ok. 370m2).prace porządkowe. b)wykonanie dokumentacji kosztorysowej, c)opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3)Uzgodnienia, decyzje administracyjne a)uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym zgodnie z zapisami umownymi (przed uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami), b)uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień w przedmiotowym zakresie, c)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia ze stosownego urzędu o braku wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót w przypadku ich wykonania na zgłoszenie. Dane techniczne terenu: różnica poziomów – ~4 m, długość ogrodzenia ~ 150 m, powierzchnia parkingu ~ 1750 m², powierzchnia drogi ~ 700 m², preferowany materiał – kostka betonowa drogowa o gr. 8cm, zakres opracowania wskazany w załączniku graficznym. Projektowany obiekt znajduje się na terenie zamkniętym na mocy decyzji Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 1)Projekt budowlany należy wykonać w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF w 6 egz. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferujemy w formacie z rozszerzeniem „pdf”. 2)Projekt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1133) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072 z późn. zm.) 3)Projekt należy wykonać w stopniu szczegółowości jak dla projektu wykonawczego aby jednoetapowo uzyskać kompletny produkt o stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. Projekt powinien być opatrzony adnotacją projektanta, że spełnia wymogi projektu wykonawczego. 4)W projekcie budowlanym należy umieścić informację odnośnie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wymagania dotyczące opracowań kosztorysowych: 1)Kosztorys inwestorski musi być wykonany: zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r. poz. 1389),metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych, należy zastosować katalogi KNR-W, wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację własną, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru. 2)Do kosztorysów inwestorskich należy dołączyć: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z cenami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu, bez narzutów i zestawienie wartości robocizny, bez narzutów. Kosztorysy powinny zawierać wyliczenie wartości przedmiarowych wynikających z projektu z zachowaniem podziału na elementy robót. 3)Przekazanie - w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF – po 3 egz. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferujemy zapisanie w formacie „pdf” . Wymagania dotyczące przedmiaru robót 1)Przedmiar robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego musi być wykonany:zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r. poz. 1389) oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD ), preferujemy zapisanie w formacie „pdf”.;zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.), i w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferujemy zapisanie w formacie „pdf”. 2)Przedmiar robót powinien być opatrzony uwagą cyt. „Dla pozycji przedmiarowych obowiązuje wyszczególnienie robót zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” oraz powinien zawierać wyliczenie wartości przedmiarowych wynikających z projektu z zachowaniem podziału na elementy robót. 3)Przedmiar robót z zestawieniem materiałów i sprzętu należy wykonać w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF – po 3 egz. Wymagania dotyczące Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych musi być wykonana zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 2)przekazanie - w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF – 3 egz.i w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD ), preferujemy zapisanie w formacie „pdf”. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. Opracowanie musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia ze stosownego urzędu o braku wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót w przypadku ich wykonania na zgłoszenie. Czynności, o których mowa w w/w pkt specyfikacji mają być wykonane zgodnie z: 1)warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, 2)wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 3)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 4)założeniami projektowo – kosztorysowymi do wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 5)warunkami wynikającymi z postanowień umowy, 6)postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykaz (załącznik nr 7) usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wszelkie prace mające na celu wykonanie jednego zrealizowanego, wykonawczego projektu remontu, przebudowy lub budowy drogi bądź parkingu, o wartości nie mniejszej niż 35.000-zł brutto. 2. Wykaz osób (załącznik nr 8), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi dysponować projektantem w specjalności: a) Architektonicznej, który posiada uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg, posiadający doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania, w tym doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu co najmniej jednego wykonawczego projektu architektoniczno-budowlanego. (załącznik nr 9), b) Konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania. (załącznik nr 10),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz (załącznik nr 7) usług, wszelkie prace mające na celu wykonanie jednego zrealizowanego, wykonawczego projektu remontu, przebudowy lub budowy drogi bądź parkingu, o wartości nie mniejszej niż 35.000-zł brutto. 2. Wykaz osób (załącznik nr 8), Wykonawca musi dysponować projektantem w specjalności: a) Architektonicznej, który posiada uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg, posiadający doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania, w tym doświadczenie przy samodzielnym wykonaniu co najmniej jednego wykonawczego projektu architektoniczno-budowlanego. (załącznik nr 9), b) Konstrukcyjno-budowlanej, który posiada uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania bez ograniczeń, posiadającego doświadczenie zawodowe w projektowaniu - min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień do projektowania. (załącznik nr 10), 3. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów( załącznik nr 11)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wypełniony i podpisany Formularz Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 4) do SIWZ; oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ( załącznik nr 12)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający przewiduje konieczność złożenia wadium (dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty) w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp). Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 30,00
Okres aktualizacji kosztorysów 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia/; - inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pan/Pani /Michał Myszkowski, kontakt: m.myszkowski@amw.gdynia.pl, 261262529/ *; - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 44/ZP/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Załącznik do SIWS Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.   oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam brygady murarzy, zbrojarzy i cieśli - Krynica Morska
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam brygady murarzy, zbrojarzy i cieśli. Prace dotyczą budowy budynku użyteczności publicznej.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI