Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka wraz z przeprowadzeniem towarzyszących badań archeologicznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOświęcim
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia525041-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525041-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka wraz z przeprowadzeniem towarzyszących badań archeologicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, krajowy numer identyfikacyjny 27601500000000, ul. ul. Więźniów Oświęcimia  20 , 32-603  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 448 003, e-mail muzeum@auschwitz.org.pl, faks 33 843 18 62.
Adres strony internetowej (URL): www.auschwitz.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,312496,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu wybranych rowów wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów zlokalizowanych na terenie byłego KL Auschwitz II – Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka wraz z przeprowadzeniem towarzyszących badań archeologicznych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu rowów R1,R1.1, R1.2, R2, R3, R3.1, R4 wraz z remontem i konserwacją znajdujących się na nich przepustów, zlokalizowanych na terenie dawnego KL Auschwitz II – Birkenau, umożliwiających grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika Pławianka w ramach Projektu regulacji stosunków wodnych realizowanego na obszarze byłego obozu Auschwitz II- Birkenau. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących działań: -czyszczenie i prześwietlanie przepustów sprzętem specjalistycznym, -inwentaryzacje geodezyjne, budowlane rowów i przepustów, -ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane, -analizę parametrów hydraulicznych i wysokościową przepustów i rowów, -opracowanie optymalnego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych, -wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów zaproponowanych rozwiązań, -wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień oraz decyzji i pozwoleń, -przeprowadzenie badań archeologicznych, -opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, -wykonanie projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiORB, -wykonanie projektu powykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90000000-7
71248000-8
71351914-3
71354000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 624946,91
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług , o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości Zamówienia podstawowego, w zakresie: a) wykonania usług, o których mowa w ust.III pkt.4.1 na rowach i przepustach, na odcinku BII, BIII i terenach przylegających, nie ujętych w zamówieniu podstawowym, na terenie Auschwitz II-Birkenau, b) inwentaryzacji geodezyjnej nie ujętej w zamówieniu podstawowym, na terenie Auschwitz II-Birkenau, c) opracowania mapy do celów projektowych nie ujętego w zamówieniu podstawowym, na terenie Auschwitz II-Birkenau, d) wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej o zakresie odpowiadającym niniejszemu zamówieniu, dla rowów i przepustów innych niż przeznaczone do remontu, określone w zamówieniu podstawowym e) wykonania dodatkowych badań archeologicznych, nie ujętych w zamówieniu podstawowym, których konieczność przeprowadzenia pojawiła się na etapie realizacji zamówienia, f) wykonania konserwacji zabytku archeologicznego powyżej 10dm2 , g) zwiększenia ilości pobytów w ramach nadzoru autorskiego, h) zwiększenie ilości pobytów w ramach nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub kilku zamówień w powyższym zakresie. Punktem wyjściowym do negocjacji w zakresie zamówień, o których mowa w pkt.2 będą stawki przyjęte w Formularzu ofertowym z uwzględnieniem stawek rynkowych. Zamawiający przyjmuje w przypadku zabytku archeologicznego podanego w pkt.2lit.f)o powierzchni powyżej 10 dm2 indywidualną wycenę i dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o konserwacji tego obiektu po jej wycenie przez Wykonawcę. Podstawą do wyceny będą zasady wynagradzania artystów plastyków, konserwatorów-restauratorów dóbr kultury (Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki Vol. 12 No 1 (44) 2001).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2024-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie usług i sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej): 53 (pięćdziesiąt trzy) tygodnie od dnia zawarcia umowy, przy czym poniżej przedstawiono terminy wykonania poszczególnych części zadania w zakresie: 1.1. Wykonanie czyszczenia i prześwietlenia przepustów na rowach przeznaczonych do remontu wraz z dokumentacją z przeprowadzonej inspekcji, o których mowa w ust. III pkt.4.1.SIWZ - 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. 1.2. Inwentaryzacja budowlana, geodezyjna przepustów i rowów przeznaczonych do remontu; Inwentaryzacja geodezyjna przepustów i rowów zasilających rowy R1 i R2, nie przeznaczonych do remontu- o których mowa w ust. III pkt.4.2, 4.3 SIWZ - 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 1.3. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana obejmująca rowy przeznaczone do remontu wraz z przepustami; Analiza parametrów hydraulicznych oraz analiza wysokościowa rowów przeznaczonych do remontu wraz z przepustami oraz rowów wraz z przepustami zasilających rowy R1i R2- o których mowa w ust. III pkt. 4.4.i 4.5. SIWZ - 27 tygodni od dnia zawarcia umowy. 1.4. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w ust. III pkt. 4.7. SIWZ – 34 tygodni od dnia zawarcia umowy. 1.5. Złożenie projektu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę do właściwych organów administracji państwowej i samorządowej- w terminie 7 dni od dnia odbioru projektu architektoniczno-budowlanego przez Zamawiającego. 1.6. Opracowanie optymalnego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych z rowów przeznaczonych do remontu; zbiorcze zestawienie kosztów zaproponowanych rozwiązań, o których mowa w ust.III pkt.4.6 i 4.8 SIWZ, - 42 tygodnie od dnia zawarcia umowy 1.7. Dokumentacja badań archeologicznych z przeprowadzonych nadzorów i badań, o której mowa w ust. III pkt. 4.9. SIWZ, w tym: a) sprawozdanie z przebiegu badań archeologicznych - do 1 tygodnia od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań, b) opracowanie wyników badań wraz z potwierdzeniem przekazania 1 egzemplarza Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - do 3 m-cy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań; Zamawiający naniesie uwagi do dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Wykonawca naniesie poprawki w terminie do 4 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego. c) fotografie wykorzystane w tekście dokumentacji z przebiegu badań archeologicznych, a także dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac konserwatorskich- do 3m-cy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań. 1.8. Projekty wykonawcze wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i STWIORB o których mowa w ust. III pkt. 4.11., 4.12. 4.13. SIWZ – 47 tygodni od dnia zawarcia umowy; 1.9. Inne opracowania niezbędne do realizacji zadania objętego zamówieniem -49 tygodni od dnia zawarcia umowy; 1.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania prac budowlanych i konserwatorskich ( na etapie projektowania), o którym mowa w ust. III pkt. 4.14. SIWZ – 49 tygodni od dnia zawarcia umowy; 1.11. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę- 53 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 2. Termin sporządzenia dokumentacji powykonawczej na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji red correx – 7 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego dokumentacji red correx, nie później niż do 31 grudnia 2024 roku. 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego upływa z dniem bezusterkowego odbioru robót budowlanych, nie później niż do 31 grudnia 2024 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie warunku określające wysokość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej w innych walutach niż PLN, Wykonawca przeliczy wartość posiadanych środków finansowych lub posiadanej zdolności kredytowej według średniego kurs NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3. Udokumentowanie posiadania zdolności technicznych lub zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) jednej dokumentacji projektowej lub dokumentacji projektowych dla budynku zabytkowego lub budowli typu(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane): mosty, wiadukty, fortyfikacje, tunele, przepusty(min.5szt.),budowle hydrotechniczne, wpisanych do rejestru zabytków lub rejestru o podobnym charakterze prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych, zawierających projekt remontu elementów konstrukcyjnych betonowych lub murowanych lub kamiennych; b) jednej dokumentacji projektowej w branży wodno-melioracyjnej lub kanalizacyjnej, w tym: - co najmniej 1 usługa obejmująca odwodnienie terenu o powierzchni min. 10 ha, - lub co najmniej 1 usługa obejmująca rowy lub drenaż lub kanalizację deszczową o długości min.1 km każda z w/w; c) jednej dokumentacji projektowej, której cena za wykonanie była nie mniejsza niż 50.000,00 zł brutto, d) trzech usług związanych z czyszczeniem i prześwietleniem przepustów lub kanalizacji sprzętem specjalistycznym, w tym: - co najmniej 1 usługa o wartości min. 50 000,00zł brutto; Uwaga! Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej dokumentacji projektowej spełniającej łącznie przesłanki wymienione pod lit. a) i lit. c) lub pod lit. b) i lit. c) 1.4. Udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże(-ą), że dysponuje(ą) : a) Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do projektowania oraz doświadczenie polegające na: - wykonaniu, po dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 projektu budowlanego dotyczącego remontu budynku zabytkowego lub budowli typu(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane): mosty, wiadukty, fortyfikacje, tunele, przepusty(min.5szt.),budowle hydrotechniczne wpisanych do rejestru zabytków lub rejestru o podobnym charakterze prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych; - projektowaniu w powyższej specjalności przez łączny okres minimum 3 lat, po dniu uzyskania uprawnień; b) Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do projektowania oraz doświadczenie polegające na: - wykonaniu, pod dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 projektu budowlanego dotyczącego remontu obiektu(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane): wpisanego do rejestru zabytków lub rejestru o podobnym charakterze prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych; - projektowaniu w powyższej specjalności przez łączny okres minimum 3 lat, po dniu uzyskania uprawnień; c) Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, niezbędne do prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, upoważniające do projektowania oraz doświadczenie polegające na: - wykonaniu, po dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 projektu budowlanego obejmującego: odwodnienie terenu o pow. min. 5ha lub rowy lub drenaż lub kanalizację deszczową, o długości min. 1km każda z w/w, - projektowaniu w powyższych specjalnościach przez okres minimum 3 lat po dniu uzyskania uprawnień; d) Co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania oraz doświadczenie polegające na: - wykonaniu, po dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 projektu budowlanego obejmującego obiekty budowlane takie jak: budowla hydrotechniczna, przepust, konstrukcja oporowa, most, podziemne przejście dla pieszych, droga, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, - projektowaniu w powyższych specjalnościach przez okres minimum 3 lat po dniu uzyskania uprawnień; e) Co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika badań archeologicznych posiadającą uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067), tj.: badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych (doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) liczone od momentu uzyskania uprawnień do prowadzenia badań archeologicznych, oraz dodatkowo 12-miesięczne doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w prowadzeniu nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z wykonywaniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków będącym obiektem o konstrukcji ceglanej lub obiektem związanym z funkcjonowaniem założeń obozowych z okresów wojen nowożytnych lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków na którym występują historyczne obiekty o konstrukcji ceglanej lub obiekty związanym z funkcjonowaniem założeń obozowych z okresów wojen nowożytnych; Udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej: - kamera TV 3D, dająca kolorowy obraz, z głowicą obrotową, z możliwością zapisu informacji na nośniku CD/DVD, do inspekcji kanalizacji, - kamera TV 2D dla małych średnic rur (do Ø200), dająca kolorowy obraz, z głowicą obrotową, z możliwością zapisu informacji na nośniku CD/DVD, do inspekcji kanalizacji, - samochód ciśnieniowy z recyklingiem, z zabudową umożliwiającą pracę w warunkach zimowych. Na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) Przez dokumentację projektową rozumie się opracowanie zawierające minimum: projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony ostatecznym pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiar, kosztorys. b) Przez projekt budowlany Zamawiający rozumie projekt architektoniczno–budowlany zatwierdzony ostatecznym pozwoleniem na budowę. c) Przez obiekt wpisany do rejestru zabytków Zamawiający rozumie obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub analogicznego do rejestru zabytków sposobu ochrony zabytków prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu w państwach obcych. d) Przez projektowanie w danych specjalnościach przez okres minimum 3 lat po dniu uzyskania uprawnień rozumie się wykonanie, po uzyskaniu uprawnień, zamówień obejmujących minimum opracowanie projektu architektoniczno–budowlanego zatwierdzonego ostatecznym pozwoleniem na budowę. Łączny czas wykonywania powyższych zamówień musi wynosić minimum 3 lata, liczonych jako suma miesięcy trwania poszczególnych zamówień. e) Przez wykonanie projektu budowlanego rozumie się pełnienie funkcji projektanta przy wykonaniu projektu budowlanego dla danej branży.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.4. Wykaz wykonanych głównych usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, ilości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 1.5. Wykaz wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodny z załącznikiem nr 4 a do SIWZ. 1.6. Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Prawa zamówień publicznych, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, z późn. zmianami). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1268 9790 0006 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu –znak postępowania” 8. Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. Ponadto, w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Za wypłatę należności w sposób bezwarunkowy nie można uznać gwarancji/poręczenia z postanowieniem uzależniającym wypłatę Zamawiającemu wadium od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy złożyć bezpośrednio z ofertą. Zaleca się zamieszczenie dokumentu wadialnego w osobnej kopercie lub koszulce, aby zwrot dokumentu wadialnego nie naruszał integralności oferty wraz z załącznikami. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 p.z.p. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Dodatkowe doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 20,00
Dodatkowe doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1 (pkt 1.1-1.11), 2 i 3 w następujących okolicznościach: 1.1. Jeżeli Zamawiający, w związku z koniecznością weryfikacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych lub z innych ważnych przyczyn wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac. 1.2. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania przedmiotu umowy ulegnie przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 1.3. Jeżeli pomimo udokumentowanego wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach nie wyda stosownego dokumentu bądź opóźni się z jego wydaniem. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni opóźnienia w wydaniu stosownego dokumentu. 1.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj, nagłego i wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. 1.5. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych które, uniemożliwiają prowadzenie prac lub prawidłową realizację przedmiotu umowy pomimo zastosowania przez Wykonawcę dostępnych środków technicznych. 1.6. W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej. 1.7. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badan archeologicznych, wpływających na termin realizacji przedmiotu zamówienia o czas konieczny do przeprowadzenia tychże badań. 1.8. W przypadku zawarcia aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy PZP lub udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jeżeli ich wykonywanie będzie miało wpływ na terminy realizacji zamówienia podstawowego. 1.9. W przypadku zmiany terminów wykonywania robót budowlanych lub prac konserwatorskich wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 1.10. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji umowy. 2. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 2.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 2.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 2.4. wprowadzenia minimalnej stawki za roboczogodzinę od umów cywilnoprawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2.5. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) – pracownik. 2.6. z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac w ilościach przekraczających wartość maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy tj.: a) Ewentualnego wykonania przez Wykonawcę prac ponad maksymalną liczbę metrów bieżących czyszczenia i prześwietlania lub/i ujawnienia się w przepustach rur o średnicy nieprzewidzianej w tabeli , o której mowa w §2 ust. 1.2 b) Ewentualnego wykonania przez Wykonawcę prac ponad maksymalną liczbę sztuk i powierzchni odkrytych zabytków lub/i maksymalną liczbę metrów sześciennych przebadanego obszaru podanych w tabeli , o której mowa w §2 ust. 1.2 Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace będą stawki jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym Wykonawcy. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.2, 2.3 lub 2.4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo wprowadzających minimalną stawkę za roboczogodzinę od umów cywilnoprawnych. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.2 i 2.4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub do wysokości aktualnie obowiązującej stawki za roboczogodzinę w umowach cywilnoprawnych, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub od kwoty wzrostu stawki za roboczogodzinę w umowach cywilnoprawnych. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy lub do części wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom/osobom wykonującym czynności objęte przedmiotem umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi w jakim wykonują oni czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2.5, Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w nim szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, realnie zwiększyła koszt Wykonawcy, strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian. 9. W przypadku zmiany osób wskazanych w §6 ust.1 , przy czym: 9.1. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego., przy czym zmiana osób, o których mowa w §6 ust.1 pkt a) i c) wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 9.2. Zamawiający zaopiniuje proponowaną zmianę personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę. 9.3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w §6 ust.1,jeżeli uzasadni, że nie wykonują bądź nienależycie wykonują one swoje obowiązki wynikające z Umowy. 9.4. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §6 ust.1 osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Wykonawcy. Wykonawca przedłoży przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikało, że nowe osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż te określone w SIWZ. 10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy wraz z szczegółowym uzasadnieniem zawierającym w szczególności: 10.1. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 10.2. szacunek, w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy; 10.3. szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy zawierające m.in. szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty lub termin wykonania umowy. 12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę informacji, o których mowa w ust. 10, zmiana umowy, w tym w zakresie waloryzacji wynagrodzenia, nie dojdzie do skutku.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie instalacji fotowoltaicznej - Damienice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI