Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki pomieszczeń piwnicznych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki pomieszczeń piwnicznych (dawnego węzła grupowego c.o., składu opalu i żużla oraz piwnic lokatorskich) usytuowanych poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503866-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503866-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki pomieszczeń piwnicznych (dawnego węzła grupowego c.o., składu opalu i żużla oraz piwnic lokatorskich) usytuowanych poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 1085840700000, ul. ul. Irysowa  19 , 02-660   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (URL): www.zgnmokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zgnmokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgnmokotow.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy ul. Irysowa 19 02-660 Warszawa pok. nr 21 /sekretariat/

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki pomieszczeń piwnicznych (dawnego węzła grupowego c.o., składu opalu i żużla oraz piwnic lokatorskich) usytuowanych poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego
Numer referencyjny: ZGN/TZ/PNK/2/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki pomieszczeń piwnicznych (dawnego węzła grupowego c.o., składu opalu i żużla oraz piwnic lokatorskich) usytuowanych poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 w Warszawie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w imieniu Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz zgodnie z wytycznymi szczegółowymi specyfikacji przedmiotu zamówienia, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy. 3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg wytycznych szczegółowych specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy: „WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA projektu rozbiórki pomieszczeń piwnicznych usytuowanych poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 w Warszawie oraz Projektu Zagospodarowania Terenu po rozbiórce. Przedmiot Zamówienia. Przedmiotem niniejszych Założeń są warunki wykonania i odbioru prac projektowych w n/w zakresie : - Wykonanie projektu rozbiórki pomieszczeń piwnicznych (dawnego węzła grupowego co., składu opału i żużla oraz piwnic lokatorskich) usytuowanych poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 w Warszawie oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę pomieszczeń j.w. w imieniu Zamawiającego. - Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu po rozbiórce oraz terenu przyległego. - Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zakres prac związany rozbiórką i realizacją PZT. ⦁Podstawowe dane o obiekcie: -Budynek przy ul. Gagarina 15 jest z zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Gagarina 15, -Piwnice usytuowane poza obrysem budynku przy ul. Gagarina 15 (z wyłączeniem piwnic znajdujących się bezpośrednio pod budynkiem) znajdują się na terenie działek o numerach ew. 11/15 i 18 z obrębu 0305 będących własnością m. st. Warszawa. Obie działki administrowane są przez ZGN Mokotów DOM „Polkowska”. -Aktualnie, przedmiotowe pomieszczenia piwniczne są wyłączone z eksploatacji – patrz rysunek – Załącznik nr 1. -Budynek ZL IV, rok budowy 1957 -Powierzchnia zabudowy budynku wraz z piwnicami 1406 m2, w tym powierzchnia zabudowy piwnic poza obrysem budynku: 645 m2. -Kubatura piwnic 1612 m3. -Wyposażenie piwnic w instalacje: elektryczna (inne instalacje przechodzące przez piwnice są nieczynne) ⦁Posiadana dokumentacja: - „Opinia techniczna sposobu zabezpieczenia pękniętej płyty stropowej węzła inst. co.” z 2008r. ⦁Podstawowe dane o konstrukcji stropów: -Stropy nad pomieszczeniami węzła CO i byłych składach opału – płyty żelbetowe oparte na ścianach nośnych i żelbetowych podciągach. -Stropy nad pomieszczeniami byłych komórek lokatorskich – stropy ceramiczne Akermana. ⦁Podstawowe założenia do projektu rozbiórki pomieszczeń piwnicznych dawnego magazynu–składu opału kotłowni i piwnic lokatorskich poza obrysem budynku wraz z projektem zagospodarowania terenu po rozbiórce oraz terenu przyległego. Dokumentacja projektowa rozbiórki pomieszczeń piwnicznych powinna uwzględniać stan techniczny i rozwiązania konstrukcyjne uwzględniające wpływ planowanych rozbiórek na przylegający do nich budynek wielorodzinny przy ul. Gagarina 15 i zawierać rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie prac rozbiórkowych w sposób bezpieczny dla konstrukcji budynku Gagarina 15. Dokumentacja projektowa powinna obejmować kompletne docelowe rozwiązanie projektowe rozbiórki istniejących pomieszczeń byłego składu opału i pomieszczeń piwnic lokatorskich przylegających do budynku Gagarina 15 (zgodnie z zakresem podanym na załączniku graficznym nr 1), na podstawie którego Projektant uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na rozbiórkę pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynku Gagarina 15 wydane przez właściwy organ oraz pozwolenie na realizację robót związanych z PZT wraz z uzgodnieniem zakresu robót z organem Stołecznego Konserwatora Zabytków (obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków). Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 81 z 2012 r., poz. 462). Dokumentacja powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu po rozbiórce oraz terenu przyległego zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, z uwzględnieniem likwidacji istniejących barier architektonicznych. Dokumentacja PZT musi być uzgodniona przez Projektanta z organem Stołecznego Konserwatora Zabytków (obiekt znajduje się na terenie objętym Gminną Ewidencją Zabytków). Projektant dokona odpowiednich odkrywek w celu określenia przekroju fundamentów i rzędnej ich posadowienia. Projektant sporządzi uproszczoną inwentaryzację pomieszczeń podlegających rozbiórce, a także rzuty, widoki i przekroje opracowane w skali 1:50 umożliwiające sporządzenia przedmiaru robót rozbiórkowych. Projektant sporządzi szczegółowy opis rozbiórki poszczególnych elementów budynku oraz kolejność wykonywania robót i sposób ich prowadzenia. Projekt rozbiórki zawierał będzie wykonanie robót dodatkowych, mających na celu zapewnienie dostępu do dwóch lokali użytkowych od strony parkingu, na cały okres prowadzenia robót budowlanych - dla Biura PINW wejście przez klatkę schodową (wymiana istniejących zaślepionych od wewnątrz drzwi na antywłamaniowe, instalacja domofonu przy wejściu na klatkę schodową, montaż poręczy wzdłuż stopni schodowych do wejścia tymczasowego, przywrócenie stanu wyjściowego od strony lokalu po zakończeniu prac budowlanych) - dla przychodni lekarskiej wejście od strony elewacji szczytowej (wymiana istniejącej stolarki PCV na drzwi PCV; instalacja domofonu, kontrolki alarmu i kamery). Projekt rozbiórki będzie zawierał kompletne, docelowe rozwiązania konstrukcyjne koniecznych do wykonania podparć, zabezpieczeń, zamurowań, izolacji, przechodzących przez pomieszczenia instalacji, itp. elementów budynku Gagarina 15, które ulegną przebudowie na skutek rozbiórki pomieszczeń podlegających rozbiórce.. Gruz z rozebranych elementów budynku podlega wywiezieniu na zwałkę na odległość do 30 km, zaś elementy metalowe należy wywieźć na składowisko odpadów złomowych do 16 km. Teren po rozebranych pomieszczeniach podlega zasypaniu ziemią nieurodzajną z zagęszczeniem. Nawierzchnia terenu po rozbiórce pomieszczeń piwnicznych powinna zostać odtworzona pod względem funkcji (ciąg pieszy – chodnik o dotychczasowej rzędnej terenu umożliwiającej dostęp do lokali użytkowych od strony parkingu, także osobom niepełnosprawnym) i ukształtowania terenu z możliwością powiększenia powierzchni istniejącego parkingu kosztem zmniejszenia (zwężenia) szerokości chodnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów, a w szczególności odległości parkingu od budynku. Wstępną koncepcję projektu rozbiórki oraz PZT należy uzgodnić z inspektorami DOM „Polkowska”. ⦁Zakres zamawianego opracowania: Dokumentacja projektowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r (Dz.U. z 24.09.2013 r. poz. 1129) musi zawierać: a) Projekt budowlany rozbiórki w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych; b) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) po rozbiórce oraz terenu przyległego zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków i wytycznymi Inwestora. c) Projekt wykonawczy pozycji a) i b), w zakresie o którym mowa w §5 Rozporządzenia; d) Przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w §6 Rozporządzenia; e) Informację BIOZ Dokumentacja kosztorysowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.: - Kosztorysy inwestorskie - Przedmiary robót ⦁Forma opracowania dokumentacji projektowej: Dokumentacja Projektowa musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462 z 2012 r.), oraz Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 24.09.2013 r. poz. 1129) Przed przystąpieniem do bezpośrednich prac projektowych, w celu wyboru i akceptacji przez Zamawiającego, Projektant przedstawi Zamawiającemu propozycje wykonania prac rozbiórkowych jak najtańszych z możliwych, spełniających jednocześnie wszystkie warunki techniczne. - Projekt Budowlany rozbiórki wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu robót opracować należy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z pełnymi uzgodnieniami. Dodatkowo projekt ewentualnych zabezpieczeń ścian pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniami polegającymi rozbiórce będzie zawierał niezbędne obliczenia oraz rysunki w skali 1: 50 z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych. Rysunki detali zostaną wykonane w skali 1:20. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie pdf”. - Przedmiary robót należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH (NORMA). Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej powinien być trwale oprawiony. Dokumentacja nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych reklam. Projektant zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, koniecznych do wykonania projektu, materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych, w tym mapy do celów projektowych itp. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”. ⦁Forma opracowania dokumentacji kosztorysowej. - Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (za pomocą programu kosztorysowego „NORMA”) z rozszerzeniem ATH. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD). Kosztorysy inwestorskie należy wykonać osobno dla każdej branży (dot. przypadków kiedy dokumentacja jest wielobranżowa), zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389). Kosztorysy inwestorskie wykonać na podstawie sporządzonego przedmiaru stanowiącego część dokumentacji projektowej, metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych należy zastosować katalogi KNR-W wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM. W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: • stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią stawkę za jedną roboczogodzinę dla miasta Warszawy dla danej branży robót publikowaną w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, • ceny jednostkowe materiałów M jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD „Informacja o cenach czynników produkcji RMS” (IMB, IME, IMS) – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, ceny jednostkowe pracy sprzętu S jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD „Informacja o cenach czynników produkcji RMS” lub IRS,– wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, • wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S). • wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik robót w danej branży, publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zysk Z należy liczyć od (R+S+Kp), Do każdego kosztorysu inwestorskiego powinny być dołączone: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z kosztami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu bez narzutów i zestawienie wartości robocizny bez narzutów. Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Przedmiary robót dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego należy wykonać na podstawie kosztorysów inwestorskich z wyzerowaniem cen jednostkowych materiałów, sprzętu, robocizny oraz narzutów. Przedmiary robót dla każdej branży wykonane w 2-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (za pomocą programu kosztorysowego „NORMA”) z rozszerzeniem ATH. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD).” 3.2. Teren jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM „Polkowska”, ul. Polkowska 7, 00-727 Warszawa. 3.3. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 3.4. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 3.5.Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 3.6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 3.6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, 3.6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 3.6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 3.6.4. zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz zgodnie z wytycznymi szczegółowymi specyfikacji przedmiotu zamówienia, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy. 3.6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, 3.6.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.6.7. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz. 462), m. in. winna być trwale oprawiona, 3.6.8. uszczegółowieniami określającymi zakres wykonania. 3.7. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. 3.8. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia. 3.9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 17515,54
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 150
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 30.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 8.1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 8.1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 usługi odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać, że wykazane, z wykonywanych przez niego usług, 2 dokumentacje projektowe zostały już odebrane. 8.1.3.2. dysponuje osobami które będą wykonywać dokumentację projektowo- kosztorysową tj. że dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu. Doświadczenie zawodowe projektanta stanowi jedno z kryterium oceny oferty, opisanego w Rozdziale I pkt. 19 siwz.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 8.2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” i „Wykonawca b” wykonali po jednej usłudze z pkt. 8.1.3.1. SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)




III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.3.1. wykaz usług, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy usługi wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 9.3.2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.3.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.3.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 9.3.2.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ. 9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.); 9.3.8. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 9.3.9. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,; 9.3.10. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ, 9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą. 9.1.7. oświadczenia o doświadczeniu zawodowym projektanta na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty. UWAGA: 9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena (z VAT) za wykonanie całości zamówienia 60,00
doświadczenie zawodowe projektanta 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3.13.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 3.13.1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: 3.13.1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 3.13.1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3.13.1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 3.13.1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 3.13.1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 3.13.1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 3.13.1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 3.13.1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 3.13.1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 3.13.1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 3.13.1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 3.13.1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.13.1.1. SIWZ, 3.13.1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 3.13.1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 3.13.1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 3.13.1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 3.13.2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 3.13.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.13.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 3.13.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13.1.2., 3.13.1.3. oraz 3.13.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.13.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13.1.1., 3.13.1.3. i 3.13.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.13.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.13.1.2, 3.13.1.3. i 3.13.1.6. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę demontaż i wywiezienie azbestu - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę demontaż, wywiezienie azbestu w Warszawie. Powierzchnia ca 12-14 m2. Niska komórka. Tylko firmy z certyfikatem do takiej działalności.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI